Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.252.2022.1.AS

Ustalenie, czy fakt, że wspólnik Spółki jest Prezesem zarządu i fundatorem Fundacji nie stanowi przeszkody dla opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek („estoński CIT”).

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy fakt, że wspólnik Spółki jest Prezesem zarządu i fundatorem Fundacji nie stanowi przeszkody dla opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek („estoński CIT”).  Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni, zwana dalej „Spółką”, jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka została utworzona w kwietniu 2022 r. Wspólnikami Spółki są małżonkowie K. Pan M.K. posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, a jego małżonka Pani I.K. 25% udziałów. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Pan M.K. Działalność Spółki sprowadza się głównie do usług doradztwa biznesowego i finansowego.

Spółka z dniem 1 listopada 2022 r. zdecydowała się przejść na ryczałt od dochodów spółek, zwany powszechnie „estońskim CITem”, uregulowany w Rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wątpliwość Spółki budzi jednak następujące zagadnienie.

Małżonkowie K. od samego początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie bardzo intensywnie angażują się w pomoc kobietom i dzieciom uciekającym z terenu Ukrainy, poszukującym schronienia na terytorium naszego kraju. W marcu 2022 r. Pan M.K. w celu niesienia pomocy ww. osobom postanowił założyć Fundację. Aktem notarialnym z dnia (…) 2022 r. Pan M.K. powołał do życia Fundację (…) z siedzibą w (…). Fundacja ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja pozostaje zarejestrowana zarówno w Rejestrze Stowarzyszeń, jak i w Rejestrze Przedsiębiorców (choć faktycznie Fundacja na ten moment nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej). Pan M.K. pozostaje Fundatorem i Prezesem Zarządu w Fundacji (Zarząd Fundacji na moment złożenia niniejszego wniosku jest jednoosobowy).

W akcie notarialnym ustanawiającym Fundację - Pan M.K. jako Fundator wskazał, że:

I.Celem Fundacji jest:

1.pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

2.integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

3.aktywizacja obcokrajowców oraz osób polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, a także wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

4.promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego,

5.wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce,

6.przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym poprzez pomoc rozwojową i humanitarną w Polsce i poza jej granicami,

7.wspieranie dialogu międzykulturowego oraz promocja tolerancji, różnorodności i wielokulturowości;

8.wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z grup zagrożonych marginalizacją społeczną;

9.wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Polsce i za granicą;

10.wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego;

11.promocja i upowszechnianie wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej,

12.działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

13.pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

14.działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce;

15.działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

16.promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

17.działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

18.udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

II.Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.) oraz Statutu Fundacji.

III.Dla realizacji celów Fundacji jako Fundator przeznacza kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), stanowiącą kapitał założycielski Fundacji, wniesiony w całości gotówką.

IV.Środki na realizację celów Fundacji mogą stanowić środki uzyskane z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji od instytucji publicznych i osób prawnych, grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami i dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, odsetek bankowych, nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez Sąd, dochodów z odpłatnej działalności statutowej i dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

V.Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

W dniu 8 marca 2022 r. Pan M.K. uchwalił również Statut Fundacji. W Statucie zastrzeżono między innymi, że:

I.Fundacja realizuje swoje cele przez:

a)poradnictwo społeczne, obywatelskie, integracyjne i międzykulturowe oraz pracę socjalną i środowiskową,

b)pomoc specjalistyczną, w tym m.in. prawną, psychologiczną, terapeutyczną, psychiatryczną i medyczną,

c)branie udziału oraz nadzorowanie postępowań sądowych dotyczących ochrony praw człowieka, w tym cudzoziemców w Polsce i za granicą oraz reprezentowanie wpostępowaniach przed sądami i organami władzy publicznej osób i organizacji, korzystających ze wsparcia Fundacji, w tym występowanie przed sądami administracyjnymi i cywilnymi w obronie interesu społecznego w tym interesów obcokrajowców,

d)pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową, w tym zapewnienie noclegu, wyżywiania i transportu oraz długotrwałe formy pomocy mieszkaniowej,

e)aktywizację zawodową, w tym poradnictwo zawodowe i podnoszenie kompetencji zawodowych,

f)naukę języka polskiego oraz języków obcych,

g)naukę o kulturze polskiej,

h)edukację w tym organizację konferencji, akademii, seminariów, szkoleń, warsztatów, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, konkursy i stypendia,

i)kampanie informacyjne, społeczne i inne działania medialne,

j)badania, monitoring i działania strażnicze w tym polegające na kontrolowaniu funkcjonowania instytucji publicznych mających kontakt z cudzoziemcami,

k)opracowywanie, wdrażanie, ewaluację i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących integracji i aktywizacji w tym tworzenie narzędzi informatycznych itelekomunikacyjnych,

l)działalność wydawniczą w tym wydawanie publikacji, filmów i innych materiałów,

m)wspieranie działalności placówek wychowawczych,

n)profilaktykę zdrowia, wyjazdy wypoczynkowe i zdrowotne oraz upowszechnianie ipromocję sportu,

o)zapewnianie opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, kolonii ipółkolonii

p)wspieranie działań samopomocowych w tym spółdzielni socjalnych,

q)wspieranie innych organizacji pozarządowych, w tym użyczanie przestrzeni iwyposażenia,

r)współpracę międzynarodową,

s)pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy,

t)tworzenie stałych i czasowych misji pomocy,

u)tworzenie oraz wspieranie placówek pomocy,

v)organizowanie zbiórek publicznych,

w)prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej.

II.Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

III.Działalnością Fundacji kieruje Zarząd Fundacji. W skład Zarządu Fundacji wchodzi odjednego do pięciu członków, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję. Kadencja członków Zarządu Fundacji wygasa z dniem odbycia posiedzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji, zaostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji. Spośród osób powołanych do Zarządu Fundacji Fundator wybiera Prezesa Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu Fundacji należy wszczególności:

a)uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)uchwalanie regulaminów,

c)sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,

e)przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji oraz dotacji,

f)występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,

g)powoływanie dalszych oddziałów, biur i innych jednostek organizacyjnych działających w strukturach Fundacji.

IV.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację są następujące kategorie działalności sklasyfikowane w PKD:

1.18.11.Z Drukowanie gazet.

2.18.12.Z Pozostałe drukowanie.

3.18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.

4.58.11.Z Wydawanie książek.

5.58.13.Z Wydawanie gazet.

6.58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

7.58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

8.63.12.Z Działalność portali internetowych.

9.63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

10.68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

11.68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

12.68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

13.68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

14.70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

15.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej izarządzania.

16.72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

17.73.11.Z Działalność agencji reklamowych.

18.73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.

19.74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.

20.74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

21.78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

22.78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

23.82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

24.82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

25.82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

26.85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

27.85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

28.94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

29.96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Fundacja na ten moment nie prowadzi jednak żadnej działalności gospodarczej.

V.Zakresy czynności pracowników oraz tryb pracy Fundacji określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.

VI.Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadkach wskazanych w Statucie (m.in.wprzypadku wyczerpania jej majątku). Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora organizacjom działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Statut nie przewiduje możliwości zmiany Fundatora. Fundator nie ma możliwości odpłatnego zbycia swego statusu. Statut nie zastrzega też na rzecz Fundatora ani nikogo z jego rodziny żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. Państwo K. nie otrzymują z Fundacji żadnych świadczeń, Pan K. nie otrzymuje też żadnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu Fundacji. Państwo K. poza prowadzeniem Fundacji są aktywni zawodowo w innych podmiotach. Państwo K. są obywatelami Polski, urodzonymi w Polsce. Statut nie stanowi o tym, że są oni lub mogą być w jakimkolwiek zakresie beneficjentami Fundacji. Nie są oni również jej podopiecznymi.

Wszystkie środki Fundacji są przeznaczane są na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na tę chwilę Fundacja wynajmuje we własnym imieniu i nieodpłatnie użycza uchodźcom kilkanaście mieszkań, w których schronienie znalazło ponad 50 kobiet i dzieci. Państwo K. pomagają podopiecznym znaleźć pracę, szkołę, przedszkole itp., towarzyszą podopiecznym w wizytach lekarskich, kupują leki i żywność. Wyszukują swoim podopiecznym zajęcia dodatkowe i kursy językowe. Liczba podopiecznych Fundacji cały czas się zwiększa.

Państwo K. użyczyli uchodźcom we własnym imieniu również jedno ze swoich prywatnych mieszkań. Nie otrzymują jednak z tego tytułu żadnego wsparcia ze strony Fundacji. Powyższe użyczenie miało miejsce jeszcze przed utworzeniem Fundacji i stanowi prywatny gest Państwa K.

Wszystkie środki Fundacji pochodzą z datków oraz wsparcia polskiej administracji rządowej i samorządowej. Pomiędzy Fundacją a Spółką nie występują żadne transakcje.

Pan K. nie jest zatrudniony w Fundacji na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, a funkcję Prezesa Zarządu pełni nieodpłatnie. Państwo K. nigdy nie zamierzali i nie zamierzają zawierać z Fundacją żadnych stosunków prawnych (w tym stosunków pracy, zleceń itp.), z których mieliby otrzymywać jakiekolwiek dochody lub wynagrodzenia. Ani Pan K., ani Pani K. nie posiadają też żadnych praw do udziału w zysku z Fundacji.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka powzięła wątpliwość co do spełniania warunków uprawniających ją do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek.

Pytanie

Czy w przedstawionym stanie faktycznym fakt pozostawania przez większościowego wspólnika Spółki Fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji stanowi przeszkodę, o której mowa w art. art. 28j ust 1 pkt 4 ustawy CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

W przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym hipoteza art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie jest spełniona, a negatywna przesłanka możliwości przejścia przez Spółkę na system ryczałtu od dochodów spółek nie występuje.

Zgodnie z ww. przepisem opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

W Państwa ocenie większościowy wspólnik Spółki nie posiada żadnych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel fundacji, nie jest też beneficjentami tej fundacji. Sam fakt założenia Fundacji i jej prowadzenia w przedstawionym stanie faktycznym nie stanowi przesłanki do wyłączenia Państwa z ww. systemu opodatkowania.

Tożsame stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2022 r. o nr 0111-KDIB1-2.4010.542.2022.1.EJ.

W tych okolicznościach wnieśli Państwo o potwierdzenie przedstawionego stanowiska.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: „ustawa CIT”):

podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Przepisy ustawy o CIT ściśle określają, jakie warunki zobowiązany jest spełnić podatnik, aby mógł wybrać formę opodatkowania w postaci ryczałtu od dochodu spółek, czyli tzw. estoński CIT.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy CIT:

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)(uchylony);

2)mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)z wierzytelności,

b)z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)z części odsetkowej raty leasingowej,

d)z poręczeń i gwarancji,

e)z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3)podatnik:

a)zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub

b)ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4)prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5)nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6)nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

7)złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Określone wyżej warunki podatnik zobowiązany jest spełniać w każdym okresie opodatkowania ryczałtem.

Pkt 4 powołanego wyżej art. 28j ust. 1 ustawy CIT wyraźnie wskazuje, że jednym z warunków umożliwiających opodatkowanie spółki ryczałtem jest nieposiadanie przez jego wspólnika (osobę fizyczną) praw majątkowych związanych z  prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Literalne brzmienie ww. przepisu nie wyklucza zatem, by udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółek chcących skorzystać z opodatkowania ryczałtem były osoby fizyczne będące fundatorem fundacji. Niemniej jednak, jeśli takim udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem jest założyciel (fundator) fundacji, to nie może on posiadać praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub jako beneficjent fundacji.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest kwestia ustalenia, czy fakt bycia fundatorem Fundacji i Prezesem Zarządu Fundacji przez większościowego wspólnika Spółki stanowi przeszkodę, o której mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, uniemożliwiającą stosowanie przez Spółkę opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 2167 ze zm.):

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy:

Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach:

Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i  zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i  uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Zgodnie natomiast z art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.):

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Prawa majątkowe to natomiast prawa podmiotowe przysługujące wobec rzeczy lub przedmiotów materialnych niebędących rzeczami albo dóbr niematerialnych lub prawnych.

Zgodnie z regulacjami zawartym w ustawie o fundacjach, fundator fundacji samodzielnie ustala statut fundacji, określając m.in. jej cele, zasady, formy i zakres działalności, skład  i organizację zarządu oraz sposób jego powoływania. Fundator ustala również nie tylko obowiązki, ale również uprawnienia zarządu i jego członków. Fundator ustala także inne kwestie regulujące funkcjonowanie fundacji. Fundator określa krąg beneficjentów fundacji mając przy tym całkowitą swobodę w kształtowaniu obecnych i przyszłych beneficjentów, a  także proporcji, w jakich będą oni partycypować w zyskach fundacji. Fundator może być również jednym z beneficjentów fundacji, o czym decyduje on sam.

Odnosząc powyższe do opisu sprawy stwierdzić należy, że z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz uzasadnienia Państwa stanowiska, nie wynika by Spółka mogłaby być wykluczona z opodatkowania ryczałtem z powodu niespełnienia warunku określonego w art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, tj. ze względu na udziałowca będącego fundatorem fundacji. Większościowy wspólnik Spółki, pomimo że jest fundatorem Fundacji i pełni w niej rolę Prezesa nie posiada bowiem jakichkolwiek praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia (pieniężnego, niepieniężnego) jako założyciel (fundator) lub jako beneficjent fundacji.

W Państwa sytuacji nie występuje przesłanka wykluczająca, o której mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Zatem jeżeli spełnili Państwo pozostałe warunki wynikające z art. 28j ust. 1 ustawy CIT, uprawnia to Państwa do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

W świetle powyższego, Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Państwa interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2022 r. o nr 0111-KDIB1-2.4010.542.2022.1.EJ  wskazać należy, że dotyczy ona konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest dla organu wiążące, zatem nie może ona przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiDz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00