Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
book

Książka

Zmiany 2023. Podatki, prawo pracy i ZUS - zestawienia tabelaryczne

W 2023 r. wchodzi w życie wiele zmian w ustawach podatkowych. Zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180), podatnicy nie zapłacą minimalnego podatku dochodowego za 2022 r. - sama konstrukcja tego podatku od nowego roku istotnie się zmieni. Uchylono też przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Zmieniono przepisy o cenach transferowych. Przedłużono także obowiązywanie przepisów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ponadto w 2023 r. będą obowiązywały zaktualizowane limity kwotowe, które muszą być zachowane, aby podatnik VAT, PIT lub CIT posiadał określony status albo mógł stosować rozwiązania określone w przepisach ustaw podatkowych. Sprecyzowany limit kwotowy przychodów za 2022 r. przesądza o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r. Zmiany nie ominęły też przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i składek zdrowotnych. Podwyższono wynagrodzenie minimalne i minimalną stawkę godzinową.

Zmiany w podatkach na 2023 r. - zestawienie tabelaryczne

Najważniejsze zmiany przewidziane ustawą z 7 października 2022 r. przedstawiamy w tabelach.

Tabela 1. Zmiany w CIT

Czego dotyczą zmiany

Na czym polegają zmiany

Uwagi redakcji

Zmiany wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dz.U.

Zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego

(dodany art. 38ec updop)

Podatnicy zostali zwolnieni ze stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym (art. 24ca updop) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 r. a zakończy się po 31 grudnia 2023 r., zwolnienie to będzie stosowane do końca tego roku podatkowego.

Możliwość niepłacenia podatku minimalnego to korzystne rozwiązanie. Należy jednak przygotować się do tego, że podatnicy będą obowiązani ten podatek płacić dopierow 2024 r.

Estoński CIT - wydłużenie terminów (art. 7aa, art. 28r ust. 3 i art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 updop)

Nowelizacja wydłużyła terminy na:

 1. zapłatę ryczałtu od rozdysponowanego dochodu po wyjściu z estońskiego CIT. Termin ten uległ znacznemu wydłużeniu - aż do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano dyspozycji.
 2. zapłatę ryczałtu z tytułu podzielonego zysku i rozdysponowanego dochodu. Terminy zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i ryczałtu od rozdysponowanego dochodu uległy przesunięciu na koniec trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego.

Ad.1. Według obecnego brzmienia przepisów, przy wyjściu z estońskiego CIT i podjęciu decyzji o rozdysponowaniu dochodu, podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dyspozycji.

Ad.2 Obowiązujące do końca 2022 r. terminy płatności, to w przypadku:

 • ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat - do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego;
 • ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji.

Po nowelizacji zniknie problem powstawania zaległości podatkowej przy wypłatach i decyzjach podjętych w drugiej połowie roku podatkowego.

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Ujednolicenie terminu opłacenia składek na ubezpieczenie (art. 15 ust. 4h updop)

Składki na ubezpieczenie z tytułu przychodów ze stosunku pracy i w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mają stanowić koszty podatkowe w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

Zmiana ma na celu ujednolicenie przepisów w zakresie zachowania terminu opłacenia składek wskazanych nowelizowanym przepisem.

Koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów podatkowych

(art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f updop)

Nowelizacja przewiduje:

 • ostateczne określenie wysokości limitu do którego kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego stanowią koszt podatkowy. Limit stanowić będzie wyższa kwota (3 000 000 zł albo 30% EBITDA);
 • wprowadzenie wyłączenia stosowania tych przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym są bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG.

To, jaka kwota powinna być limitem przy rozliczeniu kosztów finansowania dłużnego, było przedmiotem sporów podatników z fiskusem. Spory te kończyły się przed sądami administracyjnymi. Wprowadzona zmiana ma ostatecznie rozstrzygnąć spór na rzecz fiskusa.

Druga zmiana ma zapewnić zgodność przepisów o kosztach finansowania dłużnego z prawem europejskim.

Przepis art. 15c ust. 1 updop w nowym brzmieniu stosuje się do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od 1 stycznia 2022 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy - począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu.

Uchylenie przepisów o "ukrytej dywidendzie"

(art. 14 pkt 1 lit. b ustawy z 7 października 2022 r.)

Od 1 stycznia 2023 r. miał zacząć obowiązywać art. 16 ust. 1 pkt 15b updop. Na podstawie tego przepisu z kosztów podatkowych miały być wyłączane koszty poniesione przez spółkę na wypłaty dla podmiotów powiązanych, stanowiące tzw. ukrytą dywidendę. Nowelizacja uchyla ten przepis, który tym samym nie wejdzie w życie.

Zmiana jest korzystna dla podatników. Z uwagi na szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę (w tym przesłanki dotyczącej korzystania z aktywów), nie można byłoby zupełnie wykluczyć sytuacji, w których zakresem przepisu zostałyby objęte również transakcje uzasadnione gospodarczo.

Podatek od przerzuconych dochodów

(art. 24aa updop)

Po nowelizacji, aby uznać wydatek za przerzucony dochód, konieczne będzie łączne spełnienie następujących warunków:

 • wydatek taki musi stanowić koszt uzyskania przychodów;
 • wydatek taki musi mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowanych;
 • wydatek musi zostać poniesiony na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów o cenach transferowych;
 • podmiot powiązany nie może mieć na terytorium Polski siedziby lub zarządu;
 • przychód uzyskiwany przez podmiot powiązany w związku z daną transakcją musi podlegać opodatkowaniu według efektywnej stawki niższej niż 14,25%;
 • przychody podmiotu powiązanego uzyskiwane od podatnika i podmiotów powiązanych z podatnikiem, wynikające z ponoszonych przez nich wydatków kwalifikowanych, muszą stanowić co najmniej 50% ogółu przychodów podmiotu powiązanego;
 • podmiot powiązany musi przekazywać co najmniej 10% uzyskiwanych przychodów uzyskiwanych od podatnika i powiązanych z nim podmiotów na rzecz innego podmiotu:

(a zaliczając wydatki z tego tytułu do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody, odliczając od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub

(b jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 • suma kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych z podatnikiem, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów podatkowych tego podatnika, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.

Zdaniem redakcji niektóre zmiany należy uznać za istotne. Przykładowo, nowelizacja ostatecznie rozstrzyga, że wydatek kwalifikowany musi być kosztem podatkowym.

Należy przy tym zauważyć, że, co do zasady, katalog kosztów kwalifikowanych nie ulegnie istotnym zmianom w stosunku do obecnego brzmienia przepisów. Przy tym nowelizacja wyłącza stosowanie przepisów o przerzucaniu dochodów w przypadku wydatków ponoszonych pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego. To podmioty powiązane najwięcej zyskają na opisanych zmianach. Co istotne, tak jak dotychczas przepisy dotyczące ...

okładka
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00