Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-05-28
Data publikacji: 2024-05-28

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika i zleceniobiorcy

Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek ZUS jest podstawowym obowiązkiem płatników składek. Pracodawca musi ustalić zarówno tytuł do ubezpieczeń społecznych, jak i schemat podlegania ubezpieczeniom, jak również podstawę wymiaru składek. Jak ustalić podstawę wymiaru składek pracownika i zleceniobiorcy?

Umowa zlecenia w 2024 r. - wynagrodzenie i składki ZUS >>>

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta od 1 lipca 2024 r. >>>

W zależności od tytułu podlegania ubezpieczeniom podstawę wymiaru składek stanowią m.in.:

 1. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. w przypadku pracowników, zleceniobiorców),
 2. kwota zadeklarowana przez ubezpieczonego – z zastrzeżeniem ustawowego minimum (np. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych i jednoosobowych spółek z o.o.),
 3. kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych – z zastrzeżeniem ustawowego minimum oraz maksimum (np. w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych),
 4. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (np. w przypadku duchownych).

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń,
 • wartość świadczeń częściowo odpłatnych.
Ważne

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika uwzględnia się przychody otrzymane lub postawione do dyspozycji w danym miesiącu, pod warunkiem że nie zostały wyłączone z oskładkowania.

W przypadku pracowników, którzy zawarli umowę cywilnoprawną (m.in. umowę zlecenia, agencyjną, umowę o dzieło) z własnym pracodawcą lub z innym podmiotem, ale w ramach której świadczą pracę na rzecz swojego pracodawcy, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu tej umowy. W takiej sytuacji płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne jest pracodawca. Wynagrodzenie za pracę należy zatem zsumować z przychodem uzyskanym przez pracownika z umowy cywilnoprawnej i od łącznej kwoty naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne.

Przykład

Pani Renata jest zatrudniona na stanowisku asystentki biura zarządu w spółce z o.o. z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 5700 zł. Jednocześnie od 6 maja 2024 r. wykonuje na podstawie umowy zlecenia zawartej ze spółką tłumaczenia dokumentów na język francuski. Z tego tytułu otrzymuje 2400 zł miesięcznie. W tej sytuacji spółka powinna wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA za maj br. dla tej pracownicy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8100 zł (5700 zł + 2400 zł) i od tej kwoty naliczyć składki na ww. ubezpieczenia.

Oskładkowaniu podlega również honorarium autorskie wypłacone pracownikowi za utwór stworzony przez niego w ramach stosunku pracy.

Przykład

Pan Rafał jest zatrudniony w firmie komputerowej jako programista. W ramach umowy o pracę stworzył program do pozycjonowania stron internetowych, za co otrzymał od pracodawcy dodatkowe wynagrodzenie (honorarium). Pracodawca powinien naliczyć składki na ubezpieczenia nie tylko od wynagrodzenia za pracę, lecz także od wypłaconego pracownikowi honorarium z tytułu nabycia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy

Ważne

Podstawę wymiaru składek zleceniobiorców oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust. 7 ustawy systemowej).

Natomiast przychód będzie stanowił podstawę wymiaru składek wówczas, gdy w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie:

 • kwotowo,
 • w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo
 • prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej).

W praktyce ten drugi sposób ustalania podstawy wymiaru składek za zleceniobiorców jest zdecydowanie przeważający. Na analogicznych zasadach ustalana jest podstawa wymiaru składek osób zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej, czyli niań (art. 18 ust. 5c ustawy systemowej).

W przypadku umów zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi ona 27,70 zł, od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – 28,10 zł).

Podstawa wymiaru składek ZUS członków rad nadzorczych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym również przychód z działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od sposobu ich powołania), z wyłączeniem tych składników przychodu, które nie stanowią podstawy wymiaru składek w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. należności z tytułu podróży służbowych czy nagród jubileuszowych.

Przykład

Od 27 maja 2024 r. pan Piotr został powołany do rady nadzorczej w spółce akcyjnej, z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 5500 zł. W związku z tym spółka zgłosiła go do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. W czerwcu br. oprócz wynagrodzenia pan Piotr otrzymał zwrot należności z tytułu podróży służbowej w wysokości 1200 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS za czerwiec 2024 r. stanowi tylko kwota wynagrodzenia w wysokości 5500 zł.

 

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00