Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 27-09-2023
Data publikacji: 2023-05-22

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników od 26 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła wiele zmian w uprawnieniach pracowników związanych z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej. Jedną z kluczowych modyfikacji jest wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla rodziców dziecka, a także uniezależnienie tego prawa od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu w dniu porodu.

Dodatkowo w wyniku omawianej nowelizacji wprowadzono nieznane dotychczas w polskim prawie instytucje, których celem również jest ułatwienie osobom pracującym łączenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem lub niesamodzielnym członkiem rodziny. Do takich nowych uprawnień należy m.in. urlop opiekuńczy czy zwolnienie od pracy z tytułu działania siły wyższej. Pracownicy uzyskali także możliwość skorzystania z tzw. elastycznej organizacji czasu pracy.

1. Zmiany w urlopie rodzicielskim

Największe zmiany w zakresie uprawnień rodziców w pracy zostały wprowadzone w związku z urlopem rodzicielskim. Przedstawiamy je poniżej.

1.1. Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego

Po zmianach w Kodeksie pracy pracownicy - rodzice dziecka - mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 41 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 43 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zatem wymiar urlopu rodzicielskiego został wydłużony we wskazanych przypadkach o 9 tygodni.

Natomiast zgodnie z nowymi przepisami pracownicy - rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (objętego programem "Za życiem"), mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze o 24 tygodnie dłuższym od standardowego urlopu, w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem, tj. w wymiarze do:

1) 65 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 67 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Oprócz wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego w wyniku omawianej nowelizacji Kodeksu pracy nastąpiło również uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu (tj. ojciec dziecka może obecnie skorzystać z urlopu rodzicielskiego, mimo że matka dziecka
w dniu porodu nie pozostawała w stosunku pracy lub w ubezpieczeniu chorobowym).

Przykład 1

Pracownikowi 1 maja 2023 r. urodziło się dziecko. Matka dziecka jest studentką i pobiera świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe. Nie była w dniu porodu zatrudniona na podstawie umowy o pracę ani nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu. Mimo że matka dziecka nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, po zmianach przepisów wprowadzonych od 26 kwietnia 2023 r. pracownik - ojciec dziecka - ma prawo skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Należy jednak pamiętać, że przepisy o świadczeniach rodzinnych wykluczają jednoczesne pobieranie przez rodzica/rodziców świadczenia rodzicielskiego, tzw. kosiniakowego, i zasiłku macierzyńskiego.

Jednocześnie zgodnie z nowymi przepisami każdemu z rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z ww. wymiaru urlopu, przy czym prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka (jest to nieprzenoszalna część urlopu).

Przykład 2

Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i urodziła dziecko 5 maja 2023 r. Ojciec dziecka także jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W związku z tym oboje rodzice są uprawnieni do urlopu rodzicielskiego, z tym że każdemu z nich przysługuje 9 tygodni urlopu stanowiących nieprzenoszalną jego część (czyli dla obojga łącznie 18 tygodni), a pozostałym wymiarem urlopu (tj. 23 tygodniami) mogą się podzielić według uznania i swoich potrzeb. Nie ma przeszkód, aby ojciec dziecka korzystał z urlopu rodzicielskiego w trakcie wykorzystywania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka.

Przykład 3

Pracownica jest matką samotnie wychowującą dziecko i chciałaby po urlopie macierzyńskim skorzystać z pełnego 41-tygodniowego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Nie jest to możliwe, ponieważ nie może skorzystać z 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części tego urlopu dla ojca. Samotnej matce przysługują 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego (w tym 9 tygodni nieprzenoszalnych).

Przepisy dotyczące 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego mają na celu zapewnienie, by 2 miesiące urlopu rodzicielskiego przysługiwały tylko jednemu rodzicowi. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego. W związku z tym nie ma możliwości "przeniesienia" nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego na samotnego rodzica (np. w przypadku śmierci drugiego rodzica czy pozbawienia go praw rodzicielskich). Należy mieć także na względzie, że prawo do urlopu rodzicielskiego może ulec zmianie, ponieważ przedział czasowy na wykorzystanie tego urlopu (do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia) jest stosunkowo długi. Zawsze istnieje możliwość odzyskania przez drugiego rodzica praw rodzicielskich czy uzyskania takich uprawnień przez drugiego rodzica (np. na skutek adopcji dziecka), przez co uzyska on prawo do urlopu rodzicielskiego.

Z urlopu rodzicielskiego mogą nadal jednocześnie korzystać oboje pracownicy - rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiarów, o których mowa powyżej.

W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiarów, o których mowa powyżej.

Przykład 4

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą urodziła dziecko i pobierała przez 20 tygodni zasiłek macierzyński za okres odpowiadający długości urlopu macierzyńskiego. Po jego zakończeniu rozpoczęła korzystanie z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający długości urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z decyzją rodziców to matka głównie zajmuje się dzieckiem, więc chciałaby wykorzystać pełny wymiar zasiłku. Może zatem skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 32 tygodniom urlopu rodzicielskiego, a ojciec dziecka może wykorzystać 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego. Nie ma przeszkód, aby ojciec korzystał z urlopu rodzicielskiego w czasie pobierania przez matkę zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu.

Prawo do wyższego wymiaru urlopu rodzicielskiego mają nie tylko pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, tj. 26 kwietnia 2023 r., byli uprawnieni do skorzystania z tego urlopu.

W celu objęcia nowymi regulacjami dotyczącymi godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi jak największej liczby pracowników nowelizacja Kodeksu pracy przyznała prawo do:

● dodatkowej 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu wszystkim pracownikom oraz

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00