Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-06-20
Data publikacji: 2024-06-20

Praca tymczasowa - jakie obowiązki ma pracodawca?

Jedną z popularnych form zatrudnienia przy pracach sezonowych jest praca tymczasowa. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób zwiększyć zatrudnienie tylko w pewnych okresach, korzystając z pracy pracowników tymczasowych zatrudnianych bezpośrednio przez agencje pracy tymczasowej. Agencja wykonuje obowiązki pracodawcy związane z: zawarciem umowy, zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, wypłatą wynagrodzenia i odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Jakie obowiązki wobec pracowników tymczasowych ma pracodawca użytkownik?

Zatrudnianie pracowników sezonowych – jaką formę współpracy powinien wybrać pracodawca >>>

Zatrudnianie pracowników tymczasowych po zmianach przepisów >>>

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia, która ma charakter okresowy. Jest to stosunek prawny pomiędzy trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem oraz pracownikiem tymczasowym. Agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą pracownika tymczasowego, którego, na podstawie zawartej umowy o pracę, kieruje do wykonywania pracy w innym podmiocie - u pracodawcy użytkownika. Agencja pracy tymczasowej wykonuje obowiązki pracodawcy związane z: zawarciem umowy, zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, wypłatą wynagrodzenia, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatki. Pracodawca użytkownik, na rzecz którego pracownik tymczasowy faktycznie wykonuje pracę, pełni nadzór nad jej wykonywaniem - wyznacza pracownikowi zadania i kontroluje ich realizację.

Pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki u pracodawcy użytkownika, a nie w agencji pracy tymczasowej, z którą podpisał umowę.

Wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika jest jednak ograniczone. Co do zasady okres ten nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy. Wyjątkowo, w przypadku zastępstwa za nieobecnego pracownika, okres zatrudnienia tymczasowego może trwać 36 miesięcy.

Zakres prac możliwych do wykonania i zabronionych

Na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może wykonywać prace:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe bądź
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika (art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Istnieją też pewne ograniczenia w zakresie rodzaju pracy, którą pracodawca użytkownik może powierzyć pracownikowi w ramach tymczasowego zatrudnienia. Zabronione, pod karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł, jest zlecanie pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy (np. związanej z narażeniem na pole elektromagnetyczne, w odlewniach stopów żelaza i metali nieżelaznych);

 • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;

 • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;

 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 8 ustawy o pracownikach tymczasowych).

Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik?

Pracodawca, który zdecyduje się na korzystanie z pracy pracowników tymczasowych, ma też obowiązki i korzysta z praw przysługujących mu w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem tych pracowników.

W związku z korzystaniem z pracy pracownika tymczasowego, pracodawca użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

 • zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • prowadzenia ewidencji czasu pracy;
 • udostępnienia pracownikowi tymczasowemu urządzeń socjalnych na zasadach przewidzianych dla pracowników etatowych;
 • dostarczenia pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego oraz informowania o tym ryzyku;
 • wypełniania innych obowiązków dotyczących bhp, przejętych od agencji pracy tymczasowej oraz
 • wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową w zakresie ustalonym z agencją pracy tymczasowej.
Ważne

Niewypełnianie tych obowiązków stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca użytkownik nie może powierzać pracownikowi tymczasowemu innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym (art. 42 § 4 Kodeksu pracy) ani powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Ważne

Pracodawca musi prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, w postaci papierowej lub elektronicznej, dla każdej osoby odrębnie i przechowywać ją przez okres jej prowadzenia oraz przez 36 miesięcy przypadających bezpośrednio po tym okresie.

W czasie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Zatem pracodawca użytkownik musi przestrzegać zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

 

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00