Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-09-05

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych - kalendarium wydarzeń 1 sierpnia-2 września 2022 r.

Przygotowane na podstawie informacji opublikowanych w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2022 r.

1 sierpnia 2022 r.

Stawki maksymalne podatków lokalnych na 2023 r.

1 sierpnia 2022 r. zostały opublikowane maksymalne stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2023 r. Zostały one podwyższone w stosunku do 2022 r.

UWAGA!

Rady gmin, uchwalając stawki podatków lokalnych na 2023 r., będą mogły je uchwalić na wyższym poziomie (nieprzekraczającym maksymalnego). Na podstawie opublikowanych stawek maksymalnych przedsiębiorcy mogą dokonać kalkulacji potencjalnych kosztów podatków lokalnych, z którymi muszą się liczyć w 2023 r.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 - M.P. z 2022 r. poz. 731

3 sierpnia 2022 r.

Projekt podwyżki diet w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych

3 sierpnia 2022 r. został opublikowany projekt zmiany przepisów dotyczących należności z tytułu podróży służbowych. Ma się zmienić nie tylko wysokość diet w podróżach krajowych, ale też wysokość diet i limity za nocleg w podróżach zagranicznych.

Projekt zakłada podwyżkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju do 45 zł, co automatycznie oznacza wzrost ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i ryczałtu za nocleg. Podwyższony też zostanie limit, do wysokości którego można będzie dokonać zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.

Projekt przewiduje podwyższenie kwot diet za dobę podróży zagranicznej dla 31 państw oraz kwot limitów na nocleg dla 42 państw.

UWAGA!

Według projektu wyższe diety i limity za nocleg w podróżach zagranicznych mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Natomiast podwyżka diet krajowych ma wejść w życie 14 dni po publikacji rozporządzenia. Podwyżki to z pewnością obciążenie kosztowe dla przedsiębiorców i pracodawców, ale urealnienie limitów i lepsze dostosowanie ich do warunków rynkowych umożliwi im zaliczenie podniesionych wydatków do kosztów podatkowych.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - opublikowany 3 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

3 sierpnia 2022 r.

Projekt ustawy o działalności lombardowej

W komunikacie z 3 sierpnia 2022 r. MF poinformował o pracach nad projektem ustawy o działalności lombardowej. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku rejestracji działalności w rejestrze przedsiębiorców. Projektowana ustawa określi m.in. obowiązki przedsiębiorców prowadzących taką działalność, definicję i elementy umowy pożyczki lombardowej, koszty pozaodsetkowe, zasady dotyczące sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy.

UWAGA!

Projekt uregulowania rynku działalności lombardowej to ważna informacja zarówno dla przedsiębiorców zajmujących się tego rodzaju działalnością, jak też dla ich klientów. Ci ostatni zyskają bowiem większą ochronę.

Źródło:

 • komunikat MF z 3 sierpnia 2022 r. "Prace nad projektem ustawy o działalności lombardowej" opubl. na www.mf.gov.pl

4 sierpnia 2022 r.

Wzory zeznań rocznych PIT - w konsultacjach

MF pracuje nad wzorami formularzy zeznań rocznych PIT za 2022 r. (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39 oraz załącznikami do nich). W formularzach będą ujęte zmiany w PIT wprowadzone od 1 stycznia i 1 lipca 2022 r.

UWAGA!

Rozliczenie roczne PIT za 2022 r. nie będzie sprawą prostą, choćby z uwagi na bezprecedensową zmianę PIT w trakcie roku podatkowego, likwidację możliwości odliczenia składek zdrowotnych oraz częściowe przywrócenie tej możliwości w trakcie roku. Przygotowanie takiego rozliczenia będzie zapewne wymagało wsparcia specjalistów z zakresu podatków i rachunkowości, a przede wszystkim współpracy ze swoim biurem rachunkowym.

Źródło:

komunikat MF z 4 sierpnia 2022 r. pt. "Konsultacje podatkowe wzorów formularzy z oznaczeniem PIT-36 z załącznikami oraz PIT-39" - opubl. na www.mf.gov.pl

8 sierpnia 2022 r.

Zmiany VAT - w konsultacjach

W komunikacie z 8 sierpnia 2022 r. MF poinformowało o trwających pracach nad nowelizacjami ustawy o VAT. Pierwszy projekt to tzw. SLIM VAT 3, który ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Drugi to projekt, który ma zwiększyć skuteczność walki z oszustwami VAT, a jego wejście w życie jest planowane dopiero w 2024 r.

Projekt SLIM VAT 3 przewiduje:

 • zmiany w rozliczaniu VAT w obrocie międzynarodowym,
 • wprowadzenie nowych zasad przeliczania kursów walut w przypadku wystawiania faktur korygujących,
 • rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne,
 • zmiany w pakiecie VAT e-commerce,
 • liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT - 15 dni),
 • możliwość wykorzystania środków na rachunku VAT do zapłaty kolejnych rodzajów podatków i opłat,
 • zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika (limit ma wzrosnąć z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro),
 • realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19 poprzez zmianę przepisów w zakresie sankcji (zmiany umożliwią organom podatkowym ustalanie sankcji VAT w sposób zindywidualizowany, uwzględniający konkretne okoliczności danej sprawy).

Drugi projekt zmian w VAT ma na celu wprowadzenie narzędzi poprawiających skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązków ewidencyjnych dla dostawców usług płatniczych. Nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne.

UWAGA!

Zmiany w VAT - nawet jeżeli w ostatecznym efekcie są korzystne dla podatników - zawsze w praktyce powodują utrudnienia. Po pierwsze trzeba zazwyczaj się z nimi szybko zapoznać, a następnie - tak samo szybko - wdrożyć. Przedsiębiorcy (podatnicy VAT) powinni mieć świadomość, że czeka ich takie wdrożenie w 2023 r.

Źródło:

komunikat MF z 8 sierpnia 2022 r. pt. "SLIM VAT 3 i przepisy zwiększające skuteczność zwalczania oszustw VAT w konsultacjach" - opubl. na www.mf.gov.pl

10 sierpnia 2022 r.

Będą nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3

Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany dotyczące rozliczenia kwoty wolnej od podatku. W związku z tym MF przygotowało projekty wzorów formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3.

Zmiany w PIT rozszerzą krąg płatników uprawnionych do stosowania kwoty wolnej przy poborze zaliczek na PIT, a także umożliwią podatnikom podjęcie decyzji o podziale 1/12 tej kwoty maksymalnie na trzech płatników jednocześnie.

Za pośrednictwem tych formularzy będzie można składać także inne oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość pobieranych przez płatników zaliczek na PIT. Będzie to m.in.:

 • wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (czyli tzw. ulgi dla młodych),
 • oświadczenie o spełnieniu warunku dla zastosowania podwyższonych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów dla osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości,
 • wniosek o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT.

UWAGA!

Dzięki zmianom płatnik otrzyma wszystkie informacje mające wpływ na prawidłowe obliczenie zaliczki w jednym dokumencie. Nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 będą miały charakter fakultatywny. Płatnicy nie będą musieli ich stosować, zwłaszcza w sytuacji, gdy ustalą inny sposób przyjmowania od podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na PIT. Nie będą jednak mogli odmówić przyjęcia oświadczeń i wniosków złożonych im przez podatników według wzoru PIT-2, PIT-2A i PIT-3 przygotowanego przez MF.

Źródło:

komunikat MF z 10 sierpnia 2022 r. pt. "Konsultacje podatkowe wzorów formularzy PIT-2, PIT-2A, PIT-3" - opubl. na www.mf.gov.pl

10 sierpnia 2022 r.

Mikrorachunek - zmiany w wykazie

Zgodnie z projektem opublikowanym 10 sierpnia 2022 r. zmieniony ma być katalog podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które powinny być opłacane za pośrednictwem tzw. mikrorachunku podatkowego. W katalogu pojawią się nowe typy należności i nowe opisy symboli poszczególnych formularzy. Nowelizacja obejmie także podatek od wydobycia niektórych kopalin, ale możliwość zapłaty tego podatku przez mikrorachunek pojawi się dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Projektowane zmiany w wykazie polegają na:

 1. rozbudowaniu katalogu należności o nowe płatności, tj.:
  1. grupa płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin (formularze: KOP-MS, P-KOP/MS, KOP-RG i P-KOP/RG),
  2. opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym (tytuł płatności: WRO) - w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym;
 2. aktualizacji opisu dla następujących symboli formularza/tytułu płatności:
  1. CIT-8E - stosownie do treści formularza CIT-8E w wersji nr 2 obowiązującej za rok 2022,
  2. ALK-1 - zmiana opisu polegająca na wyszczególnieniu opłat dotyczących napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml ma usunąć wątpliwości, że ich wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego,
  3. CUK-1 - zmiana opisu dotyczącego symbolu formularza/tytułu płatności,
   CUK-1 w sposób jednoznaczny ma być wskazane, że wpłaty z tytułu opłaty od środków spożywczych mogą być powiązane nie tylko ze składaną informacją, ale również wydawanymi w sprawie opłaty decyzjami. Ponadto wyszczególnienie opłaty dodatkowej ma usunąć wątpliwości co do tego, czy powinna być ona dokonywana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

UWAGA!

Kwestia wpłacania podatków za pośrednictwem mikrorachunku obciąża podmioty zobowiązane do wpłat. Klienci biur rachunkowych powinni mieć świadomość projektowanych zmian w tym zakresie w celu prawidłowego wypełnienia tego obowiązku. Jak wynika z projektu, zmiany te dotyczą przede wszystkim specjalnych grup podatników, tj. podatników obciążonych podatkiem od niektórych kopalin, obowiązkiem zapłaty opłat od napojów alkoholowych i opłaty cukrowej.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego - nr z wykazu prac legislacyjnych 602 - opublikowany 10 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

11 sierpnia 2022 r.

W 2023 r. podwyżka kar porządkowych

11 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości kar porządkowych, które mogą być nakładane w postępowaniu podatkowym w 2023 r. W stosunku do 2022 r. wzrosły one o 300 zł.

Zatem w 2023 r. kara porządkowa nakładana na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej będzie mogła wynosić nawet 3300 zł.

Na podstawie ww. przepisu karą porządkową mogą być ukarani strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

 1. nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
 2. bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
 3. bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
 4. bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

UWAGA!

Wysokość kar porządkowych ma pełnić funkcję dyscyplinującą uczestników postępowania podatkowego. Warto mieć świadomość wysokości obowiązujących kar za zakłócanie przebiegu tego postępowania.

Podstawa prawna:

obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023 - M.P. z 2022 r. poz. 773

11 sierpnia 2022 r.

Zastaw skarbowy w 2023 r. - podwyżka wartości minimalnej

W 2023 r. minimalna wartość przedmiotów obejmowanych zastawem skarbowym to 15 500 zł. Przedmioty o niższej wartości nie mogą być obciążane zastawem. Wartość tę ustala się na dzień ustanowienia zastawu (art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

UWAGA!

Minimalna wartość przedmiotów obejmowanych zastawem skarbowym ogranicza prawo organów podatkowych do zabezpieczania zaległości podatkowych na majątku dłużnika.

Podstawa prawna:

obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023 - M.P. z 2022 r. poz. 774

12 sierpnia 2022 r.

Dodatek węglowy - komu przysługuje

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek można złożyć pisemnie lub elektronicznie.

Dodatek węglowy ma być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

UWAGA!

Dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw. Dlatego ustawa przewiduje przepisy:

 • zwalniające dodatek węglowy od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 52jc updof),

 • wyłączające dodatek węglowy spod egzekucji (art. 833 § 6 Kpc, art. 10 § 4 i art. 80 § 2a pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz

Podstawa prawna:

16 sierpnia 2022 r.

Wyższe normy szacunkowe na 2023 r.

16 sierpnia 2022 r. został opublikowany projekt rozporządzenia określającego tabelę norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, która ma obowiązywać w 2023 r. Stawki przewidziane w tabeli zostały podwyższone w stosunku do 2022 r.

UWAGA!

Projekt dotyczy rolników płacących podatek dochodowy w związku z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. W 2023 r. zapłacą oni wyższy podatek z tego tytułu.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - numer z wykazu prac legislacyjnych 579 - opubl. 16 sierpnia 2022 r. na www.rcl.gov.pl

17 sierpnia 2022 r.

Nowa instrukcja MF w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

17 sierpnia 2022 r. MF wydał komunikat, w którym poinformował o publikacji nowej instrukcji wypełniania zgłoszenia INTRASTAT (wersja 1.15). Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych bez względu na to, czy dokonują, czy też nie dokonują rozliczenia podatku VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS).

UWAGA!

Informacja dotyczy wszystkich podmiotów obowiązanych do składania INTRASTAT, które zajmują się wewnątrzunijną sprzedażą towarów na odległość (WSTO).

Źródło:

komunikat MF z 17 sierpnia 2022 r. pt. "Nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT" opublikowany na stronie www.puesc.gov.pl

22 sierpnia 2022 r.

Planowane uproszczenia dla małych producentów energii odnawialnej

Ustawodawca planuje wprowadzić uproszczenia dla małych producentów energii odnawialnej. Kolejny raz nastąpi przesunięcie całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji z 1 stycznia 2023 na 1 stycznia 2024 r. Nowelizacja ma być przyjęta w III kwartale 2022 r. Wprowadzone zmiany będą wchodziły etapami.

Projekt zakłada:

 • brak obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej przez podmioty produkujące tę energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego, czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie,
 • wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (tzw. pojazdy "z wtyczką") o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³. Zmiana ma na celu dalsze promowanie zakupu i użytkowania pojazdów hybrydowych, które ze względów ekologicznych są bardziej przyjazne środowisku,
 • zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych. Wydawanie takiego certyfikatu przez polskie organy podatkowe będzie dotyczyło jedynie dostawy wewnątrzwspólnotowej. Posiadanie takiego certyfikatu (wydawanego przez zagraniczne organy podatkowe) będzie konieczne również w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu stosowania na terytorium RP stawki obniżonej dla takich napojów,
 • zniesienie obowiązku sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia itp.) na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży,
 • przesunięcie terminu elektronizacji ewidencji, który miał być realizowany od 1 stycznia 2023 r. na dzień 1 stycznia 2024 r.

UWAGA!

Nowelizacja przepisów akcyzowych zawiera korzystne rozwiązania dla podatników tego podatku. Biura rachunkowe obsługujące takie podmioty powinny poinformować ich o planowanej nowelizacji.

Źródło:

projekt ustawy z 22 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - opublikowany na www.legislacja.gov.pl

23 sierpnia 2022 r.

Rząd przyjął zmiany w CIT

23 sierpnia 2022 r. rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej zmiany w CIT. Nowelizacja m.in. odracza wejście w życie przepisów o podatku minimalnym oraz uchyla przepisy o tzw. "ukrytej dywidendzie". Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Projekt przewiduje m.in. modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023) oraz uchylenie przepisów o tzw. "ukrytej dywidendzie" oraz zmiany przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Ponadto projekt przewiduje zmianę przepisów związaną z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymaniem stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie.

UWAGA!

Zmiany przewidziane projektem dotyczą podatników CIT. Z pewnością wpłyną na sytuację podatkową tych podmiotów w przyszłym roku. Istotne są również przewidziane w projekcie zmiany polegające na wydłużeniu tarczy antyinflacyjnej oraz utrzymaniu stawek VAT na dotychczasowym poziomie. Te zmiany sygnalizowaliśmy w odrębnych punktach niniejszego informatora.

Źródło:

komunikat MF z 23 sierpnia 2022 r. pt. "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w CIT" - opubl. na www.mf.gov.pl

23 sierpnia 2022 r.

W 2023 r. nie będzie powrotu do niższych stawek VAT

Z początkiem 2023 r. powinny być przywrócone niższe stawki podatku od towarów i usług - 22% i 7%. Prawdopodobnie tak się jednak nie stanie, ponieważ rząd przygotował projekt nowelizacji, by utrzymać stawki VAT na poziomie 23% i 8%.

UWAGA!

Regulacje pozwalające na utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie zostały przez rząd ujęte w projekcie nowelizacji ustawy o CIT. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na obniżkę stawek VAT w przyszłym roku.

Źródło:

komunikat MF z 23 sierpnia 2022 r. pt. "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w CIT" - opubl. na www.mf.gov.pl

23 sierpnia 2022 r.

Przedłużenie tarcz antyinflacyjnych

Nowelizacja ustawy o CIT (druk sejmowy nr 2544) przedłuża działanie tzw. tarcz antyinflacyjnych do końca 2022 r. Przedłużenie dotyczy m.in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz stawek VAT na żywność czy gaz ziemny.

Tarcze antyinflacyjne to m.in.:

 1. obniżka stawek VAT:
 • do 0% VAT na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem,
 • do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,
 • do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 23%,
 • do 5% VAT na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,
 • do 8% VAT na paliwa silnikowe zamiast 23%;
 1. akcyza:
 • obniżka do minimum akcyzy na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energię elektryczną,
 • zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
 • zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej,
 • dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

UWAGA!

Okres obowiązywania zwolnień i obniżek akcyzy i VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej jest połączony z obowiązkiem informowania klientów o obowiązujących obniżkach, wyłączeniach i zwolnieniach z podatku. Przedłużenie okresu obowiązywania tarcz antyinflacyjnych wiąże się z przedłużeniem okresu wykonywania tego obowiązku przez sprzedawców.

Źródło:

komunikat MF z 23 sierpnia 2022 r. pt. "Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r." - opubl. na www.mf.gov.pl

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544) -skierowana do pierwszego czytania w dniu 25 sierpnia 2022 r.

29 sierpnia 2022 r.

Planowane uproszczenia w zgłoszeniach INTRASTAT

Z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT opublikowanego 29 sierpnia 2022 r. wynika, że planowane jest wprowadzenie dwóch uproszczeń w ich składaniu. Do 1000 euro wzrośnie limit wartości sprzedaży, który można wykazać łącznie w zgłoszeniu INTRASTAT. Zniesiony zostanie też obowiązek raportowania subskrypcji czasopism. Zgodnie z projektem likwidacja obowiązku sprawozdawczego w zakresie czasopism ma mieć zastosowanie również do:

 • przywozów lub wywozów towarów dokonanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku których okres sprawozdawczy zakończy się po tym dniu,
 • przywozu lub wywozu czasopism objętych jedną fakturą, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczął się okres prenumeraty, a nie wystąpił jeszcze przywóz lub wywóz ostatniej partii tych czasopism.

UWAGA!

Dzięki zmianom podmioty mające obowiązek składania zgłoszeń INTRASTAT będą mogły je składać w uproszczony sposób.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT - opublikowany 29 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

29 sierpnia 2022 r.

Wyższe limity zwolnień w podatku od spadków i darowizn

29 sierpnia 2022 r. został opublikowany projekt rozporządzenia, które ma podwyższyć kwoty limitów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kwoty wolne od tego podatku oraz skale podatkowe w tym podatku. Podwyżki są efektem wzrostu cen towarów nieżywnościowych.

Przykładowo, wolne od podatku mają być m.in. darowizny do wysokości 10 434 zł (od jednego darczyńcy) oraz do wysokości 20 868 zł (od wielu darczyńców).

UWAGA!

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Osoby planujące dokonanie darowizn przewyższających dotychczasowe kwoty wolne, a nieprzekraczających nowych kwot wolnych, powinny się wstrzymać z dokonaniem darowizny do czasu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Przypominamy, że obowiązek podatkowy z tytułu darowizn powstaje przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - opublikowany 29 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

29 sierpnia 2022 r.

Dotacje dla przedsiębiorców dotkniętych brexitem

Instytucje Unii Europejskiej ustanowiły specjalny funduszu europejski w celu finansowego wsparcia poszkodowanych przez brexit podmiotów. Fundusz ten to tzw. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Zasady udzielania pomocy z tego funduszu określa opublikowane 29 sierpnia 2022 r. rozporządzenie w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej następujących rodzajów pomocy:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
 • pomocy na udział MŚP w targach,
 • pomocy szkoleniowej,
 • pomocy de minimis.

Pomoc może być udzielana w formie dotacji.

UWAGA!

Na podstawie komentowanych przepisów przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dotacje. W tym celu muszą sprawdzić w treści rozporządzenia, czy spełniają warunki otrzymania takiej pomocy oraz złożyć stosowny wniosek.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Funduszy i Pomocy Regionalnej z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej - Dz.U. z 2022 r. poz. 1811

30 sierpnia 2022 r.

Odpis na zfśs na 2023 r.

W 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 opublikowanej 30 sierpnia 2022 r. Projekt przewiduje, że w przyszłym roku odpis na zfśs nadal będzie naliczany od podstawy równej przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. Podstawa naliczania wyniesie zatem 4434,58 zł, a odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wyniesie 662,97 zł.

UWAGA!

Projekt zakłada, że w 2023 r. nie wzrosną obciążenia pracodawców z tytułu tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to, że nie wzrosną też obciążenia z tytułu wypłat świadczenia urlopowego. Świadczenie to nie może bowiem przekroczyć wysokości odpisu podstawowego dla danego rodzaju zatrudnienia. To dobra informacja dla klientów biur rachunkowych tworzących zfśs albo wypłacających świadczenia urlopowe. Ich koszty nie wzrosną w 2023 r. w związku z wypłatą tych świadczeń.

Źródło:

art. 25 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 - opubl. 30 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

30 sierpnia 2022 r.

Spółki nieruchomościowe - formularze interaktywne informacji

30 sierpnia 2022 r. MF wydał komunikat informujący o zasadach składania informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników. Są to:

 • CIT-N1 i PIT-N1 - Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej - składana przez spółki nieruchomościowe,
 • CIT-N2 i PIT-N2 - Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących - składana przez podatników będących wspólnikami spółki nieruchomościowej.

Informacje te należy składać do wyznaczonych organów KAS.

Spółki nieruchomościowe składają informacje o podmiotach, które posiadają co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków, który daje co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Takie informacje składa się na formularzu PIT-N1 - w zakresie informacji o podmiotach, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio prawa do spółki nieruchomościowej i są podatnikami PIT (czyli osobami fizycznymi), lub CIT-N1 - w zakresie informacji o innych niż osoby fizyczne podmiotach, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio prawa do spółki nieruchomościowej.

UWAGA!

Informacje te są istotne dla klientów biur rachunkowych zaliczanych do spółek nieruchomościowych oraz wspólników tych spółek. W komunikacie MF podkreśla, że podmioty te powinny posiadać polski identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej), aby złożyć wymagane informacje podatkowe. Jeśli więc np. podmioty zagraniczne, które mają obowiązek składania tych informacji, nie posiadają polskiego identyfikatora podatkowego, muszą wystąpić do polskich organów o jego nadanie.

Źródło:

komunikat MF z 30 sierpnia 2022 r. "Formularze interaktywne dot. informacji o spółkach nieruchomościowych" opubl. na ww.mf.gov.pl

30 sierpnia 2022 r.

Projekt zmian w KSeF

MF przygotował projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projekt jest związany z koniecznością dostosowania warunków korzystania z KSeF m.in. do specyfiki grup VAT. W projekcie przewiduje się rozwiązania ograniczające dostęp do systemu KSeF dla członków grupy VAT (podatnikiem VAT w tym przypadku jest bowiem grupa VAT, a nie poszczególni członkowie grupy). Dlatego ograniczone zostanie prawo wglądu do faktur innych członków grupy. Przepisy wprowadzające grupy VAT wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z tym dniem do KSeF mają być wprowadzone zmiany.

UWAGA!

KSeF jest rozwiązaniem dobrowolnym, ale planowane jest obowiązkowe jego wprowadzenie w 2024 r. Natomiast w 2023 r. wejdą w życie przepisy o grupach VAT umożliwiające tworzenie takich grup na potrzeby rozliczeń VAT. Podatnicy rozważający skorzystanie z tego rozwiązania oraz wdrożenie KSeF powinni mieć świadomość odmiennych zasad korzystania z KSeF, w przypadku gdy zdecydują się na utworzenie takiej grupy.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - opubl. na www.legislacja.gov.pl

31 sierpnia 2022 r.

Dłuższe terminy w podatku u źródła

31 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie, dzięki któremu oświadczenia pierwotne w podatku u źródła są ważne do końca roku podatkowego, a nie tylko przez trzy miesiące. Wydłużono też termin składania oświadczeń następczych.

Oświadczenia pierwotne i następcze są składane przez płatników, którzy nie chcą stosować mechanizmu pay &refund w podatku u źródła. Mechanizm ten jest stosowany, gdy łączna kwota należności takich jak m.in. dywidendy wypłacanych na rzecz podmiotu powiązanego przekracza 2 mln zł. Polski płatnik ma wówczas obowiązek potrącić od nich podatek u źródła według stawki krajowej (pay). Dopiero potem może się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku (refund). Płatnik, który nie chce stosować tego mechanizmu, może złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie pierwotne, w którym deklaruje, że nie ma przeszkód w zastosowaniu przez niego preferencji, w postaci np. niższej stawki podatku na podstawie umowy międzynarodowej. Są to oświadczenia:

 • WH-OSC (w CIT) i
 • WH-OSP (w PIT).

Oświadczenia te są ważne przez trzy miesiące.

Płatnik, który kontynuuje ww. wypłaty na rzecz podmiotu powiązanego, musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie następcze. Trzeba to zrobić do 7 dnia miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia pierwotnego. MF wydłużył ten termin do końca następnego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w którym płatnik złożył oświadczenie pierwotne.

UWAGA!

Z wydłużonego terminu mogą skorzystać klienci biur rachunkowych dokonujący wypłat na rzecz podmiotów powiązanych.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 1829

1 września 2022 r.

Pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych

W komunikacie z 1 września 2022 r. MF poinformowało, że w e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych. W e-Urzędzie Skarbowym można też złożyć zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa (formularz OPL-1). Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu - jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym).

UWAGA!

Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników. W e-US można obecnie przeglądać listę udzielonych pełnomocnictw (ogólnych i pełnomocnictw umożliwiających składanie e-deklaracji). W e-US wprowadzono również usprawnienia dla pełnomocników ogólnych, które polegają na automatycznym wpisywaniu danych mocodawcy w formularzu zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

Źródło:

Komunikat MF z 1 września 2022 r. pt. "Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym" - opubl. na www.mf.gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 1833

2 września 2022 r.

Paragonowa akcja KAS

MF podsumował akcję paragonową KAS. Z komunikatu MF opublikowanego 2 września 2022 r. wynika, że w okresie od 4 lipca 2022 r. do 28 sierpnia 2022 r. przeprowadzono 32 227 kontroli w formie nabycia sprawdzającego. Wystawiono 7666 mandatów na kwotę prawie 9 mln zł. Co czwarte (25,1%) nabycie wykazało nieprawidłowości.

UWAGA!

Komunikat MF to przestroga dla sprzedawców zobowiązanych do rejestrowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów klientom. Warto więc zwrócić uwagę na ten aspekt prowadzenia działalności i prawidłowo wypełniać obowiązki "paragonowe".

Źródło:

Komunikat MF z 2 września 2022 r. pt. "Weź paragon i nie daj się oszukiwać" - opubl. na www.mf.gov.pl

2 września 2022 r.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - projekt

2 września 2022 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Nowelizacja ma dać możliwość pociągnięcia podmiotu zbiorowego (osoby prawnej, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu) do odpowiedzialności w przypadku popełnienia czynu przez osobę działającą w imieniu lub interesie tego podmiotu w ramach własnego uprawnienia lub obowiązku. Projekt wprowadzi nową definicję podmiotu zbiorowego, którym w założeniach będą osoby prawne i jednostki organizacyjne większych rozmiarów. Z katalogu tego będą wyłączeni mali i średni przedsiębiorcy. Projekt zakłada wprowadzenie prostej zasady odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za każde przestępstwo i przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę działającą w imieniu lub interesie tego podmiotu. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego nie będzie wyłączona w przypadku poniesienia odpowiedzialności za ten sam czyn przez osobę fizyczną.

W założeniach projektu nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

UWAGA!

Wady systemu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych są znane od lat. Projekt ma na celu wyeliminowanie tych wad tak, aby przedsiębiorstwa ponosiły odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w ich imieniu lub interesie przez ich pracowników. Dobrą informacją dla małych i średnich przedsiębiorców jest wyłączenie ich z definicji "podmiotu zbiorowego" i odpowiedzialności zakreślonej tą ustawą.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - opublikowany 2 września 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

2 września 2022 r.

Dofinansowania do niektórych źródeł ciepła

2 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa wprowadza jednorazowe wsparcie finansowe (dodatek) dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest:

 • pelletem drzewnym,
 • drewnem kawałkowym,
 • skroplonym gazem LPG lub
 • olejem opałowym.

Warunkiem jego otrzymania ma być potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych ma wynosić:

 • 3000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • 2000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
 • 1000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek ma być przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.

Wnioski o dodatek mają być składane do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Ustawa wprowadza też program "ciepło z rekompensatą", który ma spowodować ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, m.in. szpitali czy szkół. Rekompensata ma przysługiwać przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Wsparcie ma obowiązywać cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA!

Ustawa wprowadzająca dodatki i rekompensaty do źródeł ogrzewania została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 września 2022 r. i będzie przedmiotem prac Senatu już 7 września 2022 r. Po uchwaleniu ustawy osoby uprawnione będą się mogły ubiegać o otrzymanie dofinansowania.

Źródło:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk sejmowy nr 2543) - ustawa uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 września 2022 r. czeka na rozpatrzenie przez Senat na posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r.

2 września 2022 r.

Świadczenie dla poszkodowanych katastrofą ekologiczną na Odrze

2 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Na podstawie tej ustawy płatnikowi składek, niebędącemu jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, ma przysługiwać jednorazowe świadczenie pieniężne za określony miesiąc przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Jednorazowe świadczenie ma przysługiwać, gdy płatnik składek w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uzyskał przychód z działalności niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jednorazowe świadczenie w kwocie 3010 zł za każdego ubezpieczonego obliczy, przyzna i wypłaci ZUS.

UWAGA!

Na podstawie uchwalonej ustawy przedsiębiorcy poszkodowani katastrofą ekologiczną na Odrze będą mogli uzyskać wsparcie. Ustawa ma wejść w życie w dniem następującym od dnia ogłoszenia z mocą od 1 sierpnia 2022 r. Z wnioskiem będzie można wystąpić po uchwaleniu ustawy w ostatecznym kształcie. Wówczas będą znane ostatecznie warunki, które trzeba wypełnić aby otrzymać świadczenie. 7 września ustawa zostanie rozpatrzona przez Senat.

Źródło:

Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (druk sejmowy nr 2548) - ustawa uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 2 września 2022 r. - czeka na rozpatrzenie przez Senat (w dniu 7 września 2022 r.)

7 września 2022 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Od 7 września 2022 r. obowiązuje rozporządzenie umożliwiające składanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) przez e-Urząd Skarbowy bez konieczności opatrywania wniosku podpisem lub pieczęcią. Funkcjonalność ta dotyczy wniosków składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta. Zaświadczenie jest wydawane automatycznie.

UWAGA!

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wymagane w wielu sytuacjach biznesowych. Przykładowo, gdy przedsiębiorca ubiega się o otrzymanie kredytu z banku, startuje w przetargu lub chce podpisać umowę leasingu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 1833

17 września 2022 r.

Kredytobiorcy otrzymają zwrot dodatkowych kosztów kredytu

Banki zwrócą swoim klientom dodatkowe koszty kredytu pobierane za okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Ustawa wprowadzająca ten obowiązek wchodzi w życie 17 września 2022 r.

Nowelizacja przepisów zobowiązuje banki do zwrócenia klientowi pobranego od niego dodatkowego kosztu kredytu, po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Dla klientów banków bardzo istotna jest data wejścia w życie ustawy wprowadzającej obowiązek zwrotu dodatkowych kosztów kredytu. Obowiązek taki powstanie bowiem tylko w przypadku dwóch rodzajów umów kredytowych:

 1. umów kredytowych, które zostaną zawarte po wejściu w życie nowelizacji, czyli po 17 września 2022 r., oraz
 2. umów o kredyt hipoteczny zawartych przed wejściem w życie ustawy, jeżeli do 17 września 2022 r. nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

Po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej dodatkowy koszt kredytu hipotecznego będzie konsumentowi zwracany lub zaliczany na poczet spłaty kredytu hipotecznego.

W przypadku umów o kredyt hipoteczny wymienionych w pkt 2 zwrot klientowi dodatkowego kosztu kredytu hipotecznego lub zaliczenie na poczet spłaty kredytu hipotecznego nastąpi w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

UWAGA!

Opisane korzystne rozwiązania zobowiązujące banki do zwrotu podwyższonych kosztów kredytu dotyczą kredytów hipotecznych udzielanych konsumentom, czyli umów kredytowych, w których klient banku występuje jako osoba prywatna.

Podstawa prawna:

ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2022 r. poz. 1719

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00