Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-01-23

Poradnia samorządowa

  • Czy radni mają uprawnienia do wskazania w uchwale administratora obiektu
  • Jak określić zasady odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z boiska
  • Dlaczego diagnoza nie może być załącznikiem do uchwały rady gminy
  • Kto określa wysokość czynszu za lokale gminne

Radni pracują nad projektem regulaminu boisk szkolnych. W jego postanowieniach ogólnych zamierzają zapisać, że administratorem danego obiektu jest szkoła. Czy taki zapis może się znaleźć w regulaminie?

Tego typu postanowienia nie mogą być uwzględnione w projekcie uchwały, gdyż wychodzą poza zakres upoważnienia wskazanego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Zgodnie z tym przepisem organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Boisko sportowe jest bez wątpienia obiektem użyteczności publicznej, a gmina organizując na swoim terenie boisko dla mieszkańców, realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto, jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 u.s.g., jednym z zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty są sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych. Oznacza to, że gmina dysponuje kompetencją do uchwalenia w trybie art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. regulaminu boiska sportowego. Jak zauważył WSA w Gorzowie Wielopolskim w wyroku z 27 stycznia 2010 r. (sygn. akt II SA/Go 973/09), w definicji „gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” mieszczą się m.in. boiska i hale sportowe, lodowiska, sale gimnastyczne, stadiony, kąpieliska, drogi, tereny rekreacyjne, parki oraz obszary zieleni miejskiej. Gorzowski WSA wyjaśnił jednocześnie, że pojęcia gminnego obiektu nie można utożsamiać wyłącznie z obiektem budowlanym. Zdaniem sądu takie rozumienie tego pojęcia stanowiłoby nieuprawnione zawężenie zakresu regulacji objętej uchwałą rady gminy i stałoby w sprzeczności z celami ustawy. Ponadto gorzowski WSA zauważył, że u.s.g. nie zawiera definicji określenia „użyteczności publicznej”. W celu wyjaśnienia tego pojęcia należy więc się odwołać do przepisów zawartych w ustawie o gospodarce komunalnej (dalej: u.g.k.). Akt ten określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez nie zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Pojęcie gospodarki komunalnej obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 u.g.k.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.g.k., jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące JST postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Jak wynika z powyższego, rada może jedynie określić sposób i formę prowadzenia gospodarki komunalnej. Regulacja ta nie daje jednak radzie gminy upoważnienia do wskazania imiennie oznaczonego podmiotu wykonującego te zadania. Radni nie mogą więc zapisać w uchwale, że boiskiem administruje szkoła. Wskazać natomiast należy, że w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. to do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Tym samym wybór konkretnego podmiotu administrującego obiektem użyteczności publicznej należy do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy gospodarującego mieniem komunalnym. Jednocześnie należy stwierdzić, że nie może on subdelegować przyznanej mu kompetencji na organ stanowiący gminy (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 30 września 2014 r., sygn. akt III SA/Wr 476/14; wyrok NSA z 21 września 2007 r., sygn. akt II FSK 1008/06; wyrok NSA z 18 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2072/12).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00