Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 28-03-2023
Artykuł aktualny
na dzień 28-03-2023
Data publikacji: 2023-02-16

Rozliczanie świadczeń dla pracowników – odpowiedzi na 5 pytań z praktyki

Prawidłowe kalkulowanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pozapłacowych nierzadko przysparza pracodawcom wielu problemów. Wprowadzanie dodatkowych składników wynagrodzenia, przyznawanie świadczeń w naturze, wprowadzanie różnych zależności przy ustalaniu wysokości należnych świadczeń w postanowieniach wewnątrzzakładowych często komplikuje rozliczenia w zakresie składek ZUS i podatku. Jednak niezmiennie obowiązkiem pracodawcy jest rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Pracodawcy często mają wątpliwości, czy prawidłowo rozliczają świadczenia pracownicze w związku z licznymi zmianami przepisów, odmiennymi interpretacjami urzędowymi, a także brakiem jednolitej linii orzeczniczej. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania Czytelników z tym związane.

Jak rozliczyć wpłaty na PPK pobrane z wynagrodzenia przysługującego byłemu pracownikowi

PROBLEM

Pobraliśmy wpłatę na PPK od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po ustaniu jego zatrudnienia i naliczyliśmy wpłatę należną od pracodawcy. Pracownik nie otrzyma już żadnych świadczeń, z których będziemy mogli odliczyć podatek od wpłaty pracodawcy na PPK. Jak w tej sytuacji ją opodatkować?

RADA

W przypadku wpłaty do PPK kwot finansowanych przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia zazwyczaj nie ma możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji wartość przychodu ze stosunku pracy z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę powinni Państwo wykazać w informacji PIT-11 łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy. Od sumy uzyskanych dochodów (uwzględniającej również wpłatę na PPK) pracownik rozliczy roczny podatek.

UZASADNIENIE

Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK są powiązane z jego obowiązkami jako płatnika. Są to obowiązki, które polegają na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu podatku albo zaliczki. Niewykonanie tych obowiązków uruchamia sankcję. Płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Wpłata pobranych zaliczek musi nastąpić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (art. 38 ust. 1 ustawy o pdof). Te obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczą także przychodu z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę.

Obowiązki płatnika pracodawca może realizować jedynie wtedy, gdy istnieje faktyczna możliwość pobrania zaliczki podatkowej. W takich okolicznościach żaden przepis Ordynacji podatkowej nie nakazuje pracodawcy wpłaty zaliczki. Gdy pracodawca nie ma faktycznych możliwości jej pobrania, gdyż w danym miesiącu podatnik nie uzyskał dochodu w formie pieniężnej, podatnik (pracownik) ma obowiązek samodzielnie rozliczyć podatkowo wpłatę na PPK w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek od dochodu z tego tytułu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Państwa przypadku. Oznacza to, że wartość wpłaty dokonanej na PPK przez pracodawcę należy doliczyć pracownikowi do jego przychodów ze stosunku pracy, które podlegają wykazaniu w PIT-11. Jak już wspomniano, obliczenia podatku od wpłaty na PPK pracownik dokona samodzielnie w zeznaniu rocznym.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 kwietnia 2020 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.116.2020.1.DA). Organ uznał, że:

KIS

(…) Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych wpłat do PPK na rzecz byłego pracownika, jeżeli nie jest w stanie pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od byłego pracownika nieuzyskującego dochodu w miesiącu dokonywania wpłat przez pracodawcę do PPK. Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest jedynie wykazać w rocznej informacji PIT-11 wartość przychodu z tytułu dokonania wpłaty do PPK, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę "0". Były pracownik z kolei będzie obowiązany uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Jeżeli pracodawca wpłaca środki na rachunek PPK w miesiącu, w którym ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00