Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 9 października 2014 r., sygn. II FSK 2548/12

Celem ustawodawcy art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b/ u.p.d.o.f. było zwolnienie z opodatkowania tylko jednego podmiotu, bezpośrednio realizującego cel programów pomocowych, a nie kolejnych podmiotów pośrednio realizujących czynności zlecone przez beneficjenta.

Teza od Redakcji

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka (sprawozdawca), Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia WSA (del.) Andrzej Jagiełło, Protokolant Marta Wyszkowska, po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2332/11 w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. G. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2012 r., IIII SA/WA 2332/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. G. (dalej: skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o numerze [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: p.d.o.f.) za 2007 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Warszawie):

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Warszawie podał, że skarżąca w 2007 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowisku Głównego Specjalisty ds. wdrażania projektów w obszarze rozwoju infrastruktury kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tytułu zawartej umowy o pracę skarżąca otrzymała wynagrodzenie ogółem 59 471,45 zł, w tym: wynagrodzenie finansowane ze środków budżetu państwa - 26 170,63 zł, wynagrodzenie podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej - 33 300,82 zł. Skarżąca w dniu 21 października 2010 r.(tak w wyroku, w rzeczywistości w dniu 31 marca 2008r.) złożyła zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej starty) PIT-37 za 2007 r., w którym wykazała dochód ze stosunku pracy w wysokości 59 471,45 zł (tak w wyroku- w rzeczywistości 58 169,45 zł), od którego odliczyła składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 10 080,17 zł. Podatek obliczony zgodnie z obowiązującą skalą podatkową wyniósł 9 079,61 zł, natomiast podatek należny, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3252 zł (tak w wyroku- rzeczywistości- 3827,81 zł) stanowił kwotę 5 252 zł. Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika (4 737 zł) wyniosła 515 zł. Następnie pismem z dnia 20 października 2010 r. skarżąca złożyła korektę ww. zeznania, w której wykazała dochód ze stosunku pracy w mniejszej wysokości, tj. w kwocie 24 858,63 zł. Po odliczeniu od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 4 739,48 zł, wykazany podatek wyniósł 3 251,97 zł. Natomiast podatek należny, po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1 651,32 zł, stanowił kwotę 1601 zł. Z powyższej korekty wynikała nadpłata w wysokości 3 136 zł, która nie została zwrócona skarżącej. Wraz z powyższą korektą skarżąca złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., w którym wskazała, że nadpłata powstała z uwagi na fakt, iż jej wynagrodzenie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r. w 85% było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (dalej: POPT). W związku z czym skarżąca uznała, że część wynagrodzenia, finansowanego ze środków UE, podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00