Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.531.2022.3.JO

Uznania świadczeń realizowanych przez Spółkę na rzecz Klientów B2B za jedną czynność i rozpoznania jej jako dostawy towarów, określenie miejsca opodatkowania dostawy energii na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz ustalenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu dokonanej transakcji.

Uznania świadczeń realizowanych przez Spółkę na rzecz Klientów B2B za jedną czynność i rozpoznania jej jako dostawy towarów, określenie miejsca opodatkowania dostawy energii na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz ustalenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu dokonanej transakcji.

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest

· prawidłowe w części dotyczącej uznania świadczeń realizowanych przez Spółkę na rzecz Klientów B2B za jedną czynność i rozpoznania jej jako dostawy towarów,

· nieprawidłowe w części dotyczącej określenia miejsca opodatkowania dostawy energii na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz w części ustalenia podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu dokonanej transakcji.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania transakcji sprzedaży energii elektrycznej przez Państwa Spółkę na rzecz Klientów B2B jako dostawy towarów oraz braku obowiązku rozliczenia podatku VAT z tych transakcji. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 16 stycznia 2023 r. (wpływ 16 stycznia 2023 r.) oraz pismem z 6 lutego 2023 r. (wpływ 6 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. UK Limited (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") ma siedzibę i jest zarejestrowana do celów VAT w Wielkiej Brytanii. Działalność gospodarcza Spółki obejmuje między innymi umożliwianie klientom ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach ładowania prowadzonych przez operatorów - osoby trzecie. W ramach tej działalności Spółka wykonuje na rzecz klientów biznesowych i prywatnych konsumentów różne świadczenia (opisane poniżej) związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych. Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy tylko transakcji z klientami biznesowymi (B2B).

Klienci Spółki będą zużywać energię elektryczną dostarczoną przez Spółkę w zakresie omawianej transakcji w Polsce, nie dokonując jej dalszej odsprzedaży (dalej: "Klienci B2B"). Dla Spółki głównym celem nabywania energii elektrycznej będzie jej odsprzedaż w ramach umożliwiania Klientom B2B ładowania pojazdów elektrycznych, a jej własny użytek tej energii będzie nieznaczny.

Obecnie Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w Polsce. Jednakże mając na względzie rosnące znaczenie elektromobilności i zainteresowanie pojazdami elektrycznymi w Polsce, Spółka zamierza wejść na polski rynek i umożliwiać ładowania pojazdów elektrycznych Klientom B2B w Polsce. W tym kontekście przez wyrażenie "w Polsce" Wnioskodawca rozumie, że punkt ładowania oraz ładowany pojazd będą znajdowały się w Polsce w czasie ładowania. Natomiast Wnioskodawca nie wyraża przez to jakiegokolwiek poglądu odnośnie "miejsca świadczenia" w rozumieniu przepisów ustawy o VAT związanego z ładowaniem pojazdu elektrycznego.

Ładowanie pojazdów elektrycznych regulowane jest przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "Ustawa o elekromobilności"; Dz. U. z 2022 r. poz. 1083). Art. 2 pkt 6, 7, 17 i 27 Ustawy o elekromobilności definiują następujące określenia użyte w niniejszym wniosku:

stacja ładowania- przez co rozumie się urządzenia budowlane obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy, wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania, wraz ze stanowiskami postojowymi, których liczba odpowiada liczbie punktów ładowania umożliwiających jednoczesne świadczenie tej usługi, oraz w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego;

ogólnodostępna stacja ładowania - przez co rozumie się stację ładowania dostępną na zasadachrównoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego;

punkt ładowania - przez co rozumie się urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu;

operator ogólnodostępnej stacji ładowania (dalej: "Operator") - przez co rozumie się podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania.

Spółka będzie umożliwiała ładowanie pojazdów elektrycznych Klientom B2B poprzez punkty ładowania, podłączone do sieci dystrybucyjnejelektroenergetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dalej: "Prawo energetyczne"; Dz. U. z 2022 r. poz. 1385). Wnioskodawca nie będzie właścicielem ani Operatorem żadnej ze stacji ładowania.

Operator będzie stroną umowy dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartych ze stroną trzecią (stronami trzecimi). Spółka będzie zaś stroną umowy z Operatorem dotyczącej korzystania ze stacji ładowania i nabywania energii elektrycznej do celów umożliwienia ładowania pojazdów elektrycznych Klientom B2B. Operator będzie wystawiał na rzecz Spółki faktury za energię elektryczną zużytą do umożliwienia Spółce ładowania pojazdów elektrycznych Klientom B2B.

Ładowanie pojazdów elektrycznych będzie każdorazowo wymagało od Klientów B2B podłączenia tego pojazdu do danego punktu ładowania. Następnie, aby kontynuować proces, będzie on musiał przejść proces uwierzytelnienia użytkownika poprzez dedykowaną aplikację mobilną, kartę lub tag RFID albo interfejs zgodny ze standardem ISO15118.

Ładowanie pojazdów elektrycznych umożliwiane Klientom B2B przez Spółkę będzie obejmowało następujące świadczenia:

przepływ energii elektrycznej do akumulatora pojazdu elektrycznego,

korzystanie ze stacji ładowania (punktu ładowania i przypisanego miejsca parkingowego),

wsparcie klienckie (udzielane w miarę takiej potrzeby),

zapewnienie możliwości lokalizacji miejsca ładowania oraz płatności za ładowanie poprzez dedykowaną aplikację lub interfejs HMI pojazdu.

Poniżej Wnioskodawca wyjaśnia wzajemne związki między powyższymi świadczeniami.

Pojazd elektryczny napędzany jest przez pokładowe silniki elektryczne, które zużywają energię elektryczną z akumulatora pokładowego pojazdu. Zasięg jazdy pojazdu elektrycznego jest więc ściśle powiązany z poziomem akumulatora. Przepływ energii elektrycznej pozwala na odnowienie tego poziomu, co jest niezbędne dla normalnego użytkowania pojazdu elektrycznego.

Punkt ładowania umożliwia przepływ energii elektrycznej do akumulatora pojazdu elektrycznego.

Pojazd elektryczny podłączany jest do punktu ładowania za pomocą kabla elektrycznego. Przez ten kabel przepływa energia elektryczna przekazywana do akumulatora pojazdu elektrycznego. Dlatego na czas wspomnianego przepływu energii pojazd musi pozostawać zaparkowany w wyznaczonym miejscu.

Klienci B2B będą korzystać z punków ładowania na zasadzie samoobsługi. Gdyby jednak napotkali jakiekolwiek trudności mieszczące się w zakresie odpowiedzialności Spółki (np. dotyczące uwierzytelnienia lub płatności), Spółka w miarę potrzeby zapewni im odpowiednie wsparcie. W innych sprawach (np. związanych z technicznym funkcjonowaniem stacji ładowania), Klienci B2B mogą zostać skierowani do Operatora lub też skontaktować się z nim bezpośrednio.

Ładowanie pojazdów elektrycznych obejmujące wyżej wymienione świadczenia będzie umożliwiane przez Spółkę za wynagrodzeniem. Należna opłata będzie obliczana według ilości zużytej energii elektrycznej zgodnie z ustaloną stawką za kilowatogodzinę. Spółka może także naliczać opłaty dodatkowe za dostęp do sieci szybkiego ładowania.

Moment rozpoczęcia i zakończenia ładowania, ilość ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00