Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1669
Wersja aktualna od 2024-02-02
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1669
Wersja aktualna od 2024-02-02
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 3 lipca 2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2024 r., poz. 124)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.[Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265-274 i art. 401, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 68 ust. 3, art. 98-103, art. 403, art. 406-415, art. 418-422 i art. 460 ust. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

3) art. 86-95, art. 198-216 i art. 263, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.;

4) art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;

5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5-9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;

6) art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

7) art. 53 ust. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2.[Stosowanie art. 359 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce] 1. Przepis art. 359 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.

2. Przepisy:

1) art. 407 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do gromadzenia przez uczelnię publiczną środków finansowych z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego,

2) art. 419 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do uczelni publicznych

- stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Zmiany w przepisach

Art. 3.[Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych] W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do celów dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok wydaje, na wniosek uczelni lub federacji, właściwy starosta.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.”;

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pochowanie zwłok lub przekazanie ich uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 10 ust. 2, wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4.[Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej] W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) w art. 93 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wojskowy komendant uzupełnień odracza absolwentowi szkoły wyższej, na jego wniosek, przeszkolenie wojskowe również wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął kształcenie w szkole doktorskiej.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5.[Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych] W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441) w art. 2a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6.[Prawo o adwokaturze] W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 i 1467) w art. 75e w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7.[Ustawa o radcach prawnych] W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1467) w art. 335 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8.[Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi] W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) art. 6 i art. 7 otrzymują brzmienie:

„Art. 6. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zapewniają kształcenie niezbędnej liczby specjalistów z zakresu działalności profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie badań nad alkoholem i związanymi z nim problemami.

Art. 7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz inne właściwe organy i instytucje podejmują odpowiednie działania w zakresie rozwijania i popierania różnorodnych form działalności informacyjnej, kulturalnej i naukowej, mających na celu uświadamianie o szkodliwości nadużywania alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i społecznego, krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9.[Ustawa o podatku rolnym] W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588) w art. 12 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż te federacje;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10.[Ustawa o drogach publicznych] W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356) w art. 24n:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szkolenia zakończone egzaminem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz szkolenia okresowe, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) prowadzące studia drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego oraz instytuty badawcze posiadające kategorię naukową A+ albo A, działające w zakresie budownictwa drogowego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736).”;

2) uchyla się ust. 5.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11.[Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej] W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380) w art. 9 uchyla się ust. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12.[Prawo geodezyjne i kartograficzne] W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40a w ust. 2 w pkt 2:

a) w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),”,

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)),”;

2) w art. 45h w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13.[Ustawa o Policji] W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych policjantom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) w art. 110 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14.[Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych] W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określony w art. 1 ust. 1 i 2.”;

2) w art. 2g w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia:”;

3) w art. 17 w ust. 1a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) numer i datę wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz nazwę szkoły wyższej, która wydała dyplom lekarza weterynarii, i jej siedzibę;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15.[Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych] W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 i 1588) w art. 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16.[Prawo o notariacie] W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398, 723, 1496 i 1629) w art. 71f w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17.[Ustawa o izbach aptekarskich] W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2c:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- wydane na wniosek rektora uczelni prowadzącej działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, w której prowadzone są studia na kierunku farmacja.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Praktyka zawodowa jest odbywana na podstawie skierowania przez rektora, o którym mowa w ust. 1, w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu jej odbywania w wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie z programem praktyki zawodowej.”;

2) w art. 8:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) numer dyplomu ukończenia studiów,

b) nazwę szkoły wyższej i jej siedzibę,”,

b) w ust. 4c pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szkołom wyższym prowadzącym studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,”;

3) w art. 17 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkołach wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 18.[Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego] W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411) w art. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do mienia i finansów Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19.[Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych] W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5a pkt 39 i 40 otrzymują brzmienie:

„39) badaniach naukowych - oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

40) pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

2) w art. 6 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej”;

3) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 39 i 39a otrzymują brzmienie:

„39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530);”,

b) po pkt 39a dodaje się pkt 39b-39d w brzmieniu:

„39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych;

39c) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669);

39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;”,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;”,

d) pkt 61 otrzymuje brzmienie:

„61) kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

4) w art. 22 ust. 9b otrzymuje brzmienie:

„9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.”;

5) w art. 26e:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

6) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,”,

b) uchyla się ust. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20.[Ustawa o ochronie przeciwpożarowej] W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4a w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 11j w ust. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21.[Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej] W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 i 1592) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) uzgadnianie opracowanych i przekazanych przez komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej programów studiów lub programów nauczania dla zawodów inżynier pożarnictwa i technik pożarnictwa oraz programów studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego;”;

2) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizację i zakres działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

3) w art. 35:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Strażaka pełniącego służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego obowiązuje zadaniowy system czasu służby. Wymiar zajęć dydaktycznych oraz zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Strażak pełniący służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego może być wyznaczony do pełnienia, w dowolnym czasie, dyżuru trwającego nie dłużej niż 24 godziny, po którym następują 24 godziny wolne od służby.”;

4) w art. 36a w ust. 2 wyrazy „w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym” zastępuje się wyrazami „w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;

5) w art. 71e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Strażakowi pełniącemu służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego do urlopów, o których mowa w art. 71 i art. 71a, nie wlicza się dni, które są dniami wolnymi od służby w codziennym rozkładzie czasu służby.”;

6) w art. 87 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji, o których mowa w art. 17 ust. 1.”;

7) w art. 93 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 ust. 12;”;

8) po art. 97c dodaje się art. 97d w brzmieniu:

„Art. 97d. Strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 ust. 12, w wysokości i na warunkach określonych dla nauczycieli akademickich w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22.[Ustawa o systemie oświaty] W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9a w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 9c w ust. 2 pkt 11a otrzymuje brzmienie:

„11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

3) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23.[Ustawa o lasach] W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479 i 1507) w art. 29 w ust. 3:

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;”;

2) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24.[Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych] W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4a:

a) w pkt 24 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,”,

b) pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

„27) badaniach naukowych - oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

28) pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

2) w art. 17 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;”;

3) w art. 18d:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25.[Ustawa o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie] W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. poz. 200 oraz z 1998 r. poz. 1115) w art. 2 uchyla się ust. 2 i 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26.[Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych] W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15a otrzymuje brzmienie:

„Art. 15a. 1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych.”;

2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.”;

3) w art. 3510 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Archiwa, instytucje oświatowe, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz instytucje kultury mogą, na podstawie umowy zawartej z wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, zwielokrotniać znajdujące się w ich zbiorach utwory niedostępne w obrocie handlowym opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 24 maja 1994 r. oraz udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przepis art. 355 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27.[Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych] W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 i 1608) w art. 5 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28.[Prawo budowlane] W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 i 1496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.”;

2) w art. 14 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.”;

3) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 29.[Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych] W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162) w art. 8 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) z uczelniami lub federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 30.[Ustawa o statystyce publicznej] W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000 i 1629) w art. 35c w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) szkolnictwa wyższego i nauki - ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31.[Ustawa o doradztwie podatkowym] W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650 i 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dziesięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni lub pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, posiadających wiedzę i doświadczenie co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii uczelni lub instytutu;”,

b) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

„13a. Komisja Egzaminacyjna może zawierać z uczelniami posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych lub nauk prawnych umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), określające realizowany przez uczelnię program studiów obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej uprawniony jest jej Przewodniczący.”;

2) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia, których program zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a, obejmuje tylko część ustną.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32.[Ustawa o Radzie Ministrów] W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) art. 14d otrzymuje brzmienie:

„Art. 14d. Centrum współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami Centrum.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33.[Ustawa o muzeach] W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) w art. 10 w ust. 3a pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34.[Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty] W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelniom - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego w określonej formie lub odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas określony, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1.”;

3) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) został zaproszony przez szpital kliniczny lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący działalność w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, który informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską.”;

4) w art. 14a w ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nazwę uczelni, w której zgłaszający się ukończył studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, oraz datę ich ukończenia, a w przypadku lekarza albo lekarza dentysty, który ukończył studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej - nazwę polskiej uczelni, która przeprowadziła nostryfikację dyplomu ukończenia tych studiów;”;

5) w art. 14e ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o których mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom w zakresie dotyczącym ich absolwentów oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej.”;

6) w art. 15:

a) ust. 3e otrzymuje brzmienie:

„3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

2) posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiada ważną Kartę Polaka.”,

b) uchyla się ust. 3g;

7) w art. 16c w ust. 10 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

8) w art. 16h w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, zgodny z zakresem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1-4.”;

9) w art. 29 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) rektor uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

3) dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35.[Prawo o ruchu drogowym] W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 83 w ust. 2a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub ministra właściwego do spraw transportu,”;

2) w art. 84 ust. 2e otrzymuje brzmienie:

„2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem studiów, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 36.[Ustawa o bibliotekach] W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk i Krajowej Rady Bibliotecznej;”;

2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37.[Ustawa o służbie medycyny pracy] W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia szkoły doktorskiej - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 5;”;

2) w art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb badań lekarskich osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sposób dokumentowania tych badań, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz biorąc pod uwagę konieczność ochrony danych osobowych osób poddanych badaniu.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 38.[Ustawa o gospodarce nieruchomościami] W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496) w art. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 39.[Ustawa o ochronie osób i mienia] W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie kursów i szkoleń, o których mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.”;

2) w art. 38b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40.[Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji] W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309) w art. 29a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 41.[Ustawa o działach administracji rządowej] W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810, 1090, 1467, 1544 i 1560) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) uchyla się pkt 13,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) szkolnictwo wyższe i nauka;”;

2) uchyla się art. 18;

3) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Dział szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego i nauki, w tym sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi i ich finansowania, a także sprawy działalności naukowej.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki koordynuje uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych oraz podejmuje działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 42.[Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych] W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) po lit. p dodaje się lit. pa w brzmieniu:

„pa) podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w niej doktorantów, otrzymujących stypendium doktoranckie,”,

b) w lit. za tiret ósme otrzymuje brzmienie:

„- podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) otrzymującymi stypendium doktoranckie doktorantami;”,

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że stypendium pobierane jest w związku z realizacją takiego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika z programu nauczania.”;

3) w art. 9 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.”;

4) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7b, 8 i 10.”;

5) w art. 13 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) doktoranci - w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;”;

6) w art. 16:

a) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 7a-9 i 11 oraz w ust. 1c, finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.”;

7) w art. 18 w ust. 4 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów - stanowi kwota stypendium doktoranckiego,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 43.[Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa] W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076, 1544 i 1629) w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 44.[Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie] W ustawie z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. poz. 762) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 45.[Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie] W ustawie z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz. U. poz. 884 oraz z 2018 r. poz. 1397) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46.[Ustawa o języku polskim] W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kształcenia i działalności naukowej w uczelniach, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, nauczania innych przedmiotów oraz szkół doktorskich i działalności naukowej w innych podmiotach, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi;”;

2) w art. 11b:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki po zasięgnięciu opinii Komisji nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej na wniosek:”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Na wniosek podmiotu uprawnionego do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, zwanego dalej „podmiotem uprawnionym”, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może nadawać uprawnienia do organizowania egzaminu na tym poziomie na kolejne okresy nie dłuższe niż pięć lat.

4. Listę podmiotów uprawnionych oraz informacje o terminach i miejscach przeprowadzania egzaminów publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

3) w art. 11d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może na wniosek Komisji cofnąć, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminu w przypadku:”;

4) w art. 11f ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Imiona, nazwiska oraz zasięg terytorialny działalności egzaminatorów wpisanych na listę, o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

5) w art. 11i wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:”;

6) w art. 11j:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Komisji wchodzi czternastu członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na czteroletnią kadencję, w tym:”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje członka Komisji w przypadku:”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje nowego członka Komisji na okres do końca danej kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. Do sprawowania funkcji członka Komisji przez niepełną kadencję nie stosuje się przepisu ust. 3.”,

d) w ust. 8 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- stawki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora w uczelni publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

7) w art. 11k:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do organizowania egzaminów;”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i formułowanie dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rekomendacji - z własnej inicjatywy albo na wniosek tego ministra;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Działalność Komisji jest finansowana z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

8) w art. 11m wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:”;

9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej inicjatywy, wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego w działalności publicznej oraz w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem konsumentów i przy wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów z zakresu prawa pracy oraz ustala zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 47.[Ustawa o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie] W ustawie z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. poz. 440 oraz z 2014 r. poz. 477) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 48.[Ustawa o repatriacji] W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania organizuje kursy, o których mowa w ust. 1 i 2, lub może zlecić ich organizację organizacji społecznej posiadającej znaczący dorobek w zakresie pomocy repatriantom, z wyjątkiem kursów języka polskiego zapewnionych przez ośrodek zgodnie z art. 20b ust. 1 pkt 8.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 49.[Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości] W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 20 członków, w tym co najmniej po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.”;

2) w art. 6b:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

b) w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 50.[Prawo atomowe] W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utrzymanie i rozwój programów zapewnienia jakości związanych z wykorzystaniem przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), wiązek promieniowania jonizującego na potrzeby medyczne do celów innych niż diagnostyka i radioterapia;”;

2) art. 33h otrzymuje brzmienie:

„Art. 33h. Eksperymenty medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być wykonywane wyłącznie w ramach badań naukowych lub kontrolowanych badań klinicznych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzące działalność w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.”;

3) w art. 41a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. O prowadzeniu kontroli działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii jądrowych, w szczególności w odniesieniu do wieloletnich planów takiej działalności, Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kontroli.”;

4) w art. 108b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw energii w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, opracowuje projekt Programu we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 51.[Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa] W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) zawiera z uczelniami umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 33e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy różnice między wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w państwie członkowskim a wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej są na tyle znaczące, że przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wiązałoby się z koniecznością ukończenia przez składającego wniosek w postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych pełnego programu studiów wymaganego do pełnego dostępu do zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwa Krajowa Rada Izby, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, może uznać kwalifikacje zawodowe tej osoby w celu przyznania jej częściowego dostępu do wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 52.[Ustawa o kosmetykach] W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 4a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może określić, w drodze rozporządzenia, procedury przeprowadzania testów kosmetyków, składników kosmetyków lub ich kombinacji, mając na uwadze postęp nauki w rozwoju metod alternatywnych.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 53.[Ustawa o rzecznikach patentowych] W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 723) w art. 21 w ust. 1a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w części dotyczącej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie odpowiadającym nabytej praktyce - osoby, która przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o zwolnienie z aplikacji wykonywała na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod kierunkiem rzecznika patentowego, wymagające wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, w szczególności w kancelarii patentowej, o której mowa w art. 5, kancelarii patentowej na terytorium innego państwa członkowskiego, komórce organizacyjnej przedsiębiorcy lub w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), wykonujących zadania w zakresie ochrony własności przemysłowej;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 54.[Prawo o miarach] W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338 i 1480) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10c w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w tym zakresie;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 55.[Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”] W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. poz. 677, z 2009 r. poz. 664 oraz z 2015 r. poz. 300) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 56.[Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej] W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 57.[Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego] W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dz. U. poz. 760) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 58.[Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym] W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 116) w art. 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) opracowywanie we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), metod oceny leśnego materiału rozmnożeniowego oraz leśnego materiału podstawowego.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 59.[Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze] W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz. U. poz. 785) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 60.[Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów] W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000) w art. 33 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) określanie standardów i programów studiów podyplomowych dla psychologów oraz opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowej,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 61.[Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym] W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 1629) w art. 30 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przedsiębiorcy i podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), którzy przedłożą:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 62.[Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych] W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z opłaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgód, o których mowa w rozdziałach 2, 2a, 3 i 4, dla podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) w art. 6 w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidzianych dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, uwzględniając:”;

3) art. 6a otrzymuje brzmienie:

„Art. 6a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, mając na uwadze stopień zagrożenia stwarzanego przez mikroorganizmy i organizmy dla zdrowia ludzi i dla środowiska.”;

4) w art. 12 w ust. 2:

a) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa;”;

5) w art. 15b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy w zakładzie inżynierii genetycznej planuje się prowadzić zamknięte użycie GMM lub GMO z wykorzystaniem zwierząt, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO, dołącza się oświadczenie o wpisaniu tego zakładu do wykazu jednostek hodowlanych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach.”;

6) w art. 15n wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór:”;

7) w art. 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie:”;

8) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.”;

9) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 63.[Ustawa o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej] W ustawie z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. poz. 1088) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 64.[Prawo o ustroju sądów powszechnych] W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32a w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 86 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Prezes właściwego sądu w stosunku do sędziego, a Minister Sprawiedliwości w stosunku do prezesa sądu apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego, wydaje decyzję o sprzeciwie wobec zamiaru podjęcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym w szkole wyższej, jeżeli uzna, że będzie ono przeszkadzało w pełnieniu obowiązków sędziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego zajęcia, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego, osłabia zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 65.[Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej] W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kierownika specjalizacji - właściwa akredytowana uczelnia, która prowadzi studia na kierunku analityka medyczna.”;

2) w art. 30b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „dyrektorem CMKP”.”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Akredytacja może zostać udzielona uczelni:”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach swojej struktury organizacyjnej;”,

c) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą SMK wniosek o udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące dane:”,

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) oznaczenie uczelni;

2) dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne;”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych uczelnia, która złożyła wniosek, jest wzywana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dyrektor CMKP:

1) dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo

2) odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.”;

3) w art. 30k w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

4) w art. 30l w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

5) w art. 30q w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;”;

6) w art. 30ze pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelniom w zakresie wykonywanych zadań określonych ustawą oraz monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 66.[Ustawa o dostępie do informacji publicznej] W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w art. 9a w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), innych niż państwowe instytuty badawcze.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 67.[Prawo farmaceutyczne] W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań naukowych, prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), prowadzące działalność o profilu medycznym;”;

2) w art. 37ia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, będący uczelnią lub federacją podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub innym podmiotem posiadającym uprawnienie do nadawania co najmniej stopnia naukowego doktora zgodnie z przepisami tej ustawy, podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi, badanie kliniczne jest badaniem klinicznym niekomercyjnym.”;

3) w art. 107a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „dyrektorem CMKP”.”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Akredytacja może zostać udzielona uczelni:”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach swojej struktury organizacyjnej;”,

c) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”, wniosek o udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące dane:”,

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) oznaczenie uczelni;

2) dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne;”,

d) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny uczelni;

2) informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez uczelnię działalności;”,

e) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dyrektor CMKP wzywa uczelnię, która złożyła wniosek, do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.”,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dyrektor CMKP:

1) dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo

2) odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.”;

4) w art. 107k w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

5) w art. 107p w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;”;

6) w art. 107zg pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelniom - w zakresie wykonywanych przez nie zadań określonych w ustawie oraz monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 68.[Ustawa o fundacji - Zakłady Kórnickie] W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1964) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 69.[Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu] W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”;

2) w art. 98 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 70.[Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego] W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 1338 i 1544) w art. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) jednostkach naukowych - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 71.[Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych] W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium;”;

2) w art. 5 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w tej szkole doktorantów otrzymujących stypendium;”;

3) w art. 9 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego lub doktorantami,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 72.[Ustawa o podatku leśnym] W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588) w art. 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 73.[Ustawa o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte] W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. poz. 533, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 2;

2) w art. 3 uchyla się ust. 3 i 5.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 74.[Ustawa o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego] W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. poz. 534, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 2;

2) w art. 3 uchyla się ust. 2 i 4.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 75.[Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) w art. 69f w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych za granicą uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 76.[Ustawa o rencie socjalnej] W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 77.[Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami] W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. Na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może przyznać środki finansowe na badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub inne badania naukowe związane z prowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 78.[Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych] W ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sześciu członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej spośród przedstawicieli nauki zgłoszonych przez senaty uczelni oraz rady naukowe komitetów i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk - z zakresu: językoznawstwa, historii, geografii oraz kartografii;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 79.[Ustawa o świadczeniach rodzinnych] W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w pkt 1 w lit. c:

- tiret piętnaste otrzymuje brzmienie:

„- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,”,

- tiret dwudzieste ósme otrzymuje brzmienie:

„- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;”,

c) w pkt 23 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

d) w pkt 24 lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

2) w art. 23b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych przez organy właściwe lub wojewodów.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 80.[Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt] W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 188 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkolenie praktyczne studentów kierunku weterynaria w zakresie wynikającym z programu studiów;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 81.[Prawo zamówień publicznych] W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i 1603) w art. 4 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 82.[Ustawa o podatku od towarów i usług] W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.11)) w art. 43 w ust. 1 w pkt 26 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 83.[Prawo celne] W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 43-47 otrzymują brzmienie:

„Art. 43. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 43 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jednostki i organizacje.

Art. 44. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 44 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje.

Art. 45. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 53 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje.

Art. 46. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 55 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i laboratoria.

Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być umieszczone tylko jednostki, które gwarantują wykorzystanie zwolnionych od należności przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem.”;

2) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. Badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne laboratoria akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub inne podmioty, które dysponują metodami i wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 84.[Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy przy współudziale w szczególności: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”;

2) w art. 18c dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nie wymaga wpisu do rejestru prowadzenie akademickiego biura karier.”;

3) w art. 88c w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył studia w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest doktorantem w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 85.[Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju] W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 478) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), których działalność obejmuje zagadnienia związane z Narodowym Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi i strategią wykorzystania Funduszu Spójności;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86.[Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019”] W ustawie z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” (Dz. U. z 2018 r. poz. 962) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 87.[Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3”;

2) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,”;

3) w art. 31p w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub”;

4) w art. 66 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;”;

5) w art. 67 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły:

1) szkołę ponadpodstawową - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;

2) studia lub szkołę doktorską - wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.”;

6) w art. 73 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów;”;

7) w art. 75:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, uczelnie, podmioty prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.”,

b) w ust. 9a pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,”;

8) w art. 86 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają kształcenie;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają lub będą odbywać kształcenie;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 88.[Ustawa o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu] W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. poz. 2414) w art. 2 uchyla się ust. 2 i 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 89.[Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego] W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) w art. 3 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) czterech spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku filologia, wskazanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 90.[Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych] W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) przekazanie lub udzielenie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania tej subwencji;

2) wydatkowanie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezgodnie z przeznaczeniem;

3) niedokonanie w terminie zwrotu subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w należnej wysokości.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 91.[Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne] W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 w pkt 7 dodaje się przecinek i pkt 8-11 w brzmieniu:

„8) uczelni,

9) federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

10) Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

11) Rady Doskonałości Naukowej”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do instytutów badawczych, uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Doskonałości Naukowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.”;

2) w art. 17 w ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 92.[Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym] W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw instytucji finansowych oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołują po jednym członku Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również odpowiednio uprawnienie do odwołania powołanego członka Rady Nadzorczej.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 93.[Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy] W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Dz. U. poz. 755) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 94.[Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów] W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) transportu komórek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zakładu medycyny sądowej, zakładu anatomii patologicznej uczelni medycznej i uczelni prowadzącej działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych, instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), i zakładu pogrzebowego posiadającego salę sekcyjną do banku tkanek i komórek;”;

2) w art. 36 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pobieraniu komórek i tkanek ze zwłok ludzkich - może być prowadzone w podmiotach leczniczych, zakładach medycyny sądowej, zakładach anatomii patologicznej uczelni medycznych i uczelni prowadzących działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, instytutach badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, i zakładach pogrzebowych posiadających salę sekcyjną;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 95.[Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii] W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 i 1490) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostki naukowe - podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 96.[Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi] W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.12)) w art. 129 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii komisji egzaminacyjnej dla maklerów w odniesieniu do maklerów lub komisji egzaminacyjnej dla doradców w odniesieniu do doradców, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), z uczelnią posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych oraz prowadzącą studia umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu dziedzin, o których mowa w art. 128 ust. 1 lub ust. 1 i 2.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 97.[Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym] W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”;

2) w art. 72 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szef CBA może zezwolić funkcjonariuszowi na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych i nie godzi w dobro służby.”;

3) w art. 85 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 98.[Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego] W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) w art. 41 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 99.[Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego] W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516) w art. 58 w ust. 2:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 100.[Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw] W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650 i 1654) w art. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W działalności badawczej prowadzonej przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), dopuszcza się stosowanie:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 101.[Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia] W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zobowiązać podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, do udokumentowania, że środek spożywczy spełnia wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 1, w szczególności do przedłożenia opinii podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej „jednostką naukową”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmiot obowiązany do przedłożenia opinii jednostki naukowej może dostarczyć opinię właściwej krajowej jednostki naukowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, lub właściwej instytucji naukowej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”;

2) w art. 35 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem o uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot upoważnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez instytucję naukową lub inny podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w tych państwach;”;

3) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych mogą być przeprowadzane przez jednostkę naukową lub inny podmiot, upoważnione, w drodze decyzji, przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez instytucje naukowe lub inne podmioty innych państw członkowskich Unii Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w tych państwach.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 102.[Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym] W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub

b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub”;

2) w art. 10f ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wyniki PERM są udostępniane za pomocą SMK uczelniom, w zakresie studentów i ich absolwentów.”;

3) w art. 39b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpracuje z uczelnią medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inną uczelnią publiczną, która utworzyła lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital;”;

4) w art. 39f pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpracuje z uczelnią medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inną uczelnią publiczną, która utworzyła lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 103.[Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania] W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), a także w uczelniach w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz uczelniach i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 104.[Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów] W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), osoba pełniąca funkcję organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;”,

b) w pkt 44 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej,

c) osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym;”;

2) w art. 8:

a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) pkt 18 i 18a:

a) w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia funkcji organu w rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor,

b) w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,

c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru;”,

b) pkt 51 otrzymuje brzmienie:

„51) pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 105.[Ustawa o opłacie skarbowej] W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 1293 i 1592) w załączniku do ustawy w części III wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 36 kolumna „Zwolnienia” otrzymuje brzmienie:

„zgoda i zezwolenie wydawane podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)”;

2) w ust. 44 w kolumnie „Zwolnienia” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, działającym na rzecz ochrony przyrody”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 106.[Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju] W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) w art. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464 i 1608), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 107.[Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów] W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urzędu może zwrócić się o wydanie opinii do podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. Koszty niezbędnych opinii biegłych i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sprawach dotyczących koncentracji ponoszą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 108.[Ustawa o Karcie Polaka] W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272) w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 109.[Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów] W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;”,

b) w pkt 17 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

c) w pkt 18 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

2) w art. 15a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 110.[Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) w art. 4:

1) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania kredytów na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

2) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 111.[Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej] W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141) w art. 2 w ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) badania - badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jednostka naukowa - podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

3) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) nowa technologia - technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;

10) prace rozwojowe - prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 112.[Ustawa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie] W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Dz. U. poz. 1110) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 113.[Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko] W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.14)) w art. 74a w ust. 2:

1) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:”;

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 114.[Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia] W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890) w art. 8c w ust. 1 w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), które są finansowane przez podmiot:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 115.[Ustawa o pracownikach samorządowych] W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) w art. 6 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 116.[Ustawa o organizacji rynku rybnego] W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”;

2) w art. 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 117.[Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi] W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) w art. 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 118.[Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury] W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045 i 1443) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), oraz innymi podmiotami w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego;”;

2) w art. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do mienia i finansów Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych.”;

3) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) 3 członków wskazanych przez szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunku prawo.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Sprawiedliwości nie później niż na 3 miesiące przed dniem upływu kadencji członków Rady zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunku prawo o wskazanie kandydatów na członków Rady. Wskazanie kandydatów następuje najpóźniej na 30 dni przed dniem upływu kadencji członków Rady.”;

4) w art. 17 w ust. 4a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w programie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu dyplomowego.”;

5) w art. 19 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny szkoły wyższej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród nauczycieli akademickich będących wykładowcami Krajowej Szkoły.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 119.[Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji] W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

2) w art. 40 w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 9, zapewnia przeprowadzenie weryfikacji i sporządzenie raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przez osobę, która posiada wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia w zakresie: nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk społecznych lub nauk ekonomicznych oraz spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 120.[Ustawa o finansach publicznych] W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 11, mogą dokonywać lokat wolnych środków w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na okres nie dłuższy niż 3 dni. Ograniczenie w zakresie terminu lokowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy środków w walutach obcych.”;

2) w art. 112 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”;

3) w art. 169 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 179 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Blokowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego oraz subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 121.[Ustawa o dyscyplinie wojskowej] W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2024) w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta lub doktoranta - żołnierzy, którzy odbywają studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w uczelni wojskowej;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 122.[Ustawa o izbach lekarskich] W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami i instytutami w kraju i za granicą;”;

2) w art. 49 w ust. 5:

a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) nazwę ukończonej uczelni i jej siedzibę;”,

b) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę podmiotu nadającego stopień;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 123.[Ustawa o Służbie Więziennej] W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Uczelnia jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), posiadającą osobowość prawną, która może realizować proces dydaktyczny również poza swoją siedzibą z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej.”;

2) w art. 9 w ust. 2 w pkt 2a lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) programy studiów i studiów podyplomowych,”;

3) w art. 13a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie właściwych warunków realizacji studiów, studiów podyplomowych, szkoleń i doskonalenia zawodowego:”;

4) w art. 43a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) studia i studia podyplomowe na Uczelni.”;

5) w art. 43zq ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszom i pracownikom uczestniczącym w szkoleniach wstępnym, zawodowym i specjalistycznym oraz doskonaleniu zawodowym, organizowanych na Uczelni, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej i ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej, a także skierowanym na studia na Uczelni albo na studia podyplomowe na Uczelni przysługuje bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, gdy rodzaj i warunki pełnienia służby lub pracy lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia w ramach form kształcenia.”;

6) w art. 47 w ust. 1a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) studia podyplomowe na Uczelni, lub”;

7) w art. 62a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odbywaniu studiów zgodnie z programem studiów;”;

8) w art. 62e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozkład czasu służby kandydackiej określają programy studiów.”,

b) uchyla się ust. 3;

9) w art. 87 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku funkcjonariuszy nauczycieli oraz funkcjonariuszy nauczycieli akademickich w opiniowaniu służbowym ocenie podlega również wywiązywanie się z obowiązków wynikających odpowiednio z przepisów o systemie oświaty oraz przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

10) w art. 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby z przyczyn określonych w art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 8 i 10 oraz funkcjonariusz, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-8 przed upływem 5 lat od odbycia kursu przygotowawczego lub szkolenia zawodowego, a także studiów na Uczelni albo studiów podyplomowych na Uczelni, jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie kształcenia. Koszty te funkcjonariusz zwraca także w przypadku nieukończenia kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub przerwania studiów albo studiów podyplomowych z winy funkcjonariusza.”;

11) w art. 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przełożony ustala koszty wyżywienia, zakwaterowania i umundurowania otrzymane przez funkcjonariusza w czasie kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub studiów albo studiów podyplomowych na podstawie informacji Rektora, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej lub komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.”;

12) art. 134a otrzymuje brzmienie:

„Art. 134a. Do wymiaru i czasu służby funkcjonariusza będącego nauczycielem akademickim stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określające czas pracy nauczyciela akademickiego.”;

13) w art. 146 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów albo studiów podyplomowych i naukę tę pobiera lub odbywa studia albo studia podyplomowe, jak również funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej, legislacyjnej albo specjalizacji lekarskiej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;”;

14) art. 208d otrzymuje brzmienie:

„Art. 208d. Funkcjonariuszowi za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 208 ust. 1 pkt 4, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości do 1219 zł.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 124.[Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju] W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1669), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa:”;

2) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych - należy przez to rozumieć program określony w ramach jednego ze strategicznych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych, określonego w polityce naukowej państwa.”;

3) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor jest powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „Ministrem”. Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.”;

4) w art. 5:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności naukowej;”,

- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.15)), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6;”;

5) w art. 9 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 34a.”;

6) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Centrum, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministra nadzoru nad realizacją zadań Centrum.”;

7) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, gospodarki morskiej, informatyzacji, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej.”;

8) w art. 13:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Ewaluacji Nauki oraz Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.”,

b) w ust. 7:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;”,

- pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej;

7) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.”;

9) w art. 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.”;

10) w art. 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”;

11) w art. 17:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych na badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

12) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.”;

13) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.”;

14) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, są finansowane ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

3. Centrum może realizować programy badań naukowych lub prac rozwojowych, które nie zostały ustanowione w polityce naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz inne zadania Centrum finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.”;

15) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji przez Centrum zadań, o których mowa w ust. 1, a także kryteria i warunki udziału w konkursach na wykonanie poszczególnych projektów, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tych projektów z polityką naukową państwa oraz polityką obronności i bezpieczeństwa państwa.”;

16) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową, w szczególności przez:

1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce;

2) wspieranie pozyskiwania przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, środków na działalność naukową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.”;

17) w art. 30:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań aplikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

- pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) finansowanie badań aplikacyjnych realizowanych w formie niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

18) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. W przypadku wyników:

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,

2) prac rozwojowych

- powstałych w ramach prac lub zadań finansowanych przez Centrum oraz know-how związanego z tymi wynikami, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługuje podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej.

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669).

3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny oraz autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku realizacji projektu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi.

4. W przypadku finansowania przez Centrum projektu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Skarb Państwa może, w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, złożyć podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny powstałych w wyniku realizacji tego projektu. W takim przypadku Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji. Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a przy braku takiego wskazania - Ministra Obrony Narodowej.

5. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

6. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskanych przez pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475).”;

19) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:

1) przeznaczenie pomocy,

2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

3) sposób kumulowania pomocy,

4) maksymalne wielkości pomocy

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa.”;

20) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.”;

21) w art. 37:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;”,

- uchyla się pkt 2 i 3,

- uchyla się pkt 5a,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku projektu zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo grupę podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 1a.”;

22) w art. 39 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) planowaną współpracę przy wykonywaniu projektu między podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i przedsiębiorcami;”;

23) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb realizacji zadań Centrum, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i bezstronności procedury oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania.”;

24) w art. 48:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych ustala dla Centrum wysokość środków finansowych w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister zwiększa wysokość środków finansowych ustalanych w planie finansowym dotyczącym części budżetu państwa przeznaczonej na szkolnictwo wyższe i naukę na zadania realizowane przez Centrum wraz ze wzrostem finansowego udziału podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w realizację tych zadań.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 125.[Ustawa o Narodowym Centrum Nauki] W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określi:”;

2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) badaniach podstawowych - należy przez to rozumieć badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

b) uchyla się pkt 3;

3) w art. 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informację o ogłoszeniu konkursu Rada przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.”,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.16)), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.”;

4) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do kandydatów na zastępcę Dyrektora stosuje się przepisy art. 4 ust. 4 pkt 1-3, 5 i 6.”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursów na stanowiska, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.”;

6) w art. 9 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 43a.”;

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Centrum, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.”;

8) w art. 12 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) reprezentujące różne dziedziny nauki i środowiska naukowe;”;

9) w art. 14:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji Rady, sporządza i przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków Rady, spośród osób zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające kategorię naukową A+ albo A, oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe, kierując się:”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady, kierując się potrzebą zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki i różnych rodzajów podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

10) w art. 15:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole Identyfikującym, Komisji Ewaluacji Nauki i Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.”,

b) w ust. 6:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;”,

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych;

5) członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.”;

11) w art. 17 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.”;

12) w art. 20:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań;”,

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie z regulaminem określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz upowszechniania nauki.”;

13) w art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

14) art. 27 i art. 28 otrzymują brzmienie:

„Art. 27. 1. W konkursie na realizację projektu badawczego mogą brać udział:

1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;

3) centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

4) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;

5) biblioteki naukowe;

6) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669);

7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) osoby fizyczne;

9) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-7.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, przedstawiają oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.

3. W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 9, wskazanemu we wniosku jako podmiot realizujący, który zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę.

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu badawczego, może wyrazić zgodę na zmianę podmiotu realizującego projekt po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 9, realizujący projekt i podmiot przejmujący realizację projektu.

Art. 28. 1. W konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą brać udział młodzi naukowcy w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1-7 i 9, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, prowadzi działalność naukową.”;

15) w art. 30 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

16) w art. 31:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię i nazwisko kierownika projektu badawczego oraz nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, będącego wnioskodawcą;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nazwę podmiotu realizującego, który zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę - w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną.”;

17) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2, są podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.”;

18) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor zawiera z podmiotem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1-7 i 9, w którym projekt badawczy ma być realizowany, i z kierownikiem projektu badawczego umowę o realizację i finansowanie tego projektu.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kontrolę w siedzibie podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1-7 i 9, przez wyznaczony przez Dyrektora zespół kontrolujący;”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego przez podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1-7 i 9, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu dokonanej przez Zespół Ekspertów oraz Radę.”;

19) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor zawiera umowę z podmiotem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1-7 i 9, w którym prowadzi działalność naukową osoba, której przyznano stypendium doktorskie lub środki na staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.”;

20) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. W przypadku wyników:

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,

2) prac rozwojowych

- powstałych w ramach prac lub zadań finansowanych przez Centrum oraz know-how związanego z tymi wynikami, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługuje podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej.

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669).

3. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, uzyskanych przez pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475).”;

21) w art. 37 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:”;

22) w art. 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonuje kontroli, o której mowa w art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

23) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 126.[Ustawa o instytutach badawczych] W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:

1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,

2) inne formy kształcenia

- na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.”;

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

4) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.”;

5) w art. 9:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Instytut badawczy może być włączony do uczelni publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do instytutu przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.”;

6) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.”;

7) w art. 13 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

8) w art. 15 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, którego właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, w stosunku do którego może być ogłoszona upadłość, jest wyłączone z postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz podlega przekazaniu innemu instytutowi w trybie i na warunkach określonych w decyzji ministra nadzorującego.”;

9) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 15.”;

10) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.”;

11) w art. 18:

a) w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;

2) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych oraz wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny;”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Instytut osiąga przychody z subwencji i dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 9 i art. 21 ust. 6, oraz z innych źródeł.”;

12) w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Status państwowego instytutu badawczego może być nadany instytutowi na wniosek ministra nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komisję Ewaluacji Nauki działającą na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej „Komisją”, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach oraz o stanie majątkowym tego instytutu umożliwiającym właściwą realizację zadań.”;

13) w art. 24 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) tworzy szkoły doktorskie;”;

14) w art. 29 w ust. 2:

a) pkt 14-16 otrzymują brzmienie:

„14) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;

15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;

16) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;”;

15) w art. 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Główna Instytutów Badawczych opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym.”;

16) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Do kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki należy ocena poziomu działalności naukowej instytutu oraz zgodności działalności instytutu z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2.

2. Podstawą oceny jest ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzana przez Komisję, w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

17) uchyla się art. 37a;

18) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku:

1) profesora;

2) profesora instytutu;

3) adiunkta;

4) asystenta.

2. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.

3. Na stanowisku profesora instytutu może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, a w przypadku osoby na stałe zamieszkującej za granicą - co najmniej stopień doktora.

4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora.

5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

6. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryteria i tryb przeprowadzania i ogłaszania konkursu określa statut instytutu. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się:

1) do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

2) w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego:

a) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową,

b) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

c) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.”;

19) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora lub profesora instytutu z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł profesora może nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. Osobę pełniącą funkcję dyrektora na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący instytut.”;

20) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku profesora lub profesora instytutu wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia.”;

21) w art. 54 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w składzie trzech członków.”;

22) w art. 55:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonują komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

23) w art. 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie powołuje rada naukowa instytutu, a rzecznika dyscyplinarnego przy komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki trwa 4 lata.”;

24) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, w tym przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 127.[Ustawa o Polskiej Akademii Nauk] W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2:

a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) prowadzenie działalności naukowej;

2) wspieranie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);

3) kształcenie w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników działalności naukowej w praktyce;”,

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie działalności naukowej;

9) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej w celu wdrożenia jej wyników;”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią, w tym nad jednostkami naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie zgodności działania ich organów z przepisami ustawy, statutem Akademii lub statutami jednostek naukowych, z wyłączeniem gospodarki finansowej. Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania.

2. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii, niedotyczącą prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami ustawy lub statutem Akademii. Wniosek w sprawie uchylenia uchwały organów Akademii, dotyczącej gospodarki finansowej, składa do Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały.”;

3) uchyla się art. 6;

4) w art. 7 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) senatu uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, lub

4) pięciu osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkiem zagranicznym może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego albo osoba posiadająca obywatelstwo polskie na stałe zamieszkała za granicą i zatrudniona w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.”;

6) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres obowiązków realizowanych przez członków Akademii.”;

7) w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

8) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes i wiceprezesi Akademii w trakcie trwania kadencji nie mogą pełnić funkcji dyrektora lub zastępcy dyrektora w jednostce naukowej Akademii oraz funkcji rektora lub funkcji kierowniczej w uczelni.”;

9) w art. 24 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zgody nie wymaga dokonanie czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych Akademii, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.”;

10) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po przeprowadzeniu audytu Prezes Akademii przedkłada niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyniki audytu wraz ze stanowiskiem Prezydium Akademii.”;

11) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydział uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dyscyplinach naukowych objętych zakresem jego działania.”;

12) w art. 31:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Utworzenie i likwidacja oddziału wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”,

b) w ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) upowszechnianie i promocja działalności naukowej;”;

13) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych przez nie obowiązków.”;

14) w art. 36 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników działalności naukowej;”;

15) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu promowania działalności naukowej prowadzonej przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej tworzy się akademię młodych uczonych.”;

16) w art. 40 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce oraz tryb jej prac i sposób wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania, mając na uwadze zapewnienie jej sprawnego działania.”;

17) w art. 43 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) istnieje potrzeba prowadzenia w sposób ciągły działalności naukowej, która ze względu na swój zakres, skalę lub charakter nie może być prowadzona przez inne podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz do prowadzenia tej działalności jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych oraz odpowiednia aparatura badawcza;

2) zostanie zapewniona niezbędna liczba pracowników, nie mniejsza niż 12 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia działalności naukowej;”;

18) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. Uchwałę o utworzeniu instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu. Utworzenie instytutu wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o którą występuje Prezes Akademii.”;

19) w art. 49 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”;

20) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. Do zadań instytutu należy prowadzenie działalności naukowej, w szczególności istotnej dla rozwoju kraju, upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej działalności.

2. Instytut może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia działalności naukowej przez pracowników uczelni i innych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Instytut może prowadzić:

1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych,

2) inne formy kształcenia związane z działalnością instytutu

- na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Wynik ewaluacji jakości działalności naukowej instytutu, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi podstawę stwierdzenia zgodności działalności instytutu z kierunkami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut.”;

21) w art. 53:

a) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Kandydatem na dyrektora instytutu może być także obywatel innego państwa lub obywatel polski, który uzyskał za granicą stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, o którym mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo stopień uznany za równoważny z polskim stopniem zgodnie z art. 328 ust. 3 tej ustawy.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 3, skład i zadania komisji konkursowej, sposób ogłaszania konkursu, tryb postępowania komisji konkursowej i sposób wyłaniania przez nią kandydatów na stanowisko dyrektora, z zachowaniem zasady jawności i przejrzystości tej procedury.”;

22) w art. 54:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dyrektor tworzy szkoły doktorskie.”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych instytutu, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;

23) w art. 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

b) w ust. 2:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, w ramach posiadanych uprawnień;”,

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ustala programy studiów podyplomowych i programy kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;”,

- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wykonuje zadania związane z:

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia

- zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650).”,

- uchyla się pkt 8-10;

24) w art. 56 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie przedstawiciele;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2;”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli instytut prowadzi kształcenie doktorantów;”,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza instytutu wyróżniające się wiedzą i znaczącym dorobkiem w dyscyplinie objętej zakresem działania instytutu, posiadające co najmniej stopień doktora.”;

25) w art. 57 w ust. 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inicjowanie i koordynowanie udziału podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w międzynarodowych programach badawczych;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współdziałanie w organizowaniu szkoły doktorskiej;”;

26) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej, wspólny instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wspólny instytut może być utworzony na podstawie bezpośrednich porozumień z tymi uczelniami lub innymi podmiotami. Przepisy art. 43 i art. 61-65 stosuje się odpowiednio.”;

27) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Utworzenie za granicą instytutu lub filii instytutu następuje na wniosek Prezydium Akademii, w drodze porozumienia zawartego między ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki a właściwym organem administracji państwa, na terytorium którego ma zostać utworzony instytut lub filia instytutu.”;

28) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii lub dyrektora instytutu złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podejmuje uchwałę o połączeniu, podziale, reorganizacji lub likwidacji instytutu.”;

29) w art. 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prawo do patentu na wynalazek, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, których właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, który może być postawiony w stan upadłości, stają się własnością Akademii. Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, podejmuje uchwałę o ich przeznaczeniu. W przypadku przekazania prawa innemu instytutowi lub innemu podmiotowi uchwała Prezydium Akademii określa warunki i tryb przekazania oraz sposób wykorzystania tego prawa do celów komercyjnych.”;

30) w art. 66:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) włączony do uczelni publicznej, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do instytutu przekształconego w instytut badawczy lub włączonego do instytutu badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.”;

31) w art. 68:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Pomocnicze jednostki naukowe Akademii tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje i likwiduje Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z zastrzeżeniem ust. 3. Do tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej stosuje się przepisy art. 44, art. 45 i art. 65.

3. Zagraniczną stację naukową tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje, likwiduje lub przekształca w instytuty Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Statut zagranicznej stacji naukowej określający profil zadaniowy stacji nadaje Prezes Akademii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.”;

32) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutu, szczegółowy tryb tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej, sposób komisyjnego ustalania majątku i jego przekazywania oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników jednostek naukowych, mając na uwadze poprawę jakości prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz potencjału naukowego jednostek naukowych, a także racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz majątkiem tych jednostek naukowych.”;

33) uchyla się art. 70a;

34) po art. 70a dodaje się art. 70b w brzmieniu:

„Art. 70b. 1. Prezes Akademii może przyznać stypendium na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w pomocniczej jednostce naukowej Akademii przez naukowca z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.

2. Prezes Akademii może upoważnić dyrektora pomocniczej jednostki naukowej, w której naukowiec z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, do przyznania stypendium.

3. Stypendium jest wypłacane ze środków, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1.

4. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Prezes Akademii.”;

35) w art. 78 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Środki pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są klasyfikowane w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka” i ujmowane w wyodrębnionej części budżetu państwa - „Polska Akademia Nauk”, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Prezes Akademii wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem Akademii. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Akademii podlega ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

36) w art. 79:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) upowszechnianie i promocję działalności naukowej;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz w ust. 3, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ze środków ujętych w części budżetu państwa „Polska Akademia Nauk”, jeżeli działalność ta nie jest finansowana ze środków finansowych ujętych w części budżetu państwa „Szkolnictwo wyższe i nauka”.”;

37) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. Przychody, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 6-9, Akademia przeznacza na realizację zadań statutowych, w szczególności na rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich badań, dofinansowywanie inwestycji wspomagających działalność naukową, promowanie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez przyznawanie stypendiów naukowych przez Prezesa Akademii, a także na koszty utrzymania mienia Akademii, w tym remonty, przebudowy lub rozbudowy i inne inwestycje, oraz finansowanie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Środki te, niewydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.”;

38) w art. 83 ust. 1-1b otrzymują brzmienie:

„1. Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych. Każda z tych czynności wymaga uprzedniego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

1a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwić się dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1.

1b. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nie wniósł sprzeciwu. Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia doręczenia zgłoszenia wymaga dokonania nowego zgłoszenia.”;

39) w art. 84 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Plan jest uchwalany przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii i podlega zatwierdzeniu w ciągu 21 dni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

5. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu sporządza Prezes Akademii w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym i przedstawia je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Instytuty prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności z przydzielonych im środków publicznych, a także z innych środków pozyskiwanych przez instytuty, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 94c ust. 2, oraz z części środków przysługujących instytutom z tytułu komercjalizacji przez pracownika instytutu wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.”;

40) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Akademii oraz gospodarki finansowej jej instytutów, sposób sporządzania planu finansowego, sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez Akademię i jej instytuty, z zachowaniem zasady prawidłowej gospodarki majątkiem Akademii i jej instytutów.”;

41) w art. 88 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) profesora;

2) profesora instytutu;”,

b) uchyla się pkt 3;

42) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. 1. Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę, która posiada tytuł profesora.

2. Na stanowisku profesora instytutu można zatrudnić osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a w przypadku osoby na stałe zamieszkującej za granicą - co najmniej stopień doktora.

3. Na stanowisku adiunkta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej stopień doktora.

4. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

5. Na stanowisku specjalisty lub głównego specjalisty do spraw obsługi środowiskowej aparatury badawczej, o których mowa w art. 88 ust. 2, można zatrudnić osobę, która posiada stopień doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

6. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, cudzoziemca lub obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki, tytuł w dziedzinie nauki lub tytuł w dziedzinie sztuki uzyskał za granicą, można odstąpić od wymagań określonych w ust. 1-3.

7. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, cudzoziemca lub obywatela polskiego, który uzyskał za granicą co najmniej tytuł zawodowy, można odstąpić od wymagań określonych w ust. 4 i 5.”;

43) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. 1. Stosunek pracy na stanowisku profesora lub profesora instytutu nawiązuje się na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie osobę posiadającą tytuł profesora. Wyłącznie na podstawie umowy o pracę można zatrudnić osobę, która:

1) posiada ustalone prawo do emerytury lub renty;

2) jest zatrudniona w jednostce naukowej Akademii w niepełnym wymiarze czasu pracy;

3) jest zatrudniona na podstawie mianowania w innym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Stosunek pracy z innymi pracownikami naukowymi niż określeni w ust. 1 nawiązuje się przez zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, niezbędny do wykonania określonego zadania badawczego.

3. Mianowania na stanowisko profesora i profesora instytutu dokonuje Prezes Akademii, na wniosek dyrektora właściwej jednostki naukowej, po uzyskaniu opinii rady naukowej.

4. Umowę o pracę zawiera dyrektor właściwej jednostki naukowej.

5. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem ogłaszanym na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe ustala rada naukowa instytutu lub dyrektor pomocniczej jednostki naukowej.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego:

1) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;

2) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

3) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.”;

44) uchyla się art. 92;

45) w art. 94 w ust. 6 uchyla się pkt 2 i 3;

46) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. Pracownik naukowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 3 lat w instytucie ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku według zasad i trybu określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

47) w art. 102 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku profesora lub profesora instytutu wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia.”;

48) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz tryb przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych obowiązków.”;

49) w art. 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców przy komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 2, powołuje Prezes Akademii spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.”;

50) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 128.[Ustawa o sporcie] W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu odpowiednio w środowisku szkolnym i akademickim.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 129.[Ustawa o ochronie informacji niejawnych] W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów uwzględni odrębności wynikające z wydawania zaświadczeń przez ABW i SKW oraz pełnomocników ochrony oraz sposób ustalania kosztów na potrzeby ich rozliczania w ten sposób, że ich wysokość nie może przekroczyć 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629).”;

2) w art. 53 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość kwoty bazowej w postaci kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;”;

3) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu, uwzględniając, że wysokość kosztów nie powinna przekroczyć 7-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 130.[Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym] W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907) w art. 46 w ust. 1 w pkt 6 w lit. a tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 131.[Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia] W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, finansuje się także ze środków finansowych przyznawanych Centrum na podstawie przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 i 1669).”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 132.[Ustawa o działalności leczniczej] W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia.”;

2) w art. 89 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez studentów, doktorantów lub nauczycieli akademickich i zasady postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego przez udostępniającego;”;

3) w art. 92 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz doktoranci w uczelniach medycznych lub federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących działalność naukową w zakresie nauk medycznych są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:”;

4) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

„Art. 92a. Przepisy art. 89-92 stosuje się odpowiednio do innej uczelni prowadzącej kształcenie i działalność naukową w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 133.[Prawo geologiczne i górnicze] W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii I-IX może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę zawodową, odpowiednią do poziomu i kierunku ukończonych studiów, zwaną dalej „praktyką”, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a.

2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę, określone w tych przepisach.

3. Zakres ukończonych studiów, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się na podstawie:

1) nazw kierunków studiów lub

2) nazw specjalności, lub

3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w szczególności w suplemencie do dyplomu, indeksie lub zaświadczeniu o przebiegu studiów, z tym że studiami umożliwiającymi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych są te studia, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujących przynajmniej 60 godzin kształcenia.

4. Praktyką jest udział w:

1) wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii geologicznej, lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi;

2) sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań geofizycznych.

5. Praktykę można rozpocząć w przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w:

1) kategorii I-IX - po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 1, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1;

2) kategorii XIII - po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo używania tytułu zawodowego lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 2, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 2.

6. Do okresu praktyki zalicza się praktykę objętą programem studiów na studiach, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że jest prowadzona na podstawie umowy dotyczącej praktyki, zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem geologicznym lub górniczym.

7. Praktykę odbywa się pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania takich samych czynności objętych kwalifikacjami, o których stwierdzenie posiadania ubiega się osoba odbywająca praktykę.

8. Praktyką jest także udział osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. W stosunku do tych osób przepisu ust. 7 nie stosuje się.”;

2) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres ukończonych studiów potwierdza się na podstawie:

1) nazw kierunków studiów lub

2) nazw specjalności, lub

3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w suplemencie do dyplomu.”;

3) w art. 65 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o przeprowadzenie ponownego egzaminu składa się nie później niż przed upływem roku od dnia egzaminu, z którego kandydat uzyskał wynik negatywny.”;

4) w art. 67 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Członkom komisji egzaminacyjnej, biorącym udział w egzaminie o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie geologii, odbywającym się poza miejscowością ich zamieszkania, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). Czynności pracodawcy określone w tych przepisach w odniesieniu do tych osób wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.”;

5) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów, w tym koszty, o których mowa w art. 67, pokrywa się ze środków zaplanowanych w budżecie państwa, w częściach właściwych dysponentów.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 134.[Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej] W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 uchyla się ust. 4;

2) w art. 53 uchyla się ust. 4;

3) w art. 54:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kształcenie kliniczne odbywa się w podmiotach leczniczych, pod kierunkiem wykładowców pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy innych specjalistów, w szczególności pielęgniarek i położnych. Kształcenie kliniczne jest praktyką zawodową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące:”;

4) w art. 57 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

5) w art. 58 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie spełnia standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

6) w art. 59:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie jest zapewnienie:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji dla studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 135.[Ustawa o bezpieczeństwie morskim] W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i 1137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązek zdania egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie operacyjnym przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8, potwierdzający uzyskanie zakładanych efektów uczenia się, jeżeli egzamin dyplomowy spełnia warunki do uznania go za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym.”;

2) w art. 74 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) uczelnie morskie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

2) uczelnie inne niż w pkt 1,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 136.[Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi] W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473) w art. 33 w ust. 1:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów;”;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) stypendiów i zapomóg otrzymywanych przez studentów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 137.[Ustawa o współpracy rozwojowej] W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 17 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 138.[Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich] W ustawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 925) w art. 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiada wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w zakresie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych, humanistycznych lub prawnych;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 139.[Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi] W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) w art. 7 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 140.[Ustawa o cudzoziemcach] W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) naukowiec - cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia doktora;”;

2) w art. 60 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia w szkole doktorskiej;”;

3) w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub kształcenie w szkole doktorskiej, w tym kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”;

4) w art. 114 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub”;

5) w art. 144:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole doktorskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, zwanych dalej „studiami”, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach i spełnia warunki określone w ust. 1.”;

6) art. 145 otrzymuje brzmienie:

„Art. 145. 1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy.

2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144 ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów przedłużony o 3 miesiące.

3. Zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w celu kształcenia się na studiach przedłużony o 3 miesiące.

4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów lub na okres kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.”;

7) w art. 148a:

a) w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) kierunek studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej - dyscypliny naukowe albo artystyczne;

9) określenie rodzaju studiów i informację o ich odpłatności.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze konieczność uzyskania informacji niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, oraz ujednolicenia danych zawartych w zaświadczeniu i jego formy.”;

8) w art. 151:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanym dalej „jednostką naukową”, zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzoziemiec przedstawi:”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się także cudzoziemcowi, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z instytucją naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”,

c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może wydać decyzję o odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej w przypadku, gdy:”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

9) w art. 155 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zamierza prowadzić, w ramach kształcenia w szkole doktorskiej, działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub

2) jest oddelegowany przez instytucję naukową z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do jednostki naukowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

10) w art. 156 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.”;

11) w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 141.[Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa] W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) offsetobiorca - podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290, z późn. zm.18)), z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednostkę sektora finansów publicznych oraz podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 26 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 142.[Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej] W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), oraz zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi;”;

2) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru - po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - na 5-letnią kadencję.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Agencji - po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - przed upływem kadencji w przypadku:”;

3) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wiceprezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. Przed powołaniem wiceprezesa do spraw nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych Prezes Rady Ministrów dodatkowo zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Ministra Obrony Narodowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesa.”;

4) w art. 14 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - na jego wniosek,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 143.[Prawo o aktach stanu cywilnego] W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 144.[Ustawa o Karcie Dużej Rodziny] W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544) w art. 10 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji Karty przez wójta.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 145.[Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych] W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli, które są hodowane wyłącznie do celów określonych w art. 3 lub których tkanki lub narządy są przeznaczone do wykorzystania w takich celach, mając na względzie zapewnienie ochrony tych zwierząt.”;

2) w art. 3 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) podstawowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) aplikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym badań translacyjnych polegających na przeniesieniu wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki klinicznej, jeżeli ich celem jest:

- zapobieganie chorobom, diagnozowanie lub leczenie chorób lub dysfunkcji u ludzi, zwierząt lub roślin,

- ocena, wykrywanie, regulacja lub zmiana stanów fizjologicznych ludzi, zwierząt lub roślin,”;

3) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ośrodku użytkownika, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

4) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, zakres programów szkoleń, praktyk i staży, o których mowa w art. 20 pkt 2 i 3, art. 21 i art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz wzory dokumentów potwierdzających ich ukończenie, mając na względzie zapewnienie uczestnikom szkoleń uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności wymienionych w art. 20 i art. 21 oraz zadań, o których mowa w art. 24 ust. 1.”;

5) w art. 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

6) w art. 28 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:”;

7) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi rejestr w postaci elektronicznej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Hodowca, dostawca lub użytkownik wpisany do rejestru informuje na piśmie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o zmianie danych, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 3 i 4, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 3 i 4, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

8) w art. 30:

a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Użytkownik, na podstawie danych zawartych w ewidencji, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Hodowca i dostawca przekazują ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w procedurach.”;

9) w art. 33:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wniosków wynikających z rocznego sprawozdania podsumowującego wyniki kontroli hodowców, dostawców i użytkowników;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacje o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, a w szczególności o liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Dobre praktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, informacje o metodach alternatywnych oraz roczne sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w art. 62, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

10) w art. 34:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Komisji wchodzi 15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w tym:”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W posiedzeniach Komisji bierze udział przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza przewodniczącego Komisji spośród jej członków.”;

11) w art. 35:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje członka Komisji w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2.

2. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2, członek Komisji niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może odwołać członka Komisji w przypadku nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Komisji.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje nowego członka Komisji na okres do końca danej kadencji, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 34 ust. 1. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 34 ust. 4.”;

12) w art. 36:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nietechnicznych streszczeń doświadczeń.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Komisji informacje dotyczące przeprowadzonych ocen retrospektywnych i udostępnionych nietechnicznych streszczeń doświadczeń.”;

13) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność Komisji i lokalnych komisji jest finansowana z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

14) w art. 41 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”;

15) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór wniosku, opracowany przez Komisję, jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

16) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór nietechnicznego streszczenia doświadczenia, opracowany przez Komisję, jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

17) w art. 55 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Ekspertowi za udział w przeprowadzeniu kontroli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Koszty związane z udziałem eksperta w przeprowadzeniu kontroli są finansowane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli oraz wysokość ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz faktycznego nakładu pracy.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi listę ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli i udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Lista zawiera imię i nazwisko oraz określenie wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności eksperta.”;

18) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie przekazuje ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wraz z wnioskiem o wykreślenie hodowcy, dostawcy lub użytkownika z rejestru.”;

19) art. 61 i art. 62 otrzymują brzmienie:

„Art. 61. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i Komisji informację o stwierdzonych naruszeniach będących podstawą do wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 69 ust. 1, 2 i 4, wraz z protokołem kontroli.

Art. 62. Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji przekazanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, corocznie składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Komisji sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, nie później niż do dnia 30 czerwca.”;

20) art. 64 i art. 65 otrzymują brzmienie:

„Art. 64. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pełni rolę krajowego punktu kontaktowego i współpracuje z Komisją Europejską oraz organami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Art. 65. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję, lokalne komisje, hodowców, dostawców i użytkowników oraz Głównego Lekarza Weterynarii, przekazuje Komisji Europejskiej:

1) corocznie - informacje dotyczące:

a) liczby, gatunków i pochodzenia zwierząt wykorzystywanych w procedurach,

b) celów i rodzajów doświadczeń, w których były wykorzystywane zwierzęta,

c) przypadków ponownego wykorzystania zwierząt w procedurach,

d) kategorii procedur oraz liczby zmian w zakresie ich kwalifikacji, z podaniem przyczyny tych zmian;

2) co 5 lat - informacje dotyczące wdrażania przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Komisji, corocznie w terminie do dnia 31 sierpnia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, tryb przekazywania tych informacji oraz wzory formularzy, na których informacje te będą przekazywane, mając na uwadze zapewnienie prawidłowości i kompletności informacji przekazywanych Komisji Europejskiej, a także uwzględniając przepisy dotyczące sposobu przekazywania informacji o zwierzętach wykorzystywanych w doświadczeniach, wydane na podstawie art. 54 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.”;

21) w art. 71 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są uiszczane na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.”;

22) w art. 81 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekaże Komisji Europejskiej po raz pierwszy dane, o których mowa w art. 65 ust. 1:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 146.[Ustawa o odnawialnych źródłach energii] W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 15a otrzymuje brzmienie:

„15a) klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”;”;

2) w art. 136 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.19)) albo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 147.[Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym] W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075 i 1637) w art. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska:

a) badawczo-dydaktycznego lub badawczego w uczelni,

b) naukowo-dydaktycznego lub naukowego w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

- ani wykonywać innych zajęć zawodowych;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 148.[Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej] W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000) w art. 70 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku uznania przez Komisję studiów wyższych, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zawiera z uczelnią umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 149.[Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty] W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym, albo”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym PEF, albo”;

2) w art. 44 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

3) w art. 45 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 150.[Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji] W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustawa nie określa wymogów walidacji i certyfikowania, zasad zapewniania jakości nadawania kwalifikacji oraz zasad nadzoru nad nadawaniem kwalifikacji w zakresie kwalifikacji uzyskiwanych w systemie oświaty oraz w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.”;

2) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669);”,

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) kwalifikacje cząstkowe - kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe;

10) kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) kwalifikacje uregulowane - kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki;”;

3) w art. 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,”;

4) w art. 7:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określą, w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:”;

5) w art. 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, świadectwo dyplomowanego specjalisty i świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji;”;

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy porównania wymaganych efektów uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

7) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mogą włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli został przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji.”;

8) w art. 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli z rekomendacji wynika, że do danej kwalifikacji cząstkowej należy przypisać 6, 7 lub 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, minister właściwy może wystąpić o opinię do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie zasadności dokonanego porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.”;

9) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 14-25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.”;

10) w art. 83 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 8-11:

1) dane uczelni, prowadzone przez nie studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, dane podmiotów uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz prowadzone przez nie szkoły doktorskie;

2) nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz stopień doktora;

3) adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, uwzględniając odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.”;

11) w art. 84:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce - udostępnia podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 151.[Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej] W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”;

2) w art. 20 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.”;

3) w art. 21:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, a także określi dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze konieczność zapewnienia znajomości prawa polskiego na poziomie gwarantującym właściwą ochronę interesów korzystających z porad i pomocy prawnej świadczonych przez osoby, które ubiegają się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania tych zawodów.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określając dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze konieczność zapewnienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa polskiego na poziomie gwarantującym właściwe wykonywanie tych działalności regulowanych.”;

4) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami, oraz, o ile to jest możliwe, tytułami ustalonymi dla poszczególnych zawodów w Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę organizację systemu edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyeliminowanie możliwości wystąpienia poważnego ryzyka dla porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, a także dla bezpieczeństwa usługobiorców lub ochrony środowiska na skutek przyjęcia wspólnych ram kształcenia lub wspólnych testów.”;

5) w art. 33 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zachowania przejrzystości i kompletności zawartych w nim informacji.”;

6) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza pracownika obsługującego go urzędu do pełnienia funkcji koordynatora systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „koordynatorem”.”;

7) w art. 53 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pełni funkcję ośrodka wsparcia, do którego zadań należy:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 152.[Prawo o prokuraturze] W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000 i 1443) w art. 3 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania oraz współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 153.[Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci] W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.20)) w art. 2:

1) w pkt 19 lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w pkt 20 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 154.[Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego] W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), z wyjątkiem:”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 155.[Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi] W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w ramach programu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i co najmniej jednym państwem członkowskim Unii Europejskiej, opartego na badaniach i rozwoju, rozumianych jako każda działalność dotycząca badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmujących tworzenie technologicznych egzemplarzy próbnych sprzętu pokazującego zastosowanie nowego zamysłu lub nowej technologii w odpowiednich lub reprezentatywnych warunkach, które są prowadzone wspólnie nad opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, na późniejszych etapach całości lub części cyklu życia tego produktu,”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 156.[Prawo oświatowe] W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej „jednostką naukową”.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 157.[Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej] W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723 i 1544) w art. 54 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej lub dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych za granicą uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 158.[Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym] W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182) w art. 3 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 159.[Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym] W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) w art. 117 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykonuje uprawnienia w odniesieniu do nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 160.[Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia] W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych odbywanych w jednostce szkolącej o program szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli jest on zgodny z zakresem studiów podyplomowych, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w pkt 1-3.”;

2) w art. 29 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;”;

3) w art. 48 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uczelniom - w zakresie monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 161.[Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej] W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 919) w art. 4 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 162.[Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym] W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli realizowany przez uczelnię posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych program studiów na danym kierunku, poziomie i profilu obejmuje wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2, a egzaminy w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej, Komisja zawiera z uczelnią, na jej wniosek, umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). Do podpisania umowy w imieniu Komisji jest uprawniony jej przewodniczący.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 163.[Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

b) w ust. 3:

- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień;

2) prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i art. 180 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz uwierzytelnianiem dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4 tej ustawy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”;

2) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

4) w art. 7:

a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 28a.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego Dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

5) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

6) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

7) przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

8) przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

9) przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1:

1) pkt 1 - powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów;

2) pkt 2 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-9, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek tych podmiotów.

4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek podmiotu, który wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na jego miejsce. Członek Rady powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji Rady.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza spośród członków Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcę.”;

7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji.”;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora.

2. Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki regulamin wynagradzania osób zatrudnionych w Agencji.”;

9) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, administrowanie systemem teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki finansowe na ten cel.”;

10) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekt rocznego planu działania na następny rok wraz z opinią Rady.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zmieniony plan działania wraz z opinią Rady.”;

11) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa:”;

12) w art. 18 w ust. 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;

4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom naukowym;”;

13) w art. 20 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w jakim mają być sporządzone;”;

14) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2, są powoływani na zasadach określonych przez Dyrektora.”;

15) w art. 23:

a) w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) uzasadnienie odbywania kształcenia w danym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub”,

b) w pkt 2:

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) opinię podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub

c) renomę i poziom naukowy podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, z którą osoba ta zamierza podjąć współpracę, lub”,

- lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazanym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, lub”,

c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zgodność działań z celami polityki naukowej, innowacyjnej i społecznej państwa, lub”;

16) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja o wynikach ewaluacji stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.”;

17) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:”;

18) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Działalność Agencji podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt obejmuje działalność Agencji w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.”;

19) w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:”;

20) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonuje wyboru firmy audytorskiej.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 164.[Prawo wodne] W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 363 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Przewodniczący Państwowej Rady, Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Rady oraz członkowie Państwowej Rady są powoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne, związane z gospodarką wodną.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej może odwołać Przewodniczącego Państwowej Rady, Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady lub członka Państwowej Rady przed upływem jej kadencji na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.”;

2) w art. 387 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 165.[Ustawa o Służbie Ochrony Państwa] W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”;

2) art. 154 otrzymuje brzmienie:

„Art. 154. 1. Komendant SOP udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki, odbywanie studiów wyższych lub studiów podyplomowych lub kształcenie w szkole doktorskiej i naukę tę pobiera, odbywa studia lub kształcenie, jak również uzyskał zezwolenie na wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie specjalizacji medycznej, aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej.

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na przygotowanie się do egzaminów i ich złożenie, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego, specjalizacyjnego, egzaminów doktorskich, przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.”;

3) w art. 156 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 166.[Ustawa o Straży Marszałkowskiej] W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1. Szef Kancelarii Sejmu udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i który pobiera tę naukę lub odbywa studia, jak również funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej.

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udział w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie się do egzaminów i złożenie ich, przygotowanie pracy dyplomowej, rozprawy doktorskiej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego, przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.”;

2) w art. 64 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 167.[Ustawa o komornikach sądowych] W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 i 1443) w art. 79 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 1 pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 168.[Ustawa o ochronie danych osobowych] W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 85 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.21)).”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 169.[Przepisy uchylone] Tracą moc:

1) ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) - z dniem 31 grudnia 2018 r.;

2) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

3) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.22)) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.;

4) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 170.[Przekształcenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich w Fundusz Kredytów Studenckich] Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, staje się Funduszem Kredytów Studenckich, o którym mowa w ustawie, o której mowa w art. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 171.[Ważność umów, o których mowa w art. 5 ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich] Umowy, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 172.[Ważność umów pożyczki studenckiej i umów kredytu studenckiego zawartych do dnia 31 grudnia 2018 r.] 1. Umowy pożyczki studenckiej i umowy kredytu studenckiego zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

2. Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty