Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.697.2022.2.IG

Skutki podatkowe zawartych kontraktów na zakup energii.

Skutki podatkowe zawartych kontraktów na zakup energii.

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 oraz jest prawidłowe w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych zawartej umowy VPPA.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 lutego 2023 r. (wpływ: 10 lutego 2023 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowany będący stroną postępowania:

A. Spółka Akcyjna

2)Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest jednym z największych w Polsce (…). Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w 50 krajach na świecie. W ramach swojej oferty Spółka świadczy usługi (…) dla klientów abonamentowych, pre-paid oraz usługi transmisji danych. Usługi stacjonarne świadczone są przez Spółkę z wykorzystaniem własnej i dzierżawionej sieci światłowodowej. Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, a także jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności, Wnioskodawca wykazuje istotne zapotrzebowanie na dostawy energii elektrycznej. W związku z tym, że ceny energii elektrycznej ulegają ciągłym wahaniom, Spółka podjęła działania mające na celu zabezpieczenie się przed ryzykiem zmiany cen energii. Mianowicie, Wnioskodawca zawarł z grupą podmiotów, w tym m.in. z B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, osobne umowy:

i.wirtualnego zakupu energii elektrycznej (określające kluczowe zasady wzajemnych rozliczeń z tytułu zabezpieczenia cen energii) oraz

ii.sprzedaży (zakupu) gwarancji pochodzenia.

B. jest spółką z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Sprzedający realizuje budowę elektrowni wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych w Polsce (dalej: "Elektrownia") oraz planuje rozpoczęcie działalności w zakresie jej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dalej: "OZE").

Umowa VPPA

W dniu 28 czerwca 2022 r. Spółka oraz B (dalej łącznie: "Strony") zawarły stosowną wirtualną umowę zakupu energii elektrycznej w oparciu o strukturę kontraktu różnicowego zabezpieczającą ceny energii elektrycznej, bez fizycznej dostawy na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej wytworzonej przez Elektrownię (dalej: "Umowa VPPA" lub "VPPA").

Podkreślić należy, że na mocy Umowy VPPA, Spółka oraz Sprzedający będą dokonywać wyłącznie rozliczeń finansowych w oparciu o wolumen energii elektrycznej generowanej przez Elektrownię. B. nie będzie natomiast przenosić na Wnioskodawcę tytułu prawnego do wyprodukowanej energii elektrycznej, zaś przedmiotem VPPA nie będzie fizyczne dostarczanie energii.

Intencją Wnioskodawcy jest bowiem zabezpieczenie się przed wahaniami cen energii elektrycznej, która fizycznie jest nabywana przez Spółkę od innych podmiotów w ramach odrębnych transakcji (podmioty te nie biorą udziału w transakcjach będących przedmiotem niniejszego wniosku i nie mają żadnego wpływu na treść Umowy VPPA) i jest przez nią wykorzystywana na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Innymi słowy, spodziewanym (oczekiwanym) przez Spółkę rezultatem współpracy z B. na zasadzie kontraktu różnicowego jest uzyskanie przez Spółkę stałej i przewidywanej w dłuższym okresie ceny energii elektrycznej. Jednocześnie, zawarcie przez Spółkę Umowy VPPA nie jest przejawem tzw. działalności spekulacyjnej czy usługowej ze strony Wnioskodawcy, w ramach której Spółka zawodowo przeprowadzałaby transakcje na instrumentach finansowych w celu osiągnięcia zysku. Intencją Spółki nie jest zatem zabezpieczanie cen energii bądź świadczenie jakichkolwiek innych usług na rzecz Sprzedającego. Raz jeszcze podkreślić należy, że przystąpienie przez Spółkę do Umowy VPPA ma na celu wyłącznie ochronę przed ryzykiem zmian cen energii.

Natomiast B. przystępuje do VPPA jako podmiot, który - poprzez czynności wykonywane w sposób profesjonalny w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w branży OZE - zabezpiecza na rzecz Wnioskodawcy ww. ceny energii elektrycznej. Przy czym, cel zawarcia przez Sprzedającego Umowy VPPA stanowi przede wszystkim osiągnięcie zysku na transakcjach, które mają być realizowane w tym zakresie.

Umowa VPPA stanowi więc w istocie "kontrakt na różnicę", o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861), uznawany za instrument finansowy w rozumieniu wskazanej ustawy. Instrumentem bazowym dla VPPA będzie z kolei energia elektryczna generowana przez Elektrownię.

Jak wskazano powyżej, rozliczanie Umowy VPPA będzie następować wyłącznie w formie finansowej, tj. w środkach pieniężnych - na zasadach kontraktu różnicowego (kontrakt różnicowy będący przedmiotem niniejszego wniosku nie może być zatem rozliczony poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego, tj. energii elektrycznej).

W okresie obowiązywania Umowy VPPA, B i Spółka będą rozliczać kontrakt różnicowy w ujęciu miesięcznym (tj. w miesięcznych okresach rozliczeniowych) w formie tzw. miesięcznej kwoty rozliczeniowej (dalej: "Miesięczna Kwota Rozliczeniowa"), stanowiącej sumę kwot rozliczeniowych ze wszystkich godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Kwota rozliczeniowa dla danej godziny, w której generowana jest energia obliczana będzie z kolei jako różnica pomiędzy ceną określoną w VPPA (dalej: "Cena Stała") a ceną energii elektrycznej obowiązującą na Rynku Towarów Giełdowych prowadzonym przez C. S.A. w określonym momencie dnia poprzedniego (dalej: "Cena Rynkowa"), pomnożona przez całkowitą ilość energii elektrycznej wytworzonej przez Elektrownię w danej godzinie. Ponadto, Cena Stała będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stosownie do VPPA, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym Miesięczna Kwota Rozliczeniowa:

a)będzie dodatnia (tj. wyższa niż zero), co będzie miało miejsce, gdy w odniesieniu do zakontraktowanej energii Cena Stała będzie wyższa niż Cena Rynkowa - Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz B Miesięcznej Kwoty Rozliczeniowej;

b)będzie ujemna (tj. niższa niż zero), co będzie miało miejsce, gdy w odniesieniu do zakontraktowanej energii Cena Rynkowa będzie wyższa niż Cena Stała - Sprzedający będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Spółki wartości bezwzględnej Miesięcznej Kwoty Rozliczeniowej;

c)wyniesie zero - nie będzie to skutkowało powstaniem zobowiązania dla żadnej ze stron.

Reasumując - w zależności od Ceny Rynkowej instrumentu bazowego (energii elektrycznej) - po stronie Wnioskodawcy albo Sprzedającego może wystąpić zysk (dodatni wynik na transakcji), strata (ujemny wynik na transakcji), bądź rozliczenie kontraktu różnicowego może być dla Stron neutralne finansowo (zerowy wynik na transakcji).

Zgodnie z postanowieniami Umowy VPPA, wskazany w niej agent rozliczeniowy zobowiązany będzie do przekazania Wnioskodawcy w określonym terminie miesięcznego zestawienia zawierającego: całkowitą ilość energii elektrycznej wytworzonej przez Elektrownię, kwoty rozliczeniowe dla wszystkich godzin w danym okresie rozliczeniowym oraz Miesięczną Kwotę Rozliczeniową. Powyższe zestawienie stanowić będzie podstawę wystawienia przez stronę kontraktu różnicowego uprawnioną do otrzymania Miesięcznej Kwoty Rozliczeniowej odpowiedniego dokumentu księgowego. Wypłaty Miesięcznych Kwot Rozliczeniowych następować będą w oparciu o ww. dokumenty w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Poza wskazanym powyżej sposobem rozliczania kontraktu różnicowego Wnioskodawca nie będzie otrzymywał od B., ani B. od Wnioskodawcy, żadnego z góry ustalonego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu samego przeprowadzania transakcji w tym zakresie. W tym miejscu przypomnieć należy, że taki sposób rozliczeń wynika ze specyfiki kontraktu różnicowego - jego istota polega na rozliczaniu się stron tego kontraktu wyłącznie z różnicy pomiędzy ceną umowną a ceną rzeczywistą dla określonego instrumentu bazowego i nie zakłada przekazywania odrębnych płatności.

W tym miejscu należy podkreślić, że Umowa VPPA została zawarta przez Strony, natomiast zgodnie z jej postanowieniami, dokonywanie wzajemnych rozliczeń rozpocznie się w 2023 r.

Ponadto, Umowa VPPA przewiduje, że w przypadku nieosiągnięcia przez Elektrownię ustalonego wskaźnika zakładanej mocy wytwórczej przed uzgodnioną przez Strony ostateczną datą (niezależnie od tego czy przed wskazaną datą dojdzie do rozpoczęcia rozliczeń w ramach VPPA), Wnioskodawcy przysługiwać będzie roszczenie o odszkodowanie. Zgodnie z VPPA, maksymalna kwota odszkodowania za okres od uzgodnionej przez Strony ostatecznej daty do dnia osiągnięcia zakładanej mocy wytwórczej będzie kalkulowana przy uwzględnieniu prognozowanej mocy wytwórczej oraz różnicy między Ceną Stałą a Ceną Rynkową.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Przedstawiony we wniosku kontrakt różnicowy stanowiący instrument finansowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.) nie dotyczy praw i udziałów odzwierciedlających tytuł prawny do towarów bądź praw majątkowych, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane przez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Zapłata odszkodowania nie będzie związana ze zobowiązaniem się Spółki do wykonania jakichkolwiek czynności, powstrzymania się od czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji.

Zapłata odszkodowania będzie związana wyłącznie z niewywiązaniem się B, z warunków umowy, tj. nieosiągnięcia przez Elektrownię ustalonego wskaźnika zakładanej mocy wytwórczej przed uzgodnioną przez strony ostateczną datą.

Odszkodowanie ma zrekompensować Spółce szkody związane z opóźnieniem realizacji VPPA w pełnym zakresie, tj. brakiem zabezpieczenia cen energii w ustalonym przez strony zakresie.

Pytania

1)Czy w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym w wyniku rozliczenia Umowy VPPA Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki Miesięcznej Kwoty Rozliczeniowej (co będzie miało miejsce, gdy w odniesieniu do zakontraktowanej energii Cena Rynkowa będzie wyższa od Ceny Stałej), Spółka nie będzie występowała w charakterze podatnika świadczącego usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

2)Czy w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym w wyniku rozliczenia Umowy VPPA Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Sprzedającego Miesięcznej Kwoty Rozliczeniowej (co będzie miało miejsce, gdy w odniesieniu do zakontraktowanej energii Cena Rynkowa będzie niższa od Ceny Stałej), Spółka nie będzie występowała w charakterze podatnika świadczącego usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

3)Czy w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym w wyniku rozliczenia Umowy VPPA Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki Miesięcznej Kwoty Rozliczeniowej (co będzie miało miejsce, gdy w odniesieniu do zakontraktowanej energii Cena Rynkowa będzie wyższa od Ceny Stałej), Sprzedający będzie występował w charakterze podatnika świadczącego usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

4)Czy w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym w wyniku rozliczenia Umowy VPPA Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Sprzedającego Miesięcznej Kwoty Rozliczeniowej (co będzie miało miejsce, gdy w odniesieniu do zakontraktowanej energii Cena Rynkowa będzie niższa od Ceny Stałej), Sprzedający będzie występował w charakterze podatnika świadczącego usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

5)Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy i B w zakresie pytania oznaczonego numerem 1 lub pytania oznaczonego numerem 2 za nieprawidłowe (tj. uznania, że w ramach Umowy VPPA Spółka będzie występowała w charakterze podatnika świadczącego usługę podlegającą opodatkowaniu VAT), podstawę opodatkowania będzie stanowiła wyłącznie Miesięczna Kwota Rozliczeniowa należna Spółce, tj. kwota należna Kupującemu w danym okresie rozliczeniowym od Sprzedającego ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00