Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2004 nr 134 str. 1
Wersja archiwalna od 2016-01-01 do 2016-04-18
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2004 nr 134 str. 1
Wersja archiwalna od 2016-01-01 do 2016-04-18
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

DYREKTYWA 2004/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 31 marca 2004 r.

koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

(ostatnia zmiana: DUUEL. z 2015 r., Nr 330, poz. 16)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

PARLAMENT EUROPEJSKI i RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, oraz art. 55 i art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4), w świetle wspólnego projektu przyjętego przez Komitet Pojednawczy w dniu 9 grudnia 2003 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na wprowadzanie nowych zmian do dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (5), które są niezbędne do spełnienia postulatów uproszczenia i unowocześnienia, zgłaszanych zarówno przez podmioty zamawiające, jak i wykonawców w odpowiedzi na Zieloną Księgę przyjętą przez Komisję w dniu 27 listopada 1996 r., dyrektywa powinna zostać przeredagowana w celu zapewnienia jej przejrzystości. Niniejsza dyrektywa oparta jest na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności na orzecznictwie dotyczącym kryteriów udzielania zamówień, wyjaśniającym możliwości zaspokajania przez podmioty zamawiające potrzeb zainteresowanych odbiorców publicznych, w tym w zakresie aspektów ochrony środowiska lub aspektów społecznych, pod warunkiem że kryteria takie są związane z przedmiotem zamówienia, nie przyznają nieograniczonej swobody wyboru podmiotowi zamawiającemu, są wyraźnie określone i zgodne z podstawowymi zasadami, o których mowa w motywie 9.

(2) Główną przyczyną wprowadzenia zasad koordynujących procedury udzielania zamówień w tych sektorach jest różnorodność sposobów, przy pomocy których instytucje krajowe mogą wywierać wpływ na zachowanie wspomnianych podmiotów, łącznie z udziałem w ich kapitale i członkostwem w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych tych podmiotów.

(3) Inną istotną przyczyną skoordynowania procedur udzielania zamówień, stosowanych przez podmioty działające w tych sektorach, jest zamknięty charakter rynków, na których prowadzą one działalność, ze względu na istnienie specjalnych lub wyłącznych praw przyznawanych przez Państwa Członkowskie w zakresie dostaw, zapewniania lub obsługi sieci do świadczenia omawianych usług.

(4) Przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenie Rady (EWG) nr 3975/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. ustanawiające procedurę stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego (6) i rozporządzenie (EWG) nr 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego (7), ma na celu wprowadzenie większej konkurencji pomiędzy przewoźnikami świadczącymi usługi publicznego transportu lotniczego. Nie jest zatem celowe włączanie tego rodzaju podmiotów do zakresu niniejszej dyrektywy. Mając na uwadze konkurencyjną pozycję żeglugi Wspólnoty, nie byłoby również celowe podporządkowanie zamówień udzielanych w tym sektorze zasadom niniejszej dyrektywy.

(5) Zakres dyrektywy 98/38/EWG obejmuje obecnie niektóre zamówienia udzielone przez podmioty zamawiające działające w sektorze telekomunikacji. Ramy legislacyjne, wspomniane w Czwartym raporcie dotyczącym wykonania rozporządzeń dotyczących telekomunikacji z dnia 25 listopada 1998 r., zostały przyjęte w celu otwarcia tego sektora. Jedną z konsekwencji tego było wprowadzenie efektywnej konkurencji, zarówno de iure, jak i de facto, w tym sektorze. W celach informacyjnych i w świetle takiej sytuacji Komisja opublikowała wykaz usług telekomunikacyjnych (8), które mogą już zostać wykluczone z zakresu wspomnianej dyrektywy na mocy jej art. 8. Dalszy postęp był potwierdzony w Siódmym raporcie dotyczącym wykonania rozporządzeń dotyczących telekomunikacji z dnia 26 listopada 2001 r. Nie ma zatem potrzeby dalszego regulowania zakupów dokonywanych przez podmioty działające w tym sektorze.

(6) Nie jest zatem celowe dalsze utrzymywanie Komitetu Doradczego ds. Udzielania Zamówień w Telekomunikacji, powołanego na mocy dyrektywy Rady 90/531/EWG z dnia 17 września 1990 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (9).

(7) Niemniej jednak celowe jest kontynuowanie monitorowania rozwoju w sektorze telekomunikacji oraz ponowne przeanalizowanie sytuacji w przypadku stwierdzenia, że w tym sektorze nie występuje efektywna konkurencja.

(8) Dyrektywa 93/38/EWG wyłącza ze swojego zakresu zakupy w zakresie telefonii głosowej, teleksów, telefonii komórkowej, usług przywoławczych i satelitarnych. Wyłączenia te wprowadzono w celu uwzględnienia faktu, że wspomniane powyżej usługi mogłyby być często świadczone tylko przez jednego usługodawcę w danym obszarze geograficznym z powodu braku efektywnej konkurencji oraz istnienia praw specjalnych lub wyłącznych. Wprowadzenie efektywnej konkurencji w sektorze telekomunikacji sprawia, że brak jest uzasadnienia dla powyższych wyłączeń. Niezbędne zatem jest włączenie udzielania zamówień na wspomniane usługi telekomunikacyjne do zakresu niniejszej dyrektywy.

(9) W celu zagwarantowania otwarcia zamówień publicznych udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych na konkurencję, zalecane jest opracowanie przepisów dotyczących koordynacji przez Wspólnotę zamówień powyżej określonej wartości. Koordynacja taka oparta jest na wymaganiach wynikających z art. 14, 28 i 49 Traktatu WE oraz z art. 97 Traktatu Euratom, to znaczy na zasadzie równego traktowania, której zasada niedyskryminacji jest jedynie szczególnym wyrażeniem, na zasadzie wzajemnego uznania, na zasadzie proporcjonalności, jak również na zasadzie przejrzystości. Z uwagi na charakter sektorów objętych taką koordynacją powinna ona, zapewniając zastosowanie powyższych zasad, określić ramy dobrych praktyk handlowych oraz umożliwiać maksymalną elastyczność.

Dla zamówień publicznych, których wartość jest niższa od wartości zobowiązującej do stosowania koordynujących przepisów wspólnotowych, wskazane jest odwołanie się do orzecznictwa wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z którym zastosowanie mają wymienione wyżej reguły i zasady Traktatów.

(10) W celu zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi w stosowaniu reguł udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych niezbędne jest określenie podmiotów należących do powyższych sektorów na innej podstawie niż ich status prawny. Należy zatem zapewnić, aby nie zostało naruszone traktowanie podmiotów zamawiających działających w sektorze publicznym oraz podmiotów działających w sektorze prywatnym. Konieczne jest także zapewnienie, z zachowaniem art. 295 Traktatu, że nie zostaną naruszone reguły regulujące system praw majątkowych w Państwach Członkowskich.

(11) Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby udział podmiotu prawa publicznego jako oferenta w procedurze udzielania zamówienia nie powodował zakłóceń konkurencji w stosunku do oferentów prywatnych.

(12) Zgodnie z art. 6 Traktatu wymogi ochrony środowiska powinny być włączane w określanie i wdrażanie wspólnotowych polityk i działań o których mowa w art. 3 Traktatu, w szczególności w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób podmioty zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

(13) Żadne z postanowień niniejszej dyrektywy nie powinno uniemożliwiać zastosowania lub egzekwowania środków niezbędnych do ochrony moralności publicznej, polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, w szczególności mając na względzie zrównoważony rozwój, pod warunkiem że wspomniane środki są zgodne z Traktatem.

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (10), zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (zwane dalej „Porozumieniem”), którego celem jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych w celu osiągnięcia liberalizacji rozwoju światowego handlu. Z uwagi na międzynarodowe prawa i zobowiązania Wspólnoty wynikające z przyjęcia Porozumienia, rozwiązania stosowane wobec oferentów i produktów pochodzących z krajów trzecich sygnatariuszy Porozumienia są zdefiniowane w tym Porozumieniu. Porozumienie nie ma skutku bezpośredniego. Podmioty zamawiające objęte Porozumieniem, przestrzegające przepisów niniejszej dyrektywy i stosujące je wobec wykonawców z krajów trzecich będących sygnatariuszami Porozumienia, powinny zatem postępować w sposób zgodny z postanowieniami Porozumienia. Wskazane jest także, aby niniejsza dyrektywa zagwarantowała wykonawcom Wspólnoty warunki udziału w zamówieniach publicznych równie korzystne jak warunki przyznane wykonawcom z krajów trzecich będących sygnatariuszami Porozumienia.

(15) Przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia podmioty zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.

(16) Z uwagi na różnorodność zamówień na roboty budowlane podmioty zamawiające powinny mieć możliwość oddzielnego lub łącznego udzielania zamówień na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Nie jest zamierzeniem niniejszej dyrektywy przesądzenie o łącznym lub oddzielnym udzielaniu zamówień. Decyzja o udzieleniu zamówień oddzielnie lub łącznie powinna być podjęta w oparciu o kryteria jakościowe i ekonomiczne, które mogą być określone przez prawo krajowe.

Zamówienie może zostać uznane za zamówienie na roboty budowlane, tylko jeżeli jego przedmiot obejmuje jednoznacznie wykonanie czynności wymienionych w załączniku XII, nawet jeżeli zamówienie obejmuje również świadczenie innych usług niezbędnych do wykonania tych czynności. Zamówienia na usługi, zwłaszcza w zakresie usług zarządzania mieniem, mogą w pewnych okolicznościach obejmować roboty budowlane. Jednakże o ile roboty takie mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia oraz stanowią jego ewentualną konsekwencję lub uzupełnienie, fakt włączenia takich robót w zakres zamówienia nie uzasadnia zakwalifikowania zamówienia jako zamówienia na roboty budowlane.

W celu obliczenia szacunkowej wartości zamówienia na roboty budowlane należy przyjąć jako podstawę wartość samych robót budowlanych, jak również szacunkową wartość ewentualnych dostaw i usług, którą podmioty zamawiające oddają do dyspozycji przedsiębiorcom budowlanym, pod warunkiem że wspomniane usługi lub dostawy są niezbędne do wykonania danych robót budowlanych. Należy rozumieć, że do celów niniejszego ustępu usługi, o których mowa, są usługami świadczonymi przez podmioty zamawiające za pośrednictwem ich własnego personelu. Z drugiej strony, obliczenie wartości zamówień na usługi, niezależnie od tego, czy zostaną one oddane do dyspozycji przedsiębiorcy budowlanego w celu wykonania następnie robót budowlanych, dokonywane jest zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień na usługi.

(17) Do celów zastosowania reguł proceduralnych niniejszej dyrektywy oraz do celów monitorowania najlepszym sposobem definicji usług jest ich podział na kategorie odpowiadające poszczególnym pozycjom wspólnej klasyfikacji oraz wskazanie ich w dwóch załącznikach, XVII A i XVII B, w zależności od zasad, którym podlegają. W odniesieniu do usług wymienionych w załączniku XVII B stosuje się odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy bez uszczerbku dla wspólnotowych zasad szczególnych odnoszących się do tych usług.

(18) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi, pełne zastosowanie niniejszej dyrektywy powinno zostać ograniczone, w okresie przejściowym, do zamówień, w przypadku których zastosowanie jej przepisów pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości zwiększenia obrotu transgranicznego. Zamówienia na inne usługi powinny być monitorowane przez okres przejściowy zanim podjęta zostanie decyzja dotycząca pełnego zastosowania niniejszej dyrektywy. Z uwagi na to należy określić mechanizm tego monitorowania. Mechanizm ten powinien jednocześnie umożliwiać zainteresowanym stronom uzyskanie dostępu do odpowiednich informacji.

(19) Należy unikać stwarzania przeszkód dla świadczenia usług. A zatem usługodawcy mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednakże wykluczać zastosowania na szczeblu krajowym zasad dotyczących warunków wykonywania działalności lub zawodu, pod warunkiem że są one zgodne z prawem wspólnotowym.

(20) Nieustannie rozwijane są pewne nowe elektroniczne techniki zakupów. Techniki takie pomagają w zwiększaniu konkurencji oraz usprawnianiu dokonywania zakupów publicznych, szczególnie pod względem oszczędności czasu i środków pieniężnych, które możliwe są dzięki ich zastosowaniu. Podmioty zamawiające mogą korzystać z elektronicznych technik dokonywania zakupów, pod warunkiem że ich wykorzystanie będzie zgodne z regułami niniejszej dyrektywy oraz zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. W tym zakresie oferta złożona przez oferenta, w szczególności na podstawie umowy ramowej lub w przypadku korzystania z dynamicznego systemu zakupów, może przyjąć postać elektronicznego katalogu tego oferenta, jeżeli korzysta on ze środków komunikacji wybranych przez podmiot zamawiający zgodnie z art. 48.

(21) Z uwagi na szybki rozwój elektronicznych systemów zakupów należy obecnie wprowadzić odpowiednie reguły, umożliwiające podmiotom zamawiającym pełne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez te systemy. W tym kontekście niezbędne jest zdefiniowanie w pełni elektronicznego, dynamicznego systemu zakupów dla zakupów bieżącego użytku oraz określenia szczególnych reguł tworzenia i funkcjonowania takiego systemu, aby zapewnić równe traktowanie każdego wykonawcy, który chciałby do niego przystąpić. Każdy wykonawca, który złoży ofertę orientacyjną zgodnie ze specyfikacją i spełnia kryteria kwalifikacji, powinien mieć możliwość przystąpienia do takiego systemu. Taka technika zakupów umożliwia podmiotowi zamawiającemu, poprzez stworzenie wykazu zakwalifikowanych oferentów i umożliwienie udziału nowym oferentom, uzyskanie szerokiego wachlarza ofert, dzięki dostępnym udogodnieniom elektronicznym, a poprzez to zapewnienie optymalnego wykorzystania środków dzięki szerokiej konkurencji.

(22) Ponieważ wykorzystanie techniki aukcji elektronicznych będzie prawdopodobnie rosło, należy opracować wspólnotową definicję takich aukcji, a także rządzące nimi szczególne reguły w celu zapewnienia, że działają one w pełnej zgodności z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. W tym celu należy wprowadzić przepisy stanowiące, że takie aukcje elektroniczne stosowane będą wyłącznie do zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku których możliwe jest precyzyjne określenie specyfikacji. Może to dotyczyć, w szczególności, powtarzających się zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi. W tym samym celu powinna również istnieć możliwość stworzenia odpowiedniego rankingu oferentów na dowolnym etapie aukcji elektronicznej. Korzystanie z aukcji elektronicznych umożliwia podmiotom zamawiającym domaganie się od oferentów, aby przedstawili niższe zaktualizowane ceny, zaproszenie oferentów do przedstawienia nowych, obniżonych cen oraz w przypadku udzielania zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, także zaproszenie do ulepszenia innych niż cena elementów ofert. W celu zagwarantowania przestrzegania zasady przejrzystości przedmiotem aukcji elektronicznych mogą być jedynie elementy odpowiednie do automatycznej oceny za pomocą środków elektronicznych, bez jakiejkolwiek ingerencji lub oceny ze strony podmiotu zamawiającego, to znaczy jedynie elementy, które są wymierne, a zatem mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej. Z drugiej strony, te aspekty ofert, które wymagają oceny niewymiernych elementów, nie powinny być przedmiotem aukcji elektronicznych. W konsekwencji niektóre zamówienia na roboty budowlane oraz niektóre zamówienia na usługi, których przedmiotem są świadczenia intelektualne, takie jak zaprojektowanie robót budowlanych, nie powinny być przedmiotem aukcji elektronicznych.

(23) W Państwach Członkowskich opracowano pewne scentralizowane techniki zakupów. Niektóre podmioty zamawiające odpowiadają za nabywanie lub udzielanie zamówień publicznych lub umów ramowych dla innych podmiotów zamawiających. Z uwagi na duże wolumeny zakupów, techniki te pomagają w zwiększeniu konkurencji i usprawnieniu procesu dokonywania zakupów publicznych. Należy zatem przewidzieć w przepisach wspólnotową definicję centralnych jednostek zakupujących obsługujących podmioty zamawiające. Należy także zdefiniować warunki, na podstawie których można uznać, zgodnie z zasadami niedyskryminacji oraz równego traktowania, że podmioty zamawiające dokonujące zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej postępują zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(24) Z uwagi na różne okoliczności występujące w Państwach Członkowskich, należy pozostawić im wybór, czy podmioty zamawiające mogą korzystać z centralnych jednostek zakupujących, dynamicznych systemów zakupów, czy aukcji elektronicznych, zdefiniowanych i uregulowanych niniejszą dyrektywą.

(25) Należy odpowiednio zdefiniować koncepcję specjalnych lub wyłącznych praw. Konsekwencją definicji jest to, że fakt, że dla celów budowania sieci lub urządzeń portu lub portu lotniczego podmiot może korzystać z procedury wywłaszczenia lub korzystania z majątku lub może umieszczać urządzenia sieciowe na, pod lub ponad publiczną autostradą, nie stanowi praw wyłącznych lub specjalnych w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Również fakt, że podmiot realizuje dostawy wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub ciepła do sieci, która jest obsługiwana przez podmiot posiadający specjalne lub wyłączne prawa przyznane przez właściwy organ danego Państwa Członkowskiego, nie stanowi prawa wyłącznego lub specjalnego w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Prawa przyznane przez Państwo Członkowskie w jakiejkolwiek formie, w tym udzielenie koncesji, ograniczonej liczbie podmiotów na podstawie obiektywnych, proporcjonalnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, które umożliwiają jakiejkolwiek zainteresowanej osobie spełnienie powyższych kryteriów korzystania z praw, nie mogą także być uważane za specjalne lub wyłączne prawa.

(26) Podmioty zamawiające powinny stosować wspólne procedury udzielania zamówień w odniesieniu do ich działalności związanej z gospodarką wodną, a wspomniane zasady powinny również obowiązywać w przypadku udzielania zamówień przez instytucje zamawiające, w rozumieniu niniejszej dyrektywy, w zakresie realizowanych przez nie przedsięwzięć w obszarze budownictwa wodnego, irygacji, melioracji lub odprowadzania i oczyszczania ścieków. Niemniej jednak zasady udzielania zamówień tego rodzaju, jak zamówienia proponowane w przypadku dostaw towarów, nie mają zastosowania do zakupów wody, biorąc pod uwagę konieczność zapewniania dostaw wody ze źródeł znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym będzie wykorzystywana.

(27) Określone podmioty świadczące powszechnie dostępne usługi transportu autobusowego zostały już wcześniej wyłączone z zakresu dyrektywy 93/38/EWG. Wspomniane podmioty powinny być również wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy. Aby uniknąć mnożenia szczegółowych ustaleń dotyczących tylko określonych sektorów, ogólna procedura umożliwiająca uwzględnienie skutków otwarcia na konkurencję powinna także obowiązywać wszystkie podmioty świadczące usługi transportu autobusowego, które nie zostały wyłączone z zakresu dyrektywy 93/38/EWG, zgodnie z jej art. 2 ust. 4.

(28) Biorąc pod uwagę dalsze otwarcie usług pocztowych Wspólnoty na konkurencję oraz fakt, że usługi tego rodzaju świadczone są poprzez sieć przez instytucje zamawiające, przedsiębiorstwa publiczne i inne przedsiębiorstwa, zamówienia udzielone przez podmioty zamawiające świadczące usługi pocztowe powinny podlegać zasadom niniejszej dyrektywy, łącznie z zasadami określonymi w art. 30, które gwarantując zastosowanie zasad wymienionych w motywie 9, tworzą podstawy prawidłowej praktyki handlowej i umożliwiają większą elastyczność, niż proponuje dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (11). W celu zdefiniowania omawianej działalności niezbędne jest uwzględnienie definicji zawartych w dyrektywie 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (12).

Niezależnie od ich statusu prawnego, podmioty świadczące usługi pocztowe nie podlegają obecnie zasadom określonym w dyrektywie 93/38/EWG. Dostosowanie procedur udzielania zamówień do niniejszej dyrektywy mogłoby zatem wymagać dłuższego okresu wdrożenia w przypadku takich podmiotów niż podmiotów objętych wcześniej wspomnianymi zasadami, które dostosują jedynie swoje procedury do zmian wprowadzanych przez niniejszą dyrektywę. Powinno być zatem dopuszczalne odroczenie zastosowania niniejszej dyrektywy, aby zapewnić dodatkowy czas niezbędny do celów wspomnianego dostosowania. Biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację wspomnianych podmiotów, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość uregulowania okresu przejściowego zastosowania niniejszej dyrektywy w przypadku podmiotów zamawiających działających w sektorze usług pocztowych.

(29) Zamówienia mogą być udzielane w celu spełnienia wymagań związanych z różnymi rodzajami działalności, podlegającymi ewentualnie różnym reżimom prawnym. Należy wyjaśnić, że reżim prawny obowiązujący w przypadku pojedynczego zamówienia, które ma obejmować szereg różnych czynności, powinien podlegać zasadom dotyczącym głównej planowanej działalności. Określenie działalności stanowiącej główny przedmiot zamówienia będzie mogło być oparte na analizie wymagań, jakie powinno spełniać określone zamówienie, przeprowadzonej przez podmiot zamawiający w celu określenia wartości zamówienia i sporządzenia specyfikacji zamówienia. W niektórych przypadkach, takich jak zakup elementu wyposażenia przeznaczonego do wykonywania działalności, dla których niedostępne byłyby informacje umożliwiające oszacowanie odpowiednich stawek za użytkowanie, obiektywnie niemożliwe mogłoby być określenie, jakie czynności stanowią główny przedmiot zamówienia. Należałoby określić zasady obowiązujące w takich przypadkach.

(30) Bez uszczerbku dla zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty, niezbędne jest uproszczenie zasad wykonywania niniejszej dyrektywy, w szczególności poprzez uproszczenie progów i udostępnienie wszystkim podmiotom zamawiającym, niezależnie od sektora, w jakim prowadzą działalność, regulacji dotyczących informacji, jakie powinny być przekazywane uczestnikom w zakresie decyzji podjętych w sprawie procedur udzielania zamówień oraz ich wyników. Ponadto w ramach Unii Walutowej wspomniane powyżej progi należy określić w euro w taki sposób, aby uprościć zastosowanie tych regulacji, zapewniając zarazem zgodność z progami określonymi w Porozumieniu, które są wyrażone w Specjalnych Prawach Ciągnienia (SDR). W tym kontekście należy również przewidzieć okresowe korekty progów wyrażonych w euro, aby dostosować je w razie potrzeby do odchyleń kursu euro w stosunku do SDR. Oprócz tego, progi dotyczące konkursów powinny być takie same jak progi dotyczące zamówień na usługi.

(31) Należy przewidzieć sytuacje, w których możliwe jest wstrzymanie się od stosowania środków służących koordynacji procedur w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem państwa lub tajemnicą państwową, lub też z uwagi na zastosowanie zasad szczególnych dotyczących udzielania zamówień wynikających z umów międzynarodowych w sprawie stacjonowania oddziałów wojsk lub też właściwych organizacjom międzynarodowym.

(32) Należy wyłączyć określone zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane udzielane przedsiębiorstwom powiązanym, których podstawowa działalność obejmuje realizowanie tego rodzaju usług, dostaw lub robót na rzecz grupy, której jest członkiem, niż oferowanie ich na rynku. Należy również wyłączyć określone zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane udzielane przez podmiot zamawiający spółce joint venture, którą tworzy kilka podmiotów zamawiających w celu realizowania działań objętych niniejszą dyrektywą i do której należy ten podmiot. Niemniej jednak należy zapewnić, że wspomniane wyłączenie nie powoduje ograniczania konkurencji na korzyść przedsiębiorstw lub spółek joint venture, które są powiązane z podmiotami zamawiającymi; należy opracować odpowiednie zasady dotyczące, w szczególności, maksymalnych limitów, w ramach których przedsiębiorstwa mogą uzyskać część ich obrotów z rynku i powyżej których stracą możliwość otrzymania zamówień bez przeprowadzania procedury przetargowej, składu spółek joint venture i trwałości powiązań pomiędzy wspomnianymi spółkami joint venture oraz podmiotami zamawiającymi, które wchodzą w ich skład.

(33) W kontekście usług zamówienia na zakup lub wynajem nieruchomości lub praw do tego rodzaju mienia mają charakterystyczne cechy, które powodują, że zasady dotyczące udzielania zamówień nie znajdują zastosowania.

(34) Usługi arbitrażowe i pojednawcze są zwykle świadczone przez podmioty lub osoby prywatne wyznaczone lub wybrane w sposób, który nie może być regulowany przy pomocy zasad dotyczących udzielania zamówień.

(35) Zgodnie z Porozumieniem usługi finansowe podlegające niniejszej dyrektywie nie obejmują zamówień dotyczących emisji, nabycia, sprzedaży lub przeniesienia papierów wartościowych, lub innych instrumentów finansowych; w szczególności wyłączone są transakcje zawierane przez podmioty zamawiające w celu pozyskania funduszy lub kapitału.

(36) Niniejsza dyrektywa powinna obejmować świadczenie usług wyłącznie w przypadku gdy oparte są one na zamówieniach.

(37) Zgodnie z art. 163 Traktatu zachęcanie do działalności badawczej i rozwoju technologicznego stanowi jeden ze środków wzmacniania naukowej i technologicznej bazy przemysłu Wspólnoty, zaś otwieranie zamówień publicznych na usługi przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować przypadków współfinansowania programów badawczych i rozwojowych; nie są w związku z tym objęte niniejszą dyrektywą zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe, jeżeli korzyści przypadają wyłącznie podmiotowi zamawiającemu dla użytku zgodnego z jego działalnością, o ile usługi te są w całości opłacane przez podmioty zamawiające.

(38) W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczegółowych ustaleń dotyczących wyłącznie określonych sektorów, obowiązujące obecnie szczegółowe ustalenia zawarte w art. 3 dyrektywy 93/38/EWG oraz w art. 12 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (13), obowiązujących podmioty eksploatujące określony obszar geograficzny w celu wydobywania ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych powinny zostać zastąpione przez ogólną procedurę umożliwiającą wyłączenie sektorów bezpośrednio podlegających konkurencji. Należy jednakże zapewnić, że nie będzie to naruszeniem decyzji Komisji 93/676/EWG z dnia 10 grudnia 1993 r., ustanawiającej, że eksploatacja obszarów geograficznych do celów poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej lub gazu nie stanowi w Niderlandach działalności określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt i) dyrektywy Rady 90/531/EWG oraz że podmioty prowadzące tego rodzaju działalność nie powinny być w Niderlandach uznawane za prowadzące działalność na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw w rozumieniu art. 2 ust. 3 lit. b) dyrektywy (14), decyzji Komisji 97/367/WE z dnia 30 maja 1997 r., ustanawiającej, że eksploatacja obszarów geograficznych do celów poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej lub gazu nie stanowi w Zjednoczonym Królestwie działalności określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt i) dyrektywy Rady 93/38/EWG oraz że podmioty prowadzące taką działalność nie powinny być w Zjednoczonym Królestwie uznawane za prowadzące działalność na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw w rozumieniu art. 2 ust. 3 lit. b) dyrektywy (15), decyzji Komisji 2002/205/WE z dnia 4 marca 2002 r., wynikającej z wniosku złożonego przez Austrię ubiegającą się o przyznanie specjalnego systemu przewidzianego w art. 3 dyrektywy 93/38/EWG (16) i decyzji Komisji 2004/73/WE na podstawie wniosku złożonego przez Niemcy ubiegające się o przyznanie specjalnej procedury określonej w art. 3 dyrektywy 93/38/EWG (17).

(39) Zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy gwarantujące wszystkim równe szanse i przyczyniają się do integracji społeczeństwa. W tym kontekście zakłady pracy chronionej i programy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże zakłady takie mogą być niezdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. W konsekwencji należy umożliwić Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału w procedurach udzielania zamówień lub zagwarantowanie im realizacji zamówień w ramach programów pracy chronionej.

(40) Niniejsza dyrektywa nie powinna dotyczyć zamówień mających na celu zezwolenie na wykonywanie działalności wymienionej w art. 3–7 ani też konkursów organizowanych w celu wykonania wspomnianej działalności, jeżeli w Państwie Członkowskim, w którym wspomniana działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Należy zatem wprowadzić procedurę dotyczącą wszystkich sektorów objętych niniejszą dyrektywą, która umożliwi uwzględnienie skutków obecnego lub przyszłego otwarcia na konkurencję. Tego rodzaju procedura powinna zapewniać gwarancje prawne zainteresowanym podmiotom i odpowiedni proces decyzyjny umożliwiający w krótkim okresie czasu jednolite zastosowanie przepisów prawnych Wspólnoty w tym obszarze.

(41) Bezpośrednie podleganie konkurencji powinno być oceniane na podstawie obiektywnych kryteriów, uwzględniających specyficzną charakterystykę danego sektora. Wprowadzenie i zastosowanie odpowiedniej legislacji Wspólnoty, powodującej otwarcie danego sektora lub jego części, zostanie uznane za zapewniające wystarczające podstawy do przyjęcia, że istnieje swobodny dostęp do wspomnianego rynku. Wspomniana legislacja powinna być określona w załączniku, który może być uaktualniany przez Komisję. Przy aktualizacji Komisja bierze w szczególności pod uwagę ewentualne zastosowanie środków powodujących faktyczne otwarcie na konkurencję innych sektorów, oprócz sektorów, w przypadku których legislacja jest zawarta w załączniku XI, takich jak na przykład transport szynowy. W przypadku gdy swobodny dostęp do danego rynku nie wynika z zastosowania odpowiedniej legislacji Wspólnoty, należy wykazać, że wspomniane dostęp jest nieograniczony de iure i de facto. W tym celu rozważenie zastosowania przez Państwo Członkowskie dyrektywy, takiej jak dyrektywa 94/22/WE powodująca otwarcie danego sektora na konkurencję w stosunku do innego sektora, takiego jak na przykład sektor górnictwa, stanowi okoliczność, jaką należy wziąć pod uwagę do celów art. 30.

(42) Specyfikacje techniczne opracowywane przez nabywców powinny umożliwić otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert, które odzwierciedlają różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem należy umożliwić sporządzanie specyfikacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagań funkcjonalnych, a w przypadku odniesienia się do normy europejskiej lub w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na innych równoważnych ustaleniach, które spełniają wymagania podmiotów zamawiających i są równoważne pod względem bezpieczeństwa, powinny być rozpatrywane przez podmioty zamawiające. W celu wykazania równoważności oferentom należy umożliwić przedstawienie dowodów w dowolnej formie. Podmioty zamawiające powinny być w stanie uzasadnić każdą swoją decyzję stwierdzającą brak równoważności w danym przypadku. Podmioty zamawiające, które chcą zdefiniować wymagania dotyczące ochrony środowiska w ramach specyfikacji technicznych danego zamówienia, mogą określić aspekty środowiskowe, obejmujące metody produkcji lub specyficzny wpływ grupy produktów lub usług na środowisko. Mogą oni wykorzystywać, lecz nie są do tego zobowiązane odpowiednie specyfikacje zdefiniowane na oznakowaniach ekologicznych, takich jak Europejskie Oznakowanie Ekologiczne, wielonarodowe oznakowania ekologiczne lub każde inne oznakowanie ekologiczne, pod warunkiem że wymagania dotyczące takich etykiet są opracowane i przyjęte na podstawie informacji naukowych, przy zastosowaniu procedury, w której mogą uczestniczyć zainteresowane strony, takie jak organy rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy i organizacje związane z ochroną środowiska, oraz pod warunkiem że etykieta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Jeżeli jest to możliwe, podmioty zamawiające powinny określić specyfikacje techniczne, tak aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub przeznaczenie dla wszystkich użytkowników. Specyfikacje techniczne powinny być jasno wskazane, aby wszyscy oferenci wiedzieli jakie wymagania określone przez podmiot zamawiający należy spełnić.

(43) W celu zachęcenia małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w rynku zamówień publicznych zaleca się uwzględnienie przepisów dotyczących podwykonawstwa.

(44) Warunki realizacji zamówienia zgodne są z dyrektywą, pod warunkiem że nie są bezpośrednio lub pośrednio dyskryminujące oraz są określone w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach. Mogą one w szczególności zachęcać do organizowania wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególne trudności z integracją, zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można na przykład ustanowić wymóg – dotyczący okresu realizacji zamówienia – co do zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, co do przestrzeganie postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, oraz co do zatrudniania większej liczby osób niepełnosprawnych, niż przewiduje to ustawodawstwo krajowe.

(45) Ustawy, rozporządzenia i układy zbiorowe na szczeblu krajowym i wspólnotowym, które obowiązują w zakresie warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, mają zastosowanie podczas realizacji zamówienia, pod warunkiem że zarówno przepisy te, jak ich stosowanie zgodne są prawem wspólnotowym. W sytuacjach transgranicznych, gdy pracownicy jednego Państwa Członkowskiego świadczą usługi w innym Państwie Członkowskim w celu realizacji zamówienia, dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (18) określa warunki minimalne, które muszą być spełnione przez kraj przyjmujący w stosunku do takich oddelegowanych pracowników. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, wówczas nieprzestrzeganie tych obowiązków można uznać za poważne naruszenie lub wykroczenie dotyczące zasad etyki zawodowej przez danego wykonawcę, które może prowadzić do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w procedurze udzielenia zamówienia.

(46) Z uwagi na postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz ułatwienia, które niesie on w dziedzinie publikacji ogłoszeń, jak również zwiększenia efektywności i przejrzystości procedur udzielania zamówień, elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi środkami komunikacji i wymiany informacji. Wybrane środki i technologia powinny być w maksymalnym stopniu kompatybilne z technologiami wykorzystywanymi w innych Państwach Członkowskich.

(47) Wykorzystanie środków elektronicznych prowadzi do oszczędności czasu. Należy zatem wprowadzić przepisy dotyczące skrócenia minimalnych terminów w przypadku zastosowania środków elektronicznych z zastrzeżeniem, że są one kompatybilne z określonym sposobem transmisji przewidzianym na poziomie wspólnotowym. Niemniej jednak niezbędne jest zapewnienie, że łączny efekt skrócenia terminów nie prowadzi do wprowadzenia terminów zbyt krótkich.

(48) Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (19) oraz dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (20) powinny, w kontekście niniejszej dyrektywy, mieć zastosowanie do przesyłania informacji za pomocą środków elektronicznych. Procedury udzielania zamówień publicznych oraz zasady dotyczące konkursów na usługi wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności niż wymagany na podstawie wspomnianych dyrektyw. W związku z tym urządzenia do elektronicznego składania ofert, wniosków o udział oraz planów i projektów powinny spełniać określone wymagania dodatkowe. W tym celu zaleca się wykorzystywanie podpisów elektronicznych, w szczególności zaawansowanych podpisów elektronicznych, jeżeli istnieje taka możliwość. Ponadto istnienie dobrowolnych systemów akredytacji mogłoby stanowić korzystne ramy dla podniesienia poziomu usług certyfikacyjnych świadczonych dla takich urządzeń.

(49) Uczestnicy procedury udzielania zamówień powinni być informowani o decyzjach dotyczących zawierania umowy ramowej lub udzielenia zamówienia lub unieważnienia procedury w terminach, które są wystarczająco krótkie, aby nie uniemożliwiać składania odwołań; wspomniane powyżej informacje powinny być zatem przekazywane w możliwie najkrótszym terminie oraz zasadniczo w terminie 15 dni od podjęcia decyzji.

(50) Należy wyjaśnić, że podmioty zamawiające, które określają kryteria kwalifikacji w ramach otwartego postępowania, powinny to uczynić zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami, podobnie jak kryteria kwalifikacji w procedurach zastrzeżonych i negocjacyjnych powinny być obiektywne. Wspomniane powyżej obiektywne zasady i kryteria, podobnie jak kryteria kwalifikacji, niekoniecznie wymagają ocen wagowych.

(51) Istotnym jest uwzględnienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawach, w których wykonawca powołuje się na możliwości ekonomiczne, finansowe lub techniczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego powiązań łączących go z tymi podmiotami, w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji lub w kontekście systemów kwalifikowania, jako dodatkowy argument na rzecz swojego wniosku w procesie kwalifikacji. W tym drugim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, że wspomniane zasoby będą faktycznie dostępne dla niego w całym okresie obowiązywania kwalifikacji. Do celów kwalifikacji podmiot zamawiający może zatem określić poziom wymagań, które powinny być spełnione oraz w szczególności, na przykład w sytuacji gdy podmiot powołuje się na sytuację finansową innego podmiotu, może domagać się, aby ów podmiot ponosił odpowiedzialność, w razie potrzeby również solidarnie.

Systemy kwalifikowania powinny być stosowane zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami, które według uznania podmiotów zamawiających mogą dotyczyć możliwości wykonawców lub charakterystyki robót budowlanych, dostaw lub usług objętych systemem. Do celów kwalifikacji podmioty zamawiające mogą przeprowadzić własne testy w celu oceny charakterystyki odpowiednich robót budowlanych, dostaw lub usług, w szczególności w odniesieniu do zgodności i bezpieczeństwa.

(52) Odpowiednie przepisy wspólnotowe dotyczące wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów i innych dowodów formalnych kwalifikacji mają zastosowanie, gdy dowód posiadania konkretnych kwalifikacji wymagany jest do celów udziału w procedurze udzielania zamówień lub konkursie.

(53) W uzasadnionych przypadkach, gdy charakter robót budowlanych lub usług uzasadnia zastosowanie środków lub systemów zarządzania środowiskiem podczas realizacji zamówienia, może być wymagane zastosowanie takich środków lub systemów. Systemy zarządzania ochroną środowiska, niezależnie od faktu, czy są zarejestrowane zgodnie z instrumentami wspólnotowymi, takimi jak rozporządzenie (WE) nr 761/2001 (EMAS) (21), mogą wykazać, że wykonawca posiada możliwości techniczne niezbędne do wykonania zamówienia. Ponadto opis środków stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia tego samego poziomu ochrony środowiska powinien zostać zaakceptowany jako alternatywny rodzaj dowodu w stosunku do zarejestrowanych systemów zarządzania środowiskiem.

(54) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub którzy zostali uznani za winnych korupcji lub oszustwa ze szkodą dla interesów finansowych Wspólnot Europejskich, lub za pranie pieniędzy. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia, wymienionych w art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE, należy pozostawić takim podmiotom zamawiającym. Obowiązek zastosowania art. 45 ust. 1 powinien być zatem ograniczony wyłącznie do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. W stosownych przypadkach podmioty zamawiające powinny zwracać się do ubiegających się o zakwalifikowanie kandydatów lub oferentów o dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz w przypadku wątpliwości dotyczących sytuacji podmiotowej wspomnianych wykonawców, mogą zwrócić się o współpracę do właściwych organów danego Państwa Członkowskiego. Wykluczenie takich wykonawców powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu przez instytucję zamawiającą informacji o prawomocnym wyroku w sprawie o takie przestępstwo, wydanym zgodnie z prawem krajowym.

Jeżeli istnieją stosowne przepisy prawa krajowego, nieprzestrzeganie ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska, lub ustawodawstwa dotyczącego niezgodnych z prawem porozumień w ramach procedur udzielania zamówień, które stanowiło przedmiot ostatecznego orzeczenia sądowego lub decyzji mającej równoważny skutek, może zostać uznane za przestępstwo w zakresie etyki zawodowej wykonawcy lub za poważne naruszenie.

Nieprzestrzeganie krajowych przepisów wdrażających dyrektywy Rady 2000/78/WE (22) oraz 76/207/EWG (23) dotyczących równego traktowania pracowników, które było przedmiotem ostatecznego orzeczenia sądowego lub decyzji mającej równoważny skutek, może być uznane za przestępstwo w zakresie etyki zawodowej wykonawcy lub za poważne naruszenie.

(55) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty są oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. Należy zatem dopuszczać stosowanie tylko dwóch kryteriów udzielania zamówień: „najniższa cena” oraz „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”.

W celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień należy wprowadzić obowiązek – ustanowiony przez orzecznictwo – zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji dotyczących kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. Obowiązkiem podmiotów zamawiających jest określenie kryteriów udzielenia zamówienia oraz przypisanie poszczególnym kryteriom wagi w odpowiednim czasie, umożliwiającym oferentom wzięcie ich pod uwagę podczas przygotowywania swoich ofert. Podmioty zamawiające mogą odstąpić od określenia wagi kryteriów udzielania zamówienia w należycie uzasadnionych przypadkach, których przyczyny muszą być w stanie uzasadnić, gdy takiej wagi kryteriów nie można ustalić z góry, w szczególności ze względu na złożoność zamówienia. W takich przypadkach muszą określić kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Jeżeli podmioty zamawiające udzielają zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, wówczas powinny one dokonać oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację wartości do ceny. W tym celu powinny one określić kryteria ekonomiczne i jakościowe, które łącznie muszą umożliwiać wyłonienie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty dla podmiotu zamawiającego. Określenie powyższych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, zdefiniowanego w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości w stosunku do ceny każdej z ofert. W celu zagwarantowania równego traktowania kryteria udzielenia zamówienia powinny umożliwiać porównanie i obiektywną ocenę ofert. Jeżeli warunki te zostaną spełnione, ekonomiczne i jakościowe kryteria udzielania zamówień, takie jak spełnienie wymagań dotyczących środowiska, mogą umożliwić podmiotowi zamawiającemu zaspokojenie potrzeb danych odbiorców publicznych określonych w specyfikacjach zamówienia. Na tych samych warunkach podmiot zamawiający może stosować kryteria mające na celu spełnienie wymagań społecznych, w szczególności dla zaspokojenia potrzeb – określonych w specyfikacjach zamówienia – grup ludzi znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, do których należą odbiorcy robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.

(56) Kryteria udzielania zamówień nie mogą wpływać na zastosowanie krajowych regulacji dotyczących wynagrodzenia za określone usługi, takie jak usługi świadczone przez architektów, inżynierów lub prawników.

(57) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (24), powinno obowiązywać w przypadku obliczania limitów czasowych przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

(58) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla istniejących zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty lub Państw Członkowskich i powinna pozostawać bez uszczerbku dla stosowania postanowień Traktatu, w szczególności jego art. 81 i 86.

(59) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać limitów czasowych określonych w załączniku XXV, w ramach których Państwa Członkowskie powinny dokonać transpozycji i zastosować dyrektywę 93/38/EWG.

(60) Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy powinny zostać podjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (25),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I

Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów

Rozdział I

Podstawowe terminy

Artykuł 1

Definicje

Rozdział II

Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą

Sekcja 1

Podmioty

Artykuł 2

Podmioty zamawiające

Sekcja 2

Sektory działalności

Artykuł 3

Gaz, energia cieplna i energia elektryczna

Artykuł 4

Gospodarka wodna

Artykuł 5

Usługi transportowe

Artykuł 6

Usługi pocztowe

Artykuł 7

Postanowienia dotyczące poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych, oraz portów i portów lotniczych

Artykuł 8

Wykazy podmiotów zamawiających

Artykuł 9

Zamówienia obejmujące kilka działalności

Rozdział III

Ogólne zasady

Artykuł 10

Zasady udzielania zamówień

Tytuł II

Zasady stosowane do zamówień

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 11

Wykonawcy

Artykuł 12

Warunki dotyczące Porozumień zawartych w ramach Światowej Organizacji Handlu

Artykuł 13

Poufność

Artykuł 14

Umowy ramowe

Artykuł 15

Dynamiczne systemy zakupów

Rozdział II

Progi i przepisy dotyczące wykluczania

Sekcja 1

Progi

Artykuł 16

Progi dotyczące zamówień

Artykuł 17

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówień, umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów

Sekcja 2

Zamówienia i koncesje oraz zamówienia podlegające specjalnym postanowieniom

Podsekcja 1

Artykuł 18

Koncesje na roboty budowlane i usługi

Podsekcja 2

Wyłączenia stosowane do wszystkich podmiotów zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień

Artykuł 19

Zamówienia udzielone w celu odsprzedaży lub najmu osobom trzecim

Artykuł 20

Zamówienia udzielone w innym celu niż wykonywanie odnośnej działalności lub w celu wykonywania takiej działalności w kraju trzecim

Artykuł 21

Zamówienia tajne lub zamówienia wymagające szczególnych środków bezpieczeństwa

Artykuł 22

Zamówienia udzielone na podstawie procedur międzynarodowych

Artykuł 22a

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Artykuł 23

Zamówienia udzielone przedsiębiorstwu powiązanemu, spółce joint venture lub podmiotowi zamawiającemu stanowiącemu część spółki joint venture

Podsekcja 3

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających, przy zamówieniach na usługi

Artykuł 24

Zamówienia na określone rodzaje usług wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy

Artykuł 25

Zamówienia na usługi przyznawane na zasadzie prawa wyłączności

Podsekcja 4

Wyłączenia mające zastosowanie tylko do niektórych podmiotów zamawiających

Artykuł 26

Zamówienia udzielane przez niektóre podmioty zamawiające na zakup wody oraz dostawę energii lub paliw do produkcji energii

Podsekcja 5

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom, przepisy dotyczące centralnych jednostek zakupujących oraz ogólna procedura w przypadku bezpośredniego podlegania konkurencji

Artykuł 27

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom

Artykuł 28

Zamówienia zastrzeżone

Artykuł 29

Zamówienia oraz umowy ramowe zawierane przez centralne jednostki zakupujące

Artykuł 30

Procedura stwierdzająca, czy dana działalność jest bezpośrednio poddana konkurencji

Rozdział III

Zasady stosowane do zamówień na usługi

Artykuł 31

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII A

Artykuł 32

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII B

Artykuł 33

Zamówienia na usługi mieszane obejmujące usługi wymienione w załączniku XVII A oraz usługi wymienione w załączniku XVII B

Rozdział IV

Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień

Artykuł 34

Specyfikacje techniczne

Artykuł 35

Przekazywanie informacji na temat specyfikacji technicznych

Artykuł 36

Oferty wariantowe

Artykuł 37

Podwykonawstwo

Artykuł 38

Warunki realizacji zamówień

Artykuł 39

Zobowiązania w zakresie podatków, ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy

Rozdział V

Procedury udzielania zamówień

Artykuł 40

Zastosowanie procedury otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej

Rozdział VI

Zasady publikacji i przejrzystości

Sekcja 1

Publikacja ogłoszeń

Artykuł 41

Okresowe ogłoszenia informacyjne oraz ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania

Artykuł 42

Ogłoszenia stanowiące zaproszenie do ubiegania się o zamówienie

Artykuł 43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Artykuł 44

Forma i sposób publikacji ogłoszeń

Sekcja 2

Terminy

Artykuł 45

Terminy przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz składania ofert

Artykuł 46

Procedury otwarte: specyfikacje, dodatkowe dokumenty i informacje

Artykuł 47

Zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji

Sekcja 3

Zasady komunikacji i przekazywania informacji

Artykuł 48

Zasady komunikacji

Artykuł 49

Informacje dla wnioskodawców w systemach kwalifikowania, informacje dla kandydatów oraz oferentów

Artykuł 50

Przechowywane informacje dotyczące udzielonych zamówień

Rozdział VII

Przeprowadzanie postępowania

Artykuł 51

Postanowienia ogólne

Sekcja 1

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Artykuł 52

Wzajemne uznawanie warunków administracyjnych, technicznych i finansowych oraz certyfikatów, testów i dowodów

Artykuł 53

Systemy kwalifikowania

Artykuł 54

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Sekcja 2

Udzielanie zamówień

Artykuł 55

Kryteria udzielania zamówień

Artykuł 56

Zastosowanie aukcji elektronicznych

Artykuł 57

Rażąco niskie oferty

Sekcja 3

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami

Artykuł 58

Oferty obejmujące towary pochodzące z państw trzecich

Artykuł 59

Relacje z państwami trzecimi w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

Tytuł III

Reguły dotyczące konkursów na usługi

Artykuł 60

Przepisy ogólne

Artykuł 61

Progi

Artykuł 62

Wyłączenia dotyczące konkursów

Artykuł 63

Zasady dotyczące ogłaszania i przejrzystości

Artykuł 64

Środki komunikacji

Artykuł 65

Zasady organizowania konkursów, kwalifikacji uczestników oraz wyboru sądu konkursowego

Artykuł 66

Decyzje sądu konkursowego

Tytuł IV

Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe

Artykuł 67

Obowiązki statystyczne

Artykuł 68

Procedura komitetowa

Artykuł 69

Korekta progów

Artykuł 70

Zmiany

Artykuł 71

Wykonanie dyrektywy

Artykuł 72

Mechanizmy monitorowania

Artykuł 73

Uchylenie

Artykuł 74

Wejście w życie

Artykuł 75

Adresaci

Załącznik I

Podmioty zamawiające w sektorach transportu lub dystrybucji gazu lub energii cieplnej

Załącznik II

Podmioty zamawiające w sektorach produkcji, transportu lub dystrybucji energii elektrycznej

Załącznik III

Podmioty zamawiające w sektorach produkcji, transportu lub dystrybucji wody pitnej

Załącznik IV

Podmioty zamawiające w zakresie usług kolejowych

Załącznik V

Podmioty zamawiające w zakresie miejskich usług kolejowych, tramwajowych, trolejbusowych lub autobusowych

Załącznik VI

Podmioty zamawiające w sektorze usług pocztowych

Załącznik VII

Podmioty zamawiające w sektorach poszukiwania i wydobycia ropy lub gazu

Załącznik VIII

Podmioty zamawiające w sektorach poszukiwania i wydobycia węgla i innych paliw stałych

Załącznik IX

Podmioty zamawiające w zakresie urządzeń portów morskich lub śródlądowych lub innych terminali

Załącznik X

Podmioty zamawiające w zakresie urządzeń portów lotniczych

Załącznik XI

Wykaz prawa wspólnotowego, o którym mowa w art. 30 ust. 3

Załącznik XII

Wykaz czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Załącznik XIII

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniach o zamówieniu:

A. Procedury otwarte

B. Procedury ograniczone

C. Procedury negocjacyjne

D. Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów

Załącznik XIV

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania

Załącznik XV A

Informacje, które należy zamieścić w okresowym ogłoszeniu informacyjnym

Załącznik XV B

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniach o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy niestanowiących zaproszenia do ubiegania się o zamówienie

Załącznik XVI

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Załącznik XVII A

Usługi w rozumieniu art. 31

Załącznik XVII B

Usługi w rozumieniu art. 32

Załącznik XVIII

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o konkursie

Załącznik XIX

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o wynikach konkursu

Załącznik XX

Wymagania dotyczące publikacji

Załącznik XXI

Definicje niektórych specyfikacji technicznych

Załącznik XXII

Tabela podsumowująca terminy, o których mowa w art. 45

Załącznik XXIII

Międzynarodowe przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 59 ust. 4

Załącznik XXIV

Wymogi dotyczące urządzeń stosowanych do elektronicznego przesyłania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału, wniosków kwalifikacyjnych oraz planów i projektów w konkursach

Załącznik XXV

Termin na transpozycję i wykonanie

Załącznik XXVI

Tabela korelacji

TYTUŁ I

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

ROZDZIAŁ I

Podstawowe terminy

Artykuł 1

Definicje

1. Do celów niniejszej dyrektywy mają zastosowanie definicje podane w niniejszym artykule.

2. a) „Zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi” oznaczają odpłatne umowy zawarte na piśmie pomiędzy jednym lub wieloma podmiotami zamawiającymi, wymienionymi w art. 2 ust. 2, oraz jednym lub wieloma przedsiębiorcami budowlanymi, dostawcami, lub usługodawcami.

b) „Zamówienia na roboty budowlane” oznaczają zamówienia, których przedmiotem jest wykonanie lub zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych związanych z jednym z rodzajów działalności w rozumieniu załącznika XII, lub dzieło, lub realizacja za pomocą dowolnych metod dzieła spełniającego wymagania określone przez podmiot zamawiający. „Dzieło” oznacza wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, które może samodzielnie spełniać określoną funkcję ekonomiczną lub techniczną.

c) „Zamówienia na dostawy” oznaczają zamówienia inne niż wymienione w lit. b), których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu, produktów.

Zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa produktów, obejmujące dodatkowo ich rozmieszczenie i instalację, uważa się za „zamówienie na dostawy”;

d) „Zamówienia na usługi” oznaczają zamówienia inne niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, których przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII.

Zamówienie, którego przedmiotem są zarówno produkty, jak i usługi w rozumieniu załącznika XVII, uważa się za „zamówienie na usługi”, jeżeli wartość usług przekracza wartość produktów objętych zamówieniem.

Zamówienie, którego przedmiotem są usługi w rozumieniu załącznika XVII i które obejmuje działalności w rozumieniu załącznika XII, które mają jedynie dodatkowy charakter w stosunku do głównego przedmiotu zamówienie, uważa się za zamówienie na usługi.

3. a) „Koncesja na roboty budowlane” oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na roboty budowlane, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za roboty budowlane, które mają być wykonane, stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością;

b) „Koncesja na usługi” oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na usługi, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje wyłącznie prawo do korzystania z usług, albo takie prawo wraz z płatnością.

4. „Umowa ramowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy jednym lub więcej podmiotami zamawiającymi, wymienionymi w art. 2 ust. 2 oraz jednym lub więcej wykonawcami, której celem jest określenie warunków dotyczących zamówień, które zostaną udzielone w danym okresie, w szczególności w odniesieniu do ceny oraz, o ile ma to zastosowanie, przewidywanych ilości.

5. „Dynamiczny system zakupów” oznacza w pełni elektroniczny proces dokonywania bieżących zakupów, których cechy, jako ogólnie dostępnych na rynku, spełniają wymagania podmiotu zamawiającego, i który ma ograniczony czas trwania oraz jest otwarty przez cały swój okres ważności dla każdego wykonawcy, który spełnia kryteria kwalifikacji oraz złożył ofertę orientacyjną zgodną ze specyfikacją.

6. „Aukcja elektroniczna” oznacza powtarzalny proces obejmujący zastosowanie urządzenia elektronicznego do przedstawiania nowych, obniżanych cen lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstępnej pełnej oceny ofert, umożliwiającej ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny. W konsekwencji niektóre zamówienia na usługi i niektóre zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, takie jak zaprojektowanie robót budowlanych, nie mogą być przedmiotem aukcji elektronicznych.

7. Terminy „przedsiębiorca budowlany”, „dostawca” lub „usługodawca” oznaczają osobę fizyczną lub prawną, lub podmiot zamawiający w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a) lub b), lub grupę takich osób lub podmiotów, które oferują na rynku odpowiednio wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, produkty lub usługi.

Termin „wykonawca” obejmuje w równym stopniu pojęcia przedsiębiorcy budowlanego, dostawcy oraz usługodawcy. Jest on stosowany wyłącznie w celu uproszczenia tekstu.

„Oferent” oznacza wykonawcę, który składa ofertę, a „kandydat” oznacza wykonawcę ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej.

8. „Centralna jednostka zakupująca” oznacza instytucję zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) lub instytucję zamawiającą w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE, która:

- nabywa dostawy lub usługi przeznaczone dla podmiotów zamawiających, lub

- udziela zamówień publicznych lub zawiera umowy ramowe na roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone dla podmiotów zamawiających.

9. „Procedury otwarte, ograniczone i negocjacyjne” oznaczają procedury udzielania zamówień stosowane przez podmioty zamawiające, w ramach których:

a) w przypadku procedur otwartych każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę;

b) w przypadku procedur ograniczonych każdy wykonawca może ubiegać się o udział, a jedynie kandydaci zaproszeni przez podmiot zamawiający mogą złożyć ofertę;

c) w przypadku procedur negocjacyjnych podmiot zamawiający konsultuje się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjuje warunki zamówienia z jednym lub wieloma z nich.

10. „Konkursy” oznaczają procedury, które umożliwiają podmiotowi zamawiającemu uzyskanie, głównie w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, architektury, inżynierii lub przetwarzania danych, planu lub projektu wybranego przez sąd konkursowy po przeprowadzeniu postępowaniu konkursowego z przyznaniem nagród lub bez nagród.

11. „Pisemne” lub „na piśmie” oznacza każde wyrażenie złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić, a następnie przekazać. Może obejmować informacje przekazywane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych.

12. „Środki elektroniczne” oznaczają środki wykorzystujące sprzęt elektroniczny w celu przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przenoszone i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych.

13. „Wspólny Słownik Zamówień (CPV)” oznacza nomenklaturę odniesienia stosowaną w zamówieniach publicznych, przyjętą na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (26) przy zapewnieniu zbieżności z innymi obowiązującymi nomenklaturami.

W przypadku różnic w interpretacji zakresu niniejszej dyrektywy z powodu ewentualnych różnic pomiędzy nomenklaturami CPV i NACE, wskazanymi w załączniku XII, lub pomiędzy nomenklaturami CPV i CPC (wersja wstępna), wskazanymi w załączniku XVII, charakter nadrzędny posiada odpowiednio nomenklatura NACE lub CPC.

ROZDZIAŁ II

Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą

Sekcja 1

Podmioty

Artykuł 2

Podmioty zamawiające

1. Do celów niniejszej dyrektywy,

a) „instytucje zamawiające” oznaczają państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu takich jednostek lub z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego.

„Podmiot prawa publicznego” oznacza każdy podmiot:

- ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego lub handlowego,

- posiadający osobowość prawną, oraz

- finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub przez inne podmioty prawa publicznego; lub taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; lub taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez Państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub przez inne podmioty prawa publicznego;

b) „przedsiębiorstwo publiczne” oznacza każde przedsiębiorstwo, na które instytucje zamawiające mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ na mocy ich prawa własności, udziału finansowego we wspomnianym przedsiębiorstwie lub poprzez zasady określające jego działanie.

Domniemywa się istnienie dominującego wpływ instytucji zamawiających, jeżeli wspominane instytucje, bezpośrednio lub pośrednio, w stosunku do przedsiębiorstwa:

- posiadają większość subskrybowanego kapitału tego przedsiębiorstwa, lub

- kontrolują większość głosów przypadających na akcje emitowane przez to przedsiębiorstwo, lub

- mogą powoływać ponad połowę członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego tego przedsiębiorstwa.

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy podmiotów zamawiających:

a) będących instytucjami zamawiającymi lub przedsiębiorstwami publicznymi oraz prowadzących jeden z rodzajów działalności wymienionych w art. 3–7;

b) które, w przypadku gdy nie są instytucjami zamawiającymi lub przedsiębiorstwami publicznymi, wykonują pośród prowadzonych przez nie działalności jakąkolwiek z działalności wymienionych w art. 3–7 i korzystają z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ Państwa Członkowskiego.

3. Do celów niniejszej dyrektywy „specjalne lub wyłączne prawa” oznaczają prawa przyznane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego w drodze jakichkolwiek przepisów ustawodawczych, wykonawczych lub administracyjnych, których wynikiem jest zastrzeżenie wykonywania działalności określonej w art. 3–7 do jednego lub kilku podmiotów oraz które wywierają istotny wpływ na możliwość wykonywania wspomnianej działalności przez inne podmioty.

Sekcja 2

Sektory działalności

Artykuł 3

Gaz, energia cieplna i energia elektryczna

1. W odniesieniu do gazu i energii cieplnej niniejsza dyrektywa dotyczy następujących rodzajów działalności:

a) udostępniania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej; lub

b) dostaw gazu lub energii cieplnej do takich sieci.

2. Dostawy gazu lub energii cieplnej do sieci zapewniających usługi dla odbiorców publicznych przez podmiot zamawiający inny niż instytucja zamawiająca nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 1, jeżeli:

a) produkcja gazu lub energii cieplnej przez dany podmiot stanowi nieuniknioną konsekwencję prowadzenia innych rodzajów działalności, niż wymienione w ust. 1 lub 3 niniejszego artykułu lub w art. 4–7; oraz

b) dostawy do publicznej sieci mają na celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację wspomnianej produkcji i obejmują nie więcej niż 20 % obrotów podmiotu w odniesieniu do średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

3. W odniesieniu do energii elektrycznej niniejsza dyrektywa dotyczy następujących rodzajów działalności:

a) dostarczania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej; lub

b) dostaw energii elektrycznej do takich sieci.

4. Dostawy energii elektrycznej do sieci, które zapewniają usługi odbiorcom publicznym przez podmiot zamawiający inny niż instytucja zamawiająca, nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 3, jeżeli:

a) produkcja energii elektrycznej przez dany podmiot ma miejsce, ponieważ jej zużycie jest konieczne do prowadzenia innych rodzajów działalności niż wymienione w ust. 1 lub 3 niniejszego artykułu lub w art. 4–7; oraz

b) dostawy do publicznej sieci uzależnione są wyłącznie od własnego zużycia danego podmiotu i nie przekraczają 30 % łącznej produkcji podmiotu w odniesieniu do średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

Artykuł 4

Gospodarka wodna

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy następujących rodzajów działalności:

a) dostarczanie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej; lub

b) dostawy wody pitnej do takich sieci.

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy również zamówień lub konkursów, udzielanych lub organizowanych przez podmioty, które wykonują rodzaje działalności wymienione w ust. 1 oraz które:

a) są związane z projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20 % łącznej ilości wody dostępnej dzięki wspomnianym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym; lub

b) są związane z odprowadzaniem lub oczyszczaniem ścieków.

3. Dostawy wody pitnej do sieci, świadczących usługi dla odbiorców publicznych przez podmiot zamawiający inny niż instytucja zamawiająca, nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 1, jeżeli:

a) produkcja wody pitnej przez dany podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie jest niezbędne do prowadzenia innej działalności niż wymienione w art. 3–7; oraz

b) dostawy do sieci publicznej uzależnione są jedynie od własnego zużycia podmiotu oraz nie przekraczają 30 % łącznej produkcji wody przez podmiot w odniesieniu do średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

Artykuł 5

Usługi transportowe

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy działalności obejmującej dostawy lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w obszarze transportu kolejowego, systemów automatycznych, tramwajów, trolejbusów, autobusów lub kolei linowych.

Odnośnie do usług transportowych istnienie sieci zostanie stwierdzone, jeżeli usługi są dostarczane zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, takimi jak warunki na obsługiwanych trasach, wymagana zdolność przewozowa lub częstotliwość usług.

2. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy podmiotów świadczących usługi transportu autobusowego odbiorcom publicznym, które zostały wyłączone z zakresu dyrektywy 93/38/EWG zgodnie z jej art. 2 ust. 4.

Artykuł 6

Usługi pocztowe

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy działalności obejmującej świadczenie usług pocztowych lub usług innych niż usługi pocztowe, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 lit. c).

2. Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez naruszania przepisów dyrektywy 97/67/WE:

a) „przesyłka pocztowa”: oznacza przesyłkę zaadresowaną w ostatecznej formie, w jakiej ma być wysłana, niezależnie od wagi. Oprócz przesyłek listowych, wspomniane przesyłki obejmują również np. książki, katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towary posiadające wartość handlową lub nieposiadające wartości handlowej, niezależnie od wagi;

b) „usługi pocztowe”: oznaczają usługi, w skład których wchodzi przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych. Wspomniane usługi obejmują:

- „zastrzeżone usługi pocztowe”: usługi pocztowe, które są lub mogą być zastrzeżone na podstawie art. 7 dyrektywy 97/67/WE,

- „inne usługi pocztowe”: usługi pocztowe, które nie mogą być zastrzeżone na podstawie art. 7 dyrektywy 97/67/WE; oraz

c) „inne usługi niż usługi pocztowe”: oznaczają usługi świadczone w następujących obszarach:

- usługi zarządzania usługami pocztowymi (usługi zarówno poprzedzające, jak i następujące po wysyłce, takie jak „usługi zarządzania kancelarią pocztową”),

- usługi o wartości dodanej, związane z pocztą elektroniczną i dostarczane wyłącznie za pośrednictwem środków elektronicznych (w tym bezpieczne przesyłanie kodowanych dokumentów za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi zarządzania adresami i przesyłanie poleconej poczty elektronicznej),

- usługi dotyczące przesyłek pocztowych nieuwzględnionych w lit. a), takich jak bezpośrednia poczta bezadresowa,

- usługi finansowe, określone w kategorii 6 załącznika XVII A oraz w art. 24 lit. c) oraz obejmujące w szczególności przekazy pocztowe i pocztowe przelewy na konto,

- usługi filatelistyczne, oraz

- usługi logistyczne (usługi stanowiące połączenie fizycznego doręczenia lub magazynowania z innymi nie pocztowymi funkcjami),

pod warunkiem że wspomniane usługi są dostarczane przez podmiot, który również świadczy usługi pocztowe w rozumieniu lit. b) akapit pierwszy i drugi, oraz jeżeli warunki określone w art. 30 ust. 1 nie są spełnione w zakresie usług objętych powyższymi akapitami.

Artykuł 7

Postanowienia dotyczące poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych, oraz portów i portów lotniczych

Niniejszą dyrektywę stosuje się do działalności związanej z eksploatacją obszaru geograficznego w celu:

a) poszukiwania lub wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych; lub

b) udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim lub śródlądowym portów lotniczych, portów morskich i śródlądowych lub innych terminali.

Artykuł 8

Wykazy podmiotów zamawiających

Niewyczerpujące wykazy podmiotów zamawiających w rozumieniu niniejszej dyrektywy przedstawione są w załącznikach I–X. Państwa Członkowskie przekazują okresowo Komisji informacje dotyczące zmian w swoich wykazach.

Artykuł 9

Zamówienia obejmujące kilka działalności

1. Zamówienie obejmujące kilka różnych rodzajów działalności podlega zasadom dotyczącym działalności, która stanowi działalność główną.

Jednakże wybór między udzieleniem jednego zamówienia a kilku odrębnych zamówień nie może być dokonany w celu wyłączenia go z zakresu niniejszej dyrektywy, lub dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli ma ona zastosowanie w tym przypadku.

2. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, który ma stanowić przedmiot zamówienia, podlega niniejszej dyrektywie, a inny rodzaj działalności podlega wyżej wymienionej dyrektywie 2004/18/WE, oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, która z działalności stanowi główny przedmiot zamówienia, wówczas zamówienie udzielane jest zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą 2004/18/WE.

3. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, który ma stanowić przedmiot zamówienia podlega niniejszej dyrektywie, a inny rodzaj działalności nie podlega niniejszej dyrektywie ani wyżej wymienionej dyrektywie 2004/18/WE, oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, który z rodzajów działalności stanowi główny przedmiot zamówienia, wówczas zamówienie udzielane jest zgodnie z niniejszą dyrektywą.

ROZDZIAŁ III

Ogólne zasady

Artykuł 10

Zasady udzielania zamówień

Podmioty zamawiające traktują wykonawców jednakowo i w sposób niedyskryminujący oraz postępują w sposób przejrzysty.

TYTUŁ II

ZASADY STOSOWANE DO ZAMÓWIEŃ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Artykuł 11

Wykonawcy

1. Kandydaci lub oferenci, którzy zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mają siedzibę, są uprawnieni do świadczenia danych usług, nie mogą zostać odrzuceni jedynie na podstawie tego, że zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym zamówienie jest udzielane, wymagane byłoby posiadanie przez nich statusu osób fizycznych lub prawnych.

Niemniej jednak w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane oraz zamówień na dostawy obejmujące ponadto usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, osoby prawne mogą podlegać obowiązkowi określenia, w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału, nazwisk i odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie danego zamówienia.

2. Grupy wykonawców mogą składać oferty lub kandydować. W celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału, podmioty zamawiające nie mogą wymagać, aby grupy wykonawców przybierały określaną formę prawną, jednakże można wymagać, aby wybrana grupa podlegała wspomnianemu wymogowi w przypadku gdyby udzielono jej zamówienia, w zakresie w jakim zmiana taka niezbędna jest do zadowalającej realizacji zamówienia.

Artykuł 12

Warunki dotyczące Porozumień zawartych w ramach Światowej Organizacji Handlu

W celu udzielania zamówień przez podmioty zamawiające Państwa Członkowskie stosują we wzajemnych relacjach równie korzystne warunki jak warunki, które przyznają wykonawcom krajów trzecich przy realizacji Porozumienia. W tym celu Państwa Członkowskie konsultują się wzajemnie w ramach Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych w zakresie środków, jakie należy podjąć na podstawie Porozumienia.

Artykuł 13

Poufność

1. Podczas przekazywania specyfikacji technicznych zainteresowanym wykonawcom, kwalifikacji i wyboru wykonawców oraz podczas udzielania zamówień, podmioty zamawiające mogą nałożyć wymogi dotyczące ochrony poufnego charakteru udostępnianych przez nie informacji.

2. Bez uszczerbku dla przepisów niniejszej dyrektywy, w szczególności tych dotyczących obowiązków publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i przekazywania informacji kandydatom i oferentom, określonych w art. 43 i 49, jak również zgodnie z prawem krajowym, któremu podlega podmiot zamawiający, podmiot ten nie ujawnia informacji przekazanych mu przez wykonawców, które zostały wskazane jako poufne; wspomniane informacje obejmują w szczególności tajemnice techniczne lub handlowe oraz poufne aspekty ofert.

Artykuł 14

Umowy ramowe

1. Podmioty zamawiające mogą traktować umowę ramową jako zamówienie w rozumieniu art. 1 ust. 2 i zawierać ją zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2. Jeżeli podmioty zamawiające zawarły umowę ramową zgodnie z niniejszą dyrektywą, wówczas mogą skorzystać z art. 40 ust. 3 lit. i) przy udzielaniu zamówień na podstawie tej umowy ramowej.

3. Jeżeli umowa ramowa nie została zawarta zgodnie z niniejszą dyrektywą, wówczas podmioty zamawiające nie mogą skorzystać z art. 40 ust. 3 lit. i).

4. Podmioty zamawiające nie mogą wykorzystywać umów ramowych do utrudniania, ograniczania lub zakłócania konkurencji.

Artykuł 15

Dynamiczne systemy zakupów

1. Państwa Członkowskie mogą postanowić, że podmioty zamawiające mogą korzystać z dynamicznych systemów zakupów.

2. W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów, podmioty zamawiające przestrzegają zasad procedury otwartej na wszystkich etapach aż do udzielenia zamówień w ramach tego systemu. Wszyscy oferenci, którzy spełniają kryteria kwalifikacji i złożyli ofertę orientacyjną zgodną ze specyfikacją i wszelkie dodatkowe dokumenty, zostaną dopuszczeni do systemu; oferty orientacyjne mogą być ulepszane w dowolnym czasie pod warunkiem że pozostają zgodne ze specyfikacją. Na potrzeby utworzenia systemu i udzielania zamówień w ramach tego systemu podmioty zamawiające, korzystają wyłącznie ze środków elektronicznych, zgodnie z art. 48 ust. 2–5.

3. W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów, podmioty zamawiające:

a) publikują ogłoszenie o zamówieniu zaznaczając wyraźnie, że dotyczy ono dynamicznego systemu zakupów;

b) określają w specyfikacji, między innymi, charakter zakupów objętych systemem, jak również wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu zakupów, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz uzgodnień i specyfikacji dotyczących połączeń technicznych;

c) oferują za pomocą środków elektronicznych, od momentu opublikowania ogłoszenia aż do upływu terminu funkcjonowania systemu, nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do specyfikacji i wszelkich dodatkowych dokumentów oraz wskazują w ogłoszeniu adres internetowy, pod którym można zapoznać się z takimi dokumentami.

4. Podmioty zamawiające zapewniają każdemu wykonawcy, w całym okresie funkcjonowania dynamicznego systemu zakupów, możliwość złożenia oferty orientacyjnej i dopuszczenia do systemu na warunkach określonych w ust. 2. Dokonują one oceny oferty orientacyjnej w maksymalnym terminie 15 dni od daty jej złożenia. Jednakże mogą one przedłużyć okres oceny pod warunkiem że w międzyczasie nie zostało dokonane żadne zaproszenie do składania ofert.

Podmioty zamawiające informują oferenta, o którym mowa w pierwszym akapicie, w najbliższym możliwym terminie, o dopuszczeniu go do dynamicznego systemu zakupów lub o odrzuceniu jego oferty orientacyjnej.

5. Każde konkretne zamówienie stanowi przedmiot zaproszenia do składania ofert. Przed dokonaniem zaproszenia do składania ofert, podmioty zamawiające publikują uproszczone ogłoszenie o zamówieniu, zapraszając wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty orientacyjnej, zgodnie z ust. 4, w terminie, który nie może być krótszy niż 15 dni od daty wysłania uproszczonego ogłoszenia. Podmioty zamawiające nie mogą kontynuować postępowania ofertowego do momentu zakończenia oceny wszystkich ofert orientacyjnych otrzymanych w tym terminie.

6. Podmioty zamawiające zapraszają wszystkich oferentów dopuszczonych do systemu do złożenia oferty na każde konkretne zamówienie, które ma zostać udzielone w ramach systemu. W tym celu wyznaczają one termin składania ofert.

Udzielają one zamówienia oferentowi, który przedstawił najlepszą ofertę według kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym utworzenia dynamicznego systemu zakupów. Kryteria te mogą, o ile jest to właściwe, zostać sformułowane bardziej precyzyjnie w zaproszeniu, o którym mowa w pierwszym akapicie.

7. Dynamiczny system zakupów nie może obowiązywać dłużej niż cztery lata, z wyjątkiem należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadków.

Podmioty zamawiające nie mogą wykorzystywać tego systemu w celu utrudniania, ograniczania lub zakłócania konkurencji.

Zainteresowani wykonawcy lub uczestnicy systemu nie mogą być obciążani żadnymi opłatami.

ROZDZIAŁ II

Progi i przepisy dotyczące wykluczania

Sekcja 1

Progi

Artykuł 16

Progi dotyczące zamówień

Z wyjątkiem przypadków wykluczeń na podstawie art. 19–26 lub zgodnie z art. 30, dotyczących prowadzenia określonej działalności, niniejsza dyrektywa dotyczy zamówień, których szacunkowa wartość bez podatku od towarów i usług (VAT), jest równa lub większa od następujących progów:

a) 418 000 EUR [1] w przypadku zamówień na dostawy i usługi;

b) 5 225 000 EUR [2] w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Artykuł 17

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówień, umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów

1. Obliczenia szacunkowej wartości zamówienia dokonuje się na podstawie całkowitej kwoty do zapłaty, bez VAT, obliczonej przez podmiot zamawiający. Obliczenie uwzględni szacunkową całkowitą kwotę, łącznie z jakąkolwiek formą opcji oraz odnowienia zamówienia.

Jeżeli podmiot zamawiający przewiduje nagrody lub płatności dla kandydatów lub oferentów, wówczas uwzględni je przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia.

2. Podmioty zamawiające nie mogą unikać stosowania niniejszej dyrektywy, dzieląc na części projekty budowlane lub planowane zakupy określonych ilości dostaw lub usług, lub wykorzystując specjalne metody obliczania szacunkowej wartości zamówień.

3. Odnośnie do umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów, szacunkowa wartość, jaką należy uwzględnić stanowić będzie maksymalną szacunkową wartość VAT, wszystkich przewidzianych zamówień łącznie w ramach danej umowy lub w ramach danego systemu.

4. Do celów art. 16 podmioty zamawiające uwzględnią w szacunkowej wartości zamówień na roboty budowlane zarówno koszty robót budowlanych, jak i wartość jakichkolwiek dostaw lub usług niezbędnych do wykonania robót budowlanych, które udostępniają przedsiębiorcy budowlanemu.

5. Wartość dostaw lub usług, które nie są niezbędne do wykonania konkretnego zamówienia na roboty budowlane nie może być dodana do wartości zamówienia na roboty budowlane, jeżeli spowodowałoby to wyłączenie udzielenia zamówienia na wspomniane dostawy lub usługi z zakresu niniejszej dyrektywy.

6. a) Jeżeli proponowane roboty budowlane lub zakup usług może prowadzić do równoczesnego udzielenia zamówień w formie odrębnych części, wówczas należy uwzględnić łączną szacunkową wartość wszystkich tych części.

Jeżeli łączna wartość części jest równa lub przekracza wartość progową określoną w art. 16, niniejsza dyrektywa stosuje się do udzielania zamówień na każdą z tych części.

Niemniej jednak podmioty zamawiające mogą odstąpić od stosowania dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT jest mniejsza niż 80 000 EUR dla usług lub 1 mln EUR dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części nie przekracza 20 % łącznej wartości części jako całości.

b) Jeżeli propozycja zakupienia podobnych dostaw może prowadzić do równoczesnego udzielenia zamówień w formie odrębnych części, wówczas zostanie wzięta pod uwagę łączna szacunkowa wartość wszystkich tych części przy zastosowaniu art. 16.

Jeżeli łączna wartość części jest równa lub większa niż wartość progowa określona w art. 16, niniejszą dyrektywę stosuje się do udzielania zamówień na każdą z tych części.

Niemniej jednak, podmioty zamawiające mogą odstąpić od stosowania dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT, jest mniejsza niż 80 000 EUR, pod warunkiem że łączny koszt tych części nie przekracza 20 % łącznej wartości części jako całości.

7. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzających się lub podlegających odnowieniu w oznaczonym czasie, podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia jest:

a) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień podobnego typu, udzielonych w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, dostosowana, tam gdzie to możliwe, do zmian w ilości lub w wartości, które mogą się pojawić w ciągu dwunastu miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia; albo

b) szacunkowa całkowita wartość zamówień udzielanych kolejno przez dwanaście miesięcy następujących po realizacji pierwszej dostawy lub przez rok budżetowy, jeżeli jest on dłuższy niż dwanaście miesięcy.

8. Podstawę obliczania szacunkowej wartości zamówienia obejmującego zarówno dostawy, jak i usługi stanowi całkowita wartość dostaw i usług, niezależnie od ich udziału. Obliczenie obejmować będzie wartość prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

9. W odniesieniu do zamówień na dostawy dotyczących dzierżawy, najmu lub leasingu produktów, wartością, którą należy przyjąć jako podstawę obliczania szacunkowej wartości zamówienia będzie:

a) w przypadku zamówień na czas określony, jeżeli czas ten jest krótszy lub wynosi 12 miesięcy, całkowitą szacunkową wartość dla okresu realizacji zamówienia lub jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż 12 miesięcy, całkowitą wartość łącznie z szacunkową pozostałą wartością;

b) w przypadku zamówień na czas nieokreślony lub na czas, którego nie można określić, wartość miesięczna pomnożona przez 48.

10. Do celów obliczania szacunkowej wartości zamówienia na usługi, uwzględnione zostaną, w stosownych przypadkach, następujące kwoty:

a) należna składka oraz inne formy wynagrodzenia w przypadku usług ubezpieczeniowych;

b) opłaty, prowizje, odsetki i inne formy wynagrodzenia w przypadku usług bankowych i innych usług finansowych;

c) opłaty, należne prowizje i inne formy wynagrodzenia w przypadku zamówień obejmujących zadania projektowe.

11. W przypadku zamówień na usługi, które nie określają całkowitej ceny, wartość, jaką należy przyjąć za podstawę obliczania szacunkowej wartości zamówienia, stanowi:

a) w przypadku zamówień na czas określony, jeżeli czas ten jest krótszy lub wynosi 48 miesięcy: całkowita wartość za cały okres;

b) w przypadku zamówień na czas nieokreślony lub na czas dłuższy niż 48 miesięcy: miesięczna wartość pomnożona przez 48.

Sekcja 2

Zamówienia i koncesje oraz zamówienia podlegające specjalnym postanowieniom

PODSEKCJA 1

Artykuł 18

Koncesje na roboty budowlane i usługi

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na roboty budowlane i usługi, które są udzielane przez podmioty zamawiające prowadzące jedną lub kilka działalności wymienionych w art. 3–7, jeżeli wspomniane koncesje przyznawane są w celu prowadzenia tych działalności.

PODSEKCJA 2

Wyłączenia stosowane do wszystkich podmiotów zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień

Artykuł 19

Zamówienia udzielone w celu odsprzedaży lub najmu osobom trzecim

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielonych w celu odsprzedaży lub najmu osobom trzecim, pod warunkiem że podmiot zamawiający nie posiada żadnego specjalnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub wynajmować, na takich samych warunkach jak podmiot zamawiający.

2. Podmioty zamawiające powiadomią Komisję na jej wniosek o wszystkich kategoriach produktów lub działalnościach, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii produktów i działalności, które uznaje za objęte omawianym wyłączeniem. Czyniąc to Komisja, respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przekazując informacje.

Artykuł 20

Zamówienia udzielone w innym celu niż wykonywanie odnośnej działalności lub w celu wykonywania takiej działalności w kraju trzecim

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień, których podmioty zamawiające udzielają w innym celu niż wykonywanie ich działalności, określonej w art. 3–7 lub w celu wykonywania takiej działalności w kraju trzecim, w warunkach niewymagających fizycznego wykorzystania sieci lub obszaru geograficznego w ramach Wspólnoty.

2. Podmioty zamawiające powiadomią Komisję na jej wniosek o wszystkich działalnościach, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy rodzajów działalności, które uznaje za objęte tym wyłączeniem. Czyniąc to, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przekazując informacje.

Artykuł 21

Zamówienia tajne lub zamówienia wymagające szczególnych środków bezpieczeństwa

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień, określonych jako tajne przez Państwo Członkowskie, jeżeli ich realizacji muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi w danym Państwie Członkowskim, lub jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa Państwa Członkowskiego.

Artykuł 22

Zamówienia udzielane na podstawie procedur międzynarodowych

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień podlegających innym regułom proceduralnym i udzielanych:

a) na podstawie umowy międzynarodowej zawartej zgodnie z Traktatem pomiędzy Państwem Członkowskim a jednym lub wieloma państwami trzecimi oraz obejmującej dostawy, roboty budowlane, usługi lub konkursy mające na celu wspólną realizację lub eksploatację przez Państwa-sygnatariuszy; o każdej takiej umowie należy poinformować Komisję, która może skonsultować ją z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, o którym w art. 68;

b) na podstawie zawartej umowy międzynarodowej związanej ze stacjonowaniem wojsk i dotyczącej przedsiębiorstw Państwa Członkowskiego lub kraju trzeciego;

c) na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej.

Artykuł 22a

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów, do których zastosowanie ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (27), ani do umów, do których ta dyrektywa nie ma zastosowania zgodnie z jej art. 8, 12 i 13.

Artykuł 23

Zamówienia udzielone przedsiębiorstwu powiązanemu, spółce joint venture lub podmiotowi zamawiającemu stanowiącemu część spółki joint venture

1. Do celów niniejszego artykułu „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie roczne jest skonsolidowane ze sprawozdaniem podmiotu zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydanej na podstawie art. 44 ust. 2 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (28) (29) lub w przypadku podmiotów niepodlegających wyżej wymienionej dyrektywie, każde przedsiębiorstwo, w stosunku do którego podmiot zamawiający może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, lub który może wywierać dominujący wpływ w stosunku do podmiotu zamawiający lub który, wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących go przepisów.

2. Pod warunkiem że spełnione zostały warunki określone w ust. 3, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielonych:

a) przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu; lub

b) przez spółkę joint venture, utworzoną wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia działalności w rozumieniu art. 3–7, na rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym z tych podmiotów zamawiających.

3. Ustęp 2 stosuje się do:

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących usług za poprzednie trzy lata pochodzi ze świadczenia takich usług przedsiębiorstwom, z którymi jest ono powiązane;

b) zamówień na dostawy, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących dostaw za poprzednie trzy lata pochodzi ze świadczenia takich dostaw przedsiębiorstwom z którymi jest ono powiązane;

c) zamówień na roboty budowlane, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących robót budowlanych za poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji takich robót budowlanych dla przedsiębiorstw z którymi jest ono powiązane.

Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne obroty za poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że obroty wymienione w lit. a), b) lub c) są wiarygodne, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.

Jeżeli więcej niż jedno przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem zamawiającym świadczy te same lub podobne usługi, dostawy lub roboty budowlane, powyższe dane procentowe są obliczane po uwzględnieniu całkowitych obrotów pochodzących odpowiednio ze świadczenia usług, dostaw lub robót budowlanych przez takie przedsiębiorstwa powiązane.

4. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielonych:

a) przez spółkę joint venture, utworzoną wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia działalności w rozumieniu art. 3–7, jednemu z tych podmiotów zamawiających; lub

b) przez podmiot zamawiający takiej spółce joint venture, której jest członkiem, pod warunkiem że spółka joint venture została utworzona w celu wykonywania określonej działalności w okresie co najmniej trzech lat oraz dokument powołujący spółkę joint venture przewiduje, że podmioty zamawiające, które tworzą spółkę, pozostaną jej członkami co najmniej przez ten sam okres.

5. Podmioty zamawiające przekażą Komisji, na jej wniosek, następujące informacje dotyczące stosowania postanowień zawartych w ust. 2, 3 i 4:

a) nazw odpowiednich przedsiębiorstw lub spółek joint venture;

b) charakteru i wartości zamówień;

c) wymaganego przez Komisję udokumentowania faktu, że relacje pomiędzy podmiotem zamawiającym a przedsiębiorstwem lub spółką joint venture, którym udzielone są zamówienia są zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym artykule.

PODSEKCJA 3

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających, przy zamówieniach na usługi

Artykuł 24

Zamówienia na określone usługi wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi dotyczące:

a) nabycia lub dzierżawy gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości lub praw do nich, bez względu na sposób finansowania; jednakże niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień na usługi finansowe, zawartych w dowolnej formie w momencie zawarcia umowy nabycia lub dzierżawy, bądź też przed lub po zawarciu takiej umowy;

b) usług arbitrażowych i pojednawczych;

c) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, nabyciem lub przeniesieniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, a w szczególności transakcje dokonywane przez podmioty zamawiające w celu uzyskania środków pieniężnych lub kapitału;

d) nawiązania stosunku pracy;

e) usług badawczych i rozwojowych oprócz umów, z których pożytki przypadają wyłącznie podmiotowi zamawiającemu i są wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności, pod warunkiem że usługa taka jest w całości opłacona przez podmiot zamawiający.

Artykuł 25

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie praw wyłącznych

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi udzielanych podmiotowi, który jest instytucją zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) bądź też związkowi instytucji zamawiających, na podstawie praw wyłącznych przysługującego im na mocy opublikowanych przepisów prawnych lub administracyjnych zgodnych z postanowieniami Traktatu.

PODSEKCJA 4

Wyłączenia mające zastosowanie tylko do niektórych podmiotów zamawiających

Artykuł 26

Zamówienia udzielane przez niektóre podmioty zamawiające na zakup wody oraz dostawę energii lub paliw do produkcji energii

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

a) zamówień na zakup wody, jeżeli udzielane są przez podmioty zamawiające prowadzące jedną lub obie działalności, o których mowa w art. 4 ust. 1.

b) zamówień na dostawę energii lub paliw do produkcji energii, jeżeli udzielane są przez podmioty zamawiające prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, w art. 3 ust. 3 lub w art. 7 lit. a).

PODSEKCJA 5

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom, przepisy dotyczące centralnych jednostek zakupujących oraz ogólna procedura w przypadku bezpośredniego podlegania konkurencji

Artykuł 27

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom

Bez uszczerbku dla art. 30, Królestwo Niderlandów, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Austrii oraz Republika Federalna Niemiec zapewniają, poprzez stworzenie odpowiednich sposobów nadawania uprawnień lub inne właściwe działania, że każdy podmiot prowadzący działalność w sektorach wskazanych w decyzjach: 93/676/EWG, 97/367/EWG, 2002/205/WE oraz 2004/73/WE:

a) przestrzega zasad niedyskryminacji i konkurencji przy udzielaniu zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi, w szczególności w zakresie dostępności informacji o planowanych zamówieniach;

b) przekazuje Komisji informacje na temat udzielanych zamówień, na zasadach określonych w decyzji Komisji 93/327/EWG określającej warunki, na jakich podmioty zamawiające, eksploatujące obszary geograficzne w celu poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla lub innych paliw stałych, muszą przekazywać Komisji informacje dotyczące udzielanych przez nie zamówień (30).

Artykuł 28

Zamówienia zastrzeżone

Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo do uczestnictwa w procedurach udzielania zamówień dla zakładów pracy chronionej lub zdecydować, aby takie zamówienia były realizowane w ramach programów pracy chronionej, gdzie większość pracowników jest niepełnosprawna i ze względu na charakter lub stopień niepełnosprawności nie może wykonywać pracy w normalnych warunkach.

Ogłoszenie stanowiące zaproszenie do ubiegania się o zamówienie powinno zawierać odniesienie do niniejszego artykułu.

Artykuł 29

Zamówienia oraz umowy ramowe zawierane przez centralne jednostki zakupujące

1. Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość zakupu przez podmioty zamawiające robót budowlanych, dostaw lub usług od lub za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej.

2. Uznaje się, że podmioty zamawiające, które dokonują zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług od lub za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej w przypadkach określonych w art. 1 ust. 8, stosują się do niniejszej dyrektywy, o ile centralne jednostki zakupujące stosują się do niej, lub jeśli ma to zastosowanie, do dyrektywy 2004/18/WE.

Artykuł 30

Procedura stwierdzająca, czy dana działalność jest bezpośrednio poddana konkurencji

1. Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 3–7 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli w Państwie Członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony.

2. Do celów ust. 1 do określenia, czy dana działalność podlega bezpośrednio konkurencji, są brane pod uwagę kryteria zgodne z przepisami Traktatu dotyczącymi konkurencji, takie jak: cechy danych towarów lub usług, istnienie alternatywnych towarów lub usług, ceny oraz rzeczywista lub potencjalna obecność więcej niż jednego dostawcy omawianych towarów lub usług.

3. Do celów ust. 1 uważa się, że dostęp do rynku nie jest ograniczony, jeżeli Państwo Członkowskie wdrożyło i stosuje przepisy prawa wspólnotowego wymienione w załączniku XI.

Jeżeli na podstawie akapitu pierwszego nie da się stwierdzić, czy dostęp do danego rynku jest wolny, wówczas należy wykazać, że jest on wolny de facto i de jure.

4. Jeżeli Państwo Członkowskie uważa, że zgodnie z ust. 2 i 3 do danej działalności ma zastosowanie ust. 1, powiadamia ono o tym Komisję, podając wszelkie istotne fakty, a w szczególności informacje na temat wszelkich przepisów prawnych i administracyjnych lub umów dotyczących spełnienia warunków określonych w ust. 1 oraz jeżeli ma to zastosowanie, informacje na temat stanowiska przyjętego przez niezależny organ państwowy właściwy w zakresie tego typu działalności.

Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności nie będą dłużej podlegały niniejszej dyrektywie, jeżeli Komisja:

- przyjęła, zgodnie z ust. 6 oraz w terminie określonym w tym ustępie, decyzję stanowiącą, że ust. 1 ma zastosowanie, lub

- nie przyjęła w określonym terminie decyzji stanowiącej, że ustęp ten ma zastosowanie.

Jednakże w przypadkach gdy można domniemywać, że dostęp do danego rynku jest wolny na podstawie ust. 3 akapit pierwszy oraz jeżeli niezależny organ państwowy właściwy w zakresie danej działalności ustalił, żeust. 1ma zastosowanie, wówczas zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności nie podlegają dłużej niniejszej dyrektywie, o ile Komisja nie postanowiła, że ust. 1 nie ma zastosowania na mocy decyzji, przyjętej zgodnie z ust. 6 oraz w terminie określonym w tym ustępie.

5. Jeżeli ustawodawstwo danego Państwa Członkowskiego przewiduje taką możliwość, podmiot zamawiający może wnioskować do Komisji o zgodę na zastosowanie ust. 1 do danej działalności, poprzez wydanie decyzji zgodnie z ust. 6. w takim przypadku Komisja niezwłocznie powiadamia dane Państwo Członkowskie o tym fakcie.

Państwo Członkowskie, uwzględniając postanowienia ust. 2 i 3, informuje Komisję o wszelkich istotnych faktach, a w szczególności o wszelkich przepisach prawnych i administracyjnych lub umowach odnoszących się do spełnienia warunków określonych w ust. 1, podając, tam gdzie stosowne, informacje na temat stanowiska przyjętego przez niezależny organ państwowy właściwy w zakresie danej działalności.

Komisja może również z własnej inicjatywy rozpocząć procedurę podjęcia decyzji określającej zastosowanie ust. 1 do danej działalności. W takim przypadku Komisja niezwłocznie poinformuje o tym dane Państwo Członkowskie.

Jeżeli do końca okresu, o którym mowa w ust. 6, Komisja nie podjęła decyzji określającej zastosowanie ust. 1 do danej działalności, przyjmuje się, że ust. 1 ma zastosowanie.

6. Zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2, Komisji przysługuje termin trzech miesięcy na podjęcie decyzji na mocy niniejszego artykułu, począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie otrzymania odpowiedniego zawiadomienia lub wniosku. Termin ten może być przedłużony w należycie uzasadnionych przypadkach jeden raz o maksymalnie trzy miesiące szczególnie, gdy informacje zawarte w zawiadomieniu lub we wniosku lub w załączonej dokumentacji są niepełne lub niedokładne, lub jeżeli przytoczone fakty podlegają istotnym zmianom. Okres przedłużenia będzie ograniczony do jednego miesiąca, jeżeli niezależny organ państwowy właściwy w zakresie działalności zadecyduje, że ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach określonych w ust. 4 akapit trzeci.

Jeżeli w danym Państwie Członkowskim dana działalność jest już przedmiotem postępowania przeprowadzanego zgodnie z niniejszym artykułem, wówczas kolejne wnioski odnoszące się do tej samej działalności prowadzonej w tym samym Państwie Członkowskim, które wpłyną przed upływem okresu ustanowionego dla pierwszego wniosku, nie będą traktowane jako powód do wszczęcia nowego postępowania, lecz będą rozpatrywane w kontekście pierwszego wniosku w tej sprawie.

Komisja przyjmie szczegółowe zasady stosowania ust. 4, 5 i 6 zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2.

Zasady te będą obejmowały co najmniej:

a) opublikowanie do celów informacyjnych w Dzienniku Urzędowym daty, od której biegnie termin trzymiesięczny wspomniany w akapicie pierwszym, oraz – w przypadku jego przedłużenia – datę przedłużenia oraz okres, na jaki zostaje przedłużony;

b) opublikowanie informacji na temat ewentualnego zastosowania ust. 1 zgodnie z ust. 4 akapit drugi i trzeci lub zgodnie z ust. 5 akapit czwarty; oraz

c) ustalenia w zakresie przekazania stanowisk przyjętych przez niezależny organ właściwy w zakresie danej działalności dotyczących kwestii poruszonych w ust. 1 i 2.

ROZDZIAŁ III

Zasady stosowane do zamówień na usługi

Artykuł 31

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII A

Zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku XVII A, są udzielane zgodnie z przepisami art. 34–59.

Artykuł 32

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII B

Do zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku XVII B, mają zastosowanie wyłącznie przepisy art. 34 i 43.

Artykuł 33

Zamówienia na usługi mieszane obejmujące usługi wymienione w załączniku XVII A oraz usługi wymienione w załączniku XVII B

Zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione zarówno w załączniku XVII A, jak i w załączniku XVII B, są udzielane zgodnie z art. 34–59, jeżeli wartość usług wymienionych w załączniku XVII A jest większa niż wartość usług wymienionych w załączniku XVII B. W pozostałych przypadkach zamówienia są udzielane zgodnie z przepisami art. 34 i 43.

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień

Artykuł 34

Specyfikacje techniczne

1. Specyfikacje techniczne według definicji w pkt 1 załącznika XXI powinny być przedstawione w dokumentacji zamówienia, takiej jak: ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia lub dodatkowe dokumenty. Tam gdzie jest to możliwe specyfikacje techniczne powinny być zdefiniowane w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub zaprojektowane dla wszystkich użytkowników.

2. Specyfikacje techniczne powinny umożliwić równy dostęp dla oferentów i nie powinny tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia procedury zamówienia publicznego na konkurencję.

3. Bez uszczerbku dla obowiązujących krajowych zasad technicznych oraz w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem wspólnotowym, specyfikacje techniczne powinny być sformułowane w następujący sposób:

a) przez odniesienie do specyfikacji technicznych zdefiniowanych w załączniku XXI oraz, w kolejności, poprzez odniesienie do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – jeżeli takie nie istnieją – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych obejmujących zasady projektowania, wyliczeń i wykonania obiektu budowlanego oraz wykorzystania produktów. Przy każdym odniesieniu powinny pojawić się słowa „lub równoważne”;

b) albo poprzez określenie wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności. Ten ostatni przypadek może obejmować charakterystykę w zakresie środowiska. Jednakże parametry takie muszą być dostatecznie precyzyjne, aby oferenci mogli określić przedmiot zamówienia, a podmioty zamawiające mogły udzielić zamówienia;

c) albo poprzez określenie wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności, o których mowa w lit. b), z odniesieniem do specyfikacji wymienionych w lit. a), aby zapewnić zgodność z tego rodzaju wymogami w zakresie wykonania lub funkcjonalności;

d) albo poprzez odniesienie do specyfikacji wymienionych w lit. a) w zakresie niektórych charakterystyk, oraz poprzez odniesienie do wymogów co do wykonania lub funkcjonalności, o których mowa w lit. b) w zakresie innych charakterystyk.

4. Jeżeli podmiot zamawiający skorzysta z możliwości odniesienia do specyfikacji wymienionych w ust. 3 lit. a), nie może on odrzucić oferty, dlatego że oferowane produkty i usługi nie są zgodne ze specyfikacjami, do których zrobił odniesienie, o ile oferent udowodni w swojej ofercie w sposób zadowalający podmiot zamawiający, wykorzystując w tym celu wszelkie właściwe środki, że rozwiązania, które proponuje spełniają w równoważny sposób wymogi określone w specyfikacjach technicznych.

Właściwe środki mogą obejmować dokumentację techniczną producenta lub raport z testów wykonanych przez uznany organ.

5. Jeżeli podmiot zamawiający korzysta z możliwości, na warunkach określonych w pkt 3, określenia wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności, nie może on odrzucić oferty produktów, usług lub robót budowlanych, które są zgodne z normą krajową przenoszącą normę europejską, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową, lub z systemem referencji technicznych utworzonym przez europejską instytucję normalizacyjną, jeżeli specyfikacje te odnoszą się do wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności, które taka instytucja określiła.

Oferent powinien udowodnić w swojej ofercie w sposób zadowalający zamawiającego, wykorzystując w tym celu wszelkie właściwe środki, że produkt, usługa lub roboty budowlane zgodne z daną normą spełniają wymogi w zakresie wykonania lub funkcjonalności określone przez podmiot zamawiający.

Właściwe środki mogą obejmować dokumentację techniczną producenta lub raport z testów wykonanych przez uznany organ.

6. Jeżeli podmioty zamawiające określiły cechy w zakresie środowiska poprzez podanie wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności zgodnie z ust. 3 lit. b), mogą one wykorzystać szczegółowe specyfikacje lub, jeżeli jest to konieczne, ich część, według definicji w europejskich lub (wielo-)narodowych ekoetykietach, lub w każdej innej ekoetykiecie, pod warunkiem że:

- specyfikacje te są właściwe do określenia cech dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia,

- wymogi dla etykiet są określone na podstawie informacji naukowych,

- ekoetykiety zostały przyjęte z wykorzystaniem procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje ds. ochrony środowiska, oraz

- są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Podmioty zamawiające mogą zaznaczyć, że produkty i usługi oznaczone ekoetykietami są zgodne ze specyfikacjami technicznym określonymi w dokumentach zamówienia. Podmioty zamawiające muszą przyjąć każdy inny właściwy rodzaj dowodu, taki jak: dokumentacja techniczna producenta lub raport z testów wykonanych przez uznany organ.

7. „Uznany organ” w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza laboratoria testowe i kalibracyjne oraz instytucje ds. certyfikacji i inspekcji, które spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich.

Podmioty zamawiające są zobowiązane przyjmować certyfikaty wystawione przez uznany organ działający w innych Państwach Członkowskich.

8. O ile nie jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia, specyfikacje techniczne nie odnoszą się do konkretnego procesu produkcji lub pochodzenia, lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub danego pochodzenia, lub produkcji skutkujących preferowaniem niektórych przedsiębiorstw lub niektórych produktów lub ich wyeliminowaniem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie z ust. 3 i 4. W przypadku takiego odniesienia należy dodać słowa „lub równoważny”.

Artykuł 35

Przekazywanie informacji na temat specyfikacji technicznych

1. Na wniosek wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia podmioty zamawiające udostępnią specyfikacje techniczne, na które powołują się w zamówieniach na dostawy, roboty budowlane lub usługi lub specyfikacje techniczne, które zamierzają stosować w odniesieniu do zamówień objętych okresowymi ogłoszeniami informacyjnymi w rozumieniu art. 41 ust. 1.

2. Jeżeli specyfikacje techniczne są oparte na dokumentach dostępnych zainteresowanym wykonawcom, wystarczy odniesienie się do tych dokumentów.

Artykuł 36

Oferty wariantowe

1. Jeśli kryterium udzielenia zamówienia jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, podmioty zamawiające mogą uwzględnić oferty wariantowe przedstawione przez oferenta, jeżeli odpowiadają one minimalnym wymogom, które określiły.

Podmioty zamawiające określają w specyfikacjach zamówienia, czy dopuszczają składanie ofert wariantowych. W przypadku dopuszczania ofert wariantowych podmioty zamawiające określają minimalne wymogi, którym muszą odpowiadać te oferty, jak również wszelkie szczegółowe wymogi w zakresie sposobu ich przedstawiania.

2. W przypadku procedur udzielania zamówienia na dostawy lub usługi, podmioty zamawiające, które dopuściły możliwość składania ofert wariantowych zgodnie z ust. 1, nie mogą odrzucić wariantu tylko dlatego, że przyjęcie takiej oferty doprowadziłoby do udzielenia zamówienia na usługi, a nie na dostawy lub do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie na usługi.

Artykuł 37

Podwykonawstwo

W dokumentach zamówienia podmiot zamawiający może zażądać lub zostać zobowiązany przez Państwo Członkowskie do zażądania od oferenta umieszczenia w ofercie informacji o tym jaką część zamówienia zamierza zlecić on stronie trzeciej oraz informacji o wskazaniu ewentualnych podwykonawców. Wskazanie takie nie narusza kwestii odpowiedzialności głównego wykonawcy.

Artykuł 38

Warunki realizacji zamówień

Podmioty zamawiające mogą określić szczególne warunki odnoszące się do realizacji danego zamówienia, pod warunkiem że są one zgodne z prawem wspólnotowym oraz że zostały one podane w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach. Warunki odnoszące się do realizacji zamówienia mogą w szczególności dotyczyć kwestii społecznych oraz ochrony środowiska.

Artykuł 39

Zobowiązania w zakresie podatków, ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia i warunków pracy

1. Podmiot zamawiający może, według własnego uznania lub zgodnie z wymaganiami danego Państwa Członkowskiego, wskazać w dokumentach zamówienia organ lub organy, od których kandydat lub oferent może uzyskać odpowiednie informacje na temat wymagań w zakresie podatków, ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy, obowiązujących w danym Państwie Członkowskim, regionie lub obszarze, w którym usługi będą świadczone oraz przepisów które będą miały zastosowanie do robót budowlanych w tym miejscu lub do usług świadczonych w trakcie realizacji zamówienia.

2. Podmiot zamawiający, który dostarcza informacji, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany poprosić oferentów lub kandydatów biorących udział w procedurze udzielania zamówienia do wykazania, że przy opracowywaniu oferty wzięli oni pod uwagę zobowiązania wynikające z przepisów o zatrudnieniu i warunkach pracy, obowiązujących w miejscu, w którym usługi będą świadczone.

Akapit pierwszy nie narusza postanowień art. 57.

ROZDZIAŁ V

Procedury udzielania zamówień

Artykuł 40

Zastosowanie procedury otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej

1. Udzielając zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub usługi, podmioty stosują procedury dostosowane do celów niniejszej dyrektywy.

2. Podmioty zamawiające mogą wybrać dowolną z procedur, o których mowa w art. 1 ust. 9 lit. a), b) lub c), pod warunkiem że zgodnie z ust. 3 dokonały zaproszenia do ubiegania się o zamówienie z uwzględnieniem przepisów art. 42.

3. Podmioty zamawiające mogą skorzystać z procedury bez uprzedniego ogłoszenia w następujących przypadkach:

a) jeżeli w toku procedury z uprzednim ogłoszeniem nie złożono żadnej oferty lub żadnej odpowiedniej oferty lub żadnego wniosku, pod warunkiem że początkowe warunki zamówienia nie ulegają zasadniczym zmianom;

b) jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, a nie w celu osiągnięcia zysku lub pokrycia kosztów badań i rozwoju, oraz o ile udzielenie takiego zamówienia nie narusza konkurencyjnych zasad udzielania kolejnych zamówień, które będą udzielane w szczególności w takich celach;

c) jeżeli z przyczyn technicznych, artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych, zamówienie może zostać wykonane tylko przez określonego wykonawcę;

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne ze względu na wystąpienie pilnej potrzeby związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, terminy przewidziane dla procedury otwartej, ograniczonej oraz negocjacyjnej z uprzednim ogłoszeniem nie mogą być dotrzymane;

e) w przypadku zamówień na dodatkowe dostawy, realizowanych przez pierwotnego dostawcę, których celem jest częściowe wznowienie dostaw lub odnowienie instalacji bieżącego użytku, zwiększenie dostaw lub rozbudowa instalacji istniejących, jeżeli zmiana dostawcy zmuszałaby podmiot zamawiający do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu;

f) w przypadku dodatkowych robót budowlanych lub usług, które nie były uwzględnione w przyznanym początkowo projekcie, lub w zawartej uprzednio umowie, których wykonanie, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, stało się konieczne dla realizacji zamówienia, pod warunkiem że zostaną one zlecone przedsiębiorcy budowlanemu lub usługodawcy realizującemu pierwotne zamówienie:

- jeżeli takich dodatkowych robót budowlanych lub usług nie można oddzielić od głównego zamówienia z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, bez poważnych trudności dla podmiotu zamawiającego, lub

- jeżeli takie dodatkowe roboty budowlane lub usługi, mimo że dają się oddzielić od realizacji głównego zamówienia, są absolutnie niezbędne na jego dalszych etapach,

g) w przypadku zamówień na roboty budowlane – w przypadku zamówień na nowe roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych prac powierzonych przedsiębiorcy budowlanemu, któremu ten sam pomiot zamawiający zlecił realizację poprzedniego zamówienia, pod warunkiem że te roboty budowlane są zgodne z podstawowym projektem, na którego realizację udzielono pierwotnego zamówienia w wyniku przeprowadzenia procedury z ogłoszeniem; w momencie ogłoszenia przetargu na realizację pierwotnego projektu informacja o możliwości skorzystania z tej procedury zostaje wskazana, a podmiot zamawiający, stosując postanowienia art. 16 i 17, uwzględnia szacunkową całkowitą wartość kolejnych robót budowlanych;

h) w odniesieniu do towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej;

i) zamówień, które mają być udzielone na podstawie umowy ramowej, jeżeli spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 2;

j) w odniesieniu do zakupów okazyjnych, gdy możliwe jest nabycie towarów po cenie znacznie niższej od zwykłych cen rynkowych, korzystając ze szczególnie sprzyjających okoliczności, które mają miejsce w bardzo krótkim okresie;

k) w odniesieniu do zakupu towarów na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swą działalność, od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, lub w wyniku układu z wierzycielami lub podobnej procedury wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w danym kraju;

l) jeżeli dane zamówienie na usługi następuje po przeprowadzeniu konkursu, zorganizowanego zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy i, zgodnie z odpowiednimi zasadami, udzielane jest zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców tego konkursu; w tym drugim przypadku do udziału w negocjacjach zaprasza się wszystkich zwycięzców.

ROZDZIAŁ VI

Zasady publikacji i przejrzystości

Sekcja 1

Publikacja ogłoszeń

Artykuł 41

Okresowe ogłoszenia informacyjne oraz ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania

1. Podmioty zamawiające podają do wiadomości, przynajmniej raz w roku, za pomocą okresowego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w załączniku XV A, publikowanego przez Komisję lub przez nie same na swoich „profilach nabywcy”, opisanych w pkt 2 lit. b) załącznika XX:

a) w odniesieniu do dostaw – szacunkową całkowitą wartość zamówień lub umów ramowych w podziale na grupy produktów, których zamierzają udzielić w okresie następnych dwunastu miesięcy, w przypadku gdy szacunkowa, całkowita wartość, z uwzględnieniem art. 16 i 17, jest równa lub większa od 750 000 EUR.

Grupa produktów jest określana przez podmioty zamawiające poprzez odniesienie do nomenklatury CPV;

b) w odniesieniu do usług – szacunkową całkowitą wartość zamówień lub umów ramowych dla każdej z kategorii usług wymienionej w załączniku XVII A, których zamierzają udzielić w okresie następnych dwunastu miesięcy, w przypadku gdy szacunkowa, całkowita wartość, z uwzględnieniem art. 16 i 17, jest równa lub większa od 750 000 EUR;

c) w odniesieniu do robót budowlanych – podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych, których zamierzają udzielić w okresie kolejnych dwunastu miesięcy i w przypadku gdy szacunkowa wartość jest równa lub większa od progu określonego w art. 16, z uwzględnieniem art. 17.

Ogłoszenia, o których mowa w lit. a) i b), przesyłane są do Komisji lub publikowane na profilu nabywcy tak szybko jak to możliwe po rozpoczęciu roku budżetowego.

Ogłoszenie, o którym mowa w lit. c), przesyłane jest do Komisji lub publikowane na profilu nabywcy, tak szybko jak to możliwe, po podjęciu decyzji zatwierdzającej plany zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których podmioty zamawiające zamierzają udzielić.

Podmioty zamawiające, które publikują okresowe ogłoszenia informacyjne na swoich profilach nabywcy, przesyłają drogą elektroniczną ogłoszenie o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy, zgodnie z formatem oraz procedurami dla elektronicznego przesyłania ogłoszeń, o których mowa w pkt 3 załącznika XX.

Publikacja ogłoszeń, o których mowa w lit. a), b) i c), jest obowiązkowa, jedynie w przypadku gdy podmioty zamawiające korzystają z możliwości skrócenia terminów składania ofert określonej w art. 45 ust. 4.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do procedur bez uprzedniego ogłoszenia.

2. Podmioty zamawiające mogą w szczególności publikować lub zlecić Komisji publikację okresowych ogłoszeń informacyjnych dotyczących znaczących projektów bez powtarzania informacji uwzględnionych wcześniej w okresowym ogłoszeniu informacyjnym, pod warunkiem że zostanie wyraźnie zaznaczone, że ogłoszenia takie są ogłoszeniami dodatkowymi.

3. Jeżeli podmioty zamawiające podejmują decyzję o ustanowieniu systemu kwalifikowania zgodnie z art. 53, system taki jest przedmiotem ogłoszenia o którym mowa w załączniku XIV, określającego cel systemu kwalifikowania oraz sposób uzyskania dostępu do zasad regulujących jego funkcjonowanie. Jeżeli system ten ma okres obowiązywania przekraczający trzy lata, ogłoszenie publikuje się corocznie. Jeżeli system ten ma krótszy okres obowiązywania, wystarczająca jest publikacja pierwszego ogłoszenia.

Artykuł 42

Ogłoszenia stanowiące zaproszenie do ubiegania się o zamówienie

1. W przypadku zamówień na dostawy roboty budowlane lub usługi, zaproszenie do ubiegania się o zamówienie może być dokonane:

a) za pomocą okresowego ogłoszenia informacyjnego, określonego w załączniku XV A; lub

b) za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania, określonego w załączniku XIV; lub

c) za pomocą ogłoszenia o zamówieniu, określonego w załączniku XIII A, B lub C.

2. W przypadku dynamicznych systemów zakupów, zaproszenie do ubiegania się o udział w systemie powinno zostać dokonane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1 lit. c), podczas gdy zaproszenia do ubiegania się o zamówienia w ramach systemów powinny mieć formę uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu określonego w załączniku XIII D.

3. Jeżeli zaproszenie do ubiegania się o zamówienie ma formę okresowego ogłoszenia informacyjnego, wówczas takie ogłoszenie powinno:

a) odnosić się bezpośrednio do dostaw, robót budowlanych lub usług będących przedmiotem zamówienia, które ma być udzielone;

b) informować, że zamówienie będzie udzielane w ramach procedury ograniczonej lub negocjacyjnej bez dalszej publikacji ogłoszenia zapraszającego do ubiegania się o zamówienie i powinno zawierać zaproszenie zainteresowanych wykonawców do wyrażenia zainteresowania udziałem na piśmie; oraz

c) zostać opublikowane zgodnie z załącznikiem XX nie później niż na dwanaście miesięcy przed datą, w której zostanie wysłane zaproszenie, o którym mowa w art. 47 ust. 5. Ponadto podmiot zamawiający przestrzega terminów określonych w art. 45.

Artykuł 43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1. Podmioty zamawiające, które udzieliły zamówienia lub zawarły umowę ramową, w terminie dwóch miesięcy od udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, określone w załączniku XVI, w sposób, który zostanie ustalony przez Komisję zgodnie z procedurą o której mowa w art. 68 ust. 2.

W przypadku umów ramowych zawartych zgodnie z art. 14 ust. 2, podmioty zamawiające nie są zobowiązane do przesyłania ogłoszenia o wynikach procedury udzielania zamówienia dla każdego zamówienia opartego na takiej umowie.

Podmioty zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach dynamicznego systemu zakupów w terminie dwóch miesięcy od udzielenia każdego zamówienia. Mogą one jednak grupować takie ogłoszenia kwartalnie. W takim przypadku zgrupowane ogłoszenia przesyłane są w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia każdego kwartału.

2. Informacje przekazane zgodnie z załącznikiem XVI oraz przeznaczone do publikacji są publikowane zgodnie z załącznikiem XX. W związku z tym Komisja respektuje wszelkie wrażliwe aspekty handlowe, na które mogą zwrócić uwagę podmioty zamawiające przekazując te informacje, dotyczące ilości otrzymanych ofert, tożsamości wykonawców lub cen.

3. Jeżeli podmioty zamawiające udzielają zamówienia w zakresie badań i rozwoju, które nie może być udzielone w drodze procedury bez ogłoszenia zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. b), mogą one w odniesieniu do informacji, przekazywanych zgodnie z załącznikiem XVI, dotyczących charakteru i ilości świadczonych usług, ograniczyć się do stwierdzenia, że chodzi o „usługi badawcze i rozwojowe”.

Jeżeli podmioty zamawiające udzielają zamówienia na usługi w zakresie badań i rozwoju w drodze procedury bez ogłoszenia zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. b), mogą one, powołując się na tajemnicę handlową, ograniczyć zakres informacji, dotyczących charakteru i ilości świadczonych usług, przekazywanych zgodnie z załącznikiem XVI.

W takich przypadkach podmioty zamawiające są zobowiązane zapewnić, aby informacje publikowane zgodnie z niniejszym ustępem, były nie mniej szczegółowe niż informacje zawarte w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowanym zgodnie z art. 42 ust. 1.

Jeżeli podmioty zamawiające stosują system kwalifikowania, są one zobowiązane zapewnić w takich przypadkach, aby informacje te były nie mniej szczegółowe niż kategoria określona na liście zakwalifikowanych usługodawców sporządzonej zgodnie z art. 53 ust. 7.

4. W przypadku zamówień na usługi wymienione w załączniku XVII B, podmioty zamawiające zaznaczają w ogłoszeniu, czy zgadzają się na publikację.

5. Informacje dostarczane zgodnie z załącznikiem XVI i oznaczone jako nieprzeznaczone do publikacji publikowane są tylko w formie uproszczonej oraz zgodnie z załącznikiem XX dla celów statystycznych.

Artykuł 44

Forma i sposób publikacji ogłoszeń

1. Ogłoszenia zawierają informacje, wymienione w załącznikach XIII, XIV, XV A, XV B oraz XVI oraz o ile ma to zastosowanie, wszelkie inne informacje, które podmiot zamawiający uzna za przydatne, według formatu standardowych formularzy przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2.

2. Ogłoszenia przesyłane są Komisji przez podmioty zamawiające za pomocą środków elektronicznych zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w ust. 3 załącznika XX albo za pomocą innych środków.

Ogłoszenia, o których mowa w art. 41, 42 i 43, publikowane są zgodnie z technicznymi właściwościami publikacji określonymi w pkt 1 lit. a) i b) załącznika XX.

3. Ogłoszenia sporządzane oraz przesyłane środkami elektronicznymi zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w pkt 3 załącznika XX publikowane są nie później niż w terminie pięciu dni od daty ich wysłania.

Ogłoszenia, które nie są przesyłane środkami elektronicznymi zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w pkt 3 załącznika XX publikowane są nie później niż w terminie 12 dni od daty ich wysłania. Jednakże w wyjątkowych przypadkach ogłoszenia o zamówieniu, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. c), publikuje się w terminie pięciu dni w odpowiedzi na wniosek podmiotu zamawiającego pod warunkiem że zawiadomienie zostało przesłane faksem.

4. Ogłoszenia o zamówieniach publikowane są w całości w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty wybranym przez podmiot zamawiający, przy czym ta oryginalna wersja językowa stanowi jedyny autentyczny tekst ogłoszenia. Streszczenie obejmujące istotne elementy każdego ogłoszenia publikowane jest w pozostałych oficjalnych językach Wspólnoty.

Koszty publikacji ogłoszeń przez Komisję ponosi Wspólnota.

5. Ogłoszenia oraz ich zawartość nie mogą zostać opublikowane na poziomie krajowym przed datą ich wysłania do Komisji.

Ogłoszenia publikowane na poziomie krajowym nie mogą zawierać informacji innych od informacji zawartych w ogłoszeniach przesłanych Komisji lub opublikowanych na profilu nabywcy zgodnie z art. 41 ust. 1 akapit pierwszy, ale muszą wskazywać datę wysłania ogłoszenia Komisji lub jego publikacji na profilu nabywcy.

Okresowe ogłoszenia informacyjne nie mogą zostać opublikowane na profilu nabywcy przed wysłaniem Komisji ogłoszenia o ich publikacji w takiej formie; wskazują one datę tego wysłania.

6. Podmioty zamawiające muszą być w stanie udowodnić datę wysłania ogłoszeń.

7. Komisja przekazuje podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie opublikowania przesłanych informacji ze wskazaniem daty ich publikacji. Potwierdzenie to stanowi dowód publikacji.

8. Podmioty zamawiające mogą opublikować ogłoszenia dotyczące zamówień zgodnie z ust. 1–7, które nie podlegają wymogom publikacji określonym w niniejszej dyrektywie.

Sekcja 2

Terminy

Artykuł 45

Terminy przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz składania ofert

1. Ustalając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz składania ofert, podmioty zamawiające biorą pod uwagę przede wszystkim złożoność zamówienia oraz czas na przygotowanie ofert, bez naruszania minimalnych terminów określonych w niniejszym artykule.

2. W przypadku procedury otwartej minimalny termin na składanie ofert powinien wynosić 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

3. W przypadku procedury ograniczonej i negocjacji z ogłoszeniem, obowiązują następujące zasady:

a) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) lub w odpowiedzi na zaproszenie podmiotu zamawiającego zgodnie z art. 47 ust. 5, co do zasady nie może być krótszy niż 37 dni od daty wysłania ogłoszenia lub zaproszenia, a w żadnym przypadku nie może być krótszy niż 22 dni w przypadku przesłania ogłoszenia do publikacji innymi środkami niż elektroniczne lub faksem. Jeżeli ogłoszenie zostało wysłane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, termin ten nie może być krótszy niż 15 dni;

b) termin składania ofert może zostać ustalony w drodze porozumienia podmiotu zamawiającego i zakwalifikowanych kandydatów, pod warunkiem że wszyscy kandydaci mają tyle samo czasu na przygotowanie i złożenie ofert;

c) jeżeli nie jest możliwe uzyskanie porozumienia co do terminu składania ofert, podmiot zamawiający ustala termin, który co do zasady musi wynosić co najmniej 24 dni, a w żadnym przypadku nie może być krótszy niż 10 dni od daty zaproszenia do przetargu.

4. Jeżeli podmiot zamawiający opublikował okresowe ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 zgodnie z treścią załącznika XX, minimalny termin składania ofert w procedurze otwartej nie powinien, co do zasady, być krótszy niż 36 dni, a w żadnym przypadku nie powinien być krótszy niż 22 dni od daty wysłania ogłoszenia.

Dopuszcza się tego rodzaju skrócone terminy, pod warunkiem że oprócz informacji wymaganych w załączniku XV A część I, w okresowym ogłoszeniu informacyjnym zamieszczono wszystkie informacje określone w załączniku XV A część II, o ile informacje te są dostępne w momencie publikacji ogłoszenia oraz pod warunkiem że ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w okresie od 52 dni do 12 miesięcy przed datą wysyłania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. c).

5. Jeżeli ogłoszenia są sporządzane oraz przesyłane drogą elektroniczną według formatu oraz zgodnie z procedurą elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazaną w pkt 3 załącznika XX, terminy przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej i negocjacjach oraz terminy składania ofert w procedurach otwartych mogą zostać skrócone o siedem dni.

6. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy termin został ustalony w drodze wzajemnych ustaleń zgodnie z ust. 3 lit. b), terminy na składanie ofert w procedurze otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej mogą zostać skrócone o dalsze pięć dni w przypadku gdy podmiot zamawiający oferuje nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp drogą elektroniczną do dokumentów związanych z zamówieniem oraz do wszelkich dokumentów uzupełniających począwszy od daty opublikowania ogłoszenia stanowiącego zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem XX. W ogłoszeniu należy określić adres strony internetowej, na której dostępne są te dokumenty.

7. W procedurach otwartych skrócenie terminu składania ofert o łączną liczbę dni wynikającą z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku doprowadzić do sytuacji, w której termin ten byłby krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Jednakże jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało wysłane faksem lub elektronicznie, skrócenie terminu składania ofert o łączną liczbę dni wynikającą z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku doprowadzić do sytuacji, w której termin na składanie ofert w procedurze otwartej byłby krótszy niż 22 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

8. Skrócenie terminu wynikające z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku doprowadzić do sytuacji, w której termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze, w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c), lub w odpowiedzi na zaproszenie podmiotu zamawiającego zgodnie z art. 47 ust. 5, byłby krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia.

W procedurach ograniczonych i negocjacjach skrócenie terminu o łączną liczbę dni wynikającą z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku – z wyjątkiem przypadków, w których termin został uzgodniony w drodze wzajemnych ustaleń zgodnie z ust. 3 lit. b) – doprowadzić do sytuacji, w której termin składania ofert byłby krótszy niż 10 dni od daty zaproszenia do składania ofert.

9. Jeżeli z jakichkolwiek powodów dokumenty zamówienia oraz dokumenty pomocnicze lub dodatkowe informacje nie zostały dostarczone w terminie określonym w art. 46 i 47, mimo że wniosek o ich dostarczenie został złożony w odpowiednim czasie, lub jeżeli oferty mogą zostać przedstawione jedynie po wizycie na miejscu lub po uzyskaniu wglądu na miejscu do dokumentów pomocniczych względem dokumentacji zamówienia, terminy na składanie ofert mogą być odpowiednio przedłużone – z wyjątkiem przypadków, w których termin został uzgodniony w drodze wzajemnych ustaleń zgodnie z ust. 3 lit. b) – tak aby wszyscy zainteresowani wykonawcy posiadali wiedzę na temat wszystkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty.

10. W załączniku XXII zamieszczono tabelę, w której zebrano wszystkie terminy określone w niniejszym artykule.

Artykuł 46

Procedury otwarte: specyfikacje, dodatkowe dokumenty i informacje

1. W procedurach otwartych, jeżeli podmioty zamawiające nie zapewniają, zgodnie z art. 45 ust. 6, nieograniczonego, pełnego i bezpośredniego dostępu drogą elektroniczną do specyfikacji oraz wszelkich dokumentów pomocniczych, specyfikacje te i dokumenty pomocnicze należy przesłać wykonawcom w ciągu sześciu dni od otrzymania od nich takiego wniosku, pod warunkiem że został on złożony w odpowiednim czasie przed upływem terminu składania ofert.

2. O ile taki wniosek złożono w odpowiednim czasie, dodatkowe informacje na temat specyfikacji powinny zostać dostarczone przez podmiot zamawiający lub właściwe departamenty nie później niż w terminie sześciu dni przed ustalonym terminem składania ofert.

Artykuł 47

Zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji

1. W procedurach ograniczonych i negocjacyjnych podmiot zamawiający jest zobowiązany zaprosić równocześnie na piśmie zakwalifikowanych kandydatów do składania ofert lub do negocjacji. Zaproszenie skierowane do kandydatów powinno zawierać:

- kopię specyfikacji i wszelkich dokumentów pomocniczych, lub

- odniesienie do dostępu do specyfikacji i dokumentów pomocniczych wskazanych w tiret pierwsze, jeżeli zostały one bezpośrednio udostępnione za pomocą środków elektronicznych zgodnie z art. 45 ust. 6.

2. Jeżeli specyfikacje lub dokumenty pomocnicze są w posiadaniu innego niż zamawiający podmiotu odpowiedzialnego za udzielenie zamówienia, w zaproszeniu należy podać adres, pod jakim można uzyskać takie specyfikacje i dokumenty oraz, jeżeli stosowne, ostateczną datę, do której można składać wnioski o udostępnienie takich dokumentów, jak również kwotę należną za ich udostępnienie wraz z określeniem sposobu płatności. Właściwy departament jest zobowiązany przesłać dokumentację wykonawcom niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

3. Informacje dodatkowe dotyczące specyfikacji lub dokumentów pomocniczych powinny zostać wysłane przez podmioty zamawiające lub właściwe departamenty na co najmniej sześć dni przed ostateczną datą składania ofert, pod warunkiem że wniosek o ich udzielenie został złożony w odpowiednim czasie.

4. Ponadto zaproszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

a) o ile ma to zastosowanie, termin, w jakim można składać wniosek o udostępnienie dodatkowych dokumentów, jak również kwotę należną za ich udostępnienie i warunki jej płatności;

b) ostateczną datę składania ofert, adres, na jaki należy je przesyłać, oraz język lub języki, w jakich mają być sporządzone;

c) odniesienie do wszelkich opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu;

d) określenie dokumentów, jakie należy załączyć;

e) kryteria udzielania zamówienia, jeżeli nie są one wskazane w ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie;

f) względną wagę kryteriów udzielania zamówienia lub, o ile ma to zastosowanie, porządek kryteriów według ich ważności, jeżeli informacja ta nie została podana w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania lub w specyfikacjach.

5. W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie jest dokonywane za pomocą okresowego ogłoszenia informacyjnego, przed rozpoczęciem kwalifikacji oferentów lub uczestników negocjacji, podmiot zamawiający jest zobowiązany zaprosić wszystkich kandydatów do potwierdzenia swojego zainteresowania udziałem w postępowaniu na podstawie szczegółowej informacji o danym zamówieniu.

Zaproszenie takie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

a) w przypadku zamówień odnawialnych – charakter i ilość, łącznie z opcjami dotyczącymi zamówień uzupełniających, i jeśli to możliwe, szacunkowy czas przeznaczony na wykonanie tych opcji, w przypadku zamówień na roboty budowlane, dostawy, usługi które będą przedmiotem zamówienia – charakter i ilość oraz, jeśli to możliwe, szacunkowy termin publikacji przyszłych ogłoszeń dotyczących tych zamówień;

b) rodzaj procedury: ograniczona lub negocjacyjna;

c) o ile ma zastosowanie, data rozpoczęcia lub zakończenia dostawy, bądź też data rozpoczęcia lub zakończenia realizacji robót budowlanych lub usług;

d) adres i ostateczny termin składania wniosków o udostępnienie dokumentów przetargu, z określeniem języka lub języków, w jakich powinny być sporządzane;

e) adres podmiotu udzielającego zamówienia oraz informacje potrzebne do uzyskania specyfikacji lub innych dokumentów;

f) wszelkie wymagania techniczne i ekonomiczne, gwarancje finansowe oraz informacje wymagane od wykonawców;

g) suma wszelkich opłat za dokumentację przetargu wraz z określeniem sposobu płatności;

h) określenie formy zamówienia będącego przedmiotem zaproszenia do składania ofert: kupno, dzierżawa, najem lub leasing lub dowolna kombinacja tych form; oraz

i) kryteria udzielenia zamówienia i ich waga lub, o ile ma to zastosowanie, porządek kryteriów według ważności, jeżeli taka informacja nie została podana w ogłoszeniu informacyjnym, w specyfikacjach lub w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji.

Sekcja 3

Zasady komunikacji i przekazywania informacji

Artykuł 48

Zasady komunikacji

1. Komunikacja oraz wymiana informacji, do której odnosi się niniejszy tytuł, może odbywać się za pośrednictwem poczty, faksu, drogą elektroniczną zgodnie z ust. 4 i 5, telefonicznie w przypadkach i okolicznościach określonych w ust. 6, lub z wykorzystaniem dowolnej kombinacji tych środków według uznania podmiotu zamawiającego.

2. Wybrane środki komunikacji powinny być ogólnie dostępne, a co za tym idzie nie powinny ograniczać dostępu wykonawców do udziału w procedurze przetargowej.

3. Komunikacja, jak również wymiana informacji i ich przechowywanie powinny się odbywać w sposób zapewniający integralność danych oraz poufność ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału. Powinny się również odbywać w taki sposób, aby podmiot zamawiający mógł zbadać zawartość ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału dopiero po upływie terminu ich składania.

4. Narzędzia wykorzystywane do komunikowania się drogą elektroniczną, jak również ich cechy techniczne powinny być niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz powinny współpracować z powszechnie wykorzystywanymi produktami z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

5. W zakresie urządzeń wykorzystywanych do elektronicznego wysyłania i odbierania ofert, jak również do urządzeń wykorzystywanych do elektronicznego składania wniosków o dopuszczenie do udziału mają zastosowanie następujące zasady:

a) informacje dotyczące specyfikacji niezbędnych do elektronicznego złożenia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału wraz z kodami będą dostępne dla zainteresowanych stron. Ponadto urządzenia do składania drogą elektroniczną ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału muszą spełniać wymogi określone w załączniku XXIV;

b) zgodnie z art. 5 dyrektywy 1999/93/WE Państwa Członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby oferty elektroniczne były zaopatrzone w zaawansowany podpis elektroniczny zgodnie z ust. 1 wskazanej dyrektywy;

c) Państwa Członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać dobrowolne systemy akredytacji mające na celu zwiększenie poziomu świadczenia usług certyfikacyjnych w zakresie tych urządzeń;

d) oferenci lub kandydaci złożą przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału, dokumenty, certyfikaty oraz oświadczenia wymienione w art. 52 ust. 2, w art. 52 ust. 3, art. 53 oraz w art. 54, jeżeli dokumenty te nie istnieją w formie elektronicznej.

6. W odniesieniu do przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału mają zastosowanie następujące zasady:

a) wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurach udzielania zamówień mogą być przekazywane na piśmie lub telefonicznie;

b) jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału składany jest telefonicznie, pisemne potwierdzenie musi zostać przesłane przed upływem terminu na składanie wniosków;

c) pomioty zamawiające mogą nałożyć wymóg, aby wnioski o dopuszczenie do udziału przekazywane faksem były potwierdzone droga pocztową lub elektroniczną, jeżeli konieczny jest dowód prawny. Wszelkie tego rodzaju wymogi wraz z terminem przesyłania potwierdzenia drogą pocztową lub elektroniczną powinny być określone przez podmiot zamawiający w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w zaproszeniu, o którym mowa art. 47 ust. 5.

Artykuł 49

Informacje dla wnioskodawców w systemach kwalifikowania, informacje dla kandydatów oraz oferentów

1. Podmioty zamawiające mają obowiązek jak najszybciej poinformować zainteresowanych wykonawców o decyzjach podjętych w odniesieniu do zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówienia lub dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów, wraz z uzasadnieniem każdej decyzji o niezawarciu umowy ramowej lub nieudzieleniu zamówienia, w odniesieniu do którego opublikowano ogłoszenie przetargu, decyzji o ponownym rozpoczęciu postępowania lub decyzji o niewdrażaniu dynamicznego systemu zakupów. Jeżeli podmioty zamawiające zostaną o to poproszone, informacje takie należy przedstawić na piśmie.

2. Na wniosek zainteresowanej strony podmiot zamawiający jest zobowiązany jak najszybciej poinformować:

- niezakwalifikowanych kandydatów o powodach odrzucenia ich wniosku,

- niezakwalifikowanych oferentów o powodach odrzucenia ich oferty, w tym – w przypadkach określonych w art. 34 ust. 4 oraz ust. 5 – o powodach decyzji o braku równoważności lub decyzji, że roboty budowlane, dostawy lub usługi nie spełniają wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności,

- oferentów, którzy przedstawili dopuszczalne oferty o cechach i względnych korzyściach podobnych do wybranej oferty, jak również przekazać nazwę zwycięskiego oferenta lub stron umowy ramowej.

Czas przeznaczony na przekazanie tych informacji nie może w żadnym wypadku przekroczyć piętnastu dni od otrzymania pisemnego zapytania.

Jednakże podmioty zamawiające mogą podjąć decyzję o niepodawaniu niektórych informacji na temat udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej lub dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ust. 1, jeżeli udostępnienie tego rodzaju informacji utrudniłoby prowadzenie postępowania prawnego lub w inny sposób byłoby sprzeczne z interesem publicznym bądź też niekorzystne dla uzasadnionych interesów handlowych konkretnego wykonawcy, państwowego lub prywatnego, łącznie z interesami wykonawcy, któremu udzielono zamówienie, lub jeżeli byłoby szkodliwe dla uczciwej konkurencji między wykonawcami.

3. Podmioty zamawiające, które ustanowią i będą stosowały system kwalifikowania, mają obowiązek poinformować kandydatów o swojej decyzji dotyczącej zakwalifikowania w terminie sześciu miesięcy.

Jeżeli podjęcie decyzji zajmie więcej niż cztery miesiące od momentu przedstawienia wniosku, wówczas podmiot zamawiający ma obowiązek poinformować kandydata w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku o powodach tego przedłużenia oraz o dacie, w której jego wniosek zostanie przyjęty lub odrzucony.

4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani, powinni jak najszybciej zostać poinformowani o tej decyzji wraz z uzasadnieniem. Informacja ta powinna być przekazana w nieprzekraczalnym terminie piętnastu dni od dnia jej podjęcia. Uzasadnienie należy oprzeć na kryteriach kwalifikowania wymienionych w art. 53 ust. 2.

5. Podmioty zamawiające, które ustanawiają i stosują system kwalifikowania, mogą zakończyć proces kwalifikacji danego wykonawcy jedynie z powodów opartych na kryteriach kwalifikacji wymienionych w art. 53 ust. 2. Wykonawca powinien zostać poinformowany na piśmie o wszelkich zamiarach zakończenia kwalifikacji na co najmniej piętnaście dni przed planowaną datą zakończenia procesu kwalifikacji wraz z uzasadnieniem proponowanego działania.

Artykuł 50

Przechowywane informacje dotyczących udzielonych zamówień

1. Podmioty zamawiające są zobowiązane przechowywać stosowne informacje na temat każdego zamówienia. Informacje te powinny umożliwić im przedstawienie w późniejszym terminie uzasadnienia dla decyzji podjętych w odniesieniu do:

a) kwalifikowania i kwalifikacji wykonawców oraz udzielenia zamówień;

b) korzystania z procedur bez uprzedniego ogłoszenia, na mocy art. 40 ust. 3;

c) niestosowania postanowień rozdziałów III–VI niniejszego tytułu na mocy przepisów zawartych w rozdziale II tytułu I oraz w rozdziale II niniejszego tytułu.

Podmioty zamawiające są zobowiązane podjąć właściwe kroki w celu udokumentowania procesu udzielania zamówień drogą elektroniczną.

2. Informacje tego rodzaju należy przechowywać przez co najmniej cztery lata od daty udzielenia zamówienia, tak aby przez cały ten okres podmiot zamawiający był w stanie dostarczyć Komisji niezbędne informacje, jeżeli Komisja przedstawi takie żądanie.

ROZDZIAŁ VII

Przeprowadzanie postępowania

Artykuł 51

Postanowienia ogólne

1. W celu kwalifikacji uczestników do procedury udzielania zamówienia podmioty zamawiające:

a) po określeniu zasad i kryteriów wykluczenia oferentów lub kandydatów zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 powinny wykluczyć wykonawców, którzy spełniają te zasady i kryteria;

b) powinny dokonać kwalifikacji oferentów i kandydatów zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami określonymi zgodnie z art. 54;

c) w przypadku procedury ograniczonej oraz procedury negocjacyjnej z ogłoszeniem, w uzasadnionych przypadkach powinny zmniejszyć – zgodnie z art. 54 – liczbę kandydatów zakwalifikowanych zgodnie z lit. a) i b).

2. W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie jest dokonywane za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania oraz w celu dokonania wyboru uczestników w procedurach udzielania poszczególnych zamówień będących przedmiotem ogłoszenia, podmioty zamawiające powinny:

a) dokonać kwalifikowania wykonawców zgodnie z przepisami art. 53;

b) w przypadku zakwalifikowanych wykonawców powinny zastosować te postanowienia ust. 1, które są właściwe dla procedur ograniczonych lub negocjacyjnych.

3. Podmioty zamawiające powinny sprawdzić, czy oferty złożone przez zakwalifikowanych oferentów odpowiadają zasadom i wymogom stosowanym do zamówień na podstawie kryteriów określonych w art. 55 i 57.

Sekcja 1

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Artykuł 52

Wzajemne uznawanie warunków administracyjnych, technicznych i finansowych oraz certyfikatów, testów i dowodów

1. Dokonując kwalifikacji uczestników procedury ograniczonej lub negocjacyjnej, przy podejmowaniu decyzji odnośnie do ich zakwalifikowania lub w przypadku aktualizacji kryteriów i zasad, podmioty zamawiające nie powinny:

a) nakładać na niektórych wykonawców takich warunków administracyjnych, technicznych lub finansowych, których nie nałożyłyby na innych wykonawców;

b) wymagać testów lub dowodów, które stanowiłyby powtórzenie już udostępnionych obiektywnych dowodów.

2. Jeżeli podmioty zamawiające zażądają przedstawienia certyfikatów sporządzonych przez niezależne instytucje potwierdzające, że dany wykonawca spełnia określone normy gwarancji jakości, wówczas podmioty zamawiające powinny odnieść się do systemów gwarancji jakości opartych na odpowiednich seriach Norm Europejskich potwierdzonych przez instytucje spełniające serie Norm Europejskie w zakresie certyfikacji.

Podmioty zamawiające mają obowiązek uznawać równoważne zaświadczenia wydane przez instytucje utworzone w innych Państwach Członkowskich. Mają również obowiązek przyjmować inne dowody o równoważnych sposobach gwarancji jakości od wykonawców.

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane i usługi, i tylko w odpowiednich przypadkach, kiedy trzeba dokonać weryfikacji możliwości technicznych danego wykonawcy, podmioty zamawiające mogą wymagać wskazania środków zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie w stanie zastosować przy realizacji zamówienia. W takich przypadkach, jeżeli podmiot zamawiający zażąda przedstawienia sporządzonych przez niezależne instytucje certyfikatów potwierdzających, że dany wykonawca spełnia określone normy zarządzania środowiskiem, powinien on odnieść się do systemu EMAS lub do norm zarządzania środowiskiem opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych poświadczonych przez instytucje działające zgodnie z prawem wspólnotowym lub zgodnie z odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.

Podmioty zamawiające uznają równoważne certyfikaty wystawione przez instytucje utworzone w innych Państwach Członkowskich. Przyjmują one również inne dowody potwierdzające stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem przedstawiane przez wykonawców.

Artykuł 53

Systemy kwalifikowania

1. Podmioty zamawiające mogą, według swojego uznania, ustanowić i stosować systemy kwalifikowania wykonawców.

Podmioty zamawiające, które utworzą i stosują taki system, zapewniają, aby wykonawcy mogli w dowolnym momencie wnioskować o ujęcie ich w tym systemie.

2. System kwalifikowania, o którym mowa w ust. 1, może obejmować różne etapy.

System powinien działać w oparciu o obiektywne kryteria i zasady kwalifikacji określone przez podmioty zamawiające.

Jeżeli takie kryteria i zasady obejmują specyfikacje techniczne, zastosowanie ma art. 34. Kryteria te i zasady mogą być aktualizowane w miarę potrzeb.

3. Kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować kryteria wykluczania wymienione w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE na zasadach i w okolicznościach tam określonych.

Jeżeli podmiotem zamawiającym jest instytucja zamawiająca w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a), te kryteria i zasady będą obejmować kryteria wykluczania wymienione w art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE.

4. Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, obejmują wymagania dotyczące możliwości gospodarczych i finansowych wykonawcy, wówczas w uzasadnionych przypadkach wykonawca taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład odpowiednie zobowiązanie tych podmiotów.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników takiej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.

5. Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, obejmują wymogi odnoszące się do możliwości technicznych lub zawodowych wykonawcy, wówczas w uzasadnionych przypadkach podmiot taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład zobowiązanie tych podmiotów, zgodnie z którym udostępnią mu one te zasoby.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników swojej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.

6. Kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, są udostępniane na wniosek wykonawców. Zainteresowani wykonawcy są informowani o aktualizacji tych kryteriów oraz zasad.

Jeżeli podmiot zamawiający uznaje, że system kwalifikowania niektórych innych podmiotów lub instytucji spełnia jego wymogi, podaje on zainteresowanym wykonawcom nazwy tych podmiotów lub instytucji.

7. Należy prowadzić pisemny rejestr zakwalifikowanych wykonawców, jeśli to możliwe w podziale zgodnym z kategoriami odpowiadającymi rodzajom zamówień, których dotyczy kwalifikacja.

8. Przy tworzeniu lub prowadzeniu systemu kwalifikowania, podmiot zamawiający przestrzega w szczególności art. 41 ust. 3 w sprawie ogłoszeń o istnieniu systemu kwalifikowania, art. 49 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 w sprawie informacji dostarczanych przez wykonawców, którzy złożyli wniosek o zakwalifikowanie, art. 51 ust. 2 w sprawie kwalifikacji uczestników w przypadku dokonania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania, jak również art. 52 w sprawie wzajemnego uznawania warunków administracyjnych, technicznych i finansowych, certyfikatów, testów i innych dowodów.

9. W przypadku dokonania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania, oferenci biorący udział w procedurze ograniczonej lub uczestnicy negocjacji są wybierani spośród kandydatów zakwalifikowanych przez taki system.

Artykuł 54

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

1. Podmioty zamawiające, które ustanawiają kryteria kwalifikacji w procedurze otwartej, dokonują tego zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami dostępnymi dla zainteresowanych wykonawców.

2. Podmioty zamawiające, które dokonują kwalifikacji kandydatów, którzy będą składać oferty w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej, dokonują tego zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami, które same określiły i które są dostępne dla zainteresowanych wykonawców.

3. W procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej, podstawą stosowania tego rodzaju kryteriów może być obiektywna potrzeba podmiotu zamawiającego zmniejszenia liczby kandydatów do takiego poziomu, który zapewnia równowagę pomiędzy konkretnymi cechami danej procedury udzielania zamówienia a środkami niezbędnymi do jej przeprowadzenia. Liczba zakwalifikowanych kandydatów powinna jednak zapewniać odpowiedni poziom konkurencji.

4. Kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą obejmować kryteria wykluczania wymienione w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE na zasadach tam określonych.

Jeżeli podmiotem zamawiającym jest instytucja zamawiająca w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a), kryteria i zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, powinny obejmować kryteria wyłączeń wymienione w art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE.

5. Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wymogi odnoszące się do możliwości gospodarczych i finansowych wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach podmiot taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład odpowiednie zobowiązanie tych podmiotów.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników swojej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.

6. Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wymogi odnoszące się do możliwości technicznych lub zawodowych wykonawcy, wówczas w uzasadnionych przypadkach podmiot taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład zobowiązanie tych podmiotów, zgodnie z którym udostępnią mu one te zasoby.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników swojej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.

Sekcja 2

Udzielanie zamówień

Artykuł 55

Kryteria udzielania zamówień

1. Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu niektórych usług, kryteriami, na podstawie których podmioty zamawiające udzielają zamówień, są:

a) w przypadku gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia podmiotu zamawiającego, różne kryteria związane z przedmiotem danego zamówienia, takie jak: termin dostarczenia lub realizacji, koszty użytkowania, rentowność, jakość, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, wartość techniczna, serwis posprzedażny, pomoc techniczna, zobowiązania związane z dostarczaniem części zamiennych, bezpieczeństwo dostaw, cena; lub

b) wyłącznie najniższa cena.

2. Bez uszczerbku dla przepisów akapitu trzeciego, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podmiot zamawiający określa wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Waga ta może być wyrażona za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną.

Jeżeli, w opinii podmiotu zamawiającego, przedstawienie wagi nie jest możliwe z oczywistych przyczyn, podmiot zamawiający wskazuje kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Waga przypisana kryteriom lub ich kolejność według ważności powinny zostać określone, w zależności, w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, o którym mowa w art. 47 ust. 5, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji, lub w specyfikacjach.

Artykuł 56

Zastosowanie aukcji elektronicznych

1. Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość stosowania aukcji elektronicznych przez podmioty zamawiające.

2. W procedurach otwartych, ograniczonych lub negocjacyjnych z uprzednim ogłoszeniem, podmiot zamawiający może zadecydować, że udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, jeżeli specyfikacje zamówienia można określić w sposób precyzyjny.

Na tych samych warunkach aukcja elektroniczna może zostać przeprowadzona w przypadku rozpoczęcia procedury udzielania zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 15.

Aukcja elektroniczna oparta jest:

a) wyłącznie na cenach, gdy zamówienia udziela się na podstawie kryterium najniższej ceny;

b) lub na cenach lub nowych wartościach cech ofert wskazanych w specyfikacji, gdy zamówienia udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

3. Podmioty zamawiające, które podejmują decyzję o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, podają tą informację w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie.

Specyfikacje powinny zawierać między innymi następujące dane:

a) cechy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznych, pod warunkiem że cechy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej;

b) wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające ze specyfikacji dotyczących przedmiotu zamówienia;

c) informacje, które zostaną udostępnione oferentom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz, o ile jest to właściwe, termin ich udostępnienia;

d) odpowiednie informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;

e) warunki, na jakich oferenci będą mogli licytować, oraz w szczególności minimalne różnice, które, o ile ma to zastosowanie, wymagane będą podczas licytacji;

f) odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń.

4. Przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej podmioty zamawiające dokonują pełnej wstępnej oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium/ustalonymi kryteriami udzielenia zamówienia oraz przypisaną im wagą.

Wszyscy oferenci, którzy złożyli dopuszczalne oferty, zapraszani są jednocześnie za pomocą środków elektronicznych do przedstawienie nowych cen lub nowych wartości. Zaproszenie takie powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące indywidualnego połączenia z wykorzystywanym sprzętem elektronicznym, a także datę i godzinę rozpoczęcia aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna może odbywać się w ramach kilku kolejnych etapów. Aukcja elektroniczna nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie dwóch dni roboczych od daty wysłania zaproszeń.

5. Jeżeli zamówienia udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, do zaproszenia dołączany jest również wynik pełnej oceny odpowiedniej oferty przeprowadzonej zgodnie z wagą, o której mowa w art. 55 ust. 2 akapit pierwszy.

Zaproszenie wskazuje również formułę matematyczną, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości. Formuła uwzględnia wagi przypisane wszystkim kryteriom w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i wskazanym w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach; jednakże w tym celu wszystkie przedziały powinny zostać wcześniej sprowadzone do konkretnej wartości.

W przypadku dopuszczania ofert wariantowych, dla każdego wariantu określa się odrębną formułę.

6. Na każdym etapie aukcji elektronicznej podmioty zamawiające niezwłocznie komunikują wszystkim oferentom wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić im ustalenie swojej pozycji w klasyfikacji w dowolnym momencie. Podmioty zamawiające mogą podawać również inne informacje dotyczące innych przedstawionych cen lub wartości, pod warunkiem że zostało to określone w specyfikacjach. Mogą one również w dowolnym czasie ogłosić liczbę uczestników danego etapu aukcji. Jednakże w żadnym wypadku nie mogą one ujawniać tożsamości oferentów podczas żadnego z etapów aukcji elektronicznej.

7. Podmioty zamawiające zamykają aukcję elektroniczną w jeden lub kilka z następujących sposobów:

a) w zaproszeniu do udziału w aukcji podają ustaloną z góry datę i godzinę;

b) w przypadku gdy nie otrzymają żadnych nowych cen lub wartości spełniających wymagania dotyczące minimalnych różnic. W takim przypadku podmioty zamawiające określają w zaproszeniu do udziału w aukcji dopuszczalny czas, jaki może upłynąć od otrzymania ostatniej propozycji do zamknięcia aukcji elektronicznej;

c) w przypadku przeprowadzenia liczby etapów aukcji określonej w zaproszeniu do udziału w aukcji.

Jeżeli podmioty zamawiające podejmują decyzję o zamknięciu aukcji elektronicznej zgodnie z lit. c), ewentualnie w połączeniu z warunkami określonymi w lit. b), w zaproszeniu do udziału w aukcji należy wskazać harmonogram dla każdego etapu aukcji.

8. Po zamknięciu aukcji elektronicznej podmioty zamawiające udzielają zamówienia zgodnie z art. 55 na podstawie wyników aukcji elektronicznej.

9. Podmioty zamawiające nie mogą korzystać z aukcji elektronicznych w niewłaściwy sposób ani też w sposób utrudniający, ograniczający lub zakłócający konkurencję, ani też w celu zmiany przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie oraz w specyfikacjach.

Artykuł 57

Rażąco niskie oferty

1. Jeżeli w przypadku konkretnego zamówienia oferty wydają się rażąco niskie w stosunku do towarów, robót lub usług, przed odrzuceniem tych ofert podmiot zamawiający zobowiązany jest zwrócić się na piśmie o podanie szczegółów na temat tych elementów ofert, które uważa za istotne.

Szczegóły te mogą w szczególności odnosić się do:

a) aspektów finansowych procesu wytwarzania, świadczenia usług lub metody budowlanej;

b) wybranych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo sprzyjających warunków, którymi dysponuje oferent przy dostawie towarów lub usług lub przy realizacji robót budowlanych;

c) oryginalności towarów, usług lub robót proponowanych przez oferenta;

d) zgodności z przepisami w zakresie ochrony miejsc pracy oraz warunków pracy obowiązujących w miejscu, w którym realizowane są prace, usługi lub dostawy;

e) możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwa.

2. Podmiot zamawiający jest zobowiązany dokonać weryfikacji poszczególnych elementów w porozumieniu z oferentem i z uwzględnieniem przedstawionych dowodów.

3. Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że oferta jest rażąco niska, ponieważ oferent uzyskał pomoc państwa, wówczas podmiot zamawiający może odrzucić tę ofertę wyłącznie z tego powodu tylko wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu rozmów z oferentem, oferent nie jest w stanie wykazać w odpowiednim terminie wyznaczonym przez podmiot zamawiający, że pomoc ta została przyznana w sposób zgodny z prawem. Podmiot zamawiający, który odrzucił ofertę w wymienionych okolicznościach, powiadamia o tym fakcie Komisję.

Sekcja 3

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami

Artykuł 58

Oferty obejmujące towary pochodzące z państw trzecich

1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do ofert obejmujących towary pochodzące z państw trzecich, z którymi Wspólnota nie zawarła wielostronnych lub dwustronnych umów zapewniających przedsiębiorstwom Wspólnoty porównywalny i skuteczny dostęp do rynków tych państw. Artykuł ten nie narusza zobowiązań Wspólnoty lub poszczególnych Państw Członkowskich w stosunku do państw trzecich.

2. Oferta dotycząca zamówienia na dostawy może zostać odrzucona, jeżeli udział towarów pochodzących z państw trzecich, określonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającej Kodeks Celny Wspólnoty (31), przekracza 50 % całkowitej wartości towarów objętych ofertą. Do celów niniejszego artykułu oprogramowanie wykorzystywane w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych uważa się za towar.

3. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu, jeżeli dwie lub więcej ofert są równoważne w świetle kryteriów udzielania zamówienia określonych w art. 55, preferowane są oferty, które nie mogą zostać odrzucone zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego artykułu ceny tych ofert uważa się za równoważne, jeżeli różnice pomiędzy nimi nie przekraczają 3 %.

Oferta nie powinna być jednak preferowana w stosunku do innych zgodnie z pierwszym akapitem, jeżeli jej przyjęcie zobowiązywałoby zamawiającego do nabycia materiałów różniących się od już wykorzystywanych, czego rezultatem byłyby techniczne trudności użytkowania czy utrzymania lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

4. Do celów niniejszego artykułu przy ustalaniu wspomnianych w ust. 2 proporcji towarów pochodzących z państw trzecich nie bierze się pod uwagę tych państw trzecich, na które decyzją Rady rozciągnięto korzyści płynące z przepisów niniejszej dyrektywy zgodnie z ust. 1.

5. Począwszy od drugiej połowy pierwszego roku następującego po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawia coroczny raport dotyczący postępu w wielostronnych bądź dwustronnych negocjacjach w sprawie dostępu przedsiębiorstw

Wspólnoty do rynków państw trzecich w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą, rezultatów osiągniętych dzięki takim negocjacjom i praktycznego wykonania wszelkich zawartych umów.

Na podstawie propozycji Komisji, Rada może wprowadzić większością kwalifikowaną poprawki do postanowień niniejszego artykułu uwzględniające rozwój wydarzeń w tym obszarze.

Artykuł 59

Relacje z państwami trzecimi w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

1. Państwa Członkowskie informują Komisję o wszelkich ogólnych trudnościach prawnych i faktycznych napotykanych przez ich przedsiębiorstwa przy uzyskiwaniu zamówień na usługi w państwach trzecich.

2. Komisja przedkłada Radzie do dnia 31 grudnia 2005 r., a następnie okresowo raport w sprawie otwierania dostępu do zamówień na usługi w państwach trzecich oraz w sprawie postępu w negocjacjach z tymi państwami, dotyczących tego zagadnienia, w szczególności w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

3. Komisja dołoży wszelkich starań poprzez kontakty z danym państwem trzecim, aby naprawić sytuację, jeżeli na podstawie raportów, o których mowa w ust. 2 lub na podstawie innych informacji, Komisja ustali, że w kontekście udzielania zamówień państwo trzecie:

a) nie zapewnia przedsiębiorstwom Wspólnoty skutecznego dostępu, porównywalnego z dostępem zapewnionym przez Wspólnotę przedsiębiorstwom tego państwa; lub

b) nie traktuje przedsiębiorstw Wspólnoty na równi z przedsiębiorstwami krajowymi lub nie stwarza im równych możliwości konkurowania z przedsiębiorstwami krajowymi; lub

c) traktuje przedsiębiorstwa innych państw trzecich przychylniej niż przedsiębiorstwa Wspólnoty.

4. Państwa Członkowskie informują Komisję o wszelkich trudnościach prawnych i faktycznych napotykanych i zgłoszonych przez ich przedsiębiorstwa oraz o trudnościach, które wynikają z nieprzestrzegania międzynarodowych przepisów prawa pracy wymienionych w załączniku XXIII, a które te przedsiębiorstwa napotkały, usiłując uzyskać zamówienie w państwach trzecich.

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja może w dowolnym czasie zaproponować Radzie zawieszenie lub ograniczenie na okres ustanowiony w decyzji udzielanie zamówień na usługi:

a) przedsiębiorstwom podlegających prawu danego państwa trzeciego;

b) przedsiębiorstwom powiązanym z przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. a) oraz posiadającymi zarejestrowaną siedzibę na terenie Wspólnoty, jednakże nie posiadającymi żadnych bezpośrednich i skutecznych powiązań z gospodarką żadnego Państwa Członkowskiego;

c) przedsiębiorstwom przedstawiającym oferty, których przedmiotem są usługi pochodzące z danego państwa trzeciego.

Rada, działając kwalifikowaną większością, podejmie działania jak najszybciej.

Komisja może zaproponować takie działania z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego.

6. Niniejszy artykuł nie narusza zobowiązań Wspólnoty w odniesieniu do państw trzecich wynikających z międzynarodowych umów w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności zobowiązań w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

TYTUŁ III

REGUŁY DOTYCZĄCE KONKURSÓW NA USŁUGI

Artykuł 60

Przepisy ogólne

1. Reguły organizowania konkursu ustanawiane są zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu oraz z art. 61 i art. 63–66 i udostępniane podmiotom zainteresowanym udziałem w konkursie.

2. Dopuszczenie uczestników do udziału w konkursie nie może być ograniczone:

a) do terytorium lub części terytorium Państwa Członkowskiego;

b) poprzez wymóg, aby uczestnicy posiadali status osoby fizycznej lub prawnej, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym organizowany jest konkurs.

Artykuł 61

Progi

1. Niniejszy Tytuł ma zastosowanie do konkursów organizowanych w ramach procedury udzielania zamówień na usługi, których wartość szacunkowa, bez podatku od towarów i usług (VAT), jest równa lub wyższa od 418 000 EUR [3] . Do celów niniejszego ustępu „wartość progowa” oznacza wartość szacunkową zamówienia na usługi, bez podatku VAT, wraz z ewentualnymi nagrodami lub płatnościami na rzecz uczestników.

2. Niniejszy tytuł ma zastosowanie do wszystkich konkursów, w których całkowita wartość nagród konkursowych oraz płatności na rzecz uczestników jest równa lub wyższa od 418 000 EUR [4] .

Do celów niniejszego ustępu „wartość progowa” oznacza całkowitą wartość nagród i płatności, wraz z wartością szacunkową zamówienia na usługi, bez podatku VAT, które może być udzielone na mocy art. 40 ust. 3, o ile podmiot zamawiający nie wykluczy tej możliwości w ogłoszeniu o konkursie.

Artykuł 62

Wyłączenia dotyczące konkursów

Niniejszy tytuł nie ma zastosowania do:

(1) konkursów organizowanych w tych samych przypadkach, o których mowa w art. 20, 21 i 22 dla zamówień na usługi;

(2) konkursów organizowanych w danym Państwie Członkowskim w celu wykonywania działalności, w odniesieniu do której stosuje się art. 30 ust. 1 na mocy decyzji Komisji lub w odniesieniu do której uznano, że ustęp ten może mieć zastosowanie na mocy ust. 4 akapit drugi lub trzeci, lub na mocy ust. 5 akapit czwarty tego artykułu.

Artykuł 63

Zasady dotyczące ogłaszania i przejrzystości

1. Podmioty zamawiające, który zamierzają przeprowadzić konkurs, zapraszają do udziału za pomocą ogłoszenia o konkursie. Podmioty zamawiające, które przeprowadziły konkurs, informują o wynikach konkursu za pomocą ogłoszenia. Zaproszenie do udziału w konkursie zawiera informacje, o których mowa w załączniku XVIII, natomiast ogłoszenie o wynikach konkursu zawiera informacje, o których mowa w załączniku XIX, zgodnie z formatem standardowych formularzy przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 68 ust. 2.

Ogłoszenie o wynikach konkursu przekazywane jest Komisji w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia konkursu w sposób, który zostanie ustalony przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 68 ust. 2. W związku z tym Komisja respektuje wszelkie wrażliwe aspekty handlowe, na które mogą zwrócić uwagę podmioty zamawiające przekazując te informacje, dotyczące ilości otrzymanych planów i projektów, tożsamości wykonawców, lub proponowanych cen.

2. Artykuł 44 ust. 2–8 ma zastosowanie również do ogłoszeń dotyczących konkursów.

Artykuł 64

Środki komunikacji

1. Artykuł 48 ust. 1, 2 i 4 ma zastosowanie do całej komunikacji dotyczącej konkursów.

2. Komunikacja, wymiana i przechowywanie informacji odbywa się w sposób zapewniający zachowanie integralności oraz poufności wszystkich informacji przekazywanych przez uczestników konkursu, a także zapoznanie się z planami i projektami przez sąd konkursowy dopiero po upływie terminu ich składania.

3. Do urządzeń służących do elektronicznego przesyłania planów i projektów mają zastosowanie następujące zasady:

a) informacje dotyczące specyfikacji niezbędne do prezentacji planów i projektów za pomocą środków elektronicznych, w tym dotyczące kodowania dostępne są zainteresowanym stronom. Ponadto urządzenia do elektronicznego przesyłania planów i projektów spełniają wymagania określone w załączniku XXIV;

b) Państwa Członkowskie mogą wprowadzić lub stosować systemy dobrowolnej akredytacji mające na celu zwiększenie poziomu świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do tych urządzeń.

Artykuł 65

Zasady organizowania konkursów, kwalifikacji uczestników oraz wyboru sądu konkursowego

1. Organizując konkursy, podmioty zamawiające stosują procedury dostosowane do przepisów niniejszej dyrektywy.

2. Jeżeli udział w konkursie ma być ograniczony do pewnej liczby uczestników, podmiot zamawiający określa jasne i niedyskryminacyjne kryteria kwalifikacji. W każdym przypadku liczba kandydatów zaproszonych do udziału powinna być wystarczająca do zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

3. W skład sądu konkursowego wchodzą wyłącznie osoby fizyczne niezależne od uczestników konkursu. Jeżeli od uczestników konkursu wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe, co najmniej jedna trzecia członków sądu konkursowego powinna posiadać te same lub równoważne kwalifikacje.

Artykuł 66

Decyzje sądu konkursowego

1. Sąd konkursowy jest niezawisły w swoich decyzjach i opiniach.

2. Sąd konkursowy dokonuje oceny planów i projektów przedstawionych przez kandydatów anonimowo oraz wyłącznie na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

3. Sąd konkursowy, w protokole podpisanym przez jego członków, dokonuje zapisu klasyfikacji projektów sporządzonej na podstawie wartości poszczególnych projektów, wraz z komentarzami członków sądu konkursowego oraz ewentualnymi kwestiami wymagającymi wyjaśnienia.

4. Do czasu wydania opinii lub podjęcia decyzji przez sąd konkursowy należy przestrzegać zasady anonimowości.

5. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydaci mogą zostać poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania, które sąd konkursowy zawarł w protokole, w celu wyjaśnienia pewnych aspektów projektu.

6. Z dialogu pomiędzy członkami sądu konkursowego a kandydatami sporządza się wyczerpujący protokół.

TYTUŁ IV

OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE, UPRAWNIENIA WYKONAWCZE ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 67

Obowiązki statystyczne

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z postanowieniami przyjętymi na mocy procedury przewidzianej w art. 68 ust. 2, zapewniają otrzymywanie przez Komisję corocznych sprawozdań statystycznych w podziale na Państwa Członkowskie i kategorie działalności, do których odnoszą się załączniki I–X, dotyczące całkowitej wartości zamówień udzielonych poniżej wartości progowych określonych w art. 16, które w przypadku nieuwzględnienia progów byłyby objęte niniejszą dyrektywą.

2. W odniesieniu do kategorii działalności, wymienionych w załącznikach II, III, V, IX oraz X, Państwa Członkowskie zapewniają otrzymanie przez Komisję, nie później niż w dniu 31 października 2004 r. oraz przed dniem 31 października każdego kolejnego roku, sprawozdań statystycznych dotyczących zamówień udzielonych w roku poprzednim, zgodnie z postanowieniami przyjętymi na mocy procedury przewidzianej w art. 68 ust. 2. Sprawozdanie statystyczne zawiera informacje wymagane w celu sprawdzenia, czy Porozumienie jest właściwe stosowane.

Informacje wymagane w pierwszym akapicie nie obejmują informacji na temat zamówień na usługi w zakresie badań i rozwoju wymienionych w kategorii 8 załącznika XVII A, zamówień na usługi telekomunikacyjne wymienione w kategorii 5 załącznika XVII A, w którym pozycje ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) są równoważne z następującymi numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 oraz 7526, ani na temat zamówień na usługi wymienione w załączniku XVII B.

3. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być poczynione w taki sposób, aby zapewnić:

a) możliwość pominięcia zamówień o niższej wartości w celu uproszczenia procedur administracyjnych, pod warunkiem że nie zagrozi to przydatności statystyki;

b) zachowanie poufności dostarczonych informacji.

Artykuł 68

Procedura komitetowa

1. Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na mocy decyzji Rady 71/306/EWG (32).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 3 oraz 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 i ust. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio cztery, dwa i sześć tygodni.

5. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 69

Korekta progów

1. Co dwa lata, począwszy od dnia 30 kwietnia 2004 r., Komisja dokonuje weryfikacji progów określonych w art. 16 oraz, jeśli to konieczne, dokonuje ich korekty z uwzględnieniem akapitu drugiego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 68 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 68 ust. 5.

Obliczenie wartości progowych oparte jest na średniej dziennej wartości euro wyrażonej w SDR, w okresie 24 miesięcy upływającym w ostatnim dniu sierpnia poprzedzającym korektę ze skutkiem od dnia 1 stycznia. Wartość tak skorygowanych progów, jeśli jest to konieczne, zaokrągla się w dół do najbliższego tysiąca euro, aby zapewnić, że obowiązujące wartości progowe określone w Porozumieniu i wyrażone w SDR, zostaną uwzględnione.

2. Jednocześnie z przeprowadzeniem korekty na mocy ust. 1, Komisja dokonuje dostosowania progów określonych w art. 61 (konkursy) do skorygowanych progów mających zastosowanie do zamówień na usługi. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 68 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 68 ust. 5.

Wartości progowe określone zgodnie z ust. 1 w walutach krajowych tych Państw Członkowskich, które nie są członkami Unii Walutowej, są zasadniczo zmieniane co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. Obliczenie tych wartości oparte jest na średnich dziennych wartościach tych walut wyrażonych w euro z okresu 24 miesięcy upływającego w ostatnim dniu sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od dnia 1 stycznia.

3. Skorygowane progi, o których mowa w ust. 1, ich wartości w walutach krajowych oraz dostosowane progi, o których mowa w ust. 2, są publikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku listopada następującego po ich korekcie.

Artykuł 70

Zmiany

1. Zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 68 ust. 2, Komisja może dokonać zmian w:

a) procedurach przesyłania i publikowania danych, o których mowa w załączniku XX, z uwagi na postęp techniczny lub z przyczyn administracyjnych;

b) procedurach sporządzania, przekazywania, przyjmowania, tłumaczenia, odbioru i dystrybucji ogłoszeń wymienionych w art. 41, 42, 43 i 63;

c) w celu ułatwień administracyjnych przewidzianych w art. 67 ust. 3, procedur wykorzystania, sporządzania, przekazywania, przyjmowania, tłumaczenia, gromadzenia i dystrybucji sprawozdań statystycznych, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 2.

2. Komisja może zmieniać następujące elementy:

a) wykaz podmiotów zamawiających w załącznikach I–X, tak aby spełniały one kryteria określone w art. 2–7;

b) procedury w zakresie szczegółowych odniesień do konkretnych pozycji nomenklatury CPV w ogłoszeniach;

c) numery odnoszące się do nomenklatury przedstawionej w załączniku XVII, o ile nie skutkuje to zmianą zakresu przedmiotowego dyrektywy, oraz procedury w zakresie odniesień w ogłoszeniach do poszczególnych pozycji w tej nomenklaturze w ramach kategorii usług wymienionych w tym załączniku;

d) numery odnoszące się do nomenklatury przedstawionej w załączniku XII, o ile nie skutkuje to zmianą zakresu przedmiotowego dyrektywy oraz procedury w zakresie odniesień w ogłoszeniach do poszczególnych pozycji w tej nomenklaturze;

e) załącznik XI;

f) szczegóły techniczne oraz cechy urządzeń służących do elektronicznego przesyłania danych, do których odnoszą się lit. a), f) i g) w załączniku XXIV;

g) procedury techniczne służące dokonywaniu obliczeń określonych w art. 69 ust. 1 akapit drugi oraz w art. 69 ust. 2 akapit drugi.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 68 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 68 ust. 5.

Artykuł 71

Wykonanie dyrektywy

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 stycznia 2006 r. Państwa te niezwłocznie informują o tym fakcie Komisję.

Państwa Członkowskie mogą skorzystać z dodatkowego okresu nieprzekraczającego 35 miesięcy od wygaśnięcia terminu na wdrożenie przepisów niezbędnych do spełnienia postanowień art. 6 niniejszej dyrektywy, określonego w akapicie pierwszym.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Przepisy art. 30 mają zastosowanie od dnia 30 kwietnia 2004 r.

2. Państwa Członkowskie informują Komisję o tekstach podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych przez nie w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 72

Mechanizmy monitorowania

Zgodnie z dyrektywą Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (33), Państwa Członkowskie zapewniają wykonanie niniejszej dyrektywy przy pomocy skutecznych, dostępnych i przejrzystych mechanizmów.

W tym celu Państwa Członkowskie mogą między innymi powołać lub ustanowić niezależny organ.

Artykuł 73

Uchylenie

Niniejszym uchyla się dyrektywę 93/38/EWG, bez naruszania zobowiązań Państw Członkowskich wskazanych w załączniku XXV, dotyczących terminów wdrożenia jej do prawa krajowego.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy należy interpretować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy oraz należy odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku XXVI.

Artykuł 74

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 75

Adresaci

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 31 marca 2004 r.


(1) Dz.U. C 29 E z 30.1.2001, str. 112 i Dz.U. C 203 E z 27.8.2002, str. 183.

(2) Dz.U. C 193 z 10.7.2001, str. 1.

(3) Dz.U. C 144 z 16.5.2001, str. 23.

(4) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2002 r. (Dz.U. C 271 E z 7.11.2002, str. 293), wspólne stanowisko Rady z dnia 20 marca 2003 r. (Dz.U. C 147 E z 24.6.2003, str. 137) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2003 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Rozporządzenie legislacyjne Parlamentu Europejskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. i decyzja Rady z dnia 2 lutego 2004 r.

(5) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2001/78/WE (Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1).

(6) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1).

(7) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

(8) Dz.U. C 156 z 3.6.1999, str. 3.

(9) Dz.U. L 297 z 29.10.1990, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3).

(10) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.

(11) Patrz: str. 114 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(12) Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(13) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.

(14) Dz.U. L 316 z 17.12.1993, str. 41.

(15) Dz.U. L 156 z 13.6.1997, str. 55.

(16) Dz.U. L 68 z 12.3.2002, str. 31.

(17) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str.57.

(18) Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 1.

(19) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.

(20) Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str. 1.

(21) Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1).

(22) Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 16).

(23) Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 39 z 14.2.1976, str. 40). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 5.10.2002, str. 15).

(24) Dz.U. L 124 z 8.6.1971, str. 1.

(25) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(26) Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1.

(27) Dz.U. L 217 z 20.8.2009, s. 76.

(28) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28).

(29) Uwaga od wydawcy: Tytuł dyrektywy został dostosowany w celu uwzględnienia zmiany numeracji artykułów Traktatu zgodnie z art. 12 Traktatu Amsterdamskiego; oryginalny przypis dotyczył art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu.

(30) Dz.U. L 129 z 27.5.1993, str. 25.

(31) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(32) Dz.U. L 185 z 16.8.1971, s. 15.

(33) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str.14. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r. (Dz.U. 241 z 29.8.1994, str. 228).

ZAŁĄCZNIK I

Podmioty zamawiające w sektorach transportu lub dystrybucji gazu lub energii cieplnej

Belgia

– Distrigaz

– Władze lokalne i związki władz lokalnych, w zakresie tej części ich działalności.

– Fluxys

Bułgaria

Podmioty mające pozwolenie na produkcję lub transport energii cieplnej na mocy art. 39 ust. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

– АЕЦ Козлодуй - ЕАД

– Брикел - ЕАД

– „Бул Еко Енергия” ЕООД

– „ГЕРРАД” АД

– Девен АД

– ТЕЦ „Марица 3” - АД

– „Топлина електроенергия газ екология” ООД

– Топлофикация Бургас - ЕАД

– Топлофикация Варна - ЕАД

– Топлофикация Велико Търново - ЕАД

– Топлофикация Враца - ЕАД

– Топлофикация Габрово - ЕАД

– Топлофикация Казанлък - ЕАД

– Топлофикация Лозница - ЕАД

– Топлофикация Перник - ЕАД

– ЕВН България Топлофикация - Пловдив - ЕАД

– Топлофикация Плевен - ЕАД

– Топлофикация Правец - ЕАД

– Топлофикация Разград - ЕАД

– Топлофикация Русе - ЕАД

– Топлофикация Сливен - ЕАД

– Топлофикация София - ЕАД

– Топлофикация Шумен - ЕАД

– Топлофикация Ямбол - ЕАД

Podmioty mające pozwolenie transport, dystrybucję, dostarczanie lub dostawy dla ludności przez dostawców końcowych gazu na mocy art. 39 ust. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

– Булгаргаз ЕАД

– Булгартрансгаз ЕАД

– Балкангаз 2000 АД

– Бургасгаз ЕАД

– Варнагаз АД

– Велбъждгаз АД

– Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

– Газинженеринг ООД

– Газоснабдяване Асеновград АД

– Газоснабдяване Бургас ЕАД

– Газоснабдяване Враца ЕАД

– Газоснабдяване Нова Загора АД

– Газоснабдяване Нови Пазар АД

– Газоснабдяване Попово АД

– Газоснабдяване Първомай АД

– Газоснабдяване Разград АД

– Газоснабдяване Русе ЕАД

– Газоснабдяване Стара Загора ООД

– Добруджа газ АД

– Дунавгаз АД

– Каварна газ ООД

– Камено-газ ЕООД

– Кнежа газ ООД

– Кожухгаз АД

– Комекес АД

– Консорциум Варна Про Енерджи ООД

– Костинбродгаз ООД

– Ловечгаз 96 АД– Монтанагаз АД

– Овергаз Инк. АД

– Павгаз АД

– Плевенгаз АД

– Правецгаз 1 АД

– Примагаз АД

– Промишлено газоснабдяване ООД

– Раховецгаз 96 АД

– Рилагаз АД

– Севлиевогаз-2000 АД

– Сигаз АД

– Ситигаз България АД

– Софиягаз ЕАД

– Трансгаз Енд Трейд АД

– Хебросгаз АД

– Централ газ АД

– Черноморска технологична компания АД

– Ямболгаз 92 АД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające w sektorach, które świadczą usługi w sektorze gazowym i sektorze energii cieplnej, określone w sekcji 4 ust. 1 lit. a), b) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

Przykłady podmiotów zamawiających:

– RWE Transgas Net, s.r.o.

– Pražská plynárenská, a.s.

– Severomoravská plynárenská, a.s.

– Plzeňská teplárenská, a.s.

– Pražská teplárenská a.s.

Dania

– Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie zezwolenia na mocy § 4 lov om varmeforsyning, zob. dekret nr 347 z dnia 17 lipca 2005 r.

– Podmioty zajmujące się transportem gazu na podstawie pozwolenia na mocy § 10 lov om naturgasforsyning, zob. dekret nr 1116 z dnia 8 maja 2006 r.

– Podmioty zajmujące się transportem gazu na podstawie zezwolenia na mocy bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z dnia 25 kwietnia 2006 r.

– Transport gazu prowadzony przez Energinet Danmark lub spółki zależne będące w całości własnością Energinet Danmark zgodnie z lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zob. ustawa nr 1384 z dnia 20 grudnia 2004 r.

Niemcy

Władze lokalne, organy prawa publicznego, związki organów prawa publicznego lub przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się dostarczaniem energii do innych przedsiębiorstw, obsługujące sieć zasilania w energię lub posiadające prawo dysponowania sieciami zasilania w energię z racji posiadanego prawa własności, zgodnie z art. 3(18) Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dnia 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienioną dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

– Podmioty działające zgodnie z art. 10 (3) ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.2.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

– AS Kohtla-Järve Soojus;

– AS Kuressaare Soojus;

– AS Võru Soojus.

Irlandia

– Bord Gáis Éireann

– Inne podmioty, które mają pozwolenie na działalność w zakresie dystrybucji lub przesyłu gazu ziemnego wystawione przez Commission for Energy Regulation [Komisję ds. Regulacji Energii] na mocy przepisów Gas Acts 1976-2002.

– Podmioty, którym udzielono pozwolenia na mocy Electricity Regulation Act 1999 i które zajmują się dystrybucją energii cieplnej jako operatorzy „Combined Heat and Power Plants » [zakładów skojarzonej produkcji ciepła i energii].

Grecja

– „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, która zajmuje się transportem i dystrybucją gazu zgodnie z ustawą nr 2364/95, zmienioną ustawami nr 2528/97, 2593/98 i 2773/99.

– Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Hiszpania

– Enagas, S.A.

– Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

– Gasoducto Al Andalus, S.A.

– Gasoducto de Extremadura, S.A.

– Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

– Regasificadora del Noroeste, S.A.

– Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

– Transportista Regional de Gas, S.A.

– Unión Fenosa de Gas, S.A.

– Bilbogas, S.A.

– Compañía Española de Gas, S.A.

– Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

– Distribuidora Regional de Gas, S.A.

– Donostigas, S.A.

– Gas Alicante, S.A.

– Gas Andalucía, S.A.

– Gas Aragón, S.A.

– Gas Asturias, S.A.

– Gas Castilla - La Mancha, S.A.

– Gas Directo, S.A.

– Gas Figueres, S.A.

– Gas Galicia SDG, S.A.

– Gas Hernani, S.A.

– Gas Natural de Cantabria, S.A.

– Gas Natural de Castilla y León, S.A.

– Gas Natural SDG, S.A.

– Gas Natural de Alava, S.A.

– Gas Natural de La Coruña, S.A.

– Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

– Gas Navarra, S.A.

– Gas Pasaia, S.A.

– Gas Rioja, S.A.

– Gas y Servicios Mérida, S.L.

– Gesa Gas, S.A.

– Meridional de Gas, S.A.U.

– Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

– Tolosa Gas, S.A.

Francja

– Gaz de France, założona i działająca na mocy Loi n°46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami.

– GRT Gaz, przedsiębiorstwo zarządzające siecią transportu gazu.

– Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu wymienione w art. 23 Loi n°46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami. (Mieszane spółki dystrybucyjne, régies lub podobne podmioty złożone z organów regionalnych lub lokalnych) Np.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

– Władze lokalne lub związki władz lokalnych, zajmujące się dystrybucją energii cieplnej

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność polegającą na budowaniu (dostarczaniu) stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłem i dystrybucją gazu i energii cieplnej lub na zarządzaniu tymi sieciami oraz na dostawie gazu lub energii cieplnej do takich sieci, takie jak podmioty wykonujące wspomniane usługi na podstawie pozwolenia na działalność w dziedzinie energetyki zgodnie z ustawą o energetyce (Dziennik Ustaw 120/12).

Włochy

– SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., zajmujące się transportem gazu

– Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu, podlegające przepisom ustaw (tekst jednolity) w sprawie bezpośredniego przejęcia kontroli nad usługami publicznymi przez władze lokalne i prowincje, zatwierdzonych na mocy Regio Decreto nr 2578 z dnia 15 października 1925 r., D.P.R. nr 902 z dnia 4 października 1986 r. i art. 14-15 Decreto Legislativo nr 164 z dnia 23 maja 2000 r.

– Podmioty zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności, o których mowa w art. 10 ustawy nr 308 z dnia 29 maja 1982 r. - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

– Władze lokalne lub związki władz lokalnych, zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności.

– Società di trasporto regionale, której taryfa została zatwierdzona przez Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Cypr

Łotwa

– Akciju sabiedrība „Latvijas gāze”.

– Publiczne podmioty władz lokalnych zajmujące się dostawą energii cieplnej dla ludności.

Litwa

– Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos"

– Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie transportu, dystrybucji i dostawy gazu zgodnie z ustawą w sprawie gazu ziemnego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 89-2743, 2000; nr 43-1626, 2007)

– Podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie dostarczania energii cieplnej zgodnie z ustawą o energii cieplnej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 51-2254, 2003, nr 130-5259, 2007).

Luksemburg

– Société de transport de gaz SOTEG S.A.

– Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

– Service industriel de la Ville de Dudelange.

– Service industriel de la Ville de Luxembourg.

– Władze lokalne lub związki utworzone przez tego rodzaju władze lokalne odpowiedzialne za dystrybucję energii cieplnej.

Węgry

– Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu zgodnie z art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz na podstawie zezwolenia zgodnie z 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

– Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii cieplnej zgodnie z art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz na podstawie zezwolenia zgodnie z 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta

– Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Niderlandy

– Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją gazu na podstawie na podstawie pozwolenia (vergunning) udzielanego przez władze miejskie na mocy Gemeentewet. Na przykład: NV Nederlandse Gasunie

– Władze na poziomie miasta lub prowincji zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy Gemeentewet lub Provinciewet.

– Władze lokalne lub związki władz lokalnych zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności.

Austria

– Podmioty mające zezwolenie na transport lub dystrybucję gazu na mocy Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451-1935 lub Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I nr 121/2000, z późniejszymi zmianami.

– Podmioty mające zezwolenie na transport lub dystrybucję energii cieplnej na mocy Gewerbeordnung, BGBl. nr 194/ 1994, z późniejszymi zmianami.

Polska

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w tym m.in.:

– Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

– Europol Gaz S.A. Warszawa

– Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

– Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

– Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

– Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

– Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Warszawa

– Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

– OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

– Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

– Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

– Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

– Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

– Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

– Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

– Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

– Elektrociepłownia Zabrze S.A.

– Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugalia

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy:

– Decreto-Lei n° 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural;

– Decreto-Lei n° 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades.

Rumunia

– „Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz - SA Mediaş”

– SC Distrigaz Sud SA

– E. ON Gaz România SA

– E.ON Gaz Distribuţie SA- Societăţi de distribuţie locală

Słowenia

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) oraz podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii cieplnej na podstawie decyzji wydanych przez gminy:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O. O.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D. O.O. Piran

6330

Piran - Pirano

5926823

Jeko - In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi D.O.O.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Energentov, Trgovino In Storitve D. D.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem

2390

Ravne Na Koroškem

5789656

Javno Podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5872928

Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O.

6000

Koper - Capodistria

5914531

Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O.

3000

Celje

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D. O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D. O.O.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šem-peter Pri Gorici

5290

Šempeter Pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O.

4205

Preddvor

5107199

Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne Energije D.O.O.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proiz-vodnjo, Distribucijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt D.O.O. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje D.O.O.

3331

Nazarje

5967678

Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

3331

Nazarje

5075556

Loška Komunala,Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve, D.O.O.

2310

Slovenska Bistrica

Słowacja

– Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie pozwolenia, produkcję, dystrybucję, transport, magazynowanie i dostawę gazu dla ludności zgodnie z ustawą nr 656/2004 Coll.

– Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie pozwolenia, produkcję, dystrybucję i dostarczanie energii cieplnej dla ludności zgodnie z ustawą nr 657/2004 Coll.

Na przykład:

– Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finlandia

Podmioty publiczne lub inne obsługujące sieć transportu gazu lub zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na podstawie pozwolenia udzielonego na mocy rozdziału 3(1) lub rozdziału 6(1) maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknad-slagen (508/2000); jak również podmioty komunalne lub przedsiębiorstwa publiczne zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją energii cieplnej lub dostarczaniem energii cieplnej do sieci.

Szwecja

– Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie koncesji nadanej na mocy lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Zjednoczone Królestwo

– Publiczne przedsiębiorstwo transportu gazu zgodnie z definicją zawartą w sekcji 7(1) ustawy Gas Act 1986.

– Osoba będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie dostaw gazu na mocy art. 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996.

– Organ lokalny, który zapewnia lub obsługuje stałą sieć, która świadczy lub będzie świadczyć usługi dla ludności w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji energii cieplnej.

– Osoba posiadająca pozwolenie na mocy sekcji 6(1)(a) ustawy Electricity Act 1989, które to pozwolenie obejmuje przepisy, o których mowa w sekcji 10(3) tejże ustawy.

ZAŁĄCZNIK II

Podmioty zamawiające w sektorach produkcji, transportu lub dystrybucji energii elektrycznej

Belgia

– Władze lokalne i związki władz lokalnych, w zakresie tej części ich działalności.

– Société de Production d'Electricité/Elektriciteitsproductie Maatschappij.

– Electrabel/Electrabel

– Elia

Bułgaria

Podmioty, którym udzielono pozwolenia na produkcję, transport, dystrybucję, dostarczanie lub dostawy dla ludności przez dostawców końcowych energii elektrycznej na mocy art. 39(1) Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

– АЕЦ Козлодуй - ЕАД

– Болкан Енерджи АД

– Брикел - ЕАД

– Българско акционерно дружество Гранитоид АД

– Девен АД

– ЕВН България Електроразпределение АД

– ЕВН България Електроснабдяване АД

– ЕЙ И ЕС - 3С Марица Изток 1

– Енергийна компания Марица Изток III - АД

– Енерго-про България - АД

– ЕОН България Мрежи АД

– ЕОН България Продажби АД

– ЕРП Златни пясъци АД

– ЕСО ЕАД

– ЕСП „Златни пясъци” АД

– Златни пясъци-сервиз АД

– Калиакра Уинд Пауър АД

– НЕК ЕАД

– Петрол АД

– Петрол Сторидж АД

– Пиринска Бистрица-Енергия АД– Руно-Казанлък АД

– Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

– Слънчев бряг АД

– ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

– ТЕЦ - Варна ЕАД

– ТЕЦ „Марица 3” - АД

– ТЕЦ Марица Изток 2 - ЕАД

– Топлофикация Габрово - ЕАД

– Топлофикация Казанлък - ЕАД

– Топлофикация Перник - ЕАД

– Топлофикация Плевен - ЕАД

– ЕВН България Топлофикация - Пловдив - ЕАД

– Топлофикация Русе - ЕАД

– Топлофикация Сливен - ЕАД

– Топлофикация София - ЕАД

– Топлофикация Шумен - ЕАД

– Хидроенергострой ЕООД

– ЧЕЗ България Разпределение АД

– ЧЕЗ Електро България АД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające w branżach, które świadczą usługi w sektorze energetycznym określone w sekcji 4 ust. 1 lit. c) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

Przykłady podmiotów zamawiających:

– ČEPS, a.s.

– ČEZ, a. s.

– Dalkia Česká republika, a.s.

– PREdistribuce, a.s.

– Plzeňská energetika a.s.

– Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dania

– Podmoty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 10 lov om elforsyning, zob. dekret nr 1115 z dnia 8 listopada 2006 r.– Podmioty zajmujące się transportem energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 19 lov om elforsyning, zob. dekret nr 1115 z dnia 8 listopada 2006 r.

– Transport energii elektrycznej prowadzony przez Energinet Danmark lub spółki zależne w całości należące do Energinet Danmark zgodnie z lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zob. ustawa nr 1384 z dnia 20 grudnia 2004 r.

Niemcy

Władze lokalne, organy prawa publicznego lub związki organów prawa publicznego lub przedsiębiorstwa państwowe dostarczające energię innym przedsiębiorstwom, obsługujące sieć zasilania w energię lub posiadające prawo dysponowania siecią zasilania w energię z racji posiadanego prawa własności na mocy art. 3(18) Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dnia 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienionej dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

– Podmioty działające zgodnie z art. 10(3) ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.2.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332):

– AS Eesti Energia,

– OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

– AS Narva Elektrijaamad;

– OÜ Põhivõrk.

Irlandia

– The Electricity Supply Board

– ESB Independent Energy [ESBIE - dostawa energii elektrycznej]

– Synergen Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej]

– Viridian Energy Supply Ltd. [dostawa energii elektrycznej]

– Huntstown Power Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej]

– Bord Gáis Éireann [dostawa energii elektrycznej]

– Dostawcy i wytwórcy energii elektrycznej działający na podstawie zezwolenia wydanego na mocy Electricity Regulation Act 1999

– EirGrid plc

Grecja

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, utworzona na mocy ustawy nr 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ i prowadząca działalność zgodnie z ustawą nr 2773/1999 i dekretem prezydenckim nr 333/1999.

Hiszpania

– Red Eléctrica de España, S.A.

– Endesa, S.A.

– Iberdrola, S.A.

– Unión Fenosa, S.A.

– Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

– Electra del Viesgo, S.A.

– Inne podmioty zajmujące się produkcją, transportem i dystrybucją energii elektrycznej na mocy „Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” oraz odpowiednich przepisów wykonawczych.

Francja

– Électricité de France, utworzona i działająca na mocy Loi n°46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami.

– RTE, administrator sieci przesyłu energii elektrycznej

– Podmioty zajmujące się dystrybucją energii energii elektrycznej, o których mowa w art. 23 Loi n°46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami. (Mieszane spółki dystrybucyjne, régies lub podobne podmioty złożone z organów regionalnych lub lokalnych) Na przykład: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

– Compagnie nationale du Rhône

– Electricité de Strasbourg

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność polegającą na budowaniu (dostarczaniu) stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej lub na zarządzaniu tymi sieciami oraz na dostawie energii elektrycznej do takich sieci, takie jak podmioty wykonujące wspomniane usługi na podstawie pozwolenia na działalność w dziedzinie energetyki zgodnie z ustawą o energetyce (Dziennik Ustaw 120/12).

Włochy

– Spółki działające w ramach Gruppo Enel, mające zezwolenie na produkcję, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej w rozumieniu Decreto Legislativo nr 79 z dnia 16 marca 1999 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

– TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

– Inne przedsiębiorstwa działające na podstawie koncesji wydanych na mocy Decreto Legislativo nr 79 z dnia 16 marca 1999 r.

Cypr

– Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου utworzona na mocy the περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

– Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς utworzona zgodnie z art. 57 Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Inne osoby, podmioty lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 dyrektywy 2004/17/WE i które działają na podstawie pozwolenia przyznanego na mocy art. 34 περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Łotwa

VAS „Latvenergo” oraz inne przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej i które dokonują zakupów zgodnie z ustawą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Litwa

– Przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Atomowa Ignalina

– Akcinė bendrovė „Lietuvos energija"

– Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė"

– Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

– Akcinė bendrovė „VST"

– Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą o energii elektrycznej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, 66-1984, 2000; nr 107-3964, 2004) i ustawą o energii atomowej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 119-2771, 1996).

Luksemburg

– Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), zajmująca się produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej na mocy convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg z dnia 11 listopada 1927 r., zatwierdzonej ustawą z dnia 4 stycznia 1928 r.

– Władze lokalne odpowiedzialne za transport lub dystrybucję energii elektrycznej.

– Société électrique de l'Our (SEO).

– Syndicat de communes SIDOR

Węgry

Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Niderlandy

Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na podstawie pozwolenia (vergunning) udzielanego przez władze prowincji na mocy Provinciewet. Na przykład:

– Essent

– Nuon

Austria

Podmioty obsługujące sieć przesyłu lub dystrybucji na mocy Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I nr 143/1998, z późniejszymi zmianami, lub na mocy Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dziewięciu Länder

Polska

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w tym m.in.:

– BOT Elektrownia „Opole” S.A., Brzezie

– BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

– BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

– Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

– Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.

– Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

– Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

– Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

– Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

– Elektrownia „Kozienice” S.A.

– Elektrownia „Stalowa Wola” S.A.

– Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

– Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

– ENEA S.A., Poznań

– Energetyka Sp. z o.o, Lublin

– EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

– ENION S.A., Kraków

– Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

– Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

– Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

– Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

– PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

– Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

– Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

– PSE-Operator S.A., Warszawa

– Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

– Zakład Elektroenergetyczny „Elsen" Sp. z o.o., Częstochowa

– Zakład Energetyczny Białystok S.A.

– Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

– Zakład Energetyczny Toruń S.A.

– Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

– Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

– Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

– Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

– Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

– Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

– Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z.ο.ο.

– Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

– Energetyka Południe S.A.

Portugalia

(1) Produkcja energii elektrycznej

Podmioty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na mocy:

– Decreto-Lei n°29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

– Decreto-Lei n° 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

– Podmioty produkujące energię elektryczną w ramach specjalnego systemu na mocy Decreto-Lei n° 189/88 de 2 7 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei n° 16 8/9 9, de 18 de Maio, n° 313/9 5, de 24 de Novembro, n° 538/99, de 13 de Dezembro, n° 312/2001 e n° 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei n° 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei n° 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei n° 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei n° 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei n° 363/2007, de 2 Novembro.

(2) Transport energii elektrycznej:

Podmioty zajmujące się transportem energii elektrycznej na mocy:

– Decreto-Lei n°29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei n° 172/2006, de 23 de Agosto.

(3) Dystrybucja energii elektrycznej:

– Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na mocy Decreto-Lei n°29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei n° 172/2006, de 23 de Agosto.

– Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na mocy Decreto-Lei n° 184/9 5, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n° 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei n° 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei n° 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei n° 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei n° 17/92, de 5 de Fevereiro.

Rumunia

– Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA Bucureşti

– Societatea Naţională „Nuclearelectrica” SA

– Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA

– S. C. Electrocentrale Deva S.A.

– S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A.

– SC Electrocentrale Galaţi SA

– S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

– SC Complexul Energetic Craiova SA

– SC Complexul Energetic Rovinari SA

– SC Complexul Energetic Turceni SA

– Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA Bucureşti

– Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti

– S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

– „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” S.A

– S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

– „Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A

– S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

– S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

– „Electrica Distribuţie Transilvania Sud” S.A

– S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

– „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A

– S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

– „Electrica Distribuţie Transilvania Nord” S.A

– S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

– „Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A

– Enel Energie

– Enel Distribuţie Banat

– Enel Distribuţie Dobrogea

– E.ON Moldova SA

– CEZ Distribuţie

Słowenia

Podmioty zajmujące się produkcją, transportem i dystrybucją energii elektrycznej na mocy Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Słowacja

Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie pozwolenia, produkcję, transport poprzez sieć przesyłową, dystrybucję oraz dostarczanie energii elektrycznej dla ludności poprzez sieć dystrybucyjną zgodnie z ustawą nr 656/ 2004 Coll.

Na przykład:

– Slovenské elektrárne, a.s.

– Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

– Západoslovenská energetika, a.s.

– Stredoslovenská energetika, a.s.

– Východoslovenská energetika, a.s.

Finlandia

Podmioty komunalne i przedsiębiorstwa publiczne produkujące energię elektryczną oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie sieci transportu lub dystrybucji energii elektrycznej oraz za transport energii elektrycznej lub za system energii elektrycznej na podstawie pozwolenia wydawanego na mocy sekcji 4 lub 16 of sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/ 1995) oraz na mocy laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/ 2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Szwecja

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii elektrycznej na podstawie koncesji nadawanej na mocy ellagen (1997:857)

Zjednoczone Królestwo

– Osoba posiadająca pozwolenie na mocy sekcji 6 Electricity Act 1989.

– Osoba posiadająca pozwolenie na mocy art. 10(1) Electricity (Northern Ireland) Order 1992.

– National Grid Electricity Transmission plc

– System Operation Northern Irland Ltd

– Scottish & Southern Energy plc

– SPTransmission plc

ZAŁĄCZNIK III

Podmioty zamawiające w sektorach produkcji, transportu lub dystrybucji wody pitnej

Belgia

– Władze lokalne i związki władz lokalnych, w zakresie tej części ich działalności

– Société Wallonne des Eaux

– Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bułgaria

– „Тузлушка гора” - ЕООД, Антоново

– „В И К - Батак” - ЕООД, Батак

– „В и К - Белово” - ЕООД, Белово

– „Водоснабдяване и канализация Берковица” - ЕООД, Берковица

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Благоевград

– „В и К - Бебреш” - ЕООД, Ботевград

– „Инфрастрой” - ЕООД, Брацигово

– „Водоснабдяване” - ЕООД, Брезник

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕАД, Бургас

– „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

– „Бързийска вода” - ЕООД, Бързия

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Варна

– „ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

– „Водоснабдяване и канализация Йовковци” - ООД, Велико Търново

– „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” - ЕООД, Велинград

– „ВИК” - ЕООД, Видин

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Враца

– „В И К” - ООД, Габрово

– „В И К” - ООД, Димитровград

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Добрич

– „Водоснабдяване и канализация - Дупница” - ЕООД, Дупница

– ЧПСОВ, в.с. Елени

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Исперих

– „Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

– „В И К - Кресна” - ЕООД, Кресна

– „Меден кладенец” - ЕООД, Кубрат

– „ВИК” - ООД, Кърджали

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Кюстендил

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Ловеч

– „В и Κ - Стримон” - ЕООД, Микрево

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Монтана

– „Водоснабдяване и канализация - П” - ЕООД, Панагюрище

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Перник

– „В И К” - ЕООД, Петрич

– „Водоснабдяване, канализация и строителство” - ЕООД, Пещера

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Плевен

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Пловдив

– „Водоснабдяване-Дунав” - ЕООД, Разград

– „ВКТВ” - ЕООД, Ракитово

– ЕТ „Ердуван Чакър”, Раковски

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Русе

– „Екопроект-С” ООД, Русе

– „УВЕКС” - ЕООД, Сандански

– „ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕАД, Свищов

– „Бяла” - ЕООД, Севлиево

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Силистра

– „В и К” - ООД, Сливен

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Смолян

– „Софийска вода” - АД, София

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, София

– „Стамболово” - ЕООД, Стамболово

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Стара Загора

– „Водоснабдяване и канализация-С” - ЕООД, Стрелча

– „Водоснабдяване и канализация - Тетевен” - ЕООД, Тетевен

– „В и Κ - Стенето” - ЕООД, Троян

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Търговище

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Хасково

– „Водоснабдяване и канализация” - ООД, Шумен

– „Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Ямбол

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające w branżach, które świadczą usługi w sektorze gospodarki wodnej określone w sekcji 4 ust. 1 lit. d), e) ustawy nr 137/2006 Sb. w sprawie zamówień publicznych.

Przykłady podmiotów zamawiających:

– Veolia Voda Česká Republika, a.s.

– Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

– Severočeská vodárenská společnost a.s.

– Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

– Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Dania

– Podmioty zajmujące się dostawą wody według definicji w § 3 lov om vandforsyning m.v., zob. dekret nr 71 z dnia 17 stycznia 2007 r.

Niemcy

– Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Eigenbetriebsverordnungen lub Eigenbetriebsge-setze krajów związkowych (przedsiębiorstwa użyteczności publicznej).

– Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit krajów związkowych.

– Podmioty zajmujące się produkcją wody na mocy Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z dnia 12 lutego 1991 r., ostatnio zmienionej dnia 15 maja 2002 r.

– Przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Kommunalgesetze, w szczególności Gemeindeverordnungen krajów związkowych.

– Przedsiębiorstwa powstałe na mocy Aktiengesetz z dnia 6 września 1965 r., ostatnio zmienionej dnia 5 stycznia 2007 r. lub GmbH-Gesetz z dnia 20 kwietnia 1892 r., ostatnio zmienionej dnia 10 listopada 2006 r., lub mające status prawny Kommanditgesellschaft (spółki komandytowej), zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na podstawie specjalnej umowy z organami regionalnymi lub lokalnymi.

Estonia

– Podmioty działające na mocy art. 10 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.2.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332):

– AS Haapsalu Veevärk;

– AS Kuressaare Veevärk;

– AS Narva Vesi;

– AS Paide Vesi;

– AS Pärnu Vesi;

– AS Tartu Veevärk;

– AS Valga Vesi;

– AS Võru Vesi.

Irlandia

Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Grecja

– „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” („Ε.Υ.Δ.Α.Π.” lub „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Status prawny tej spółki podlega przepisom ujednoliconej ustawy nr 2190/1920, ustawy nr 2414/1996 i dodatkowo przepisom ustawy nr 1068/80 i ustawy nr 2744/1999.

– „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) podlegająca przepisom ustawy nr 2937/2001 (Grecki Dziennik Ustaw 169 Α') oraz ustawy nr 2651/1998 (Grecki Dziennik Ustaw 248 Α').

– „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” („ΔΕΥΑΜΒ”), która prowadzi działalność na mocy ustawy nr 890/1979.

– „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης ”, (komunalne przedsiębiorstwa wodociągowe), które zajmują się produkcją i dystrybucją wody na mocy ustawy nr 1069/80 z dnia 23 sierpnia 1980 r.

– „Σύνδεσμοι Ύδρευσης ”, (komunalne i gminne związki wodociągowe), które prowadzą działalność na mocy dekretu prezydenckiego nr 410/1995, zgodnie z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

– „Δήμοι και Κοινότητες ”, (miasta i gminy), które prowadzą działalność na mocy dekretu prezydenckiego nr 410/1995, zgodnie z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Hiszpania

– Mancomunidad de Canales de Taibilla.

– Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

– Canal de Isabel II

– Agencia Andaluza del Agua

– Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

– Inne podmioty publiczne należące do lub zależne od „Comunidades Autónomas” oraz „Corporaciones locales”, działające w sektorze dystrybucji wody pitnej

– Inne podmioty prywatne, które posiadają specjalne lub wyłączne prawa w zakresie dystrybucji wody pitnej udzielone przez „Corporaciones locales”

Francja

Władze regionalne lub lokalne oraz lokalne podmioty publiczne zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody pitnej:

– Régies des eaux, (przykłady: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

– Podmioty zajmujące się transportem, dostarczaniem i produkcją wody (przykłady: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność polegającą na budowaniu (dostarczaniu) stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłem i dystrybucją wody pitnej lub na zarządzaniu tymi sieciami oraz na dostawie wody pitnej do takich sieci, takie jak podmioty ustanowione przez jednostki władz lokalnych działające jako publiczny dostawca usług dostarczania lub odprowadzania wody zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dziennik Ustaw 153/09 i 130/11).

Włochy

– Podmioty odpowiedzialne za zarządzanie różnymi etapami usług w zakresie dystrybucji wody na mocy jednolitych przepisów prawa w sprawie bezpośredniego przejęcia kontroli nad usługami publicznymi przez władze lokalne i prowincje, zatwierdzonych przez Regio Decreto nr 2578 z dnia 15 października 1925 r., D.P.R. nr 902 z dnia 4 października 1986 r. oraz dekretem legislacyjnym nr 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r. przedstawiającym ujednolicony tekst ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 112-116

– Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

– Ente acquedotti siciliani utworzona na mocy Legge Regionale nr 2/2 z dnia 4 września 1979 r. oraz Lege Regionale nr 81 z dnia 9 sierpnia 1980 r., in liquidazione con Legge Regionale nr 9 z dnia 31 maja 2004 r. (art. 1)

– Ente sardo acquedotti e fognature utworzona na mocy ustawy nr 9 z dnia 5 lipca 1963 r. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 -confluita in ABBANOA S.p.A: : ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 n°7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005

Cypr

– Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, zajmująca się dystrybucją wody na obszarach miejskich i innych obszarach na mocy περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Łotwa

– Podmioty prawa publicznego i prywatnego, które zajmują się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją wody pitnej do systemu stałego i które dokonują zakupów zgodnie z ustawą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Litwa

– Podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji wody pitnej zgodnie z ustawą o gospodarce wodą pitną i ściekami Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy nr 82-3260, 2006).

Luksemburg

– Działy władz lokalnych odpowiedzialne za dystrybucję wody

– Związki władz lokalnych zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody, utworzone na mocy loi concernant la création des syndicats de communes z dnia 23 lutego 2001 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 grudnia 1958 r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 1981 r., oraz na mocy loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre z dnia 31 lipca 1962 r.:

– Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est - SESE

– Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre - SEBES

– Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est - SIDERE

– Syndicat des Eaux du Sud - SES

– Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

– Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus - SR

– Syndicat de distribution d'eau des Ardennes - DEA

– Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

– Syndicat des eaux du Centre - SEC

Węgry

– Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a kozbeszerzésekrôl oraz 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Malta

– Korporazzjoni ghas-Servizzi ta' l-Ilma (Water Services Corporation)

– Korporazzjoni ghas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Niderlandy

Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody zgodnie z Waterleidingwet

Austria

Władze lokalne oraz związki władz lokalnych zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy Wasserversorgungsgesetze dziewięciu Länder

Polska

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym m.in.:

– AQUANET S.A., Poznań

– Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Wrocław

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

– Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łódź

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalia

– Intermunicipal Systems [systemy międzygminne] - przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym lub inne podmioty publiczne, z większościowym udziałem, oraz przedsiębiorstwa prywatne, na mocy Decreto-Lei nr 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei № 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei № 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 and Decreto-Lei № 103/2003 do 23 de Maio 2003. Dopuszcza się bezpośredni zarząd państwa.

– Municipal Systems [systemy gminne] - władze lokalne oraz związki władz lokalnych, przedsiębiorstwa usługowe współpracujące z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwa, w których całość lub większa część kapitału znajduje się rękach publicznych, lub przedsiębiorstwa prywatne na mocy Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006 oraz na mocy Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993 zmienionego przez Decreto-Lei № 176/99 z dnia 25 października 1999 r., Decreto-Lei № 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e Decreto-Lei № 103/2003 do 23 de Maio 2003.)

Rumunia

Departamente ale Autorităţilor locale şi Companii care produc, transportă şi distribuie apă (działy władz lokalnych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, transportem i dystrybucją wody); przykłady:

– S.C. APA - C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

– S.C. APA - C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

– S.C. APA - C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

– Compania de Apă Arad

– S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş, Argeş

– S.C. APA Canal 2000 S.A. Piteşti, Argeş

– S.C. APA Canal S.A. Oneşti, Bacău

– Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

– R.A.J.A. Aquabis Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

– S.C. APA Grup SA Botoşani, Botoşani

– Compania de Apă, Braşov, Braşov

– R.A. APA, Brăila, Brăila

– S.C. Ecoaquasa Sucursala Călăraşi, Călăraşi, Călăraşi

– S.C. Compania de Apă Someş S.A., Cluj, Cluj-Napoca

– S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

– Regia Autonomă Judeţeană de Apă, Constanţa, Constanţa

– R.A.G.C. Târgovişte, Dâmboviţa

– R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

– S.C. Apa-Canal S.A., Baileşti, Dolj

– S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

– R.A.J.A.C. Iaşi, Iaşi

– Direcţia Apă-Canal, Paşcani, Iaşi

– Societatea Naţională a Apelor Minerale (SNAM)

Słowenia

Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody na podstawie koncesji udzielanej na mocy Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) oraz decyzji wydawanych przez gminy.

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš - Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod - Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno - Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje3330Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O.,Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina9251Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko - In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje - Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica8290Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje1330Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

Laško

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana6210Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale - Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica2392Mežica

2392

Mežica

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje6225Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Słowacja

– Podmioty obsługujące publiczne systemy wodociągowe w związku z produkcją lub transportem i dystrybucją wody pitnej dla ludności na podstawie pozwolenia handlowego i świadectwa kompetencji zawodowych w zakresie obsługi publicznych systemów wodociągowych, przyznanych na mocy ustawy nr 442/2002 Coll. zmienionej ustawami nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll.,

– Podmioty prowadzące zakłady gospodarki wodnej zgodnie z warunkami, o których mowa w ustawie nr 364/2004 Coll. zmienionej ustawami nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll., na podstawie pozwolenia przyznanego na mocy ustawy nr 135/1994 Coll. zmienionej ustawami nr 52/1982 Coll., nr 595/1990 Coll., nr 128/1991 Coll., nr 238/ 1993 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 533/2001 Coll., i jednocześnie zajmujące się transportem lub dystrybucją wody pitnej dla ludności zgodnie z ustawą nr 442/2002 Coll. zmienionej ustawami nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll.

Na przykład:

– Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

– Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

– Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

– Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

– Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

– Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

– Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finlandia

– Instytucje zajmujące się dostawą wody na podstawie sekcji 3 vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).

Szwecja

Władze lokalne oraz spółki komunalne zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Zjednoczone Królestwo

– Spółka powołana jako przedsiębiorca wodociągowy lub przedsiębiorca kanalizacyjny na mocy Water Industry Act 1991

– Instytucja wodno-kanalizacyjna utworzona na mocy sekcji 62 ustawy Local Government etc (Scotland) Act 1994.

– The Department for Regional Development (Northern Ireland)

ZAŁĄCZNIK IV

Podmioty zamawiające w zakresie usług kolejowych

Belgia

– SNCB Holding/NMBS Holding

– Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

– Infrabel

Bułgaria

– Национална компания „Железопътна инфраструктура”

– „Български държавни железници” ЕАД

– „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

– „БДЖ - Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

– „БДЖ - Товарни превози” ЕООД

– „Българска Железопътна Компания” АД

– „Булмаркет - ДМ” ООД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające w sektorach, które świadczą usługi w dziedzinie usług kolejowych określone w sekcji 4 ust. 1 lit. f) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

Przykłady podmiotów zamawiających:

– ČD Cargo, a.s.

– České dráhy, a.s

– Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dania

– DSB

– DSB S-tog A/S

– Metroselskabet I/S

Niemcy

– Deutsche Bahn AG.

– Inne przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe dla ludności na mocy art. 2(1) Allgemeines Eisenbahngesetz z dnia 27 grudnia 1993 r., ostatnio zmienionej dnia 26 lutego 2008 r.

Estonia

– Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 (3) ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.2.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

– AS Eesti Raudtee;

– AS Elektriraudtee.

Irlandia

– Iarnród Éireann [/Irish Rail]

– Railway Procurement Agency

Grecja

– „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2671/98.

– „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” na mocy ustawy nr 2366/95.

Hiszpania

– Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

– Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

– Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

– Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

– Eusko Trenbideak (Bilbao).

– Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

– Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

– Ferrocarril de Soller

– Funicular de Bulnes

Francja

– Société nationale des chemins de fer français oraz inne sieci kolejowe dostępne dla ludności, o których mowa w Loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 z dnia 30 grudnia 1982 r., tytuł II, rozdział 1.

– Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy ustawy nr 97-135 z dnia 13 lutego 1997 r.

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność polegającą na dostarczaniu sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu kolejowego lub zarządzaniu tymi sieciami.

Włochy

– Ferrovie dello Stato S. p. A., w tym le Società partecipate

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 10 dekretu królewskiego nr 1447 z dnia 9 maja 1912 r., zatwierdzającego jednolity tekst ustaw w sprawie le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 4 ustawy nr 410 z dnia 4 czerwca 1949 r. - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa lub władze lokalne świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 14 ustawy nr 1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 8 i art. 9 dekretu legislacyjnego nr 422 z dnia 19 listopada 1997 r. - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 -zmienionego dekretem legislacyjnym nr 400 z dnia 20 września 1999 r. oraz art. 45 Legge nr 166 z dnia 1 sierpnia 2002 r.

Cypr

Łotwa

– Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”.

– Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš”.

Litwa

– Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai"

– Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie usług kolejowych zgodnie z Kodeksem transportu kolejowego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 72-2489, 2004).

Luksemburg

– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Węgry

– Podmioty świadczące usługi transportu kolejowego dla ludności na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a kózbeszerzésekról i 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti kózlekedésról oraz na podstawie zezwolenia na mocy 45/ 2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok múkódésének engedélyezéséról.

Na przykład:

– Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Niderlandy

Podmioty zamawiające w dziedzinie usług kolejowych. Na przykład:

– Nederlandse Spoorwegen

– ProRail

Austria

– Österreichische Bundesbahn.

– Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

– Podmioty mające zezwolenie na świadczenie usług transportowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, z późniejszymi zmianami.

Polska

Podmioty świadczące usługi transportu kolejowego, prowadzące działalność na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.; w tym m.in.:

– PKP Intercity Sp. z o.o.

– PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

– „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.

– PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

– PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalia

– CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., na mocy Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março 1977.

– REFER, E.P., na mocy Decreto-Lei n.° 104/97 do 29 de Abril 1997.

– RAVE, S.A., na mocy Decreto-Lei n.° 323-H/2000 do 19 de Dezembro 2000.

– Fertagus, S.A., na mocy Decreto-Lei 78/2005, do 13 de Abril.

– Organy publiczne i przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei 10/90, do 17 de Março 1990.

– Przedsiębiorstwa prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei 10/90, do 17 de Março 1990, w przypadku gdy posiadają specjalne lub wyłączne prawa.

Rumunia

– Compania Naţională Căi Ferate - CFR

– Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR - Marfă”,- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR - Călători”

Słowenia

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Słowacja

– Podmioty zajmujące się obsługą kolei i kolejek linowych oraz związanych z nimi obiektów na mocy ustawy nr 258/ 1993 Coll. zmienionej ustawami nr 152/1997 Coll. i nr 259/2001 Coll.,

– Podmioty będące przewoźnikami transportu kolejowego dla ludności na mocy ustawy nr 164/1996 Coll. zmienionej ustawami nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. i nr 114/2004 Coll. oraz na podstawie dekretu rządowego nr 662 z dnia 7 lipca 2004 r.

Na przykład:

– Železnice Slovenskej republiky, a.s.

– Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finlandia

VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag

Szwecja

– Podmioty publiczne świadczące usługi kolejowe zgodnie z järnvägslagen (2004:519) i järnvägsförordningen (2004:526). - Regionalne i lokalne podmioty publiczne zajmujące się regionalną lub lokalną komunikacją kolejową na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

– Podmioty prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy zezwolenia udzielonego na mocy förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, o ile takie pozwolenie jest zgodne z art. 2 ust. 3 dyrektywy.

Zjednoczone Królestwo

– Network Rail plc

– Eurotunnel plc

– Northern Ireland Transport Holding Company

– Northern Ireland Railways Company Limited

– Podmioty świadczące usługi kolejowe, które prowadzą działalność na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw nadanych przez Department of Transport lub inny właściwy organ.

ZAŁĄCZNIK V

Podmioty zamawiające w zakresie miejskich usług kolejowych, tramwajowych, trolejbusowych lub autobusowych

Belgia

– Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

– Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaat-schappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

– Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

– Spółki prywatne posiadające specjalne lub wyłączne prawa

Bułgaria

– „Метрополитен” ЕАД, София

– „Столичен електротранспорт” ЕАД, София

– „Столичен автотранспорт” ЕАД, София

– „Бургасбус” ЕООД, Бургас

– „Градски транспорт” ЕАД, Варна

– „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

– „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

– „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

– „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

– „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

– „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

– „Автобусни превози” ЕАД, Плевен

– „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

– „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

– „Градски транспорт” ЕООД, Русе

– „Пътнически превози” ЕАД, Сливен

– „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

– „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające w sektorach, które świadczą usługi w zakresie kolei miejskiej, usługi tramwajowe, trolejbusowe lub autobusowe określone w sekcji 4 ust. 1 lit. f) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

Przykłady podmiotów zamawiających:

– Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

– Dopravní podnik města Brna, a. s.

– Dopravní podnik Ostrava a.s.

– Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

– Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Dania

– DSB

– DSB S-tog A/S

– Podmioty świadczące usługi autobusowe dla ludności (zwykłe usługi regularne) na podstawie zezwolenia nadanego na mocy lov om buskørsel, zob. dekret nr 107 z dnia 19 lutego 2003 r.

– Metroselskabet I/S

Niemcy

Przedsiębiorstwa świadczące usługi dla ludności w zakresie transportu na krótkich trasach na podstawie zezwolenia nadanego na mocy Personenbeförderungsgesetz z dnia 21 marca 1961 r., ostatnio zmienionej dnia 31 października 2006 r.

Estonia

– Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 (3) ustawy o zamówieniach publicznych (RTI 21.2.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

– AS Tallinna Autobussikoondis;

– AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

– Narva Bussiveod AS;

Irlandia

– Iarnród Éireann [Irish Rail]

– Railway Procurement Agency

– Luas [Dublin Light Rail]

– Bus Éireann [Irish Bus]

– Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

– Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy zmienionej ustawy Road Transport Act 1932.

Grecja

– „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu legislacyjnego nr 768/1970 (Α'273), ustawy nr 588/1977 (Α'148) oraz ustawy nr 2669/1998 (Α'283).

– „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Piraeus Electric Railways), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 352/1976 (Α' 147) i nr 2669/1998 (Α'283)

– „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Athens Urban Transport Organization S.A), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 2175/1993 (Α'211) i nr 2669/1998 (Α'283)

– „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”),) (Company of Thermal Buses S.A.) utworzona i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 2175/1993 (Α'211) i nr 2669/1998 (Α'283).

– „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 1955/1991

– „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu nr 3721/1957, dekretu legislacyjnego nr 716/1970 i ustaw nr 866/79 i nr 2898/2001 (Α'71).

– „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” („Κ.Τ.Ε.Λ.”), prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α'268).

– „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, znana również odpowiednio jako „ΡΟΔΑ” oraz „ΔΕΑΣ ΚΩ”, prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α'268).

Hiszpania

– Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu publicznego na mocy „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local z dnia 2 kwietnia 1985 r.; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local” oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich przepisów regionalnych.

– Podmioty świadczące usługi autobusowe dla ludności na mocy przepisu przejściowego nr trzy „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”.

Przykłady:

– Empresa Municipal de Transportes de Madrid

– Empresa Municipal de Transportes de Málaga

– Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

– Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

– Empresa Municipal de Transportes de Valencia

– Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

– Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

– Entitat Metropolitana de Transport - AMB

– Eusko Trenbideak, s.a.

– Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

– Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

– Consorcio de Transportes de Mallorca

– Metro de Madrid

– Metro de Málaga, S.A.,

– Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Francja

– Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 7-II Loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 z dnia 30 grudnia 1982 r.

– Régie des transports de Marseille

– RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

– Régie départementale des transports du Jura

– RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

– Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français oraz inne podmioty świadczące usługi transportowe na podstawie zezwolenia udzielonego przez Syndicat des transports d'Ile-de-France, na mocy Ordonnance n° 59-151 z dnia 7 stycznia 1959 r. z późniejszymi zmianami oraz dekretów wykonawczych w odniesieniu do organizacji transportu pasażerskiego w regionie Ile-de-France.

– Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy ustawy nr 97-135 z dnia 13 lutego 1997 r.

– Organy regionalne lub lokalne lub grupy organów regionalnych lub lokalnych będące organem organizacyjnym ds. transportu (na przykład: Communauté urbaine de Lyon).

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność polegającą na dostarczaniu sieci przeznaczonych do świadczenia usług transportu publicznego w zakresie miejskich usług kolejowych, systemów zautomatyzowanych, tramwajów, autobusów, trolejbusów i kolejek linowych, lub zarządzaniu tymi sieciami, takie jak podmioty świadczące wspomniane usługi publiczne zgodnie z ustawą o użyteczności publicznej (Dziennik Ustaw 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

Włochy

Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego z wykorzystaniem kolei, systemu automatycznego, tramwajów, trolejbusów lub autobusów, lub zarządzające odpowiednią infrastrukturą na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym

Należą do nich na przykład:

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na podstawie zezwolenia udzielonego na mocy Decreto of the Ministro dei Trasporti nr 316 z dnia 1 grudnia 2006 r. „Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 1 ust. 4 lub ust. 15 Regio Decreto nr 2578 z dnia 15 października 1925 r. - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy Decreto Legislativo nr 422 z dnia 19 listopada 1997 r. - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, under the terms of Article 4(4) of Legge No59 of 15 March 1997 - zmienionego przez Decreto Legislativo nr 400 z dnia 20 września 1999 r. i przez art. 45 Legge No166 z 1 sierpnia 2002 r.

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na mocy art. 113 jednolitego tekstu ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, zatwierdzonego ustawą Legge nr 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r., zmienionego przez art. 35 Legge nr 448 z dnia 28 grudnia 2001 r.

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 242 lub art. 256 Regio Decreto nr 1447 z dnia 9 maja 1912 r. zatwierdzającego ujednolicony tekst ustaw w sprawie le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa oraz władze lokalne prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 4 Legge nr 410 z dnia 4 czerwca 1949 r. - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

– Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 14 Legge nr 1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cypr

Łotwa

Podmioty prawa publicznego i prywatnego, które świadczą usługi przewozów pasażerskich autobusami, trolejbusami i/lub tramwajami przynajmniej w następujących miastach: Ryga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne i Ventspils

Litwa

– Akcinė bendrovė „Autrolis"

– Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai”

– Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai”

– Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai”

– Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) prowadzące działalność w zakresie usług kolei miejskiej, usług tramwajowych, trolejbusowych lub autobusowych zgodnie z Kodeksem transportu drogowego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 119-2772, 1996).

Luksemburg

– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

– Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

– Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

– Przedsiębiorstwa usług autobusowych prowadzące działalność na mocy règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dnia 3 lutego 1978 r.

Węgry

– Podmioty świadczące usługi regularnych przewozów autobusowych dla ludności na trasach lokalnych i dalekobieżnych na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a kózbeszerzésekról i 1988. évi I. törvény a közúti kózlekedésról.

– Podmioty świadczące usługi krajowego pasażerskiego transportu kolejowego na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a kózbeszerzésekról i 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti kózlekedésról.

Malta

– L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Niderlandy

Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy rozdziału II (Openbaar Vervoer) ustawy Wet Personenvervoer. Na przykład:

– RET (Rotterdam)

– HTM (Den Haag)

– GVB (Amsterdam)

Austria

– Podmioty mające zezwolenie na świadczenie usług transportowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl. nr 60/1957, z późniejszymi zmianami, lub Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr 203/1999, z późniejszymi zmianami.

Polska

(1) Podmioty świadczące usługi kolei miejskiej, prowadzące działalność na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

(2) Podmioty świadczące usługi miejskiego transportu autobusowego dla ludności, prowadzące działalność na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz podmioty świadczące usługi transportu miejskiego dla ludności,

w tym m.in.:

– Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

– Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Białystok

– Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Grudziądz

– Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Lublin

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

– Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

– Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

– Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

– Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

– Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

– Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

– Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

– Tramwaje Śląskie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

– PKS w Suwałkach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

– PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

– Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

– Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

– Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

– Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalia

– Metropolitano de Lisboa, E.P., na mocy Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978

– Władze lokalne, zakłady i przedsiębiorstwa władz lokalnych działające na podstawie przepisów ustawy nr 58/98 z dnia 18 sierpnia 1998 r., świadczące usługi transportowe na mocy Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999

– Władze publiczne oraz przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy ustawy nr 10/90 do 17 de Março 1990

– Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948)

– Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973

– Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950

– Metro do Porto, S.A., na mocy Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de Dezembro 1998, zmienionego przez Decreto-Lei No 261/2001 do 26 September 2001

– Normetro, S.A., na mocy Decreto-Lei No 394-A/98 z dnia 15 grudnia 1998 r., zmienionego przez Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001

– Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., na mocy Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995

– Metro do Mondego, S.A., na mocy Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro 2002

– Metro Transportes do Sul, S.A., na mocy Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999

– Władze lokalne oraz przedsiębiorstwa władz lokalnych świadczące usługi transportowe na mocy Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999

Rumunia

– S.C. de Transport cu Metroul Bucureşti - „Metrorex” SA

– Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Słowenia

Spółki świadczące usługi w zakresie publicznego, miejskiego transportu autobusowego na mocy Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I - Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER - CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Słowacja

– Przewoźnicy prowadzący działalność, na podstawie pozwolenia, w zakresie publicznego transportu pasażerskiego tramwajami, trolejbusami, pojazdami specjalnymi lub kolejkami linowymi na mocy art. 23 ustawy nr 164/1996 Coll. zmienionej ustawami nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. i nr 114/2004 Coll.,

– Przewoźnicy prowadzący działalność w zakresie regularnego krajowego transportu autobusowego dla ludności na terytorium Republiki Słowackiej lub również na części terytorium państwa obcego lub na określonej części terytorium Republiki Słowackiej na podstawie pozwolenia na prowadzenie transportu autobusowego oraz na podstawie licencji transportowej na konkretną trasę, które udzielane są na mocy ustawy nr 168/1996 Coll. zmienionej ustawami nr 386/1996 Coll., nr 58/1997 Coll., nr 340/2000 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 506/2002 Coll., nr 534/2003 Coll. i nr 114/2004 Coll.

Na przykład:

– Dopravný podnik Bratislava, a.s.

– Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

– Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

– Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finlandia

Podmioty świadczące regularne usługi w zakresie transportu autokarowego na podstawie specjalnej lub wyłącznej licencji przyznawanej na mocy laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/ 1991) oraz organy ds. transportu miejskiego i przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi w zakresie transportu publicznego autobusami, koleją lub koleją podziemną, bądź też utrzymujące sieć w celu świadczenia tego rodzaju usług transportowych.

Szwecja

– Podmioty świadczące usługi w zakresie kolei miejskiej lub tramwajów na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

– Podmioty publiczne lub prywatne prowadzące usługi trolejbusowe lub autobusowe na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Zjednoczone Królestwo

– London Regional Transport

– London Underground Limited

– Transport for London

– Podmiot zależny spółki Transport for London w rozumieniu sekcji 424(1) ustawy Greater London Authority Act 1999

– Strathclyde Passenger Transport Executive

– Greater Manchester Passenger Transport Executive

– Tyne and Wear Passenger Transport Executive

– Brighton Borough Council

– South Yorkshire Passenger Transport Executive

– South Yorkshire Supertram Limited

– Blackpool Transport Services Limited

– Conwy County Borough Council

– Osoba świadcząca usługi lokalne w Londynie określone w sekcji 179(1) ustawy Greater London Authority Act 1999 (usługi autobusowe) zgodnie z umową zawartą przez spółkę Transport for London na mocy sekcji 156(2) tej ustawy lub zgodnie z umową ze spółką zależną świadczącą usługi transportowe określoną w sekcji 169 tej ustawy

– Northern Ireland Transport Holding Company

– Osoba posiadająca pozwolenie na świadczenie usług drogowych, wydane na mocy sekcji 4(1) ustawy Transport Act (Northern Ireland) 1967, które upoważnia ją do świadczenia regularnych usług w rozumieniu tego pozwolenia.

ZAŁĄCZNIK VI

Podmioty zamawiające w sektorze usług pocztowych

Belgia

– De Post//La Poste

Bułgaria

– „Български пощи” ЕАД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające działające w branżach, które świadczą usługi w sektorze usług pocztowych określone w sekcji 4 ust. 1 lit. g) i h) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

Przykłady podmiotów zamawiających:

– Česká Pošta, s.p.

Dania

– Post Danmark, zob. ustawa nr 409 w sprawie Post Danmark A/S z dnia 6 czerwca 2002 r.

Niemcy

Estonia

– AS Eesti Post

Irlandia

– An Post plc

Grecja

– Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ utworzona na mocy dekretu legislacyjnego nr 496/70 i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2668/98 (ELTA)

Hiszpania

– Correos y Telégrafos, S.A.

Francja

– La Poste

– La Poste interarmées

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług pocztowych i innych usług, które nie są uznawane za usługi pocztowe na mocy art. 112 ust. 4 tej ustawy.

Włochy

– Poste Italiane S.p.A.

Cypr

– Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Łotwa

– VAS „Latvijas Pasts”

Litwa

– Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas"

– Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w sektorze usług pocztowych zgodnie z ustawą pocztową Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 36-1070, 1999; nr 61-2125, 2004).

Luksemburg

– Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Węgry

– Podmioty świadczące usługi pocztowe zgodnie z art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a kozbeszerzésekrôl and 2003. évi CI. törvény a postáról.

Na przykład:

– Magyar Posta

Malta

– Maltapost plc

Niderlandy

– TNT

Austria

– Österreichische Post AG

Polska

– Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”

Portugalia

– CTT - Correios de Portugal

Rumunia

– Compania Naţională „Poşta Română SA”

Słowenia

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5881447

Pošta Slovenije, d.o.o.

2000

Maribor

Słowacja

Podmioty mające wyłączne prawo w zakresie świadczenia niektórych usług pocztowych na podstawie pozwolenia udzielonego na mocy ustawy nr 507/2001 Coll.

Na przykład:

– Slovenská pošta, a.s.

Finlandia

Itella Oyj

Szwecja

– Posten Meddelande AB

– Posten Logistik AB

Zjednoczone Królestwo

The Royal Mail Group Ltd.

ZAŁĄCZNIK VII

Podmioty zamawiające w sektorach poszukiwania i wydobycia ropy lub gazu

Belgia

Bułgaria

Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem ropy lub gazu na mocy Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) lub Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

– „Дайрект Петролеум България” - ЕООД, София

– „Петреко-България” - ЕООД, София

– „Проучване и добив на нефт и газ” - АД, София

– „Мерлоуз Рисорсиз” - ООД, Люксембург

– „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

– „ОМВ (България) Извънтериториално проучване” - ООД, Виена, Австрия

– „Джей Кей Екс България Лимитид” - Лондон, Англия

– „Рамко България Лимитид” - Абърдийн, Шотландия

– „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” - Дъблин, Ирландия

– ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

– „Винтидж Петролеум България, Инк.” - Кайманови острови

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające działające w branżach, które eksploatują określone obszary geograficzne w celu poszukiwania lub wydobywania ropy lub gazu (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami).

Przykłady podmiotów zamawiających:

– Moravské naftové doly, a.s.

Dania

Podmioty zgodnie z:

– Lov om Danmarks undergrund, zob. dekret nr 889 z dnia 4 lipca 2007 r.

– Lov om kontinentalsoklen, zob. dekret nr 1101 z dnia 18 listopada 2005 r.

Niemcy

– Przedsiębiorstwa zgodnie z Bundesberggesetz z dnia 13 sierpnia 1980 r., zmienioną ostatnio dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

– Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 (3) ustawy o zamówieniach publicznych (RTI 21.2.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

Irlandia

– Podmioty, którym udzielono zezwolenia, licencji, pozwolenia lub koncesji na poszukiwanie lub wydobycie ropy i gazu na mocy następujących przepisów prawa:

– Continental Shelf Act 19 6 8

– Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

– Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

– Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grecja

– „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, na mocy ustawy nr 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Hiszpania

– BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

– Cambria Europe, Inc.

– CNWL oil (España), S.A.

– Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

– Conoco limited.

– Eastern España, S.A.

– Enagas, S.A.

– España Canadá resources Inc.

– Fugro - Geoteam, S.A.

– Galioil, S.A.

– Hope petróleos, S.A.

– Locs oil compay of Spain, S.A.

– Medusa oil Ltd.

– Murphy Spain oil company

– Onempm España, S.A.

– Petroleum oil & gas España, S.A.

– Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

– Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

– Taurus petroleum, AN.

– Teredo oil limited

– Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.– Wintersahll, AG

– YCI España, L.C.

– Inne podmioty prowadzące działalność na mocy „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos” i odpowiednich przepisów wykonawczych.

Francja

– Podmioty zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem ropy lub gazu na mocy code minier oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności Décret n°95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. oraz Décret n°2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność związaną z eksploatacją określonych obszarów geograficznych w celu poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu, takie jak podmioty prowadzące wspomnianą działalność zgodnie z ustawą o górnictwie (Dziennik Ustaw 75/09 i 49/11).

Włochy

Podmioty, którym udzielono zezwolenia, licencji, pozwolenia lub koncesji na poszukiwanie lub wydobycie ropy i gazu lub na magazynowanie gazu ziemnego pod ziemią na mocy następujących przepisów legislacyjnych:

– ustawy nr 13 6 z dnia 10 lutego 1953 r.;

– ustawy nr 6 z dnia 11 stycznia 1957 r., zmienionej ustawą nr 613 z dnia 21 lipca 1967 r.;

– ustawy nr 9 z dnia 9 stycznia 1991 r.;

– dekretu legislacyjnego nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r.;

– ustawy nr 170 z dnia 26 kwietnia 1974 r., zmienionej dekretem legislacyjnym nr 164 z dnia 23 maja 2000 r.

Cypr

Łotwa

Wszystkie spółki, które uzyskały odpowiednie pozwolenie i rozpoczęły poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu.

Litwa

– Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Geonafta”

– Litewsko-duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Minijos nafta”

– Litewsko-szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Genčių nafta”

– Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Geobaltic”

– Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Manifoldas”

– Inne podmioty działające zgodnie z wymogami art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w sektorach poszukiwania i wydobycia ropy lub gazu zgodnie z ustawą o zasobach ziemi Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 53-1582, 1995; nr 35-1164, 2001).

Luksemburg

Węgry

– Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem ropy lub gazu na podstawie zezwolenia lub koncesji na mocy 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

– The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) i przepisy pochodne sporządzone na mocy tej ustawy oraz The Continental Shelf Act (Cap. 194) i przepisy pochodne sporządzone na mocy tej ustawy.

Niderlandy

– Podmioty na mocy Mijnbouwwet (1 stycznia 2003 r.).

Austria

– Podmioty mające zezwolenie na poszukiwanie lub wydobycie ropy lub gazu na mocy Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr 38/1999, z późniejszymi zmianami.

Polska

Podmioty prowadzące działalność związaną z poszukiwaniem, eksploracją lub wydobyciem gazu, ropy i jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, w tym m.in.:

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

– Petrobaltic S.A.

– Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalia

Podmioty mające zezwolenie, licencję lub umowę koncesyjną na poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu na mocy:

– Decreto-Lei n° 109/94, de 26 de Abril; Declaração de rectificação n° 64/94, de 94-05-31 e Portaria n° 790/94, de 5 de Setembro;

– Despacho n° 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto n° A-87/94-XII, de 17 de Janeiro;

– Aviso, D.R. III, n° 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III n° 60, de 02-03-12

Rumunia

– Societatea Naţională „Romgaz” S.A. Mediaş

– S.C. PETROM S.A

Słowenia

Podmioty prowadzące działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy na mocy Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Słowacja

– Podmioty zajmujące się wydobyciem gazu na podstawie pozwolenia udzielonego na mocy ustawy nr 6 5 6/2004 Coll.,

– Podmioty prowadzące geologiczne poszukiwania lub wydobycie złóż ropy na podstawie pozwolenia na wydobycie udzielonego na mocy ustawy nr 51/1988 Coll. zmienionej ustawami nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/ 1998 Coll., nr 533/2004 Coll. i na mocy ustawy nr 214/2002 Coll.

Finlandia

Szwecja

Podmioty posiadające koncesję na poszukiwanie lub wydobycie ropy lub gazu na mocy minerallagen (1991:45) lub podmioty, którym udzielono zezwolenia na mocy lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Zjednoczone Królestwo

– Osoba prowadząca działalność na podstawie pozwolenia przyznanego lub mającego taki skutek prawny na mocy Petroleum Act 1998

– Osoba, której przyznano pozwolenie na mocy Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

ZAŁĄCZNIK VIII

Podmioty zamawiające w sektorach poszukiwania i wydobycia węgla i innych paliw stałych

Belgia

Bułgaria

Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) lub Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

– „Балкан МК” - ЕООД

– „Въгледобив Бобов дол” - ЕООД

– „Въглища Перник” - ООД

– „Геология и геотехника” - ООД

– „Елшица-99” - АД

– „Енемона” - АД

– „Карбон Инвест” - ООД

– „Каусто-голд” - АД

– „Мес Ко ММ5 ” - ЕООД

– „Мина Балкан - 2000” - АД

– „Мина Бели брег” - АД

– „Мина Открит въгледобив” - АД

– „Мина Станянци” - АД

– „Мина Черно море - Бургас” - ЕАД

– „Мина Чукурово” - АД

– „Мининвест” - ООД

– „Мини Марица-изток” - ЕАД

– „Минно дружество Белоградчик” - АД

– „Рекоул” - АД

– „Руен Холдинг” - АД

– „Фундаментал” - ЕООД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające działające w branżach, które eksploatują określone obszary geograficzne w celu poszukiwania lub wydobywania węgla lub innych paliw stałych (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/ 2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami).

Przykłady podmiotów zamawiających:

– Mostecká uhelná a. S

– OKD, a.s.

– Severočeské doly a.s.

– Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dania

– Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy dekretu nr 784 z dnia 21 czerwca 2007 r.

Niemcy

– Przedsiębiorstwa na mocy Bundesberggesetz z dnia 13 sierpnia 1980 r., ostatnio zmienionej dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

– AS Eesti Põlevkivi

Irlandia

– Bord na Mona plc. utworzona i prowadząca działalność na mocy Turf Development Act 1946 to 1998

Grecja

– „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem węgla i innych paliw stałych na mocy Kodeksu górniczego z 1973 r., zmienionego ustawą z dnia 27 kwietnia 1976 r.

Hiszpania

– Alto Bierzo, S.A.

– Antracitas de Arlanza, S.A.

– Antracitas de Gillon, S.A.

– Antracitas de La Granja, S.A.

– Antracitas de Tineo, S.A.

– Campomanes Hermanos, S.A.

– Carbones de Arlanza, S.A.

– Carbones de Linares, S.A.

– Carbones de Pedraforca, S.A.

– Carbones del Puerto, S.A.

– Carbones el Túnel, S.L.

– Carbones San Isidro y María, S.A.

– Carbonífera del Narcea, S.A.

– Compañía Minera Jove, S.A.

– Compañía General Minera de Teruel, S.A.

– Coto minero del Narcea, S.A.

– Coto minero del Sil, S.A.

– Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

– Endesa, S.A.

– González y Díez, S.A.

– Hijos de Baldomero García, S.A.

– Hullas del Coto Cortés, S.A.

– Hullera Vasco-leonesa, S.A.

– Hulleras del Norte, S.A.

– Industrial y Comercial Minera, S.A.

– La Carbonífera del Ebro, S.A.

– Lignitos de Meirama, S.A.

– Malaba, S.A.

– Mina Adelina, S.A.

– Mina Escobal, S.A.

– Mina La Camocha, S.A.

– Mina La Sierra, S.A.

– Mina Los Compadres, S.A.

– Minas de Navaleo, S.A.

– Minas del Principado, S.A.

– Minas de Valdeloso, S.A.

– Minas Escucha, S.A.

– Mina Mora primera bis, S.A.

– Minas y explotaciones industriales, S.A.

– Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

– Minera del Bajo Segre, S.A.

– Minera Martín Aznar, S.A.

– Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

– Muñoz Sole hermanos, S.A.

– Promotora de Minas de carbón, S.A.

– Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

– Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

– Unión Minera del Norte, S.A.

– Union Minera Ebro Segre, S.A.

– Viloria Hermanos, S.A.

– Virgilio Riesco, S.A.

– Inne podmioty prowadzące działalność na mocy „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas” oraz odpowiedniego przepisów wykonawczych.

Francja

– Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy code minier i odpowiednich przepisów wykonawczych, w szczególności Décret nr 95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. oraz Décret nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które na podstawie specjalnych przepisów prowadzą działalność związaną z eksploatacją określonych obszarów geograficznych w celu poszukiwania i wydobycia węgla i innych paliw stałych, takie jak podmioty prowadzące wspomnianą działalność zgodnie z ustawą o górnictwie (Dziennik Ustaw 75/09 i 49/11).

Włochy

– Carbosulcis S.p.A.

Cypr

Łotwa

Litwa

– Podmioty spełniające wymogi art. 70 (1, 2) ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w sektorach poszukiwania i wydobycia węgla i innych paliw stałych zgodnie z ustawą o zasobach ziemi Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 63-1582, 1995; nr 35-1164, 2001).

Luksemburg

Węgry

– Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na podstawie zezwolenia lub koncesji na mocy 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

Niderlandy

– Podmioty na mocy Mijnbouwwet (1 January 2003)

Austria

– Podmioty mające zezwolenie na poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych na mocy Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, z późniejszymi zmianami.

Polska

Podmioty prowadzące działalność związaną z poszukiwaniem, eksploracją lub wydobyciem gazu, ropy i jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, w tym m.in.:

– Kompania Węglowa S.A.

– Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

– Katowicki Holding Węglowy S.A,

– Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

– Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

– Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

– Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

– Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

– Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

– Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

– Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” S.A.

– Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. w Turku

– Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

– Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugalia

– Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, nos termos dos Decretos-Lei n° 90/90 e n° 87/90, ambos de 16 de Março.

Rumunia

– Compania Naţională a Huilei - SA Petroşani

– Societatea Naţională a Lignitului Oltenia - SA

– Societatea Naţională a Cărbunelui - SA Ploieşti

– Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” SA

– Compania Naţională a Uraniului SA Bucureşti

– Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Słowenia

Podmioty prowadzące działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia węgla na mocy Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5920850

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O.

1420