Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-05-18

Ujmowanie w księgach zdarzeń po dniu bilansowym 2021

Jednostki gospodarcze, prowadząc działalność gospodarczą, codziennie dokonują wielu operacji gospodarczych mających wpływ m.in. na sytuację materialną i finansową jednostki. Na przykład jednostka dokonująca wydatków z odroczonym terminem płatności zaciąga zobowiązania u swoich dostawców, a sprzedając wytworzone przez siebie wyroby lub świadczone usługi  z odroczonym terminem płatności udziela swoim odbiorcom tzw. kredytu kupieckiego i otrzymuje swoje środki z opóźnieniem.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego nie powoduje zatrzymania operacji gospodarczych będących cały czas w toku. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla jedynie stan, jaki istnieje w dniu, na który jest sporządzone sprawozdanie, tzw. dzień bilansowy, np. 31.12.2021 r. itp. Dlatego po dacie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka może otrzymać informacje o zaistniałych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na informacje zawarte w tym sprawozdaniu. W takiej sytuacji należy rozważyć, czy uwzględnić zaistniałe zdarzenia w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, czy będą one miały wpływ dopiero na sprawozdanie sporządzone w następnych latach.

Obowiązki w zakresie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

  • Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

a w przypadku niektórych jednostek także z:

  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  • rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z art. 52 i 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno być:

  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego - sporządzone i przedstawione właściwym organom,
  • nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego - zatwierdzone przez organ zatwierdzający.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe danej jednostki jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową bądź na mocy prawa własności jest do tego uprawniony.

W jednostkach, w których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje po uprzednim zbadaniu tego sprawozdania.

WAŻNE! Na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności:

-inwentaryzacji,

-sporządzenia zestawienia obrotów i sald,

-sporządzenia sprawozdania finansowego,

-przekazywania sprawozdania finansowego,

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla wybranych jednostek,

-sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 10 marca 2022 r. Przepisy tego rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości finansowej mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2022 r.

Tabela 1. Wybrane terminy związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

Lp.

Rodzaj prac

Ustawowy termin wykonania prac

Przedłużony termin wykonania
wynikający z rozporządzenia
zmieniającego

1

2

3

4

1.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. nie później niż do 31 marca 2022 r.

Termin przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

2.

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r.

Termin przedłużono o 90 dni - przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania, gdyż termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2021 r. upłynął 26 marca 2022 r.

(przesunięcie terminów ma zastosowanie do obowiązków, których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2022 r.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00