Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
book

Książka

Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Polski Ład 2.0. Podatki. Wynagrodzenia

Od 1 lipca 2022 r. płatnicy po raz kolejny w tym roku otrzymają pakiet ważnych zmian podatkowych, tym razem określanych jako Polski Ład 2.0. Do najważniejszych z nich należą: obniżenie z 17% do 12% stawki podatku od dochodów nieprzekraczających 120 000 zł, obniżenie rocznej kwoty zmniejszającej podatek, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, uchylenie nowego mechanizmu pobierania zaliczki na podatek polegającego na dwukrotnym jej obliczaniu, objęcie zasiłków macierzyńskich zwolnieniami od podatku: dla młodych podatników, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla seniorów.

KUP WYDANIE PAPIEROWE >>>

I. PIT

Zmiany od 1 lipca 2022 r.

1. Przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem

1.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano możliwość wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem, zastępując preferencyjny sposób opodatkowania ulgą podatkową w wysokości 1500 zł. Ponieważ rozwiązanie to okazało się niekorzystne, od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem.

Ze wspólnego rozliczenia będzie mógł skorzystać rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.

Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem będzie mogła również skorzystać osoba samotna mająca ograniczony obowiązek podatkowy, jeżeli łącznie spełni następujące warunki:

1) ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2) osiągnęła przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym; za całkowite przychody uważa się przychody osiągnięte ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, bez względu na miejsce położenia tych źródeł przychodów; przy ustalaniu tych przychodów stosuje się art. 6 ust. 12 i 13 ustawy o PIT,

3) udokumentowała certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; taki certyfikat będzie musiała dołączyć do zeznania rocznego.

Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem będzie można skorzystać, pod warunkiem że ­dziecko w roku podatkowym nie uzyskało:

1) dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej na podstawie art. 27 ustawy o PIT lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) oraz pochodnych instrumentów podatkowych na podstawie art. 30b ustawy o PIT oraz

2) przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) i art. 21 ust. 1 pkt 152 (ulga na powrót) ustawy o PIT

- w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2022 r.poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem nie będzie mogła skorzystać osoba, która:

● wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r.poz. 2407, z późn. zm.),
● korzysta z opodatkowania w formie podatku liniowego, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (za wyjątkiem przychodów z najmu prywatnego), podatku tonażowego czy na podstawie ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; ze wspólnego rozliczenia nie będzie mógł również skorzystać samotny rodzic, którego dziecko osiąga przychody opodatkowane w ww. sposób.

Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy jej dochodów. W praktyce oznaczać to będzie skorzystanie przez taką osobę z podwójnej kwoty wolnej od podatku, czyli 60 000 zł. Obliczając te dochody, nie trzeba będzie do nich wliczać dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany, przewidziany w przepisach ustawy o PIT (zob. również rozdział X. Wynagrodzenia - Rozliczenia podatników i płatników).

W praktyce może się zdarzyć, że jeden z rodziców pozostających w związku małżeńskim umiera w trakcie roku, przez co drugi z nich (wdowiec, wdowa) staje się osobą samotnie wychowującą dziecko uprawnioną do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W takim przypadku osoba ta jest teoretycznie uprawniona do skorzystania z dwóch preferencyjnych sposobów opodatkowania, tj.:

● wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem,
● wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem może skorzys­tać tylko osoba, która nie korzysta ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

W związku z przywróceniem możliwości wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci:

● samotni rodzice będą mogli złożyć pracodawcom oświadczenie, że w zeznaniu za 2022 r. zamierzają rozliczyć się wspólnie z dzieckiem; pracodawcy, którzy otrzymają takie oświadczenie, będą upoważnieni do pobierania zaliczek na PIT według niższej stawki PIT,
● zostanie uchylony art. 27ea ustawy o PIT regulujący ulgę dla samotnych rodziców w kwocie 1500 zł. Po raz pierwszy samotni rodzice mieli skorzystać z tej ulgi w zeznaniu za 2022 r. Uchylenie tego przepisu spowoduje, że w praktyce podatnicy nigdy z tej ulgi nie skorzystają,
● zostaną wprowadzone zmiany o charakterze redakcyjnym w przepisach regulujących ulgę na dziecko (art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 6 ustawy o PIT) oraz ulgę rehabilitacyjną (art. 26 ust. 7e ustawy o PIT). Do końca czerwca 2022 r. przepisy te odwołują się do art. 27ea ustawy o PIT przewidującego ulgę dla samotnych rodziców. Od 1 lipca 2022 r. będą odwoływały się do art. 6 ustawy o PIT regulującego wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem.

1.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Przepisy przywracające możliwość wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że samotni rodzice będą mogli skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania już w zeznaniu składanym za 2022 r.

1.3. Przygotowanie do zmian

Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny zapoznać się z zasadami wspólnego rozliczenia rocznego PIT z dzieckiem, tak aby przystępując do rozliczenia za 2022 r., wiedziały, czy spełniają warunki do skorzystania z tej preferencji podatkowej. Również podatnicy prowadzący biura rachunkowe powinni zadbać, aby ich pracownicy zapoznali się z nowymi regulacjami. Dzięki temu będą mogli poinformować swoich klientów o wprowadzonych zmianach i uniknąć konieczności ewentualnych korekt zeznań za 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 6 ust. 4c-4h, ust. 8, ust. 11-13, art. 6a ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 7e, art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 6, art. 45 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r.poz. 1128, z późn. zm. - w brzmieniu nadanym ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; dalej: ustawa o PIT
● art. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1, art. 23 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2022 r.poz. 1265; dalej: ustawa nowelizującą z 9 czerwca 2022 r.

2. Podwyższenie zwolnienia z PIT dla świadczeń otrzymywanych od byłego pracodawcy

2.1. Na czym polegają zmiany

Z 3000 zł do 4500 zł zostanie podwyższony limit zwolnienia z PIT dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Dodatkowo, zwolnieniem tym zostaną objęte świadczenia otrzymywane przez osoby uzyskujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (zob. również rozdział X. Wynagrodzenia - Rozliczenia podatników i płatników).

2.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Wprowadzona zmiana będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. Zatem limit w kwocie 4500 zł dotyczyć będzie świadczeń otrzymanych od tego dnia. Jeżeli zatem w pierwszej połowie 2022 r. emeryt otrzymał od byłego pracodawcy świadczenie przekraczające 3000 zł i pracodawca pobrał od nadwyżki ponad tę kwotę zryczałtowany podatek dochodowy (10%) na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z obowiązującym w tamtym momencie limitem zwolnienia, to kwota ta będzie podlegała zwrotowi w całości, jeżeli wypłacone świadczenie nie przekroczyło 4500 zł (przy założeniu, że emeryt nie otrzyma w 2022 r. innego świadczenia albo otrzymane świadczenie wraz z pierwszym świadczeniem mieściło się w limicie omawianego zwolnienia). Jeżeli natomiast świadczenie to przekraczało 4500 zł, to pobrany 10% zryczałtowany podatek był należny tylko od nadwyżki ponad 4500 zł. Podatnik, któremu płatnik pobrał zryczałtowany podatek (10%) z ww. tytułu, nie składa zeznania rocznego, w którym ma obowiązek go wykazać. To płatnik wykazuje ten podatek w informacji PIT-8AR. W związku z tym należy uznać, że w omawianej sytuacji podatnik, aby odzyskać nadpłacony podatek, będzie musiał złożyć wniosek o nadpłatę na podstawie art. 75 Ordynacji podatkowej.

2.3. Przygotowanie do zmian

Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy odpowiedzialni za wypłaty ww. świadczeń zapoznali się ze zmianami w wysokości oraz zakresie omawianego zwolnienia. Dzięki temu unikną ewentualnych błędów w poborze 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Trzeba również pamiętać, że podwyższony do 4500 zł limit jest limitem rocznym. To oznacza, że nie można odrębnie traktować limitu w kwocie 3000 zł obowiązującego do 30 czerwca 2022 r. i limitu w kwocie 4500 zł obowiązującego od 1 lipca 2022 r.

PRZYKŁAD

W styczniu 2022 r. emeryt otrzymał od byłego pracodawcy świadczenie w kwocie 2000 zł. Świadczenie to było w całości zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. W sierpniu 2022 r. ten sam emeryt otrzyma kolejne świadczenie w kwocie 3000 zł. W przypadku tego drugiego świadczenia tylko jego część może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Zwolniona będzie kwota 2500 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę zostanie opodatkowana. Wynika to z tego, że w 2022 r. roczny limit zwolnienia przysługującego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wynosi 4500 zł. Emeryt otrzyma w sumie kwotę 5000 zł (2000 zł w styczniu 2022 r. i 3000 zł w sierpniu 2022 r.). Przekroczy zatem kwotę zwolnioną o 500 zł. Obliczając kwotę przysługującego zwolnienia, nie należy odrębnie traktować limitu obowiązującego do 30 czerwca 2022 r. i limitu wprowadzonego od 1 lipca 2022 r. Takie postępowanie prowadziłoby do zwolnienia z opodatkowania zarówno kwoty otrzymanej przez emeryta w styczniu 2022 r., jak i tej, którą otrzyma w sierpniu 2022 r. W rzeczywistości kwota zwolniona wyniosłaby wtedy nie 4500 zł, a 5000 zł, czyli zostałaby zawyżona o 500 zł.

PRZYKŁAD

W lutym 2022 r. emeryt otrzymał od byłego pracodawcy świadczenie w kwocie 3000 zł. Kwota ta była w całości zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. W momencie jej wypłaty limit zwolnienia wynosił bowiem 3000 zł. We wrześniu 2022 r. ten sam emeryt otrzyma kolejne świadczenie w kwocie 1000 zł. Kwota ta również będzie w całości zwolniona z PIT. Wynika to z tego, że podwyższony od 1 lipca 2022 r. roczny limit zwolnienia dla świadczeń otrzymywanych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wynosi w 2022 r. 4500 zł. Zatem obydwa otrzymane przez emeryta świadczenia mieszczą się w tym limicie zwolnienia (3000 zł + 1000 zł = 4000 zł).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT
● art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

3. Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

3.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 lipca 2022 r. zostanie obniżona stawka PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%, przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Nowa, niższa stawka podatkowa będzie dotyczyła każdego podatnika uzyskującego dochody opodatkowane według skali podatkowej, bez względu na:

● źródło osiąganych przychodów,
● wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu,
● fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury.

Z nowej, niższej stawki podatku będą mogli również skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

Tabela. Skala podatkowa obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Niższa stawka podatku ma zrekompensować uchylenie ulgi dla klasy średniej.

W związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku zmianie ulegnie również kwota zmniejszająca podatek. Nowa kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600 zł (30 000 zł × 12% = 3600 zł). To oznacza, że po zmianach miesięczna kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3600 zł = 300 zł).

3.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Nowa stawka PIT i miesięczna kwota zmniejszająca zaliczki na PIT będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego 2022 r.

Pracodawcy, obliczając zaliczkę na PIT od wypłacanych wynagrodzeń, będą mieli obowiązek stosować obniżoną stawkę PIT do dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 r. To oznacza, że obniżona stawka PIT obejmie również dochody z pracy, które są należne za wcześniejsze miesiące. Wynika to z tego, że przychody z pracy powstają kasowo, tj. w dacie otrzymania wynagrodzenia za pracę (zob. również w tym rozdziale pkt 7. Zmiany w zasadach pobierania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników oraz rozdział X. Wynagrodzenia - Rozliczenia podatników i płatników).

PRZYKŁAD

Pracodawca wypłaci pracownikowi, którego dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, wynagrodzenie za czerwiec 2022 r. z opóźnieniem. Zamiast zrobić to do końca czerwca 2022 r., wypłaty dokona dopiero 5 lipca 2022 r. W tym przypadku przy wypłacie wynagrodzenia za czerwiec 2022 r. pracodawca powinien zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 12% oraz miesięczną kwotę zmniejszającą zaliczkę w wysokości 300 zł.

Zmienione przepisy będą miały zastosowanie do zaliczek z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r. To oznacza, że do zaliczek za czerwiec 2022 r. albo drugi kwartał 2022 r. podatnik zastosuje już obniżoną stawkę podatku w wysokości 12% i niższą kwotę wolną (3600 zł), jeżeli jego dochody mieszczą się w pierwszym przedziale skali podatkowej (120 000 zł) - zob. również w tym rozdziale pkt 17. Zmiany w opłacaniu zaliczek na PIT przez przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

3.3. Przygotowanie do zmian

Krok 1. Upewnij się, że pracownicy służb płacowych znają nową stawkę PIT i miesięczną kwotę zmniejszającą podatek

Pracodawcy oraz podmioty prowadzące biura rachunkowe powinni dopilnować, aby zatrudnieni przez nich pracownicy odpowiedzialni za pobór zaliczek na PIT od wypłacanych wynagrodzeń poznali nową stawkę PIT oraz miesięczną kwotą zmniejszającą podatek. Dzięki temu unikną ewentualnych nieprawidłowości w postaci pobierania zaliczek na PIT w błędnej wysokości, a co za tym idzie konieczności dokonywania w przyszłości korekty dokumentów składanych do urzędu skarbowego oraz do ZUS.

Również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się samodzielnie, powinni zapoznać się ze zmianami w omawianym zakresie. Pozwoli im to na odprowadzanie zaliczek na PIT w prawidłowej wysokości.

Krok 2. Sprawdź oprogramowanie płacowe

Podatnicy, którzy obliczają wynagrodzenia przy użyciu programów płacowych, oraz przedsiębiorcy korzystający z programów komputerowych do rozliczania PIT, powinni upewnić się, że posiadane oprogramowanie zostało zaktualizowane pod kątem nowej stawki PIT i miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek.

Krok 3. Powiadom (w sposób zwyczajowo przyjęty w Twojej organizacji, np. poprzez firmowy intranet) pracowników o zmianach mających wpływ na ich wynagrodzenie netto

Pozwoli to uniknąć nadmiernej liczby pytań absorbujących osoby zajmujące się z Twojego upoważnienia sprawami kadrowo-płacowymi.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 27 ust. 1 ustawy o PIT
● art. 18 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 2 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

4. Obniżenie podatku zryczałtowanego dla "małych zleceń"

4.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 lipca 2022 r. z 17% do 12% zostanie zmniejszona stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od "małych umów zlecenia", tj. przychodów nieprzekraczających 200 zł z tytułów działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o PIT, wypłacanych na podstawie umów zawartych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika. W ten sposób zryczałtowany podatek od tego rodzaju umów zostanie dostosowany do niższej - 12% - stawki PIT, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. w pierwszym progu podatkowym (zob. również rozdział X. Wynagrodzenia - Rozliczenia podatników i płatników).

4.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Obniżona stawka zryczałtowanego podatku od "małych umów zlecenia" będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 r. To oznacza, że wypłacając tego rodzaju należności, od 1 lipca 2022 r. należy stosować stawkę 12% a nie 17%.

PRZYKŁAD

Podatnik wykonał "małe zlecenie" w czerwcu 2022 r. Zgodnie z umową płatność w wysokości 190 zł ma otrzymać do 10 dnia następnego miesiąca. Zleceniodawca wypłaci należność 8 lipca 2022 r. W takim przypadku zleceniodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 12% a nie 17%. Bez znaczenia w tym przypadku jest to, że wynagrodzenie jest należne z tytułu umowy wykonanej w czerwcu 2022 r. Dla zastosowania stawki znaczenie ma moment uzyskania przychodu z tytułu wykonania tego zlecenia, a będzie nim 8 lipca 2022 r.

4.3. Przygotowanie do zmian

Krok 1. Przeprowadź analizę wypłacanych należności

Podatnicy powinni przeprowadzić analizę, czy dokonują wypłat należności z tytułu "małych umów zlecenia".

Krok 2. Upewnij się, że pracownicy służb płacowych znają nową stawkę zryczałtowanego podatku od "małych umów zlecenia"

Podatnicy powinni dopilnować, aby zatrudnieni przez nich pracownicy odpowiedzialni za wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia zostali zapoznani ze zmianami w stawce zryczałtowanego podatku od należności z tytułu "małych umów zlecenia".

Krok 3. Sprawdź oprogramowanie płacowe

Podatnicy, którzy obliczają wynagrodzenia przy użyciu programów płacowych, powinni upewnić się, że posiadane oprogramowanie zostało zaktualizowane pod kątem nowej stawki zryczałtowanego podatku od należności z tytułu tzw. "małych umów zlecenia".

Krok 4. Powiadom zleceniobiorców o zmianach mających wpływ na ich wynagrodzenie netto

Pozwoli to uniknąć nadmiernej liczby pytań absorbujących osoby zajmujące się z Twojego upoważnienia sprawami kadrowo-płacowymi.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT
● art. 18 ust. 4 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

5. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

5.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 lipca 2022 r. zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej. Z ulgi tej mogli korzys­tać pracownicy oraz przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej uzyskujący miesięcznie przychody/dochody od 5701 zł do 11 141 zł, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Formą rekompensaty za zlikwidowanie tej ulgi będzie obniżenie od 1 lipca 2022 r. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%.

Wraz z likwidacją ulgi dla klasy średniej zostanie wprowadzone zabezpieczenie dla podatników, którzy stracą na likwidacji tej ulgi, mimo obniżenia stawki PIT z 17% do 12%. Dzięki niemu, jeżeli podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Hipotetyczny podatek należny będzie obliczony według przepisów obowiązujących w PIT przed 1 lipca 2022 r. Zwrot wyliczonej różnicy będzie dokonywany z urzędu, bez wniosku podatnika, w trybie bezdecyzyjnym. Każdy podatnik, u którego wystąpi kwota różnicy do zwrotu, otrzyma od właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o wystąpieniu kwoty różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania. Informacja ta nie będzie podlegać zaskarżeniu.

Podatnik, który uzna, że nie otrzymał należnej kwoty zwrotu różnicy albo otrzymał zwrot w kwocie niższej od należnej, będzie mógł złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwoty różnicy. Jeśli wniosek będzie zasadny, organ podatkowy dokona zwrotu kwoty różnicy w trybie bezdecyzyjnym. W przypadku niezasadności wniosku organ podatkowy wyda decyzję o odmowie zwrotu, która będzie zaskarżalna na ogólnych zasadach.

Podatnik, który otrzyma zwrot kwoty różnicy nienależnie, będzie obowiązany do zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni. W przypadku niedokonania zwrotu w tym terminie organ podatkowy wyda decyzję, w której określi obowiązek zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Po upływie tego terminu kwotę podlegającą zwrotowi będzie się traktowało jak zaległość podatkową.

Analogiczne zasady postępowania będą stosowane w przypadku złożenia korekty zeznania i wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wynikająca z zeznania albo korekty (zob. również rozdział X. Wynagrodzenia - Rozliczenia podatników i płatników).

5.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Uchylonych przepisów o uldze dla klasy średniej nie będzie się stosowało do przychodów/dochodów uzyskanych przez pracowników i przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że ulga ta nie będzie miała zastosowania przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego 2022 r. W to miejsce zostanie zastosowana niższa - 12% - stawka PIT.

Pracodawcy nie powinni stosować ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczek na PIT od dochodów uzyskanych przez pracowników od 1 lipca 2022 r. (zob. również w tym rozdziale pkt 7. Zmiany w zasadach pobierania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników).

Pracownicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy z zagranicy, którzy samodzielnie odprowadzają od nich zaliczkę na PIT, ulgi dla klasy średniej nie powinni stosować do dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 r. (zob. również w tym rozdziale pkt 8. Zmiany w zaliczkach płaconych od przychodów z zagranicznego stosunku pracy).

Przedsiębiorcy nie powinni stosować ulgi dla klasy średniej począwszy od zaliczki należnej za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r. (zob. również w tym rozdziale pkt 17. Zmiany w opłacaniu zaliczek na PIT przez przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej).

5.3. Przygotowanie do zmian

Krok 1. Upewnij się, że pracownicy służb płacowych wiedzą o likwidacji ulgi dla klasy średniej

Pracodawcy oraz podmioty prowadzące biura rachunkowe powinni dopilnować, aby zatrudnieni przez nich pracownicy, odpowiedzialni za pobór zaliczek na PIT od wypłacanych wynagrodzeń, zostali poinformowani o likwidacji ulgi dla klasy średniej. Dzięki temu unikną ewentualnych nieprawidłowości w postaci pobierania zaliczek na PIT w błędnej wysokości, a co za tym idzie konieczności dokonywania w przyszłości korekty dokumentów składanych do urzędu skarbowego oraz do ZUS.

Również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się samodzielnie, powinni zapoznać się ze zmianami w omawianym zakresie. Pozwoli im to na odprowadzanie zaliczek na PIT w prawidłowej wysokości.

Krok 2. Sprawdź oprogramowanie płacowe

Podatnicy, którzy obliczają wynagrodzenia przy użyciu programów płacowych, oraz przedsiębiorcy korzystający z programów komputerowych do rozliczania PIT powinni upewnić się, że oprogramowanie, którym dysponują, zostało zaktualizowane pod kątem likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Krok 3. Powiadom (w sposób zwyczajowo przyjęty w Twojej organizacji, np. poprzez firmowy intranet) pracowników o zmianach mających wpływ na ich wynagrodzenie netto

Pozwoli to uniknąć nadmiernej liczby pytań absorbujących osoby zajmujące się z Twojego upoważnienia sprawami kadrowo-płacowymi.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwszy i lit. b oraz pkt 34 lit. a, lit. c i lit. e, art. 18 ust. 1-3, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 2, art. 26 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

6. Rozszerzenie ulgi dla młodych, ulgi na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzin 4+

6.1. Na czym polegają zmiany

Zostanie rozszerzony zakres przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzica czwórki dzieci. Po zmianie do przychodów objętych tymi zwolnieniami z PIT będą należały również zasiłki macierzyńskie.

Zmienione zostaną również przepisy dotyczące sposobu informowania organu podatkowego przez osoby uprawnione do korzystania z PIT-0 dla rodzica czwórki dzieci o liczbie i danych wychowywanych dzieci. Przed nowelizacją z art. 21 ust. 46 ustawy o PIT wynikało, że podatnik uprawniony do tej ulgi - niezależnie od źródła osiąganych przychodów - po zakończeniu roku, w którym z niej korzystał, miał składać informację według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Ze znowelizowanego brzmienia tego przepisu wynikać będzie, że tego rodzaju informację będą składali tylko podatnicy osiągający przychody inne niż przychody z działalności gospodarczej (czyli np. ze stosunku pracy). Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej, poinformują organ podatkowy o liczbie i danych wychowywanych dzieci w zeznaniu rocznym. Z uwagi na to, że PIT-0 dla rodzica czwórki dzieci obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2022 r., po raz pierwszy podatnicy będą informowali organ podatkowy o liczbie i danych wychowywanych dzieci przy okazji rozliczenia za 2022 r. Oznacza to konieczność opublikowania nowych wzorów zeznań rocznych PIT. W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 21 ust. 46 ustawy o PIT zmian redakcyjnych wymagał art. 21 ust. 48 ustawy o PIT (zob. również rozdział X. Wynagrodzenia - Rozliczenia podatników i płatników).

6.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Przepisy zmienione w tym zakresie będą miały zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że jeżeli w pierwszej połowie 2022 r. przy wypłacie zasiłków macierzyńskich podmiotom uprawnionym do korzystania z:

● ulgi dla młodych,
● ulgi na powrót,
● PIT-0 dla seniora,
● PIT-0 dla rodzin 4+

- pobrano zaliczki na PIT zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, zostaną one zwrócone w ramach rozliczenia rocznego PIT za 2022 r.

6.3. Przygotowanie do zmian

Podmioty wypłacające zasiłki macierzyńskie powinny zapoznać się z nowymi regulacjami. Od 1 lipca 2022 r. przy wypłacie tego rodzaju świadczeń podmiotom uprawnionym do korzystania z:

● ulgi dla młodych,
● ulgi na powrót,
● PIT-0 dla seniora,
● PIT-0 dla rodzin 4+

- powinny stosować tę ulgę. W ramach każdej z tych ulg kwota zwolnienia z PIT wynosi 85 528 zł rocznie. Przy czym kwoty zwolnień nie sumują się.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154, ust. 46 i ust. 48 ustawy o PIT
● art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

7. Zmiany w zasadach pobierania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników

7.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 lipca 2022 r. zostaną wprowadzone kolejne, istotne zmiany w sposobie obliczania przez pracodawców zaliczek na PIT należnych od świadczeń przyznawanych pracownikom (zob. również rozdział X. Wynagrodzenia - Rozliczenia podatników i płatników). Zmiany te przedstawiamy w tabeli poniżej.

Tabela. Zmiany wpływające na wysokość zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowniczych

Lp.

Rodzaj zmiany

1

2

Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej

Z 17% do 12% zostanie obniżona stawka PIT należna od dochodu mieszczącego się w pierwszym progu podatkowym, czyli nieprzekraczającego w roku podatkowym kwoty 120 000 zł. W związku z obniżeniem stawki PIT w pierwszym progu podatkowym, skala podatkowa po zmianach będzie wyglądała następująco:

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Konsekwencją obniżenia stawki PIT z 17% do 12% będzie to, że w okresie od lipca do grudnia 2022 r. płatnicy na listach płac pracowników powinni uwzględniać zaliczki na podatek w następującej wysokości:

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. w danym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120 000 zł - 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120 000 zł - 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej,

3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zmiana kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek

Z uwagi na fakt utrzymania kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł i zredukowanie stawki podatku do 12% od 1 lipca 2022 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie 3600 zł, co wynika z wyliczenia: 30 000 zł × 12%. W rezultacie, po zmianach, płatnicy powinni przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek na PIT stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł (1/12 × 3600 zł), zamiast dotychczasowych 425 zł (30 000 zł × 17% × 1/12).

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

okładka
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00