Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

TEMATY:
TEMATY:
Data publikacji: 2023-03-04

Poradnia z zakresu prawa pracy

Nasz klient zamierza skierować wszystkich pracowników na pracę zdalną. Zgodnie z nowymi regulacjami pracownik bezpośrednio przed wydaniem polecenia w tym zakresie będzie składał oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Czy pracodawca będzie mógł to zweryfikować? Czy będzie mógł skontrolować przestrzeganie zasad bhp?

Możliwość kontroli miejsca pracy zdalnej przez pracodawcę jest przewidziana w art. 6728 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej k.p.). I tak zgodnie z art. 6728 k.p., który zacznie obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r., „pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie lub poleceniu. Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika”. Przepis ten przewiduje:

  • bieżącą kontrolę pracy pracownika wykonującego pracę zdalną;
  • kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych,
  • monitoring poczty elektronicznej pracownika.

Przy czym ww. formy kontroli będą musiały wynikać z porozumienia lub regulaminu dotyczącego pracy zdalnej. Jeśli wymienione akty nie będą obowiązywały w firmie, to wówczas rodzaje i metody kontroli powinny wynikać z polecenia pracodawcy lub porozumienia zawartego z pracownikiem.

Jeżeli chodzi o formy kontroli, to należy wskazać, że bieżąca kontrola będzie mogła być wykonywana np. za pomocą komunikatora. Inna formą kontroli będzie sporządzanie przez pracownika ewidencji wykonanych czynności, która powinna zawierać m.in. opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Kontrola w zakresie bhp oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, będzie przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach jego pracy. Tu warto wspomnieć, że Główny Inspektorat Pracy w stanowisku z 9 lutego 2023 r. (sygn. GIP-GBI.0701.24.2023.4) wskazał, że PIP nie będzie mogła w ramach kontroli bhp kontrolować miejsca pracy zdalnej w domach pracowników. GIP wskazał na art. 13 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z którym kontroli PIP „podlegają pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne ‒ na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy”. Stosownie do art. 26 ust. 1 ww. aktu prawnego kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej PIP (ust. 2). GIP zwrócił uwagę, że art. 6718 k.p. przewiduje, że praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. I choć miejscem wykonywania pracy zdalnie może być np. mieszkanie pracownika, to jednak inspektorzy pracy nie są uprawnieni do prowadzenia czynności kontrolnych w miejscu zamieszkania pracowników. Po pierwsze, trudno uznać, że mieszkanie pracownika jest miejscem wykonywania zadań podmiotu kontrolowanego, a więc miejscem, nad którym ma on bezpośrednie władztwo i gdzie bezpośrednio organizować procesy pracy. Po drugie, status podmiotu podlegającego kontroli PIP mają tylko podmioty wymienione w art. 13 ustawy o PIP. Co jednak najważniejsze, według GIP inspektorzy pracy nie mogą prowadzić czynności kontrolnych w mieszkaniu pracownika, ponieważ stanowiłoby to naruszenie zagwarantowanej konstytucyjnie tradycyjnej wolności człowieka.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00