Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 30-05-2023
Data publikacji: 2023-03-07

Kasy rejestrujące 2023

Nie każdy przedsiębiorca musi mieć zainstalowaną kasę fiskalną. Jeśli prowadzi tylko sprzedaż na rzecz firm, to niezależnie od tego, co sprzedaje, obowiązek ten go nie dotyczy, gdyż ewidencjonowaniu na kasie podlega sprzedaż na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych). Jeśli jest zobowiązany do instalacji kasy, wiążą się z tym liczne obowiązki. Jeśli jest zobowiązany do instalacji kasy, wiążą się z tym liczne obowiązki.

1. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

Rozpoczęcie sprzedaży na rzecz konsumentów zazwyczaj nie oznacza automatycznie, że sprzedawca musi mieć zainstalowaną kasę (jest klika wyjątków - zob. tabelę 1). Kto może korzystać ze zwolnienia, a kto powinien od pierwszej sprzedaży mieć kasę - określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących.

W § 4 tego rozporządzenia został zamieszczony wykaz towarów i usług, których świadczenie musi zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej.

Tabela 1. Towary i usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania

Lp.

Rodzaj towarów

Wyjątki

1.

Gaz płynny

-

2.

Części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00)

Zwolnienie można stosować, gdy sprzedaż tych towarów jest:

1) dokonywana przez podatnika na rzecz jego pracowników,

2) dokonywana przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,

3) dokonywana przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali,

4) rozliczana w procedurze szczególnej OSS,

5) dokonywana w procedurze szczególnej IOSS.

3.

Silniki do napędu pojazdów i motocykli, silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408)

4.

Nadwozia do pojazdów silnikowych (CN 8707)

5.

Przyczepy i naczepy (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenery (CN 8609 00)

6.

Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90)

7.

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych

8.

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne oraz silniki elektryczne, prądnice i transformatory (PKWiU ex 26 i ex 27.11), z wyjątkiem dostawy dokonywanej przez Pocztę Polską odbiorników cyfrowych, o których mowa w ustawie z 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 501 i 689), niezawierających wyświetlacza obrazu, dokonywanej na zasadach określonych w tej ustawie

9.

Sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)

10.

Wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

11.

Zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych

12.

Wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN

Zwolnienie można stosować, gdy sprzedaż tych towarów jest:

1) rozliczana w procedurze szczególnej OSS,

2) dokonywana w procedurze szczególnej IOSS.

13.

Wyroby tytoniowe (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

14.

Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

15. Perfumy i wody toaletowe (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
Lp. Rodzaj usług

1.

Przewozy pasażerskie w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania może mieć zastosowanie do usług:

1) rozliczanych w procedurach szczególnych (unijna i nieunijna procedura OSS, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy o VAT),

2) refakturowanych przez podatnika na rzecz jego pracowników,

3) refakturowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,

4) refakturowanych przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Dodatkowo ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie mogą korzystać usługi:

• w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

• prawnicze,

• doradztwa podatkowego

wykonywane:

• na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;

• przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Ze zwolnienia korzystają również usługi przygotowania posiłków sprzedawanych na pokładach samolotów lub w stołówkach prowadzonych przez placówki oświatowe, gdy posiłki są sprzedawane na rzecz uczniów i nauczycieli.

2.

Usługi taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą

3.

Usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania

4.

Usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

5.

Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów

6.

Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia

7.

Usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia

8.

Usługi doradztwa podatkowego

9.

Klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30):

1) usługi świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

2) usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

10.

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

11.

Usługi w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe

12.

Usługi w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

13.

Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej)

Gdy nie mamy obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie, możemy rozważyć prawo do korzystania ze zwolnienia z tego obowiązku.

1.1. Zwolnienia przedmiotowe

Zakres czynności, które mogą korzystać ze zwolnienia, określa załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących.

Tabela 2. Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Poz.

Symbol PKWiU

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00