Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-05-18

Ujmowanie w księgach zdarzeń po dniu bilansowym 2021

Jednostki gospodarcze, prowadząc działalność gospodarczą, codziennie dokonują wielu operacji gospodarczych mających wpływ m.in. na sytuację materialną i finansową jednostki. Na przykład jednostka dokonująca wydatków z odroczonym terminem płatności zaciąga zobowiązania u swoich dostawców, a sprzedając wytworzone przez siebie wyroby lub świadczone usługi  z odroczonym terminem płatności udziela swoim odbiorcom tzw. kredytu kupieckiego i otrzymuje swoje środki z opóźnieniem.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego nie powoduje zatrzymania operacji gospodarczych będących cały czas w toku. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla jedynie stan, jaki istnieje w dniu, na który jest sporządzone sprawozdanie, tzw. dzień bilansowy, np. 31.12.2021 r. itp. Dlatego po dacie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka może otrzymać informacje o zaistniałych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na informacje zawarte w tym sprawozdaniu. W takiej sytuacji należy rozważyć, czy uwzględnić zaistniałe zdarzenia w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, czy będą one miały wpływ dopiero na sprawozdanie sporządzone w następnych latach.

Obowiązki w zakresie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

  • Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

a w przypadku niektórych jednostek także z:

  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  • rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z art. 52 i 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno być:

  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego - sporządzone i przedstawione właściwym organom,
  • nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego - zatwierdzone przez organ zatwierdzający.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe danej jednostki jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową bądź na mocy prawa własności jest do tego uprawniony.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00