Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 16 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.575.2018.9.GG

Obowiązki płatnika w związku z programem motywacyjnym dla pracowników w postaci RSU.

Interpretacja indywidualna po wyroku sądu – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo:

1)ponownie rozpatruję sprawę wniosku wspólnego Zainteresowanych z 31 października 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej – uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 264/19oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2701/19 

2)i stwierdzam, że stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

8 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek wspólny Zainteresowanych z 31 października 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uczestnictwem pracowników w Programie Motywacyjnym.

We wniosku złożonym przez:

-Zainteresowanego będącego stroną postępowania: …. Spółka z o.o., NIP ….

-Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana …..

przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

. z siedzibą w ….. (dalej: ....) prowadzi globalny program motywacyjny pod nazwą .... (dalej: Plan, Program Motywacyjny) oparty na akcjach spółki ….. . Program Motywacyjny kierowany jest do wybranych grup pracowników należących do Grupy …. , w tym do pracowników .... spółki – …..  Sp. z o.o. (dalej: Spółka, ….. , Wnioskodawca – Zainteresowany będący stroną postępowania). W związku z powyższym, uczestnikami Programu Motywacyjnego mogą być wybrani pracownicy Spółki (dalej: Pracownicy …. Uczestnicy). Na podstawie Planu uczestnicy Planu otrzymują – w tzw. grant date – warunkowe prawo do nieodpłatnego otrzymania akcji ….  (dalej: RSU). Po upływie trzyletniego okresu wyczekiwania – w tzw. vesting date – uczestnik planu otrzyma akcje …. , o ile będzie na ten dzień kontynuował zatrudnienie w podmiocie z Grupy ….  (w tym w Spółce, Zainteresowanym). Uczestnik Planu nie może sprzedać, zastawiać, przekazywać, cedować lub w inny sposób zbyć ..... Ponadto, w okresie wyczekiwania, uczestnik Planu nie ma prawa głosu ani, co do zasady, prawa do otrzymywania dywidend i innych wypłat należnych mu z tytułu posiadania ..... Po upływie okresu wyczekiwania uczestnik Programu Motywacyjnego może swobodnie dysponować akcjami, w tym sprzedać je. Przyznanie akcji … jest wyłącznym uprawnieniem …., a ich przyznanie nie powoduje u uczestnika Programu Motywacyjnego powstania roszczenia o ponowne przyznanie w przyszłości. Plan jest administrowany przez radę dyrektorów …. (dalej: Rada), która ma prawo decydowania czy dany pracownik jest uprawniony do uczestnictwa w Planie oraz ile .... i akcji … może on otrzymać. W Radzie nie ma reprezentantów Zainteresowanego. W związku z tym wybór pracowników uczestniczących w Planie oraz liczba przyznanych im udziałów znajduje się poza kontrolą Zainteresowanego. Prawo do otrzymania akcji ….  przez pracowników Zainteresowanego nie wynika z umowy o pracę z Zainteresowanym, ani też z podpisanych przezeń innych dokumentów (np. regulaminu wynagrodzeń) wiążących ich z Zainteresowanym. W związku z powyższym, uczestnik Programu Motywacyjnego będący pracownikiem Zainteresowanego nie ma żadnych roszczeń do Spółki z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

Pracowników Zainteresowanego nie łączy z …. stosunek pracy, ani żaden inny o podobnym charakterze. Zainteresowany jest obciążany kosztami uczestnictwa pracowników Zainteresowanego w Planie. W ramach Planu w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 wybranym pracownikom Grupy …..  (w tym Zainteresowanemu) zostały przyznane ....(tzw. grant date). Po upływie trzyletniego okresu wyczekiwania będą przekazywane akcje ….. , pierwsze przekazanie (tzw. vesting date) nastąpiło w 2018 r. w związku z przyznanymi .....w 2015 r. W kolejnych latach po upływie okresu wyczekiwania będą przekazywane kolejne akcje J….., jak również będą przyznawane kolejne ...... Podmiotem zainteresowanym złożeniem wspólnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wraz ze Spółką (Zainteresowanym), który nie jest stroną postępowania, to pracownik Zainteresowanego będący uczestnikiem Programu Motywacyjnego.

Pytania:

1.Czy w związku z uczestnictwem Pracownika … Uczestnika w Programie Motywacyjnym przyznanie ...., a następnie nabycie nieodpłatnie akcji w ramach Planu, będą skutkowały po stronie Pracownika …. Uczestnika powstaniem przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a jeśli tak to z jakiego źródła, w którym momencie należy rozpoznać i w jakiej wysokości przychód i koszt uzyskania tego przychodu) i czy w konsekwencji na Zainteresowanym będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2.Czy odpłatne zbycie akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracownika ….. Uczestnika, skutkuje u niego powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a jeśli tak z jakiego źródła, w którym momencie należy rozpoznać i w jakiej wysokości przychód i koszt uzyskania tego przychodu), w konsekwencji czy na Zainteresowanym będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Zainteresowanych

Ad 1

W związku z uczestnictwem Pracownika ….  Uczestnika w Programie Motywacyjnym przyznanie ...., a następnie nabycie nieodpłatnie akcji w ramach Planu, nie będą skutkowały po stronie Pracownika … Uczestnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązki informacyjne.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm., dalej: ustawa o PDOF), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, ustawodawca zawarł katalog przysporzeń, które w szczególności uznaje za przychody podlegające opodatkowaniu.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji, aby po stronie podatnika powstał przychód podatkowy musi on otrzymać (mieć postawioną do dyspozycji) wartość, która będzie zwiększała jego majątek. Inaczej mówiąc, przychodem dla podatnika (tut. Pracownika) może być jedynie faktyczne przysporzenie, które on uzyskuje. Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym nie zawiera normatywnej definicji przychodu, jednak z uwagi na przedmiot opodatkowania oraz cel podatku dochodowego należy niewątpliwie uznać, że przychodem są jedynie faktyczne przysporzenia po stronie podatnika, które mają rzeczywisty, trwały oraz definitywny charakter. Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje świadczenie, które nie spełnia jednego z powyższych kryteriów, tj. na przykład nie stanowi rzeczywistego przysporzenia po stronie podatnika z uwagi na swoją niepewną majątkową wartość, wówczas nie powstaje dla podatnika przychód podatkowy. Nie można bowiem mówić o faktycznym wzbogaceniu się podatnika, co jest niezbędne dla powstania przychodu podatkowego (a zatem przyrostu w majątku podatnika). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego, jak również w orzecznictwie.

Przyznanie warunkowego prawa do akcji (....)

W świetle aktualnego stanu prawnego, zdaniem Zainteresowanego, samo przyznanie Pracownikowi ….. Uczestnikowi warunkowego prawa do akcji (....) nie powoduje powstania po stronie Pracownika ….. Uczestnika przychodu, nie może zostać uznane za świadczenie otrzymane, gdyż takie prawo stanowi jedynie potencjalną możliwość nabycia w przyszłości akcji ….. . Co więcej, Pracownik …. Uczestnik nie może swobodnie dysponować przyznanymi ...., nie może ich zbyć, ani w żaden inny sposób „zrealizować”. Pracownik …. Uczestnik nie ma pewności co do tego, czy rzeczywiście otrzyma akcje …, a w przypadku odejścia z pracy przed upływem wyznaczonego okresu (okresu wyczekiwania), utraci te prawa.

W związku z powyższym, Pracownik … Uczestnik nie otrzymuje przysporzenia majątkowego w momencie przyznania mu ..., które mogłoby stanowić przychód do opodatkowania.

Realizacja ...., tj. otrzymanie nieodpłatnie akcji.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do przekazywanych Pracownikowi …. Uczestnikowi akcji ….. w ramach Planu:

1)podmiotem przekazującym akcje jest zagraniczny podmiot ….. a nie Spółka, która zatrudnia na podstawie umowy o pracę Pracownika …. Uczestnika Planu,

2)umowa o pracę zawarta pomiędzy Spółką a Pracownikiem …. Uczestnikiem, regulamin pracy, regulamin wynagradzania ani inne akty prawa zakładowego lub regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce (tj. u pracodawcy Pracownika … Uczestnika) nie zawierają żadnych zapisów dotyczących Planu,

3)Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na fakt wyboru Pracowników … Uczestników, którym zostaną przyznane akcje …. , ani na ilość i warunki ich przyznania,

4)Pracownik … Uczestnik nie ma żadnych roszczeń wobec Spółki z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

W konsekwencji uzyskane przez Pracownika …  Uczestnika w ramach Planu akcje …. nie będą dla niego przychodem ze stosunku pracy z Zainteresowanym. Co więcej, w świetle wcześniejszych rozważań, w ocenie Zainteresowanego w momencie otrzymania przez Pracownika …. Uczestnika nieodpłatnie akcji …. w związku z realizacją .... po okresie wyczekiwania, Pracownik …..  Uczestnik nie uzyskuje trwałego i ostatecznego przysporzenia. Po pierwsze, wartość akcji Spółki ….  jest zmienna i po ich otrzymaniu wartość akcji może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć, a zatem wartość akcji na moment otrzymania jest jedynie hipotetycznym, potencjalnym przysporzeniem.

Zdaniem Zainteresowanego, Pracownik …..  Uczestnik rzeczywiste, trwałe i ostateczne przysporzenie związane z otrzymanymi nieodpłatnie akcjami …. w związku z realizacją .... uzyska dopiero z chwilą zbycia takich akcji.

Analogicznie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1716/15 wskazując, że: „akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje, jest to, że generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też w przypadku ich odpłatnego zbycia w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne. Uznanie, że przychód powstaje w momencie nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego oraz że dochodem z tej czynności jest wartość rynkowa akcji prowadziłoby do opodatkowania wartości wyrażonej w pieniądzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osiągnął. Otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści, ponieważ akcje są takim składnikiem majątku, który przychód może dać dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany ewentualnie innych czynności”. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dopiero zbycie akcji pozwala ustalić, jaki dochód podatnik osiągnął przez to, że nabył akcje w drodze programu motywacyjnego, a następnie zbył te akcje.

W konsekwencji, przychód Pracownika …..  Uczestnika nie powstanie na moment preferencyjnego otrzymania akcji …. , lecz dopiero z chwilą ich późniejszego zbycia. Odmienna konkluzja, tj. uznanie że już na moment preferencyjnego nabycia akcji ….. przez Pracownika …..  Uczestnika powstaje przychód podatkowy, prowadziłaby do irracjonalnych skutków podatkowych. Takie stanowisko byłoby bowiem nie tylko niezgodne z definicją przychodu dla celów podatku dochodowego (argumentacja wskazana powyżej), ale przede wszystkim prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.

Na powyższe zwrócił uwagę NSA w wyroku z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2243/14 wskazując, że: „aprobata wykładni dokonanej przez skarżący organ i Sąd pierwszej instancji, skutkowałaby tym, że przychód z tytułu nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego za cenę niższą od rynkowej byłby opodatkowany dwukrotnie. Po raz pierwszy różnicę między ceną rynkową akcji, a ceną jej nabycia (preferencyjną) uznano za przychód podlegający opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) akcji. Po raz drugi różnica ta stanowiłaby część przychodu z odpłatnego zbycia tychże akcji. Rozpatrujący sprawę skład orzekający podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezentowany w wyroku z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 96/13, że obowiązujące przepisy nie pozwalały bowiem w takim przypadku ustalić kosztów uzyskania przychodów z art. 22 ust. 1d pkt 2 u.p.d.o.f. Z kolei w art. 30b ust. 2 u.p.d.o.f. (stanowiącym lex specialis) zdefiniowano dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (a takim są akcje, stosownie do art. 5a pkt 1 u.p.d.o.f.) jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Przepisy art. 22 ust. 1f lub l1g dotyczą nabycia akcji w zamian za wkład niepieniężny, nie miałyby zatem zastosowania we wskazanym we wniosku stanie faktycznym. Art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. pozwala natomiast na odliczenie jedynie wydatków poniesionych na nabycie akcji. Skoro ustawodawca używa w tym przypadku określenia „wydatki”, a nie koszty, to uznać należy, że pozwala na uznanie za koszt uzyskania przychodów jedynie rozchód środków pieniężnych, stanowiący faktyczne zmniejszenie aktywów podatnika. Tym samym (przy uwzględnieniu stanowiska organu o odrębnym opodatkowaniu przychodu z wykonania opcji), w przypadku sprzedaży akcji uzyskanych w ramach omawianego programu motywacyjnego, nie byłoby możliwe uwzględnienie – jako kosztu uzyskania przychodów – wartości opodatkowanego przychodu z tytułu realizacji opcji”.

NSA w wyroku z 14 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2729/15 wskazał, że: „dopiero zbycie udziałów lub realizacja wynikających z nich praw majątkowych pozwala ustalić, jaki dochód podatnik osiągnął przez to, że nabył udziały w drodze programu motywacyjnego, a następnie zbył je lub zrealizował inne prawa. Nabycie udziałów w ramach programu motywacyjnego samo przez się nie daje żadnego przychodu. W praktyce wygląda to tak, że w chwili nabycia udziałów podatnik nie wie, czy i jaki uzyska przychód, bowiem okaże się to dopiero w przyszłości”.

Dodatkowo, NSA podkreślił, że: „w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zarysowanej wyżej kwestii spornej ma także zakaz podwójnego opodatkowania tożsamych wartości tym samym podatkiem. Zasada ta, wypływająca również z norm konstytucyjnych, w powiązaniu z szerszym kontekstem systemowym (wymagającym oceny przepisów regulujących opodatkowanie przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych oraz rozliczania kosztów uzyskania przychodów) winna być uwzględniona przy dokonywaniu wykładni mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa materialnego.

Na tle prawa podatkowego konstytucyjna zasada równości oznacza postulat zachowania równomierności w opodatkowaniu podatkami przez wprowadzenie powszechnego i proporcjonalnego opodatkowania. Powszechność opodatkowania oznacza opodatkowanie wszystkich podatników na tych samych zasadach (por. postanowienie NSA z 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 525/10).

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. wyrok z 22 maja 2002 r., sygn. akt K 6/02) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z 11 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 972/09) wskazuje się, że podwójne opodatkowanie stoi też w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 84 i art. 217 Konstytucji RP. Nie sposób nie zauważyć, że aprobata wykładni dokonanej przez Ministra Finansów skutkowałaby tym, że przychód z tytułu nabycia udziałów w ramach programu motywacyjnego opodatkowany byłby dwukrotnie: po raz pierwszy w momencie ich nieodpłatnego nabycia, a po raz drugi z momentem odpłatnego zbycia tychże udziałów”.

Analogicznie wypowiedział się NSA w wyrokach z 21 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1716/15.

W konsekwencji, zdaniem Zainteresowanego, przychód Pracownika ...... Uczestnika nie powstanie na moment preferencyjnego otrzymania akcji …. , lecz dopiero z chwilą ich późniejszego zbycia, na co również wskazuje przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.204.2018.3.JG1: „Mając na uwadze powyższe należy uznać, że w dacie objęcia/nabycia przez Uczestników Programu częściowo odpłatnie i nieodpłatnie akcji spółki luksemburskiej od Wnioskodawcy nie powstanie przychód po stronie Uczestników Programu. Co do zasady preferencyjne nabycie akcji stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże z uwagi na to, że nabyte przez Uczestników akcje w sposób przewidziany w Programie są blokowane na okres 5 lat, w którym to czasie Uczestnikowi, pomimo że jest ich właścicielem, nie przysługują żadne prawa należne akcjonariuszowi – przychód nie powstanie. Jak wskazano bowiem we wniosku, zarówno w okresie 5-letniej blokady, jak i po blokadzie akcjonariuszowi nie będzie przysługiwać dywidenda. Ponadto prawo głosu akcjonariusza jest istotnie ograniczone, zarówno w okresie 5-letniej blokady, jak i później. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w dacie otrzymania akcji przez Uczestników na preferencyjnych warunkach, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne”.

W konsekwencji jakikolwiek przychód po stronie Pracownika ….. Uczestnika powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji .. .. W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika z tego tytułu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązki informacyjne.

W ocenie Zainteresowanych, nie do pogodzenia z opisanym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym byłoby uznanie, że mamy do czynienia z przychodem ze stosunku pracy. Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy ewentualnym przychodem z tytułu uczestnictwa w Planie a stosunkiem pracy łączącym Pracownika .... Uczestnika z Zainteresowanym. Należy oddzielić relację Pracownik … Uczestnik Zainteresowany (czyli pracownik pracodawca) od relacji Pracownik ….. Uczestnik .…..  (akcjonariusz organizator Planu, emitent akcji). W żadnym bowiem momencie Zainteresowany nie jest dysponentem akcji przyznanych Pracownikowi … Uczestnikowi. Co więcej, to nie Zainteresowany, ale osoba trzecia (Rada) decyduje o przyznaniu ...., a potem o zamianie .....na akcje, Zainteresowany nie ma na te fakty żadnego wpływu.

Podsumowując, zdaniem Zainteresowanego, w związku z uczestnictwem Pracownika …..Uczestnika w Programie Motywacyjnym przyznanie ...., a następnie nabycie nieodpłatnie akcji w ramach Planu, nie będą skutkowały po stronie Pracownika ….. Uczestnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązki informacyjne.

Ad 2

W przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracownika …..  Uczestnika, powstanie dla niego przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOF, podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PDOF i będzie on uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania tego przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PDOF.

W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu na gruncie ustawy o PDOF. Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOF, uważa się między innymi przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. W związku z powyższym po stronie Pracownika JEP Uczestnika powstanie przychód dopiero w momencie sprzedaży akcji ……  jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu 19% stawką podatku w oparciu o art. 30b ustawy o PDOF.

Koszty uzyskania tego przychodu rozpoznane powinny być zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PDOF, tj. w wysokości wydatków na nabycie akcji ......

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PDOF, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Jednocześnie w myśl art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7 podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1. Jak wskazano powyżej przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane są na zasadzie samoopodatkowania.

W związku z powyższym z tytułu sprzedaży przez Pracownika …..  Uczestnika akcji …..nabytych w ramach Planu, po stronie Zainteresowanego nie powstaną obowiązki płatnika PDOF z tego tytułu.

W myśl art. 39 ust. 3 ustawy o PDOF, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (tj. informację PIT-8C).

Mając na uwadze, że Zainteresowany nie odkupuje od Pracownika ….. Uczestnika akcji …, na Zainteresowanym nie będą również ciążyły żadne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o PDOF (tj. do sporządzenia Informacji PIT-8C).

Zdaniem Zainteresowanego, w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki przez Osobę Uprawnioną, powstanie dla Niej przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOF, podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PDOF i będzie Ona uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania tego przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38.

W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu sprzedaży akcji na gruncie ustawy o PDOF, tym niemniej w przypadku odkupienia przez Zainteresowanego akcji od Osób Uprawnionych, Spółka będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o PDOF (tj. do sporządzenia informacji PIT-8C).

Interpretacja indywidualna

Rozpatrzyłem wniosek wspólny Zainteresowanych – 11 stycznia 2019 r. wydałem interpretację indywidualną nr 0113-KDIPT2-3.4011.575.2018.1.GG, w której uznałem stanowisko Zainteresowanych za nieprawidłowe.

Interpretację doręczono Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania 24 stycznia 2019 r. oraz Zainteresowanemu niebędącemu stroną postępowania 25 stycznia 2019 r.

Skarga na interpretację indywidualną

Zainteresowany będący stroną postępowania wniósł skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (nadaną za pośrednictwem ...... 20 lutego 2019 r.). Skarga wpłynęła do mnie 25 lutego 2019 r.

Zainteresowany będący stroną postępowania reprezentowany przez pełnomocnika wniósł o:

1)uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej interpretacji – na podstawie art. 146 § 1 PPSA,

2)zasądzenie od strony przeciwnej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił skarżoną interpretację – wyrokiem z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 264/19.

Wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny – wyrokiem z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2701/19 oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok, który uchylił interpretację indywidualną stał się prawomocny od 29 czerwca 2022 r.

Ponowne rozpatrzenie wniosku – wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

·uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach;

·ponownie rozpatruję wniosek wspólny Zainteresowanych o wydanie interpretacji indywidualnej – stwierdzam, że stanowisko, które przedstawili Zainteresowani we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, który przedstawili Zainteresowani i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Zainteresowany będący stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …. . Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 w zw. z art. 14r § 5 Ordynacji podatkowej.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00