Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2007 r., sygn. I SA/Po 1053/07

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki (spr.) Sędziowie NSA Sylwia Zapalska WSA Maciej Jaśniewicz Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2007 r. sprawy ze skargi B Z na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. o d d a l a s k a r g ę /-/M. Jaśniewicz /-/J. Małecki /-/S. Zapalska

Uzasadnienie

W dniu [...] B. Z. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 w kwocie 723,60 zł. Wniosek ten został następnie uzupełniony w dniu [...] poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego PIT - 37 za rok 2005.

W przedłożonym zeznaniu podatkowym w kwestii wysokości osiągniętego przychodu w 2005r. wykazano przychód z emerytury oraz dochód w postaci rekompensaty pieniężnej ( diet ) za czas pełnienia obowiązków ławnika w sądzie powszechnym.

W dalszej części wniosku podatnik powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2006r. (sygn. akt III S.A./Wa 3358/05 ) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego ( sygn. akt FSK 2536/04 oraz III S.A. 1275/95 ) zgodnie z którymi dochody uzyskane w postaci rekompensaty pieniężnej za czas pełnienia obowiązków ławnika w sądzie powszechnym nie podlegają opodatkowaniu. W ocenie B. Za. przychody z tytułu pełnienia przez niego obowiązków ławnika sądowego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, o jakim mowa w art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych () Dz. U. z 2000r, Nr 14 , poz. 176 wraz ze zm. w dalszej części zwana ustawą o podatku dochodowym ).

B. Z. pełnił funkcję ławnika w S. O. w P., w którego okręgu ma miejsce zamieszkania.

W dniu 6 lutego 2007r właściwy do rozpoznania przedmiotowego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego P. wydał decyzję nr [...] w której odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym za 2005r. w kwocie 723,60 zł. W uzasadnieniu tejże decyzji organ podatkowy wskazał na przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2001, nr 98, poz. 1070 wraz ze zm. w dalszej części zwana usp) tj. art. 172 par.3 oraz art. 173 regulujące zasady otrzymywania przez ławników pełniących obowiązki w sądach powszechnych rekompensaty pieniężnej, diet oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00