Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.531.2022.3.PS

Ustalenie obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania w związku z Dostawą Energii Elektrycznej oraz opodatkowania zwrotu zgromadzonych środków z Salda Rozliczeniowego Klienta.

Ustalenie obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania w związku z Dostawą Energii Elektrycznej oraz opodatkowania zwrotu zgromadzonych środków z Salda Rozliczeniowego Klienta.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania w związku z Dostawą Energii Elektrycznej oraz opodatkowania zwrotu zgromadzonych środków z Salda Rozliczeniowego Klienta.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu energią elektryczną w sektorze odnawialnych źródeł energii (dalej: "OZE"). Wnioskodawca działa na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna, która jest sprzedawana przez Spółkę pochodzi m.in. od wytwórców działających w sektorze energetyki odnawialnej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawiera i planuje zawierać umowy sprzedaży i odbioru energii elektrycznej. Umowy będą przez Wnioskodawcę zawierane zarówno z prosumentami (dalej: "Prosument") w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: "ustawa o OZE") oraz podmiotami niebędącymi Prosumentami, będącymi jednocześnie podatnikami VAT wykonującymi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT (zwanych dalej: "Klientami"). Niniejszy wniosek dotyczy umów zawieranych przez Spółkę z Klientami (dalej: "Umowy").

Spółka zaznacza, że oprócz Umów, których dotyczy niniejszy wniosek zawiera i zamierza zawierać również inne umowy w zakresie handlu energią elektryczną, przy czym umowy takie nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

Zgodnie z Umową Klient będący jej stroną powinien spełniać łącznie poniższe warunki:

1)być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą;

2)energia elektryczna będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej;

3)zostanie przyłączony do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (dalej: "OSD"), z którym Spółka posiada podpisaną generalną umowę dystrybucyjną;

4)podczas przyłączenia zespołu urządzeń przekształcających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, tj. instalacji fotowoltaicznej (dalej: "Instalacja"), do sieci OSD, zostanie zamontowany licznik zdalnego odczytu.

Stosownie do treści Umowy jej przedmiotem będą następujące czynności:

1)sprzedaż przez Spółkę na rzecz Klienta energii elektrycznej do wskazanej w Umowie nieruchomości (budynek lub lokal, jedna lub kilka), w której znajduje się punkt poboru energii, z którego korzysta Klient na podstawie tytułu prawnego, do którego za pośrednictwem OSD dostarczana jest sprzedana przez Spółkę na rzecz Klienta energia elektryczna oraz w którym jest odbierana przez Spółkę od Klienta wytworzona przez niego w jego Instalacji energia elektryczna (dalej: "Miejsca Dostarczania", natomiast cała czynność opisana w niniejszym punkcie dalej określana jest jako: "Sprzedaż");

2)odbiór przez Spółkę od Klienta energii elektrycznej wytworzonej w Instalacji Klienta i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD przez Klienta w Miejscu Dostarczania energii na warunkach wskazanych w Umowie i załącznikach do Umowy oraz rozliczanie wartości tejże energii elektrycznej z wartością energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez Klienta na zasadach i warunkach określonych w Umowie i załącznikach do Umowy (dalej: "Usługa Odbioru");

3)zapewnienie przez Spółkę realizacji obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie do operatora systemu przesyłowego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz rozliczania z tym operatorem niezbilansowania różnicy ilości energii elektrycznej przyjętej do realizacji tej umowy oraz energii rzeczywiście dostarczonej przez Spółkę Klientowi w ramach Usługi Odbioru (dalej: "Usługa Bilansowania");

- czynności z pkt. 1) - 3) powyżej dalej określane są łącznie jako: "Dostawa Energii Elektrycznej".

Umowa nie będzie obejmowała usług dystrybucji energii elektrycznej do i z sieci OSD.

Rozliczenia wartości energii elektrycznej wytworzonej w Instalacji i wprowadzonej przez Klienta do sieci OSD, z energią elektryczną pobraną przez niego z tejże sieci OSD, będą prowadzone w miesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z cenami wskazanymi w Umowie.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka w ramach Dostawy Energii Elektrycznej dokona rozliczenia wartościowego ilości energii elektrycznej sprzedanej na rzecz Klienta oraz energii elektrycznej odebranej z jego Instalacji. Ilość sprzedanej i odebranej energii elektrycznej jest przez Spółkę ustalana na podstawie wskazań liczników zdalnego odczytu zainstalowanych w Miejscu Dostarczania. W wyniku tej operacji rachunkowej powstanie saldo rozliczeniowe. Określone w ten sposób saldo rozliczeniowe może być:

a)dodatnie - oznacza to, że w okresie rozliczeniowym Klient wytworzył i wprowadził do sieci OSD mniej energii elektrycznej niż jej pobrał a tym samym Klient wprowadził do sieci OSD energię elektryczną o wartości mniejszej niż wartość energii pobranej (dalej: "Wartość Dodatnia Salda Rozliczeniowego");

b)ujemne - oznacza to, że w okresie rozliczeniowym Klient wytworzył i wprowadził do sieci OSD więcej energii elektrycznej niż jej pobrał a tym samym Klient wprowadził do sieci OSD energię elektryczną o wartości większej niż wartość energii pobranej (dalej: "Wartość Ujemna Salda Rozliczeniowego").

Wartość Ujemna Salda Rozliczeniowego będzie stanowiła depozyt, z którego w praktyce będą pokrywane zobowiązania Klienta wobec Spółki związane z Dostawą Energii Elektrycznej z tytułu Wartości Dodatniej Salda Rozliczeniowego lub innych należności wynikających z Umowy w kolejnych okresach rozliczeniowych. Po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego rozumianego jako okres 12 miesięcy, Klient będzie uprawniony do otrzymania wartości zgromadzonego depozytu (wynikającego z Wartości Ujemnej Salda Rozliczeniowego, która nie została w danym cyklu rozliczeniowym wykorzystana). Zwrot wartości depozytu jest fakultatywny i występuje na wniosek Klienta. W celu zwrotu środków z depozytu Klient zobowiązany będzie przesłać Spółce dyspozycję zwrotu.

Zgromadzony depozyt może być również według wyboru Klienta przeznaczony na regulowanie kolejnych zobowiązań wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy.

Uzupełnienie wniosku

Instalacja stanowi zespół urządzeń przekształcających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, stosownie do definicji zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zatem Instalacja, w której Klient będzie wytwarzał energię elektryczną może być instalacją posiadającą cechy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ale może to być również inna instalacja, o której mowa w tej ustawie.

Klienci, z którymi będą zawierane umowy są odbiorcami końcowymi w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Instalacja, w której Klient będzie wytwarzał energię elektryczną może być instalacją posiadającą cechy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ale może to być również inna instalacja, o której mowa w tej ustawie. Wytwarzanie przez Klienta energii ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00