Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.595.2022.2.DP

Dotyczy określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców w związku z realizacją projektu.

Dotyczy określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest:

nieprawidłowe w zakresie uznania za podstawę opodatkowania wyłącznie wynagrodzenia otrzymanego od Mieszkańców przewidzianego w Umowach, pomniejszonego o kwotę podatku należnego oraz

prawidłowe w zakresie uznania za podstawę opodatkowania, dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, kwoty otrzymywanego od Mieszkańców wynagrodzenia przewidzianego w Umowach pomniejszonej o kwotę podatku należnego oraz kwoty otrzymanego dofinansowania pomniejszonego o przypadającą na nie kwotę podatku należnego.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców w związku z realizacją Projektu pn. "(…)". Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 19 grudnia 2022 r. (wpływ 19 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina (dalej: "Gmina" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zrealizował inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii polegającą na budowie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj. instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych (dalej łącznie jako: "Instalacje"), co do zasady, przy / na budynkach stanowiących własność mieszkańców Gminy (dalej: "Mieszkańcy" lub "Właściciele nieruchomości").

Budynki objęte przedmiotową inwestycją, do których prawo własności / współwłasności posiadają Mieszkańcy, są budynkami mieszkalnymi stałego zamieszkania sklasyfikowanymi w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W budynkach tych nie ma / nie będzie lokali użytkowych oraz nie jest / nie będzie w nich prowadzona działalność gospodarcza. Wszystkie budynki stanowią jednorodzinne budynki mieszkalne (PKOB 111). Powierzchnia użytkowa budynków nie przekracza 300 m2.

Zakup i montaż Instalacji został zrealizowany w ramach projektu pn. "(…)" (dalej: "Projekt"). Projekt został zrealizowany w partnerstwie zawiązanym między gminami: Gmina, Gmina 1, Gmina 2, Gmina 3, Gmina 4, Gmina 5, przy współudziale środków zewnętrznych. W tym zakresie lider Projektu (tj. Gmina 1) zawarła z Samorządem Województwa (…) umowę nr (…) z dnia (…) 2017 r. na dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej: "RPO") Województwa (…) na lata 2014-2020 (dalej: "Umowa o dofinansowanie").

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, określa ona m.in. zasady, tryb i warunki, na jakich przekazywane i rozliczane będzie dofinansowanie na realizację Projektu. "Projekt" należy rozumieć jako przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia określonego celu wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie Projektu, tj. montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Oznacza to, że na podstawie Umowy o dofinansowanie w oparciu o poniesione w tym zakresie koszty Gmina 1 otrzymała dofinansowanie do Projektu zdefiniowanego jako zakup i montaż Instalacji, a następnie rozliczała się z w tym zakresie z gminami partnerskimi. Otrzymane dofinansowanie gminy mogły przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją Projektu, nie mogło zostać ono przeznaczone na żaden inny cel (w szczególności na ogólną działalność Gminy).

Wysokość części dofinansowania trafiającego do Gminy uzależniona była wyłącznie od całkowitego kosztu zakupu i montażu Instalacji, a więc usług nabywanych przez Gminę. Na koszt tej usługi wpływ ma szereg różnych czynników, w tym m. in. liczba Instalacji, warunki montażu, gwarancji itd. Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że pośrednio wysokość dofinansowania była uzależniona między innymi - ale nie wyłącznie - od liczby nieruchomości, na których Instalacje były montowane, liczby montowanych Instalacji oraz liczby Mieszkańców biorących udział w Projekcie.

Dofinansowanie przyznane przez instytucję dofinansowującą było częściowo wypłacone w formie zaliczki oraz w pozostałej części było rozliczane na zasadzie refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją Projektu. W konsekwencji, w przypadku niezrealizowania Projektu Gmina nie otrzymałaby części środków finansowych, a tym samym nie byłaby zobowiązana do ich zwrotu.

Warunki dofinansowania w żaden sposób nie odnoszą się do ustaleń Gminy z Mieszkańcami, w szczególności nie narzucają żadnej formy współpracy z Mieszkańcami, nie wymagają realizacji na ich rzecz określonych świadczeń i nie przewidują dofinansowania do cen ewentualnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz Mieszkańców. Zgodnie z ogólnymi warunkami dofinansowania Gmina jest zobowiązana m.in. do osiągnięcia tzw. efektu rzeczowego (montaż określonej liczby Instalacji o określonej mocy) oraz do tego, aby w tzw. okresie trwałości Projektu (5 lat od daty płatności końcowej) Gmina pozostała właścicielem Instalacji.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie kontraktu z wyłonionymi przez lidera projektu wykonawcami (dalej: "Wykonawcy"), u których zakupiono usługę montażu i uruchomienia Instalacji. Faktury z tytułu realizacji Projektu wystawiane były każdorazowo na Gminę z podaniem numeru NIP Gminy.

W związku z realizacją ww. inwestycji Gmina podpisała z Mieszkańcami umowy, których celem było/jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych stron związanych z montażem i eksploatacją Instalacji (dalej odpowiednio: "Umowa" lub "Umowy").

Zgodnie z zapisami Umów, Gmina była zobowiązana w szczególności do:

prowadzenia wszelkich spraw związanych z rzeczową realizacją Projektu, w tym jego rozliczenia i promocji;

zabezpieczenia rzeczowej realizacji Projektu, na którą składało się wyłonienie wykonawcy Instalacji;

ustalenia harmonogramu montażu Instalacji;

sprawowania bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac;

przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego oraz rozliczenia finansowego przedmiotowego Projektu.

Jednocześnie, na podstawie Umów Mieszkańcy zobowiązani byli w szczególności do:

wnoszenia wszelkich uwag do projektu na Instalację w terminie do 5 dni;

współdziałania z Gminą i wykonawcą Instalacji w celu przyłączenia Instalacji do sieci elektroenergetycznej i zamontowania urządzeń kontrolno-pomiarowych przez operatora sieci energetycznej;

współpracy z wyłonionym wykonawcą Projektu.

Umowy przewidują, że po zakończeniu prac montażowych sprzęt i urządzenia wchodzące w skład Instalacji pozostaną własnością Gminy przez cały okres trwania Umowy. Jednocześnie, począwszy od terminu zakończenia i odbioru prac montażowych Gmina przekaże Mieszkańcowi sprzęt i urządzenia wchodzące w skład Instalacji do korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem do zakończenia okresu trwania Umowy. Z kolei wraz z upływem okresu trwania Umowy całość Instalacji stanie się własnością Mieszkańca (bez odrębnej umowy).

Z tytułu realizacji na rzecz Mieszkańca usługi termomodernizacji / modernizacji elektroenergetycznej Mieszkaniec zobowiązany był do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Gminy, zdefiniowanego w Umowie jako kwota netto wraz z należnym podatkiem VAT we właściwej stawce (tj. w kwocie brutto).

Niedokonanie przez Mieszkańca zapłaty na rzecz Gminy wynagrodzenia było równoznaczne z rezygnacją Mieszkańca ze świadczenia Gminy na jego rzecz w ramach Projektu oraz rozwiązaniem Umowy. Oznacza to, że w sytuacji braku dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Mieszkańca Gmina nie wykonała na jego rzecz usługi, tj. nie zamontowała u niego Instalacji ani nie udostępniła mu jej do korzystania ani też finalnie na własność. Zapłata wynagrodzenia w wysokości określonej w Umowie była warunkiem koniecznym do realizacji Umowy przez Gminę. Kwota uiszczanych przez poszczególnych Mieszkańców wpłat mogła się różnić ze względu na rodzaj wybranej Instalacji, ich liczbę, moc oraz miejsce montażu.

Poza zapłatą ww. wynagrodzenia Umowy nie przewidują pobierania jakichkolwiek innych opłat od Mieszkańców z tytułu realizacji przez Gminę usługi termomodernizacji / modernizacji elektroenergetycznej. Należy w szczególności zaznaczyć, że zarówno korzystanie przez Mieszkańca z Instalacji w okresie obowiązywania Umowy, jak i przeniesienie na Mieszkańca własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umowy - realizowane będzie przez Gminę w ramach usługi termomodernizacji / modernizacji elektroenergetycznej i Gmina nie będzie pobierać z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia od Mieszkańców.

Umowy zawarte zostały na czas określony - od dnia ich podpisania do upływu 5 lat od dnia rozliczenia końcowego wniosku o płatność z realizacji Projektu. Gmina nie wyklucza przy tym, iż wskazany powyżej okres trwania Umów może ulec zmianie.

Towary i usługi nabywane przez Gminę związane z zakupem i montażem Instalacji były wykorzystywane przez Gminę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gmina wskazuje, iż pozostałe kwestie podatkowe związane z Projektem, w tym w szczególności określenie zakresu przysługującego Gminie prawa do odliczenia VAT naliczonego, zastosowania właściwej stawki dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz Mieszkańców - stanowiły przedmiot odrębnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

Gmina wskazuje, iż niniejszy wniosek o interpretację dotyczy wyłącznie Instalacji powstałych przy / na budynkach stanowiących własność Mieszkańców i nie dotyczy on zakupu i montażu Instalacji na budynkach użyteczności publicznych.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

W odpowiedzi na wezwanie udzielili Państwo następujących informacji:

1.Czy realizacja Projektu przez Gminę była uzależniona od otrzymania dofinansowania?

Wyjaśnili Państwo, iż żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika. Jak wielokrotnie wskazywał tutejszy organ podatkowy pojęcie "stanu faktycznego" oraz "zdarzenia przyszłego" musi mieć zindywidualizowany i jednoznaczny charakter. Interpretacja indywidualna ma nie tylko informować w sposób konkretny, a nie warunkowy, ale przede wszystkim dać się zastosować w procesie samoobliczania podatku i to w takich okolicznościach, które będą się pokrywały z wcześniej opisanymi i wziętymi pod uwagę przy jej wydawaniu. Opis musi być zatem zindywidualizowany przedmiotowo tak, aby było możliwe porównanie stanu wynikającego z wniosku o wydanie interpretacji ze stanem występującym w rzeczywistości. W tym celu zasadniczo niezbędne jest podanie informacji w zakresie elementów pozwalających na uchwycenie tożsamości zdarzeń, zależnie od specyfiki wynikającej z przepisów prawa podatkowego będących w danym przypadku przedmiotem interpretacji (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 376/12).

Ponadto, indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, o której ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00