Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-12-05

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych

Kalendarium wydarzeń od 1 listopada do 5 grudnia 2022 r.

9 listopada 2022 r.

PFR rozpoczął wysyłkę wezwań do pracodawców, którzy nie utworzyli PPK

Polski Fundusz Rozwoju za pomocą portalu informacyjnego PUE ZUS rozpoczął wysyłkę wezwań pracodawcom, którzy nie dopełnili obowiązku utworzenia PPK. Wezwanie do złożenia wyjaśnień, dlaczego podmiot zatrudniający nie utworzył PPK, choć miał taki obowiązek, zostanie udostępnione na profilu PUE ZUS i będzie zawierało link przekierowujący do specjalnego formularza. Pracodawca będzie miał możliwość poinformowania PFR o przyczynie niedopełnienia obowiązku lub poinformowania o zawarciu umowy na zarządzanie PPK. W przypadku pracodawców, którzy nie posiadają PUE ZUS, wezwanie zostanie wysłane pocztą.

UWAGA!

Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są następujące podmioty:

 • mikroprzedsiębiorcy, ale wyłącznie wówczas, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

 • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną − w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą,

 • podmioty, które − w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK − prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Pracodawcy należący do jednej z powyższych grup mają obowiązek poinformowania PFR o przyczynie niezawarcia umowy o zarządzanie PPK (ale tylko wtedy, gdy otrzymają od PFR wezwanie).

Pracodawca, który nie jest zwolniony z obowiązku stosowania ustawy o PPK, powinien jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową. Ma na to 30 dni od otrzymania wezwania. Po zawarciu umowy pracodawca powinien poprzez otrzymany formularz poinformować PFR o dopełnieniu obowiązku utworzenia PPK.

Pod adresem mojeppk.pl/wezwania uruchomiona została strona dotycząca wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Zawiera ona napisaną w prosty i przystępny sposób instrukcję „krok po kroku” postępowania po otrzymaniu wezwania.

Źródło:

komunikat z 9 listopada 2022 r. - www.mojeppk.pl

 

10 listopada 2022 r.

Mikrorachunek - rodzaje wpłat

MF określił w rozporządzeniu rozszerzony wykaz podatków i innych należności, których wpłata powinna być realizowana przy użyciu tzw. mikrorachunku podatkowego. Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie zostało uchylone.

Nowy wykaz podatków, których wpłaty powinny być realizowane na mikrorachunek, obowiązuje od 10 listopada 2022 r., z tym że:

 • część IX załącznika obejmująca „Podatek od niektórych kopalin” zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.;
 • część X (dotycząca udzielenia informacji komornikom sądowym) i XI (dotycząca dokonywania wypisów z rejestru oraz zaświadczeń) - ma zastosowanie do płatności dokonywanych od 7 lipca 2022 r.

UWAGA!

Wykaz wskazuje, jakie wpłaty powinny być realizowane na tzw. mikrorachunek przedsiębiorcy oraz jaki tytuł wpłaty powinien przedsiębiorca podać w przelewie. Wykaz rodzajów wpłat na mikrorachunek może się przydać jako narzędzie pomocne przy prawidłowym dokonywaniu wpłat.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 2272

24 listopada 2022 r. UWAGA! Ważne w 2023 r.

Umorzenie subwencji finansowej z PFR - nadal bez podatku

W 2023 r. nadal ma obowiązywać zaniechanie poboru podatku od umorzonych subwencji z PFR. Pierwotnie zaniechanie miało obowiązywać do końca 2022 r.

Adresatami zaniechania poboru podatku są beneficjenci tarcz finansowych PFR, otrzymujący decyzje umorzeniowe odnośnie dochodów (przychodów) uzyskane w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

MF przygotował projekt rozporządzenia wydłużającego termin zaniechania poboru podatku z tego tytułu o rok. Dzięki temu zaniechanie poboru podatku ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UWAGA!

Z wydłużenia terminu zaniechania poboru podatku skorzystają adresaci decyzji umarzających całość lub choćby część subwencji finansowej udzielonej przez PFR po 31 grudnia 2022 r. Dzięki temu nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu umorzenia. Wydłużenie terminu zaniechania poboru podatku stanowi działanie mające na celu wyrównanie szans wszystkich podatników, beneficjentów ww. tarcz finansowych PFR. Zarówno tych, którym umorzono zobowiązania do końca 2022 r., jak i tych, wobec których umorzenie zostanie zastosowane w 2023 r.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju - opubl. 24 listopada 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

1 grudnia 2022 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Badanie trzeźwości pracowników i praca zdalna - Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy

W Kodeksie pracy znajdą się przepisy regulujące pracę zdalną oraz umożliwiające pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Zmiany uchwalił Sejm w dniu 1 grudnia 2022 r. (teraz nad ustawą będzie pracował Senat).

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a przepisy regulujące pracę zdalną po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

UWAGA!

Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy pracodawcy będą mogli prowadzić - w uzasadnionych przypadkach - prewencyjną kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Natomiast wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego będzie umożliwiało skorzystanie z tej formy zatrudnienia w każdym uzgodnionym z pracownikiem przypadku. Co do zasady wykonywanie pracy zdalnej będzie wymagało uzgodnienia między stronami umowy o pracę, jednakże wykonywanie takiej pracy będzie także możliwe na polecenie pracodawcy.

Źródło:

ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335) - opubl. na www.sejm.gov.pl

 

1 grudnia 2022 r.

Wyższe wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenie pracowników młodocianych

Od 1 grudnia 2022 r. zwiększą się z wpłaty pracodawców na PFRON. Jest to konsekwencja zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2022 r. Podwyżka tego wskaźnika jest też przyczyną zwiększenia wynagrodzenia pracowników młodocianych.

W trzecim kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło do 6480,67 zł.

UWAGA!

Na skutek wyższego przeciętnego wynagrodzenia wzrastają miesięczne wpłaty na PFRON w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Wpłaty wnoszone są przez pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga 6%.

Konsekwencją wzrostu przeciętnego wynagrodzenia będzie też wzrost wynagrodzeń pracowników młodocianych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

O podwyżkach powinni wiedzieć przedsiębiorcy (klienci biur rachunkowych) zobowiązani do dokonywania wpłat na PFRON lub zatrudniający pracowników młodocianych.

Podstawa prawna:

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. - M.P. z 2022 r. poz. 1085

 • art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 573; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1812

 • § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1636

 

1 grudnia 2022 r. UWAGA! Konsultacje trwają do 23 grudnia 2022 r.

Konsultacje projektu w sprawie obowiązkowego fakturowania elektronicznego w KSeF

1 grudnia 2022 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu powszechnego, obowiązkowego fakturowania elektronicznego KSeF. Konsultacje mają trwać do 23 grudnia 2022 r. Obowiązkowe fakturowanie w KSeF ma być wprowadzone od 1 stycznia 2024 r.

Konsultacje dotyczą projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Jest to drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z tego systemu, który ma być obowiązkowy od 2024 r.

KSeF ma przynieść korzyści fiskusowi i przynieść efekt uszczelnienia systemu podatkowego, ponieważ dzięki temu systemowi fiskus będzie miał dostęp do pełnych informacji o wystawianych fakturach - w czasie rzeczywistym.

UWAGA!

Ministerstwo Finansów twierdzi, że obowiązkowy KSeF przyniesie korzyści także podatnikom. Ma to być m.in. szybszy zwrot VAT - podatnicy otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej - termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.

Przedsiębiorcy już teraz mogą korzystać z darmowej Aplikacji Podatnika KSeF i przygotować się do wprowadzenia obowiązkowego systemu e-fakturowania. Wkrótce ma też zostać udostępniona aplikacja mobilna KSeF. Aplikacja umożliwia przeglądanie wystawionych lub otrzymanych faktur, ich pobieranie w formacie xml lub PDF oraz zarządzanie uprawnieniami do korzystania z KSeF.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie RCL. Uwagi i opinie do tego projektu można przesyłać na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Jednocześnie rozpoczęto konsultacje podatkowe struktur logicznych e-faktury i FA_RR. Materiały te dostępne są na stronie MF.

Uwagi dotyczące struktur logicznych można kierować na adres: sekretariat.drp@mf.gov.pl

Źródło:

komunikat MF z 1 grudnia 2022 r. pt. „Krajowy System e-Faktur coraz bliżej. Projekt powszechnego fakturowania elektronicznego w konsultacjach publicznych” - opubl. na www.mf.gov.pl

1 grudnia 2022 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Normy szacunkowe na 2023 r.

1 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie MF określające tabelę norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, która będzie obowiązywać w 2023 r. Stawki przewidziane w tabeli zostały podwyższone w stosunku do 2022 r. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

 

UWAGA!

Podwyżka norm szacunkowych oznacza, że rolnicy płacący podatek dochodowy w związku z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej zapłacą w 2023 r. wyższy podatek.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - Dz.U. z 2022 r. poz. 2478

2 grudnia 2022 UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Stawki VAT w 2023 r. - rozporządzenie

2 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Wynika z niego, że w 2023 r. zostanie m.in. utrzymana stawka 0% na żywność oraz darowizny na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Z końcem 2022 r. zakończy się okres stosowania obniżonych stawek VAT:

 • do 0% na gaz ziemny zamiast 23%,
 • do 5% na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,
 • do 8% na paliwa silnikowe zamiast 23%.

Na podstawie rozporządzenia o stawkach VAT na 2023 r. zostanie natomiast utrzymana obniżka VAT na żywność do 0%. Od 1 stycznia 2023 r. przywrócone też zostaną stawki, które były stosowane przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli:

 • na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą 8%,
 • na gaz ziemny 23%,
 • na energię elektryczną i cieplną 23%,
 • na paliwa silnikowe 23%.

UWAGA!

Podwyżka stawek VAT na sprzedaż gazu, energii i paliw z pewnością wpłynie na koszty prowadzenia działalności. Ten efekt ma zminimalizować zamrożenie cen energii elektrycznej - przyznawane na warunkach określonych w specjalnej ustawie (zob. „Przedsiębiorca może płacić mniej za prąd”). Rząd planuje także zamrożenie cen gazu, ale na razie nic nie wskazuje na to, aby miało ono obejmować także przedsiębiorców. W związku z planowanymi podwyżkami cen przedsiębiorcy (klienci biur rachunkowych) powinni dokonać kalkulacji kosztów prowadzonej działalności.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 - Dz.U. z 2022 r. poz. 2495

3 grudnia 2022 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na podstawie ww. ustawy w terminie do 30 kwietnia 2023 r. podmiot wprowadzający do obrotu może sprzedawać gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Podmiot wprowadzający do obrotu jest obowiązany do wystawienia faktury za sprzedaż paliwa stałego po cenie określonej w umowie, nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę. Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa stałego. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Warto dodać, że po nowelizacji przepisów, niewykorzystany w 2022 r. limit na preferencyjny zakup węgla może być przeniesiony na 2023 r. Osoby uprawnione do dokonania takiego zakupu nie muszą kupować węgla w maksymalnej ilości dostępnego limitu z obawy przed utratą prawa do takiego zakupu.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została określona na:

1) 1500 kg - do 31 grudnia 2022 r.,

2) 1500 kg - od 1 stycznia 2023 r.

Przed nowelizacją pomimo że ilość węgla dostępna dla mieszkańców dla dwóch ww. okresów sumarycznie wynosi 3000 kg, to mieszkaniec, który np. złożył wniosek o zakup w wysokości 1 000 kg węgla w pierwszym okresie, nie może przenieść niewykorzystanego zapotrzebowania na drugi okres. W drugim okresie może złożyć wniosek wyłącznie o zakup 1500 kg, a nie o 2000 kg.

 

UWAGA!

Z zakupu preferencyjnego mogą korzystać osoby uprawnione do dodatku węglowego, czyli de facto gospodarstwa domowe. Nowelizacja przepisów rozporządzenia wpływa jednak także na sytuację przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą paliwa stałego (węgla).

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Dz.U. z 2022 r. poz. 2236

 • rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego - Dz.U. z 2022 r. poz. 2237

 • rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego - Dz.U. z 2022 r. poz. 2238; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2493

 

8 grudnia 2022 r.

Zmiany w przepisach w sprawie przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych

8 grudnia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają poprawić efektywność postępowań prowadzonych przez UOKiK dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Ustawa wprowadza też uproszczenia w zakresie wykonywania obowiązków sprawozdawczych o stosowanych terminach zapłaty.

UWAGA!

Nowelizacja wprowadzi istotną zmianę dla mikro-, małych i średnich firm. Dzięki tej zmianie będzie możliwe dokonywanie przelewów wierzytelności, nawet gdy umowa będzie zastrzegała ograniczenie lub wyłączenie tego prawa. Zatem gdy wierzyciel (mikro-, mały lub średni przedsiębiorca) nie otrzyma zapłaty w terminie od dłużnika (dużego przedsiębiorcy, z wyjątkiem przypadku gdy będzie to podmiot publiczny), to będzie mógł sprzedać wierzytelność, nawet gdy umowa zawierała zastrzeżenie wyłączające lub ograniczające to prawo (będzie to dotyczyło transakcji zawartych po 24 stycznia 2023 r.).

Podstawa prawna:

16 grudnia 2022 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Wymiana pism w formie elektronicznej i wstrzymanie zasiłku - nowelizacja

16 grudnia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja ma usprawnić wymianę korespondencji elektronicznej pomiędzy płatnikami składek a ZUS. Jest to powiązane obowiązkiem utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS wprowadzonym od 1 stycznia 2023 r. dla wszystkich płatników składek. Profil ten będzie służył do doręczania m.in. pism, postanowień czy decyzji.

Ponadto nowelizacja wprowadzi zmiany w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi o rozszerzenie katalogu sytuacji uzasadniających wstrzymanie wypłaty zasiłku. W wyniku nowelizacji katalog przypadków, w których wstrzymuje się wypłatę zasiłku, zostanie rozszerzony o przypadek, gdy doręczenie zasiłku nie jest możliwe z powodów niezależnych od ZUS, np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy lub rachunku bankowego i niepoinformowania ZUS o tej zmianie.

 

UWAGA!

Płatnicy składek powinni przede wszystkim pamiętać o wprowadzonym obowiązku założenia profilu informacyjnego na PUE ZUS. Przez ten kanał elektronicznej komunikacji będzie prowadzona korespondencja z ZUS.

Warto dodać, że nowelizacja doprecyzowała przepisy w sprawie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą składek. Zgodnie z wersją przepisów po nowelizacji ZUS wyda płatnikowi składek zaświadczenie o niezaleganiu, jeżeli:

 • opłaca on należności z tytułu składek w terminach i w wysokości ustalonych w umowie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia ich na raty oraz

 • nie posiada zadłużenia z tytułu składek nieobjętych tą umową.

Warunki te trzeba spełnić łącznie.

Podstawa prawna:

art. 1, art. 3, art. 7 ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2022 r. poz. 2476

 

Grudzień 2022 UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Podwyżka diet w podróżach służbowych krajowych i zagranicznych

Od 1 stycznia 2023 r. dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia będzie wynosić 45 zł za dobę podróży.

Natomiast już od 29 listopada 2022 r. zmieniły się kwoty diet i limitów na nocleg w podróżach zagranicznych.

UWAGA!

Podwyżka diet krajowych dotyczy tych podróży, które rozpoczną się od 1 stycznia 2023 r. Dzięki zmianom przedsiębiorcy zaliczą do kosztów podatkowych wyższe niż dotąd stawki diet. Poniosą też wyższe koszty podróży służbowych swoich pracowników

W przypadku podróży zagranicznych wyższe kwoty diet lub limitów zostały przewidziane tylko w niektórych państwach. Nie objęły wszystkich państw w tabeli diet podróży zagranicznych.

Podwyżki diet to wyższe koszty prowadzonej działalności i realizowanych w firmach podróży służbowych.

 

Postawa prawna:

 

Grudzień 2022 UWAGA! Ważne do końca 2023 r.

Przedsiębiorca może płacić mniej za prąd

W 2023 r. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 785 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Aby skorzystać z tej możliwości już od 1 grudnia 2022 r., wniosek trzeba było złożyć do 30 listopada.

Mikro-, małe i średnie firmy mogą płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh przez co najmniej 13 miesięcy - od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Z zamrożonej ceny mogą skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy:

 • którzy, zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 • których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub których suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Stawka 785 zł/MWh dotyczy wyłącznie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy.

W przypadku MŚP, które podpisały umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 r., stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, za okres do 30 listopada 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze stawki 785 zł/MWh, muszą złożyć tzw. oświadczenie odbiorcy uprawnionego. Stawka 785 zł/MWh będzie miała zastosowanie do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej. Na przykład, jeżeli oświadczenie zostanie złożone 2 grudnia 2022 r., to z niższej ceny energii elektrycznej można skorzystać od 1 stycznia 2023 r. Oświadczenie trzeba przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną, na adres do korespondencji wskazany przez te przedsiębiorstwo w umowie na dostawę energii elektrycznej (lub umowie kompleksowej) lub na fakturze za dostawę prądu.

Oświadczenie musi zawierać:

 • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby jego podstawowej działalności,
 • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen.

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2023 r. zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10% w porównaniu do średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r., będą mogli otrzymać dodatkowy upust do ceny energii elektrycznej.

Kwota upustu wyniesie 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 r. i zostanie uwzględniona przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą w trakcie 2024 r.

UWAGA!

Szczegółowe procedury, które należy wypełnić, aby uzyskać prawo do obniżenia cen energii, określa przedsiębiorstwo energetyczne, z którym przedsiębiorca ma podpisaną umowę. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze stawki 785 zł/MWh, muszą złożyć tzw. oświadczenie odbiorcy uprawnionego. Stawka 785 zł/MWh będzie miała zastosowanie do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej.

Podstawa prawna:

Grudzień 2022 r. UWAGA! Ważne w 2023 r.

Rząd planuje zamrożenie cen gazu w 2023 r.

W ramach tarczy energetycznej w 2023 r. rząd planuje zamrożenie cen gazu używanego przez gospodarstwa domowe i innych wrażliwych odbiorców gazu. Dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat.

Projekt zakłada wprowadzenie w 2023 r. maksymalnej ceny za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych.

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach,
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Zasada zamrożonej taryfy ma obowiązywać wszystkich, bez względu na próg dochodowy.

Zamrożenie cen gazu ma zagwarantować utrzymanie w 2023 r. cen gazu na poziomie z roku 2022.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, ma dodatkowo przysługiwać refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego). Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

UWAGA!

Jak wynika z komunikatu rządowego, zamrożenie cen gazu nie będzie obejmować przedsiębiorców, a wyłącznie gospodarstwa domowe i tzw. podmioty wrażliwe. Można więc założyć, że w 2023 r. ze względu na podwyżkę stawek VAT na gaz oraz podwyżkę cen gazu przedsiębiorcy mogą się spodziewać wyższych rachunków za gaz.

Źródło:

komunikat KPRM z 25 listopada 2022 r. pt. „Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” - opubl. na www.premier.gov.pl

 

 

 

Grudzień UWAGA! Wniosek do końca 2022 r.

 

Świadczenie dla poszkodowanych katastrofą ekologiczną na Odrze

Przedsiębiorcy, którzy dotąd nie złożyli wniosku o wsparcie w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze, mogą to jeszcze zrobić w grudniu. Świadczenie w kwocie 3010 zł za każdego ubezpieczonego oblicza, przyznaje i wypłaca ZUS.

Płatnicy składek ZUS, którzy otrzymają świadczenie w związku ze szkodami, jakie ponieśli na skutek klęski na Odrze, nie zapłacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Do złożenia wniosku są uprawnieni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w określonych branżach. Jest to m.in. branża hotelarska oraz restauracyjna,

Pomoc ma formę jednorazowego świadczenia pieniężnego, które przysługuje za sierpień 2022 r. Świadczenie wynosi 3010 zł i przysługuje za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r., pozostającego w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu sierpnia 2022 r.

 

UWAGA!

Wskazano 27 rodzajów działalności (wg kodów PKD), których prowadzenie uprawnia do pomocy w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Jest to działalność związana z korzystaniem z rzeki (rybołówstwo i sprzedaż ryb), działalność związana z turystyką, gastronomią, rekreacją i sportem. Przedsiębiorcy prowadzący tego rodzaju działalność, poszkodowani katastrofą, mogą złożyć wniosek do ZUS (przez profil PUE ZUS) o wypłatę świadczenia pieniężnego. Wniosek należy złożyć do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze - Dz.U. z 2022 r. poz. 2014

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze - Dz.U. z 2022 r. poz. 2020

Grudzień 2022 UWAGA! Płatność bonem turystycznym do 31 marca 2023 r.

Przedłużenie ważności Polskiego Bonu Turystycznego

W grudniu nadal można płacić Polskim Bonem Turystycznym. Wydłużono bowiem termin ważności tego bonu z 30 września 2022 r. do 31 marca 2023 r.

UWAGA!

Termin ważności bonów został wydłużony, a więc można nimi zapłacić w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze - Dz.U. z 2022 r. poz. 2014

 

 

Grudzień 2022 UWAGA! Zmiana terminu na 1 lutego 2023 r.

Termin wprowadzenia kas fiskalnych w myjniach samochodowych przesunięty na 1 lutego 2023 r.

Przypominamy, że MF przesunął termin obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w myjniach samochodowych z 1 października 2022 r. na 1 lutego 2023 r. Oznacza to, że w grudniu nadal nie ma bezwzględnego obowiązku stosowania kas rejestrujących w branży myjni samochodowych.

Pierwotnie bezwzględny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących miał objąć branżę myjni samochodowych od 1 lipca 2022 r. Ze względu na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy z terminowym wykonaniem tego obowiązku MF przesunęło ten termin najpierw na 1 października 2022 r., a następnie na 1 lutego 2023 r.

UWAGA!

Dla przedsiębiorców działających w branży myjni samochodowych zmiana oznacza, że dopiero od 1 lutego 2023 r. ich działalność zostanie objęta bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania. Dotyczy to usług mycia, czyszczenia samochodów i usług podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. z 2022 r. poz. 2029

 

Grudzień 2022 UWAGA! Zmiany podatkowe na 2023 r.

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2023 r.

1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w PIT, CIT i VAT wprowadzone ustawą z 7 października 2023 r. Najistotniejsze zmiany w CIT to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
 • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi,
 • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Nowelizacja wprowadziła też zmiany w PIT, przedłużyła termin obowiązywania tzw. tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r., a także wprowadziła rozwiązania prawne, które pozwalają na utrzymanie w 2023 r. podstawowych stawek VAT na dotychczasowym podwyższonym poziomie (23% i 8%).

 

UWAGA!

Zmiany w PIT i CIT dotyczą wszystkich podatników tego podatku. Mają być korzystne dla podatników, ale wiążą się z koniecznością wdrożenia ich w praktyce. Oznacza to konieczność zapoznania się z nimi, aktualizacji stosownych procedur, oprogramowania i dokumentacji. Wraz ze zmianami rośnie też ryzyko błędu w rozliczeniach podatkowych. W grudniu warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami i przygotować się do ich wdrożenia - najlepiej pozostając w kontakcie z obsługującym firmę biurem rachunkowym.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2022 r. poz. 2180

 

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Prawa konsumenta - rękojmia i gwarancja

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumentów. Nowelizacja zmienia przepisy w zakresie ochrony praw konsumentów oraz wprowadza do ustawy o Prawach konsumenta rozdziały dotyczące rękojmi i gwarancji konsumenckiej oraz umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

UWAGA!

Zmiany przepisów w zakresie rękojmi i gwarancji konsumenckiej to ważna informacja dla wszystkich podmiotów zajmujących się handlem. Po wejściu w życie zmian będą musieli dostosować stosowane w firmie procedury reklamacyjne i gwarancyjne do nowych wymogów ustawowych. Nowością są też zawarte w ustawie rozwiązania gwarancyjne dotyczące świadczonych na rzecz konsumentów usług cyfrowych. Podmioty świadczące takie usługi będą musiały dostosować stosowane regulaminy wykonywanych usług do nowych regulacji.

Podstawa prawna:

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł, a od 1 lipca - 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 22,80 zł. 1 lipca 2023 r. nastąpi podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 23,50 zł.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2023 r.

UWAGA!

Pracodawcy powinni się przygotować na konieczność znaczącego podwyższenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na stawce minimalnej i to dwukrotnie z ciągu 2023 r.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. - Dz.U. z 2022 r. poz. 1952

 

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Status małego podatnika VAT w 2023 r.

Obecnie podstawowy limit dla małego podatnika VAT wynosi 1 200 000 euro. W projekcie SLIM VAT 3 przewidziano podwyższenie tego limitu do 2 000 000 euro, aby taki sam limit obowiązywał dla VAT i podatków dochodowych. Prace nad tym projektem są jednak dopiero w fazie początkowej, więc trudno ocenić, czy nowy limit będzie obowiązywał od początku 2023 r.

Zatem w 2023 r. status małego podatnika będą mieli podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 5 793 000 zł odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (jeżeli dotychczasowy limit zostanie utrzymany) albo kwoty 9 654 000 zł (jeżeli zostanie wprowadzony limit 2 000 000 euro w ramach nowelizacji SLIM VAT 3).

UWAGA!

Wskazane limity są istotne dla podatników korzystających z przywilejów podatkowych przysługujących podatnikom posiadającym status małego podatnika VAT, tj. podatnikom korzystającym z kasowej metody rozliczania VAT lub rozliczeń kwartalnych. Warto we współpracy ze swoim biurem rachunkowym sprawdzić, czy w 2023 r. nadal posiadamy taki status i możemy z niego korzystać.

Podstawa prawna:

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r.

Z ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 uor) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f updof) wynika, że:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie oraz
 • przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170)

są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro przeliczone na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Tym samym wymienione podmioty mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., jeżeli ich przychody za 2022 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 9 654 400 zł.

UWAGA!

Oznacza to, że wymienione powyżej podmioty, tj. osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne osób fizycznych, partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku, powinny sprawdzić, czy osiągnięty przez nich limit przychodów za 2022 r. zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najlepiej ustalić to z obsługującym podatnika biurem rachunkowym, ponieważ wymaga to zmiany formy prowadzonej ewidencji, stopnia jej szczegółowości, a także kosztów jej prowadzenia.

 

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2022 poz. 1488

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Wyższe limity jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2023 r.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać z:

 • jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro albo
 • jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł).

W 2023 r. wysokość limitu jednorazowej amortyzacji dla kwoty 50 000 euro wynosi 241 000 zł.

UWAGA!

Wybór sposobu amortyzacji wpływa na rachunek podatkowy podatnika. Wyższy odpis amortyzacyjny zmniejsza dochód do opodatkowania i należny podatek. Dlatego warto tego wyboru dokonać w porozumieniu z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym, dokonując stosownej kalkulacji kosztów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji podatnika.

 

Źródło:

kurs euro NBP na 3 października 2022 r. (tabela nr 191/A/NBP/2022) - opubl. 3 października 2022 r. na www.nbp.gov.pl

 

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Wyższy limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r.

W 2023 r. wzrośnie limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika PIT i CIT.

W 2023 r. status małego podatnika PIT i CIT będą mieli podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2022 r. kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (w przeliczeniu na złote limit ten wynosi 9 654 000 zł).

UWAGA!

Status małego podatnika PIT i CIT wiąże się z prawem do korzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji (do limitu 50 000 euro rocznie). W 2023 r. podatnicy PIT i CIT posiadający status małego podatnika PIT/CIT będą mogli rozliczyć w kosztach podatkowych amortyzację nabytych środków trwałych w wyższej niż dotychczas kwocie (limit na 2023 r. wynosi 241 000 zł), obniżając tym samym kwotę należnego PIT/CIT. Dlatego podatnicy (klienci biur rachunkowych), którzy planują dokonać zakupów środków trwałych w 2023 r., powinni przede wszystkim sprawdzić, czy posiadają status małego podatnika i czy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na zasadach preferencyjnych. Najlepiej zrobić to w uzgodnieniu z biurem rachunkowym.

Podstawa prawna:

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

 

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2022 r. nie przekroczą kwoty 9 654 400 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2023 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2022 r. kwoty 965 440 zł.

UWAGA!

Wskazane limity powinny zainteresować tych podatników PIT, którzy korzystają z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego (albo z możliwości kwartalnego opodatkowania w formie ryczałtu). Ta uproszczona forma opodatkowania jest bowiem skierowana do podatników, których przychody nie przekroczą wskazanego przepisami pułapu kwotowego. Należy zatem z początkiem 2023 r. sprawdzić, czy w kolejnym roku nadal można korzystać z opodatkowania w tej formie albo z możliwości opłacania ryczałtu kwartalnie (zamiast comiesięcznie).

Podstawa prawna:

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

 

Limity dla sprzedaży e-commerce i importu towarów na 2023 r.

W ustawie o VAT określono kilka limitów w euro dla sprzedaży e-commerce i importu towarów. Przelicza się je na złote, stosując kurs wymiany obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego, opublikowany przez EBC. Ustalając limity na 2023 r., należy przyjąć kurs z 3 października 2022 r., ogłoszony przez EBC, który wyniósł 4,8320 zł.

W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej interfejsem elektronicznym, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy (art. 7a ust. 1 ustawy o VAT).

W 2023 r. kwota 150 euro, o której tu mowa, w przeliczeniu na złote wynosi 725 zł. Wskazanego kursu walut ogłoszonego przez ECB używa się także do przeliczania limitów zwolnień podatkowych stosowanych przy imporcie towarów.

UWAGA!

Limity te mogą zainteresować klientów biur rachunkowych działających w branży e-commerce albo dokonujących importu towarów.

Podstawa prawna:

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2023 r.

Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który będzie obowiązywać w 2023 r. ustalono na kwotę 208 050 zł (30 × 6935 zł). Po przekroczeniu tego limitu ubezpieczeni nie opłacają składki emerytalnej i rentowej do końca 2023 r.

Powyższy limit ustalany jest na każdy rok odrębnie. Jego kwota zależy od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach.

UWAGA!

Limit maksymalnej podstawy wymiaru składek obowiązujący w 2023 r. wzrósł w stosunku do roku 2022. W 2022 r. wynosi 177 660 zł i maksymalnie do kwoty tego limitu są w 2022 r. pobierane składki. W 2023 r. limit jest o 30 390 zł wyższy. Oznacza to automatycznie, że w 2023 r. wzrośnie obciążenie składkami ZUS.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - M.P. z 2022 r. poz. 1014

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe, minimalne stawki podatku od środków transportowych. Będą wyższe od obowiązujących do końca 2022 r.

 

UWAGA!

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała rady gminy, na terenie której podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Uchwała rady gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych w granicach stawek minimalnych i maksymalnych. W związku z podwyżką stawek minimalnych podatnicy zobowiązani do zapłaty tego podatku mogą się spodziewać podwyżki kosztów z tego tytułu. Konkretną wysokość kosztów tego podatku należy sprawdzić w uchwałach rady gminy - w miejscu swojej siedziby.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. - M.P. z 2022 r. poz. 1001

 

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Limity IKE i IKZE w 2023 r.

W 2023 r. wysokość kwoty wpłat na:

 • indywidualne konto emerytalne wyniesie 20 805 zł;
 • indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, którą będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym za ten rok, wyniesie nie więcej niż:

- 12 483 zł - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.),

- 8322 zł - dla pozostałych osób.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 - M.P. z 2022 r. poz. 1006

 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 - M.P. z 2022 r. poz. 1008

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Stawki podatku rolnego na 2023 r.

W 2023 r. będą obowiązywały następujące stawki podatku rolnego:

 • 185,21 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta),
 • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 5 dt żyta).

Obowiązujące w przyszłym roku stawki podatku rolnego są obliczane na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 r. Jak wynika z komunikatu, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

UWAGA!

W związku z publikacją stawek podatnicy zobowiązani do opłacania podatku rolnego mogą dokonać kalkulacji kosztów związanych z koniecznością zapłaty tego podatku w przyszłym roku.

Podstawa prawna:

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

MF opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące grup VAT

Grupy VAT to nowe rozwiązanie podatkowe, którego najważniejszą cechą jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy. Z nowego rozwiązania można będzie skorzystać od 1 stycznia 2023 r. MF wydało objaśnienia podatkowe, wskazując, jak w praktyce stosować nowe przepisy o grupach VAT.

Konsekwencją działania w ramach grupy VAT będzie m.in. wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem będzie grupa VAT jako całość, więc grupa VAT będzie składała jeden zbiorczy JPK zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu.

Korzyścią z działania w ramach grupy VAT mają być także efektywniejsze przepływy pieniężne (cash-flow) w związku z rozliczaniem VAT naliczonego.

Z pewnością wydane przez MF objaśnienia podatkowe pomogą podjąć decyzję podmiotom zainteresowanym działaniem w ramach grupy VAT i skorzystaniem z nowych rozwiązań podatkowych. Przypomnijmy, że objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów, wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 14n § 4 Ordynacji zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy. Oznacza to, że podatnik, który zastosował się do objaśnień, nie poniesie negatywnych konsekwencji podatkowych, w przypadku gdy jego rozliczenia - zgodne z objaśnieniami - okażą się nieprawidłowe. Podatnik, który postępował zgodnie z objaśnieniami, nie zapłaci zaległego podatku, a ponadto nie wszczyna się wobec niego postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

UWAGA!

Warto dodać, że członkowie grupy VAT będą musieli dokumentować czynności dokonywane wewnątrz grupy VAT, prowadząc specjalną ewidencję. Pierwotnie taka ewidencja miała być przesyłana tylko na żądanie organów podatkowych. Jednak później ustawodawca zmienił zdanie i zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie 1 lipca 2023 r., ma być obowiązkowo przesyłana przez członków grupy w formacie JPK za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Zasady prowadzenia tej ewidencji będą również ewoluować. Od 1 stycznia 2023 r. będzie prowadzona według zasad, które mają się zmienić od 1 lipca 2023 r. Należy te obowiązki wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o powołaniu grupy VAT.

Źródło:

komunikat MF z 14 października 2022 r. pt. „Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT” - opubl. na www.mf.gov.pl

1 stycznia 2023 r.

Projekt zmian w JPK_VAT

10 listopada 2022 r. MF opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Spowoduje to zmiany w zasadach wypełniania JPK VAT od 1 stycznia 2023 r. Zmiany są przede wszystkim są związane z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego grup VAT, ale nie tylko. Dotyczą także zasad ewidencjonowania faktur, stosowania kodu GTU_08 i WSTO_EE oraz ewidencjonowania dokumentów kasowych i dokumentów wewnętrznych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Do rozliczeń za okresy przypadające do końca 2022 r. mają być stosowane przepisy dotychczasowe.

UWAGA!

Zmiana zasad wypełniania JPK_VAT będzie wymagała uzgodnienia z biurem rachunkowym zmiany procedur obiegu dokumentów, na podstawie których jest sporządzany JPK_VAT. Prawidłowa procedura zapobiegnie powstaniu potencjalnych błędów w sprawozdawczości podatkowej realizowanej przez biuro rachunkowe.

Źródło:

 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nr z wykazu 557) - projekt opublikowany 10 listopada 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

 

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany na 2023 r.

Karta podatkowa na 2023 r.

Opublikowano stawki karty podatkowej na 2023 r. Z tej formy opodatkowania w 2023 r. będą mogli skorzystać tylko podatnicy opodatkowani kartą podatkową w 2022 r.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano możliwość wyboru opodatkowania kartą podatkową. Na zasadzie praw nabytych z opodatkowania kartą podatkową w 2023 r. będą mogli skorzystać tylko podatnicy, którzy są opodatkowani w tej formie w 2022 r.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. - M.P. z 2022 r. poz. 1127

 

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00