Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 09-06-2023
Artykuł aktualny
na dzień 09-06-2023
Data publikacji: 2023-05-14

Najważniejsze zmiany w CIT w 2023 roku

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane najistotniejsze zmiany przepisów w zakresie CIT wprowadzone ustawą nowelizującą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

1. Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi

Po uchyleniu art. 18f ust. 19 updop podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi od 1 stycznia 2023 r. nie mają obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Podatnik, niezależnie od obowiązków dotyczących zeznania, musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania. Rezygnacja z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane, pozwoli na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników.

Stosowanie ulgi, gdy dochody są opodatkowane różnymi stawkami

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, korekt podstawy opodatkowania, w ramach przepisów o złych długach, dokonuje się od każdej podstawy opodatkowania w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają dochody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów.

Jednocześnie doprecyzowano, że w przypadku wystąpienia straty podatkowej w ramach ulgi na złe długi koryguje się stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa.

Oznacza to eliminowanie pojawiającej się wątpliwości w przypadku, gdy podatnik będący małym podatnikiem opodatkowuje swój dochód z działalności gospodarczej wg stawki 9% - jako mały podatnik, a jednocześnie występuje u niego dochód związany ze źródłem przychodów z zysków kapitałowych objęty 19% stawką podatku. Przesądza się, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, to zwiększeń i zmniejszeń podstawy opodatkowania dokonuje się od każdej podstawy opodatkowania w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają dochody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów. Natomiast w przypadku występowania straty w rozliczeniu podatnika następuje doprecyzowanie, że zwiększeniu bądź zmniejszeniu podlega strata pochodząca ze źródła, z którą związana jest transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

2. Zagraniczne jednostki kontrolowane

Podatnik objęty w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym ma obowiązek opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez niego z tytułu uczestnictwa w takiej jednostce. Stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Dochodem zagranicznej jednostki kontrolowanej jest, co do zasady, uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej. Dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich, co jest - podobnie jak brak wyszczególniania źródeł przychodu - wyrazem szczególnego reżimu właściwego dla zagranicznych jednostek kontrolowanych. (…) konieczne jest doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Dla celów ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej:

  • uwzględnia się również przychody i koszty przypisane zgodnie z art. 5 ustawy CIT, tj. w szczególności:

- przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną i odpowiadające im koszty w przypadku, gdy ta spółka niebędąca osobą prawną posiada odpowiednie udziały lub prawa głosu w zagranicznej jednostce kontrolowanej, lub sprawuje nad nią kontrolę faktyczną (w efekcie podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką kontrolowaną, jeżeli kontrola ta sprawowana jest za pośrednictwem spółki niebędącej osobą prawną),

- przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną i odpowiadające im koszty;

  • nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy CIT, z wyjątkiem określonych w przepisach o CFC.

3. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych

Zasadę ceny rynkowej stosuje się odpowiednio do transakcji:

  • innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. bezpośrednia transakcja rajowa) lub
  • przeprowadzonej z każdym innym podmiotem, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. pośrednia transakcja rajowa).

Jednocześnie przepisy art. 11o ustawy CIT ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00