Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.744.2022.2.DM

Wypłata Rekompensaty przez bank nie stanowi wynagrodzenia za czynność opodatkowaną VAT.

Wypłata Rekompensaty przez bank nie stanowi wynagrodzenia za czynność opodatkowaną VAT.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

23 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia, czy wypłata Rekompensaty przez A. nie stanowi wynagrodzenia za czynność opodatkowaną VAT. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 8 lutego 2023 r. (wpływ 8 lutego 2023 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowany będący stroną postępowania:

·A.

2)Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

·B.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A.("A.") jest bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 830 ze zm.; dalej: "Prawo bankowe") należącym do grupy kapitałowej "A." (dalej: "Grupa"). A. jest spółką dominującą w Podatkowej Grupie Kapitałowej A. (dalej: "PGK A."). A. dąży do rozwoju i umacniania na rynku polskim zarówno własnej pozycji jak i pozycji innych podmiotów wchodzących w skład Grupy. W celu ustawicznego zwiększania udziału w segmencie kredytów hipotecznych i zapewnienia długoterminowych źródeł refinansowania w Grupie, A. współpracuje z bankiem hipotecznym należącym do Grupy (o którym mowa poniżej) w zakresie rozbudowy portfela kredytów hipotecznych i refinansowania go emisjami listów zastawnych.

A. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który wykonuje w przeważającej części działalność zwolnioną z VAT oraz w zakresie pewnych usług działalność opodatkowaną VAT. Z uwagi na fakt, że A. nie zawsze jest w stanie przyporządkować poszczególne zakupy do konkretnej kategorii działalności (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT), spółka ta stosuje tzw. proporcję przy odliczaniu podatku naliczonego. Zasadniczo przepływy pieniężne związane z obrotem portfelem kredytów hipotecznych i pozyskiwaniem środków finansowych od B. mogą być związane zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT.

B. ("B.") również należy do Grupy oraz do PGK A. i jest spółką zależną od A. B. jest specjalistycznym bankiem hipotecznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 581 ze zm.). B. pełni strategiczną funkcję w Grupie w zakresie pozyskiwania stabilnego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania dla kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach. W tym celu emituje listy zastawne zarówno na krajowym jak i na zagranicznym rynku kapitałowym.

-A. oraz B. będą dalej nazywane wspólnie "Stronami" lub "Wnioskodawcami".

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Grupy poprzez stopniową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów, na podstawie umów wykonawczych do Umowy ramowej o nabywanie wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką celem ich zrefinansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych zawieranych pomiędzy A. a B., do B. przenoszone są sukcesywnie portfele kredytów hipotecznych udzielonych wcześniej przez A. (tzw. pooling wierzytelności hipotecznych - dalej: "pooling"). Działalność emisyjna B. rozwijana jest w oparciu o portfele kredytowe budowane na podstawie wyżej opisanego mechanizmu w ścisłej współpracy z A. Przeniesienie kredytów hipotecznych w ramach Grupy umożliwia zrefinansowanie kredytów hipotecznych długoterminowymi listami zastawnymi, które są lepiej do nich dopasowane terminowo.

Z uwagi na sposób organizacji współpracy pomiędzy Stronami (w szczególności bazowanie przez B. na poolingach), funkcjonowanie B. jest w dużym stopniu oparte na planach finansowych przygotowywanych w ramach Grupy i zatwierdzanych przez Rady Nadzorcze obu Stron. B. funkcjonuje na zasadzie wyłącznej współpracy na tym polu z A i na chwilę obecną nie przewiduje nabywania kredytów od innych banków ani samodzielnego ich udzielania, zatem nie ma możliwości dywersyfikacji źródeł pozyskania kredytów. Ponadto, w wyniku wewnętrznych działań poprawiających efektywność, zrezygnowano z prowadzenia działalności sprzedażowej przez B., co dodatkowo zwiększa jego zależność od A.

Pomiędzy A. i B. funkcjonuje umowa ramowa regulująca nabywanie portfeli wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych i dalszą obsługę tego portfela przez A. (dalej: "umowa ramowa"), niemniej nie reguluje ona kwestii związanych z zabezpieczeniem ciągłości i wolumenu współpracy, jak również ewentualnej zmiany warunków rynkowych wpływających bezpośrednio na wycenę przenoszonych wierzytelności. Mając na względzie dynamiczną i stale zmieniającą się sytuację na rynku, na którą wpływ mają m.in. negatywne wydarzenia na świecie oraz wzrost inflacji, doszło do spadku zainteresowania kredytami hipotecznymi. W związku z tym przewiduje się, że sytuacja gospodarcza może ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00