Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.228.2022.2.JS

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej do celów redukcji chemicznej

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej do celów redukcji chemicznej

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym, w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej jest:

- prawidłowe w zakresie uznania reakcji chemicznych, przedstawionych we wniosku na etapach (…) za reakcje redukcji chemicznej;

- prawidłowe w stosunku do zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej przez (…);

- nieprawidłowe w stosunku do zwolnienia energii elektrycznej wykorzystywanej przez pozostałe urządzenia wymienione we wniosku.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, wpłynął 13 października 2022 r. Wniosek uzupełnili Państwo pismem z 2 grudnia 2022 r. (data wpływu 7 grudnia 2022 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 21 listopada 2022 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.228.2022.1.JS. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (ostatecznie sprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca jest (…).

(…)

(…)

Pierwsza ze wskazanych pozycji obejmuje (…).

W ramach (…)

W tym zakresie można wyróżnić następujące części:

- (…)

- (…)

- (…)

Proces produkcji realizowany (…) będzie się odbywał wieloetapowo, z wykorzystaniem urządzeń zużywających do swojej pracy m.in. energię elektryczną. Wśród nich można wymienić:

- (…).

Wiele czynności będzie wykonywanych równocześnie, zatem instalacja oraz wykorzystywane urządzenia będą stanowić bardzo zaawansowany system naczyń połączonych.

Na poszczególnych etapach produkcji będą zachodzić różnego rodzaju reakcje chemiczne, wśród których można wyróżnić redukcję chemiczną (zwaną również reakcją redoks). Niektóre z wykorzystywanych urządzeń produkcyjnych będą niezbędne do przeprowadzenia procesu redukcji chemicznej, natomiast inne nie będą bezpośrednio z nim związane, zatem istotne jest przyporządkowanie urządzeń do jednej z dwóch grup. Poniżej zostały przedstawione urządzenia wykorzystywane w produkcji w podziale na poszczególne etapy produkcyjne.

(…)

Dodatkowo, w odpowiedzi na wezwanie Organu z 21 listopada 2022 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.228.2022.1.JS, uzupełnili Państwo powyższy opis o następujące informacje:

(…)

Wyjaśnienie w zakresie sposobu działania urządzeń:

(…)

Zużycie energii elektrycznej przez wskazane urządzenia

(…)

Pytanie

Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego reakcje chemiczne mieszczą się w pojęciu "redukcji chemicznej" i w efekcie, czy zużycie przez Spółkę energii elektrycznej w celu ich przeprowadzenia, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w art. 30 ust. 7b Ustawy o podatku akcyzowym?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

W ocenie Wnioskodawcy reakcje chemiczne (…) mieszczą się w pojęciu "redukcji chemicznej", a energia elektryczna:

1. wykorzystywana bezpośrednio do ich przeprowadzenia, przez urządzenia takie jak:

(…)

będzie podlegać zwolnieniu z art. 30 ust. 7a pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w art. 30 ust. 7b Ustawy o podatku akcyzowym, natomiast energia elektryczna wykorzystywana pomocniczo do redukcji chemicznych, przed lub po ich wystąpieniu, w celu zasilenia pozostałych urządzeń, nie będzie podlegać zwolnieniu z art. 30 ust. 7a ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Na wstępie należy wskazać, że Spółka będzie podatnikiem podatku akcyzowego, w związku z czym warunek określony w art. 30 ust. 7b pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym będzie przez nią spełniony.

W Dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE.L.2003.283.51) (dalej: "Dyrektywa Energetyczna") w art. 2 ust. 4 lit. b) tiret drugi zostało zastrzeżone, że jej postanowienia nie mają zastosowania do produktów energetycznych podwójnego zastosowania, tj. stosowanych zarówno jako paliwo do ogrzewania, jak też w innych celach, tj. do redukcji chemicznej. W polskim porządku prawnym wyłączenie to zostało wprowadzone poprzez zwolnienie w odniesieniu do energii elektrycznej, określone w art. 30 ust. 7a pkt 1 do Ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jej brzmieniem, przewiduje się zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej.

Kluczowe w kontekście badania zasadności korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego energii elektrycznej, wykorzystywanej podczas redukcji chemicznej, jest zdefiniowanie samego pojęcia redukcji chemicznej. Z powodu braku definicji legalnej (zarówno na gruncie Ustawy o podatku akcyzowym

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00